Aukš­čiau­sias eg­za­mi­no įver­ti­ni­mas nė­ra svar­biau­sias tiks­las – mei­lė gim­ta­jai kal­bai ir kny­gai atsiranda kelyje į jį (0)

Saulė Pinkevičienė
Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ri­ta Kras­naus­kie­nė: „Kar­tais net ste­bi­na, ko­kia ver­tin­ga li­te­ra­tū­ra pa­tin­ka jau­ni­mui.“
Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ri­ta Kras­naus­kie­nė: „Kar­tais net ste­bi­na, ko­kia ver­tin­ga li­te­ra­tū­ra pa­tin­ka jau­ni­mui.“
Ten­den­ci­jos dau­giau ne­gu įdo­mios: Aly­taus abi­tu­rien­tai šie­met ga­vo maž­daug še­šis kar­tus dau­giau an­glų kal­bos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no (VBE) nei gim­to­sios lie­tu­vių kal­bos VBE šim­tu­kų. Ar tai reiš­kia, kad jie ge­riau mo­ka an­glų nei lie­tu­vių kal­bą? „Aly­taus nau­jie­nos“ kal­bi­na li­tu­a­nis­tus, ku­rių abi­tu­rien­tai ga­vo lie­tu­vių kal­bos VBE šim­tu­kus.

To­kių šie­met yra vi­so­se ke­tu­rio­se Aly­taus gim­na­zi­jo­se. Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je dir­ban­ti lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ja­nė Ze­le­nie­nė iš­ug­dė du šim­tu­ki­nin­kus. Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ri­ta Kras­naus­kie­nė – taip pat du, jos ko­le­gė Ri­ta Čer­niaus­kie­nė, lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja eks­per­tė, dės­tan­ti tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to kla­sė­je, tu­ri du mo­ki­nius, ku­rių ži­nios įver­tin­tos aukš­čiau­siu ba­lu – 7 (eg­za­mi­nų ši kla­sė ne­lai­ko). Po vie­ną šim­tu­ką ga­vo Jot­vin­gių gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Vi­tos Jur­čie­nės ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Lai­mos Baut­ro­nie­nės abi­tu­rien­tai.

 

Ri­ta Kras­naus­kie­nė: „Ne­no­rė­čiau su­tik­ti, kad jau­ni­mas ne­mo­ka ar ne­su­ge­ba kū­ry­biš­kai ra­šy­ti lie­tu­vių kal­ba“

 

– Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Ri­ta Kras­naus­kie­nė šie­met ga­li pa­si­džiaug­ti net dviem sa­vo mo­ki­nių gim­to­sios kal­bos VBE šim­tu­kais, o iš vi­so per sa­vo dar­bo me­tus jų yra tu­rė­ju­si be­ne 7. Ką šim­tu­kas reiš­kia mo­ki­niui ar jo tė­vams, tai daug­maž aiš­ku, o kaip mo­ky­to­jui – daug emo­ci­jų ke­lia šis fak­tas? – klau­sia­me mo­ky­to­jos.

– Man, kaip mo­ky­to­jai, la­bai svar­bu, kad eg­za­mi­ną iš­lai­ky­tų vi­si mo­ki­niai, o jau pas­kui skai­čiuo­ju, kiek kas ga­vo. Ži­no­ma, šim­tu­kai ke­lia daug džiu­gių emo­ci­jų, nes ne taip leng­vai ir daž­nai jie gau­na­mi.

– Ko­kias te­mas šie­met rin­ko­si Jū­sų mo­ki­niai ir ko­kiu pa­ta­ri­mu Jūs pa­ly­dė­jo­te juos į eg­za­mi­ną?

