Van­dens tie­ki­mas sim­niš­kiams – ne­nu­spė­ja­mas (2)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
vanduo Simne
Sim­niš­kiai nu­fo­tog­ra­fa­vo, koks ru­das van­duo bė­ga iš čiau­po. Nuo to­kio spal­vą pa­kei­čia ir vo­nia bei kriauk­lė. Sim­niš­kių at­siųs­ta nuotr.
Aly­taus ra­jo­no Sim­no gy­ven­to­jai jau ku­rį lai­ką tu­ri pro­ble­mų su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­ne „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“, tie­kia­mu van­de­niu į jų bu­tus. Pa­sak skam­bi­nu­sių­jų į re­dak­ci­ją, so­cia­li­nia­me tin­kle tarp gru­pės sim­niš­kių net vyks­ta dis­ku­si­ja šia te­ma. Žmo­nės pik­ti­na­si, kad jiems tie­kia­mas ne­ko­ky­biš­kas van­duo, už ku­rį rei­kia mo­kė­ti, o mais­tui tin­ka­mą van­de­nį vis daž­niau ten­ka pirk­ti par­duo­tu­vė­se.


„Daž­nai ry­te ne­bū­na van­dens, o kai at­si­ran­da, iš čiau­po bė­ga ru­das ir dar dvo­kian­tis. Tie­sa, van­duo iš čiau­po ne vi­suo­met bė­ga ru­das, tik iš pra­džių, o vė­liau bū­na lyg ir ge­rai, bet po kiek lai­ko ir vėl tas pats kar­to­ja­si. Kar­tais din­gus elek­trai, ne­tu­ri­me ir van­dens. Ne­ga­li­me pla­nuo­ti skal­bi­mų ar ki­tų dar­bų, ku­riems rei­ka­lin­gas van­duo. Ir taip nuo pu­sės va­sa­ros“, – tei­gė ak­ty­ves­ni sim­niš­kiai.

Jie no­ri, kad pa­ga­liau iš es­mės bū­tų su­tvar­ky­ta nuo­lat gen­dan­ti van­den­tie­kio sis­te­ma ir van­duo tie­kia­mas ko­ky­biš­kas ir be per­trau­kų.

Sim­niš­kiai nu­fo­tog­ra­fa­vo, koks ru­das van­duo bė­ga iš čiau­po. Nuo to­kio spal­vą pa­kei­čia ir vo­nia bei kriauk­lė.

Si­tu­a­ci­ją pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų. Klau­sė­me, ko­dėl taip yra ir ka­da sim­niš­kiams bus tie­kia­mas ge­ros ko­ky­bės, tin­ka­mas nau­do­ti bui­ty­je van­duo.

„Van­dens tie­ki­mo Sim­no gy­ven­to­jams per­trau­kos at­si­ran­da nak­tį (apie 3 val.), dėl siur­blių ro­ta­ci­jos. Dėl šio ge­di­mo krei­pė­mės į au­to­ma­ti­kus, ti­ki­ma­si, kad grei­tu lai­ku šis ge­di­mas bus pa­ša­lin­tas.

Va­kar (rug­pjū­čio 9 die­ną) ne­nu­ma­ty­tas ge­di­mas įvy­ko van­dens tie­ki­mo tin­kle, van­duo ne­bu­vo tie­kia­mas apie 4 va­lan­das, gy­ven­to­jai bu­vo in­for­muo­ti so­cia­li­nio tin­klo gru­pė­je.

Van­dens ko­ky­bė ga­lė­jo pa­blo­gė­ti dėl įvy­ku­sių ge­di­mų, ta­čiau dėl to nė vie­no ofi­cia­laus pra­ne­ši­mo ne­sa­me re­gist­ra­vę“, – taip si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­ta­vo „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ va­do­vai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai