Nr. 87 (13463)

2020-08-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 87 (13463) skaitykite:

  • Aly­taus ra­jo­no abi­tu­rien­tai ne­nu­si­lei­džia ki­tų sa­vi­val­dy­bių abi­tu­rien­tams
  • Star­tas la­bai sėk­min­gas: trys iš ke­tu­rių Aly­taus gim­na­zi­jų jau džiau­gia­si pir­mai­siais šim­tu­kais
  • Rai­žiuo­se to­to­riai šven­tė is­la­miš­ką­jį Au­ko­ji­mą
  • Ski­ria­ma kom­pen­sa­ci­ja už iš­lai­das vyks­tant į dar­bą
  • Po­ezi­jos paukš­tė at­skri­do va­sa­rą
  • Po dau­giau nei 70 me­tų se­sers Re­nios die­no­raš­tį iš­lei­du­si Elž­bie­ta Bel­lak: „Ma­no se­suo mo­ko, kad tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi už vis­ką, ką tu­ri­me”
  • Su nau­ju „Tėk­mės” al­ma­na­chu su­si­pa­ži­no Laz­di­jai
  • KTU moks­li­nin­kė Li­na Už­ie­nė. Kaip at­ver­ti ke­lią al­truiz­mui, em­pa­ti­jai mū­sų or­ga­ni­za­ci­jo­se, ben­druo­me­nė­se, vi­suo­me­nė­je ir ko ga­li­me pa­si­mo­ky­ti iš ja­po­nų?
  • Pro­van­so pas­to­ralinio pei­za­žo sa­le­lė – Pla­sap­nin­kuo­se
  • Kriok­lys, apie ku­rį sklin­da gan­das so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se
Biurų darbuotojai, didžiąją dienos dalį praleisdami sėdėdami, dažnai skundžiasi nugaros, kaklo skausmais, jiems stinga energijos, sunku produktyviai dirbti ir priimti sprendimus, todėl mažėja pasitenkinimas darbu.
Taip ne­links­mai pa­juo­kau­ja vie­nos di­džia­jai at­si­svei­ki­ni­mo su abi­tu­rien­tais šven­tei be­si­ruo­šian­čios gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, ta­čiau ap­skri­tai nuo­tai­kos nė­ra liūd­nos....
Aso­cia­ci­ja „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ lie­pos mė­ne­sį iš­lei­do du in­for­ma­ci­nius lei­di­nius leng­vai su­pran­ta­ma kal­ba. Juos pa­ren­gė Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos...
Va­sa­ros pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vus pa­sie­kė ži­nia, kad Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­gos ra­jo­ne bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“ vi­siš­kai...
Žinoma kulinarinių laidų vedėja Ilona Juciūtė-Čibirkienė – žavi, charizmatiška, visuomet stilinga ir besišypsanti moteris. Tačiau žinoma moteris neslepia, jog bėgančių metų dar niekam nepavyko...
Su Do­vi­le Pet­ra­vi­čie­ne su­si­tin­ka­me mo­te­rų spor­to klu­be „Šau­lė­GYM“. Abiem ši vie­ta pa­žįs­ta­ma, pa­ti ja­me spor­tuo­ju, o Do­vi­lė šia­me klu­be dir­ba spor­to tre­ne­re. Nors...
Šian­dien už­si­da­ro te­at­ro sce­nos užuo­lai­dos, šian­dien mes, žiū­ro­vų dau­gu­ma, min­ty­se gy­ve­na­me ir iš­gy­ve­na­me įvai­rius jaus­mus. Sce­na nuo šian­dien tam­pa tuš­čia, lie­ka Jū­sų...
Pirmasis Lietuvoje! 2020 m. rugpjūčio 17 d. startuoja pirmoji Lietuvoje, VšĮ „Meda Project“ organizuojama, vasaros jaunimo stovykla/festivalis „Kempfestas“, skirtas 13 – 18 m. paaugliams. Tai penkių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.