– Ka­dan­gi ma­no mo­ki­niai daž­niau­siai ra­šo sam­pro­ta­vi­mą, tai nie­ko nuo­sta­baus, kad be­veik vi­si rin­ko­si te­mą „Nuo ko pri­klau­so as­mens sa­vi­ver­tė?“ Šia te­ma ir sam­pro­tau­ti yra apie ką, ir skai­ty­tais kū­ri­niais ne­sun­ku pa­si­rem­ti. Iš­leis­da­ma į eg­za­mi­ną pa­ta­riau ne­sku­bė­ti, ne­pa­ni­kuo­ti, ge­rai ap­mąs­ty­ti, ką kiek­vie­na te­ma ga­lė­tų pa­ra­šy­ti, ku­rie kū­ri­niai la­biau­siai tik­tų, ko­kius kon­teks­tus tu­rė­tų / ga­lė­tų pa­si­telk­ti. Pri­mi­niau ir Le­o­ni­do Dons­kio min­tį „Man skau­da dėl ki­tų, va­di­na­si, esu“, ku­ri šiai te­mai pui­kiai tin­ka (net ma­tau, kaip ma­no mo­ki­niai šyp­so­si – juk be L.Dons­kio ra­ši­nio ne­pa­ra­šy­si).

– Ste­bė­ti­na, bet šiuo­lai­ki­niai abi­tu­rien­tai gau­na kur kas dau­giau an­glų VBE šim­tu­kų nei gim­to­sios kal­bos. Kur čia pa­slap­tis? Jau­ni­mas ne­mo­ka lie­tu­viš­kai ar gal kū­ry­biš­kai ra­šy­ti ne­su­ge­ba? O gal reik­tų keis­ti eg­za­mi­no for­mą ir tai tu­rė­tų bū­ti gra­ma­ti­kos teks­tas – ką ma­no­te? Juk ne­ty­la dis­ku­si­jos apie tai, kad ne vi­si ga­li bū­ti kū­ry­biš­ki, ma­te­ma­ti­kams sun­kus ši­tas eg­za­mi­nas.

– Ko ge­ro, ne vi­si ir ma­te­ma­ti­kais ga­li bū­ti... Ma­nau, kad an­glų kal­ba jau­nus žmo­nes la­biau do­mi­na, nes ja, skir­tin­gai nei lie­tu­vių kal­ba, ga­li­ma ben­drau­ti dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių, o tai šiuo­lai­ki­nia­me glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je tik­rai svar­bu. Be abe­jo, an­glų kal­bos mo­kė­ji­mas tu­ri ir ne­igia­mos įta­kos – pra­stė­ja sti­lius, įsi­ga­li sve­ti­my­bės. Vis dėl­to ne­no­rė­čiau su­tik­ti, kad jau­ni­mas ne­mo­ka ar ne­su­ge­ba kū­ry­biš­kai ra­šy­ti lie­tu­vių kal­ba (tu­rė­jau ne vie­ną ku­rian­čią as­me­ny­bę), gal juos tie­siog sprau­džia į tam tik­rus rė­mus te­mų for­mu­luo­tės, bū­ti­ny­bė pa­si­rem­ti pro­gra­mi­niais au­to­riais? Juk au­to­rių tik­rai daug, kū­ri­niai ne­trum­pi ir ne vi­si jau­ni­mui įdo­mūs ir ak­tu­a­lūs. Ne­su tik­ra, kad gra­ma­ti­ka ga­lė­tų bū­ti tas gel­bė­ji­mo­si ra­tas – raš­tin­gu­mas ne pa­ti stip­riau­sia mo­ki­nių pu­sė (tech­no­lo­gi­jos val­do).

– Pra­sklai­dy­ki­me mi­tus – tai skai­to šiuo­lai­ki­niai abi­tu­rien­tai kny­gas ar ne? O jei skai­to, tai ko­kias? Ten­ka ka­da su sa­vo mo­ki­niai ap­tar­ti per­skai­ty­tą kny­gą, ku­rios nė­ra pro­gra­mo­je? Tie­siog ko­kį po­pu­lia­rų ro­ma­ną?

