Nr. 89 (13905)

2023-08-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 89 (13905) skaitykite:

 • Kal­bos ant pe­čių ne­ne­šio­si: uk­rai­nie­tė abi­tu­rien­tė Li­za sa­ko lie­tu­viš­ką „ačiū” sa­vo mo­ky­to­jai Ri­tai
 • Iš­skir­ti­nis dė­me­sys ra­jo­no pir­mo­kams – „Pir­mo­ko la­ga­mi­nas”
 • Tam­siuo­ju pa­ros me­tu bus švie­siau – Aly­taus mies­to gat­vė­se mon­tuo­ja­ma dau­giau kaip tūks­tan­tis nau­jų švies­tu­vų
 • Dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gos nuo šiol – ir Aly­taus ra­jo­ne
 • CO­VID-19 li­ga – vis dar tarp tri­jų pa­grin­di­nių mir­ties prie­žas­čių
 • Antanas Jonynas. (1923–1976)
 • Juo dau­giau bus Die­vo ir ar­ti­mo mei­lės, tuo kiek­vie­nas bus karš­tes­nis: kiek­vie­nas ta­da neš aną ug­nį, ku­ria ki­tus už­de­ga
 • Vy­tau­tas Bru­ve­ris. Krem­liaus ne­gy­vė­lis ren­gia­si nau­jiems ju­bi­lie­jams
 • Degs­nės. Kaž­ka­da tai bu­vo žy­dų žem­dir­bių kai­mas
 • Drus­ki­nin­kuo­se vyks jau tra­di­ci­nis de­vin­tas „Sū­rių fes­ti­va­lis”
 • Spor­tuo­ki­me ir bū­ki­me svei­ki
 • Ne­mu­no kil­pos sce­no­je – 9 ori­gi­na­lūs kon­cer­tai su mu­zi­kan­tais iš 7 vals­ty­bių
Pas­ku­ti­nį lie­pos šeš­ta­die­nį Mik­lu­sė­nuo­se skam­bė­jo ei­lės, dai­nos, mu­zi­ka, ra­šy­to­ja Jo­a­na Maks pri­sta­tė nuo­ty­kių ir mei­lės ro­ma­ną „Ka­ra­liai my­li ki­taip“. Į „Gė­lė­tos...
Ka­len­do­ri­niai me­tai skai­čiuo­ja­mi nuo sau­sio, o kul­tū­ri­niai – nuo bir­že­lio 15-osios. Gal toks tei­gi­nys, kal­bant apie Aly­taus kul­tū­ros pre­mi­jas, ir skam­ba per­ne­lyg...
Ten­den­ci­jos dau­giau ne­gu įdo­mios: Aly­taus abi­tu­rien­tai šie­met ga­vo maž­daug še­šis kar­tus dau­giau an­glų kal­bos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no (VBE) nei gim­to­sios lie­tu­vių kal­bos VBE...
Aly­tiš­kiai šią sa­vai­tę su­ne­ri­mo dėl se­nų­jų kle­vų kir­ti­mų Vy­tau­to gat­vė­je. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai...
Kai­miš­kos vie­to­vės bib­lio­te­ko­je dir­ban­tis žmo­gus šian­dien nė­ra vien kny­gų ar ki­tų lei­di­nių iš­da­vė­jas ir per­skai­ty­tų pri­ėmė­jas. Šian­dien, ypač ato­kiuo­se kai­muo­se...
Ša­lia Se­na­mies­čio skve­ro, Baž­ny­čios gat­vė­je 2-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me na­me įsi­kū­rė gė­lių ir do­va­nų par­duo­tu­vė­lė pa­va­din­ta „Bu­tiK­Ku“. Jos sa­vi­nin­kė Kris­ti­na...
Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė (PLB), šven­čian­ti 65 me­tų ju­bi­lie­jų, nau­ja skulp­tū­ra – Pa­sau­lio lie­tu­vių an­ge­lu – įpras­mi­no dias­po­ros su­si­tel­ki­mą ir lie­tu­vių vie­ny­bę....
Mokyklos duris pirmą kartą praversiantiems Alytaus rajono mokyklinukams – „Pirmoko lagaminas“. Jame – svarbiausi, kruopščiai atrinkti mokykliniai reikmenys.
Artėjančios rugsėjo 1-osios proga „Lidl Lietuva“ išdalins daugiau nei 1300 mokyklinių rinkinių, kuriuos sudaro sėkmingai mokslo metų pradžiai reikalingos priemonės. Rinkiniai pasieks įmonės darbuotojų...
Tęs­da­mi pa­žin­tį su Jo­ny­nų gi­mi­ne pri­si­min­ki­me aly­tiš­kiams tur­būt ge­riau­siai ži­no­mą – An­ta­ną Jo­ny­ną. Aly­tu­je jo var­du pa­va­din­ta gat­vė Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne, vei­kia...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.