– Tik­rai skai­to, ypač mer­gi­nos. Ne vi­si skai­to lie­tu­viš­kai, bet ne­skai­tan­čių tik­rai nė­ra daug. Kny­gas ren­ka­si pa­gal sa­vo po­mė­gius, te­mų ak­tu­a­lu­mą. Yra skai­tan­čių leng­vo tu­ri­nio kny­gas apie drau­gys­tę, mei­lę, ta­čiau kar­tais net ste­bi­na, ko­kia ver­tin­ga li­te­ra­tū­ra pa­tin­ka jau­ni­mui. Ma­no mo­ki­nės skai­tė to­kias kny­gas kaip Džo­ze­fo Mer­fio „Jū­sų pa­są­mo­nės ga­lia“, Ga­ry Chap­man „Pen­kios mei­lės kal­bos“, bu­vo ir Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi ger­bė­jų, su­si­ža­vė­ju­sių šio ja­po­nų ra­šy­to­jo ma­giš­ko­jo re­a­liz­mo pa­sau­liu. At­ski­rai jų skai­to­mų kny­gų ne­ap­ta­ri­nė­jo­me, bet, ana­li­zuo­jant at­ski­ras te­mas, at­si­ras­da­vo są­sa­jų, kil­da­vo po­rei­kis pa­si­da­lin­ti min­ti­mis.

– As­me­niš­kai Jums, mo­ky­to­jai li­tu­a­nis­tei, ke­lia ne­ri­mą ar džiu­gi­na, kaip da­bar­ti­nis jau­ni­mas mo­ka gim­tą­ją kal­bą?

– Tai pri­klau­so nuo to kaip.

– Ko­kių, sa­ky­kim, tri­jų de­da­mų­jų rei­kia tam, kad jau­nas žmo­gus ge­rai pa­ra­šy­tų VBE kū­ry­bi­nį ra­ši­nį ir ku­rios nuo jo pa­ties pri­klau­so?

– Ver­ti­ni­mo nor­mos nu­ro­do ne vie­ną kri­te­ri­jų – tai te­mos at­sklei­di­mas, tin­ka­mų ar­gu­men­tų pa­rin­ki­mas, kon­teks­tas ir, ži­no­ma, raš­tin­gu­mas. Aukš­tus re­zul­ta­tus pa­pras­tai le­mia as­me­ni­nės mo­ki­nio sa­vy­bės: in­te­lek­tas, in­te­re­sai, va­lia, tiks­lo sie­ki­mas, įdė­tas dar­bas. Žmo­giš­ka­sis fak­to­rius taip pat la­bai svar­bus.

– O Jūs kaip mo­ky­to­ja ar tu­ri­te sie­kį to­bu­lė­ti, gal ke­lia­te sau tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus, kad ir ki­tą­met iš­ug­dy­tu­mė­te šim­tu­ki­nin­kus? Ap­skri­tai ar tai yra tiks­las – aukš­čiau­sias įver­ti­ni­mas?

– To­bu­lė­ti vi­sa­da rei­kia, ypač mo­ky­to­jui. Ne­ma­nau, kad aukš­čiau­sias įver­ti­ni­mas yra svar­biau­sias tiks­las – la­bai svar­bus mo­ki­nį į tą įver­ti­ni­mą ve­dan­tis ke­lias, ku­riuo ei­nant ne­re­tai gims­ta ir mei­lė gim­ta­jai kal­bai, kny­gai. Jei taip nu­tin­ka, yra kuo džiaug­tis, o jei­gu dar mo­ki­nys (net ir pats sil­pniau­sias) nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ja – tai pats ge­riau­sias at­ly­gis.

– Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas – įsi­plies­ku­si dis­ku­si­ja apie po­etą Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių. Bū­tų įdo­mu, o kaip da­bar­ti­niai abi­tu­rien­tai ver­ti­na jo po­eti­nių dra­mų tri­lo­gi­ją, ar juos „ka­bi­na“, ar jie re­mia­si šiuo au­to­riu­mi VBE ra­ši­niuo­se?

– Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čius bu­vo nag­ri­nė­ja­mas II ir IV gim­na­zi­jos kla­sė­se. Mo­ki­niams ir „Min­dau­gas“, ir „Maž­vy­das“ pa­tin­ka, ne­sun­kiai pri­tai­ko is­to­ri­nį (Min­dau­go ir Maž­vy­do) kon­teks­tą. Per pa­mo­kas ver­ti­na­me Just. Mar­cin­ke­vi­čių kaip po­etą, dra­ma­tur­gą, o apie jo veik­lą so­viet­me­čiu kal­ba­me ma­žai. „Neteiskite ir nebūsite teisiami“, – prieš po­rą tūks­tan­čių me­tų yra pa­sa­kęs Jė­zus. Pats ra­šy­to­jas Maž­vy­do lū­po­mis tei­gė: „Ti­kė­ti leng­va. Daug sun­kiau gy­ven­ti.“

 

Ja­nė Ze­Le­nie­nė: „Vi­sa­da mo­ki­niams sa­kau, kad pa­sau­liui pir­miau­sia esa­me įdo­mūs sa­vo šak­ni­mis ir kul­tū­ra“

 

Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Ja­nė Ze­le­nie­nė sa­ko, kad vi­sa­da džiau­gia­si, kai iš­lai­ko ir tie, ku­riems se­ka­si sun­kiau. „Per vi­sus me­tus tu­rė­jau ir ga­na stip­rių mo­ki­nių, ir sil­pnes­nių, la­bai daug kas pri­klau­so ir nuo pa­ties mo­ki­nio dar­bo. Na, o kai mo­ki­niai gau­na šim­tu­ką, ži­no­ma, sma­gu, ver­ti­nu jų dar­bą, džiu­gu dėl to, kad ge­ba pa­si­nau­do­ti tuo, apie ką pa­mo­ko­se kal­bė­ta, la­bai sma­gu, kad ir pa­tys sa­va­ran­kiš­kai daug kuo do­mi­si, skai­to.“

Šio­je bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jo­je šim­tu­kus ga­vo dvi J.Ze­le­nie­nės mo­ki­nės. Jos ra­šė li­te­ra­tū­ri­nius ra­ši­nius „Mo­ters vaiz­da­vi­mas li­te­ra­tū­ros kū­ri­niuo­se“. „Abi la­bai darbš­čios, daug skai­to, do­mi­si įvai­riais kon­teks­tais, ku­riais ir pa­si­nau­do­jo ra­šy­da­mos ra­ši­nius. Dau­gu­ma ir ki­tų mo­ki­nių iš­lai­kė la­bai ge­rai, nors iki šim­tu­kų pri­trū­ko, bet, ma­nau, kad šie mo­ki­niai pel­ny­tai ga­vo pui­kius įver­ti­ni­mus“, – sa­ko mo­ky­to­ja.

Be­je, dau­giau­sia abi­tu­rien­tų, ku­riuos ji mo­kė, šie­met rin­ko­si ki­tą VBE te­mą – „Nuo ko pri­klau­so žmo­gaus sa­vi­ver­tė?“ J.Ze­le­nie­nė ma­no, kad šiuo­lai­ki­niam žmo­gui, jau­nam žmo­gui tai – la­bai ar­ti­ma te­ma, o ir kū­ri­nių yra ne­ma­žai, ku­rie apie tai kal­ba.

„Dar no­rė­čiau pri­dur­ti, kad man ypač svar­bu et­ni­nė kul­tū­ra, mū­sų tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mas. Kiek­vie­nais me­tais da­ly­vau­ja­me var­žy­tu­vė­se ir olim­pia­do­se ir pel­no­me pri­zi­nes vie­tas. Be­je, šiuo­me­ti­nės šim­tu­ki­nin­kės taip pat da­ly­vau­da­vo ir et­ni­nės kul­tū­ros var­žy­tu­vė­se, ir pro­jek­tuo­se. Vi­sa­da mo­ki­niams sa­kau, kad pa­sau­liui pir­miau­sia mes įdo­mūs sa­vo šak­ni­mis, sa­vo kul­tū­ra…“ – įsi­ti­ki­nu­si J.Ze­le­nie­nė.

Ko rei­kia, kad abi­tu­rien­tas ge­rai iš­lai­ky­tų gim­to­sios kal­bos VBE? Mo­ky­to­ja sa­ko, kad tam rei­kia ke­lių de­da­mų­jų: bū­ti raš­tin­gam, iš­ma­ny­ti ra­ši­nio struk­tū­rą ir per­skai­ty­ti svar­biau­sius pro­gra­mi­nius kū­ri­nius.

„O Jūs, kaip mo­ky­to­ja, ar tu­ri­te sie­kį to­bu­lė­ti, gal ke­lia­te sau tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus, kad ir ki­tą­met iš­ug­dy­tu­mė­te šim­tu­ki­nin­kus? Ap­skri­tai, ar tai yra tiks­las – aukš­čiau­sias įver­ti­ni­mas?“ – to klau­sia­me ir J.Ze­le­nie­nės.

– Sie­kį to­bu­lė­ti, ži­no­ma, tu­riu. Juk ir pro­gra­ma kei­čia­si, nau­jus kū­ri­nius, jau pa­mirš­tus, da­bar va­sa­rą skai­tau... Svar­biau­sias ma­no tiks­las – pa­dė­ti mo­ki­niams su­pras­ti, kad daug kas pri­klau­so nuo jų pa­čių, tuo­met leng­va ir dia­lo­gą kur­ti. Džiau­giuo­si ir už sa­vo ko­le­ges, stip­rias ir pui­kias li­tu­a­nis­tes, lin­kiu dar li­ku­sios ge­ros va­sa­ros...

 

Lai­ma Baut­ro­nie­nė: „Šim­tu­kas – tik ke­lios mi­nu­tės šlo­vės“

Per sa­vo dar­bo Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je me­tus lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė L.Baut­ro­nie­nė yra tu­rė­ju­si tris šim­tu­ki­nin­kus, šie­met – vie­ną. „Kai ug­dy­ti­niai gau­na aukš­čiau­sius įver­čius, džiau­gie­si dėl to, kad pri­si­dė­jai prie jų au­gi­mo, bran­du­mo“, – sa­ko ji. „Ta­čiau ko­dėl šiuo­lai­ki­niai abi­tu­rien­tai gau­na kur kas dau­giau an­glų VBE 100-kų nei gim­to­sios kal­bos? Gal lai­kas keis­ti eg­za­mi­no struk­tū­rą?“ – klau­sia­me mo­ky­to­jos.

– An­glų kal­bos šian­dien dau­gė­ja jau­ni­mo ap­lin­ko­je, ne­re­tas mėgs­ta žiū­rė­ti po­pu­lia­rius se­ria­lus, o jų tę­si­niai grei­čiau­siai pa­si­ro­do an­glų kal­ba. Daug le­mia ir po­žiū­ris, kad, mo­kant an­glų kal­bą, at­si­ve­ria pa­sau­lis. Ki­taip ta­riant, ku­rį rau­me­nį žmo­gus dau­giau­sia tre­ni­ruo­ja, tas ir au­ga. Tai – ne pa­slap­tis. Sa­vo ruož­tu, kad ge­rai iš­lai­ky­tum lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną, tu­ri pa­de­monst­ruo­ti ne tik raš­tin­gu­mą siau­rą­ja pras­me, bet ge­bė­ti sa­vo min­tis iš­dės­ty­ti tai­syk­lin­gais sti­lis­ti­niu po­žiū­riu sa­ki­niais, pa­de­monst­ruo­ti mąs­ty­mo ge­bė­ji­mus, spręs­ti iš ra­ši­nio te­mos ky­lan­čią pro­ble­mą, rem­tis kon­kre­čiais pa­vyz­džiais iš li­te­ra­tū­ros kū­ri­nių. Kar­tais kaip tik ma­te­ma­ti­kai ga­būs mo­ki­niai pra­len­kia ki­tus per šį eg­za­mi­ną, rem­da­mie­si lo­gi­niu mąs­ty­mu, pri­si­min­da­mi ana­li­zuo­tus per pa­mo­kas kū­ri­nius. Kū­ry­biš­ką pro­ble­mų spren­di­mą de­monst­ruo­ti ak­tu­a­lu, bet kū­ry­biš­ku­mas le­mia to­li gra­žu ne vis­ką. Kar­tais, tu­rint prie­šin­gą nuo­sta­tą, ra­ši­ny­je nu­kryps­ta­ma į įman­tra­vi­mus ir re­zul­ta­tas dėl to tik su­pras­tė­ja.

Re­mian­tis at­nau­jin­ta lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ug­dy­mo tu­ri­nio pro­gra­ma, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no struk­tū­ra tik­rai kei­sis. Ir tai pa­jus jau bū­si­mie­ji vie­nuo­lik­to­kai. Pla­nuo­ja­ma, kad jie va­sa­rio mė­ne­sį lai­kys eg­za­mi­no da­lį žo­džiu. Ir tai lems 40 proc. vi­so eg­za­mi­no re­zul­ta­to. Dvy­lik­to­je kla­sė­je jau liks tik raš­to da­lis.

– Tik­rai įdo­mu – ar šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas skai­to kny­gas? Juk tur­būt tai yra la­bai svar­bu, no­rint ge­rai pa­ra­šy­ti ra­ši­nį, ku­ria­me rei­kia rem­tis li­te­ra­tū­ros kū­ri­niais?

– Bū­tent mo­ki­nių ne­no­ras skai­ty­ti kny­gas le­mia pras­tes­nius lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no re­zul­ta­tus. Džiu­gi­na, kai per­skai­to pri­va­lo­mus kū­ri­nius, ku­rie gel­bė­ja per eg­za­mi­ną. O jei­gu pa­mo­ko­se lie­ka lai­ko, dis­ku­tuo­jant jau­ni­mui ak­tu­a­lio­mis te­mo­mis, pa­tei­kiu epi­zo­dus iš sa­vo pa­čios skai­to­mų kny­gų, pro­vo­kuo­ju pla­tes­nei dis­ku­si­jai. Mo­ki­niai daž­niau re­mia­si ma­ty­tais fil­mais.

– As­me­niš­kai Jums, mo­ky­to­jai li­tu­a­nis­tei, ke­lia ne­ri­mą ar džiu­gi­na, kaip da­bar­ti­nis jau­ni­mas mo­ka gim­tą­ją kal­bą?

– Ne­ma­nau, kad si­tu­a­ci­ją ga­li­ma api­bū­din­ti vie­nu ar ki­tu žo­džiu. Svar­bu, kad vie­nin­gų raš­tin­gu­mo rei­ka­la­vi­mų lai­ky­tų­si ne tik li­tu­a­nis­tai. Juk ne­se­niai ma­ty­ta gar­sios vais­ti­nės in­ter­ne­ti­nė re­kla­ma su ele­men­ta­ria klai­da žo­džio ga­lū­nė­je ga­li pri­si­dė­ti prie raš­to kul­tū­ros smu­ki­mo. Čia tu­rė­tų įsi­jung­ti ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės nuo­sta­tos. Kiek mes tu­ri­me pa­kan­tu­mo gim­to­sios kal­bos dar­ky­mui? Tai ne­at­sie­ja­ma ir nuo jau­ni­mo po­žiū­rio į sa­vo gim­tą­ją kal­bą for­ma­vi­mo­si.

– Ko rei­kia tam, kad jau­nas žmo­gus ge­rai pa­ra­šy­tų VBE kū­ry­bi­nį ra­ši­nį?

– Tur­būt to, ką ma­tau ir sa­vo šim­tu­ki­nin­ko at­siųs­ta­me ra­ši­ny­je: im­lu­mo per pa­mo­kas, ge­bė­ji­mo sva­riai ar­gu­men­tuo­ti, re­mian­tis pri­va­lo­mais kū­ri­niais bei au­to­ri­te­tais, ir bran­daus sa­vi­to po­žiū­rio į vi­suo­me­nės ak­tu­a­li­jas. Bet šim­tu­kas – re­zul­ta­tas. Iki to yra il­gas pro­ce­sas, ku­ris ne­iš­ven­gia­mai rei­ka­lau­ja ir pa­ties mo­ky­to­jo nuo­la­ti­nio to­bu­lė­ji­mo. At­nau­ji­na­mos da­ly­ko ug­dy­mo tu­ri­nio pro­gra­mos, daug kas kei­čia­ma ar­ba bent jau per­var­di­ja­ma. Vėl nau­ji iš­šū­kiai. Toks jaus­mas ap­lan­ko, kad vis­ko teks mo­ky­tis iš nau­jo. Tik vie­na aiš­ku, li­te­ra­tū­ros kū­ri­nių ana­li­zės tiks­las – ir to­liau pa­dė­ti jau­nam žmo­gui siek­ti bran­daus po­žiū­rio, sem­tis iš­min­ties ir mo­ky­tis bū­ti lai­min­gam vi­są gy­ve­ni­mą. O šim­tu­kas – tik ke­lios mi­nu­tės šlo­vės. Di­džiau­sią pa­si­ten­ki­ni­mą tei­kia tos aki­mir­kos, kai mo­ki­niai, per pa­mo­kas iš­ana­li­za­vę kū­ri­nį, pri­si­pa­žįs­ta, kad tai vie­na ge­riau­sių ka­da nors skai­ty­tų kny­gų. Nors in­di­vi­du­liai prieš tai pa­skai­tę nu­si­vy­lė, mat ir „tas per tą pa­tį“, ir „nie­ko ne­si­pra­tau“, ir „jau to­kia nuo­bo­dy­bė“...

– VBE pri­va­lo­mų au­to­rių są­ra­še yra ir po­etas Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čus, šiuo me­tu su­lau­kęs vi­suo­me­nės dė­me­sio. Kaip jo kū­ri­niai abi­tu­rien­tams – ar ak­tu­a­lūs?

– Dvy­lik­to­je kla­sė­je ana­li­zuo­ja­me jo kla­si­ka ta­pu­sius ei­lė­raš­čius, dra­mi­nės tri­lo­gi­jos da­lį „Maž­vy­das“. Ne vie­nas abi­tu­rien­tas yra rė­mę­sis šiuo kū­ri­niu per anks­tes­nių me­tų eg­za­mi­nus. Šie­met ne­la­bai de­rė­jo prie pa­teik­tų te­mų. Pa­grin­di­nio vei­kė­jo Maž­vy­do pa­veiks­las abi­tu­rien­tų įsi­me­na­mas dėl at­skir­to nuo sa­vo kraš­to žmo­gaus mei­lės Lie­tu­vai pa­vyz­džių. Kla­si­ka tu­ri sa­vo trau­ką, o jos kū­rė­jai gy­ve­no rink­da­mie­si sa­vo ke­lius, at­si­žvelg­da­mi į laik­me­čio si­tu­a­ci­ją. Ir šian­dien iš pa­na­šių pa­vyz­džių jau­nam žmo­gui tur­būt pra­var­tu su­pras­ti, kad bet koks pa­si­rin­ki­mas tu­ri sa­vo kai­ną.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.