Ne­ra­mūs me­tai: kaip abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės ta­po „kau­kių ba­liu­mi” (281)

Saulė Pinkevičienė
nuotrauka
Is­to­ri­nė lai­da is­to­ri­nė­je Aly­taus erd­vė­je: pan­de­mi­nių 2020-ųjų Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai įsi­am­ži­no Dai­nų slė­ny­je, kur pa­si­tik­ti sau­lės at­ei­da­vo ne vie­na Aly­taus abi­tu­rien­tų kar­ta. Kei­čia­si lai­kai, kei­čia­si ir pa­pro­čiai. Asmeninė nuotr.
Taip ne­links­mai pa­juo­kau­ja vie­nos di­džia­jai at­si­svei­ki­ni­mo su abi­tu­rien­tais šven­tei be­si­ruo­šian­čios gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, ta­čiau ap­skri­tai nuo­tai­kos nė­ra liūd­nos. Mo­kyk­las bai­gian­tys jau­nuo­liai ga­li pa­si­džiaug­ti, kad pa­čios šven­tės iš jų nie­kas ne­atims. Ates­ta­tus jie gaus ne pa­štu (kaip nu­ti­ko kai ku­rių uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tams, nes bu­vo ne­si­bai­gęs ka­ran­ti­nas), o gy­vai, pa­ben­draus su sa­vo ben­dra­moks­liais, mo­ky­to­jais, ži­no­ma, jei per ki­tą sa­vai­tę ne­at­si­ras nau­jų ri­bo­ji­mų.

Jot­vin­gių val­sas – Ro­tu­šės aikš­tė­je

Iš­leis­tu­vės yra jau­di­nan­ti aki­mir­ka ne tik abi­tu­rien­tams ir jų ar­ti­mie­siems. Jei no­ri­te pa­jus­ti šios šven­tės gro­žį, rug­pjū­čio 8 die­ną apie 17 va­lan­dą už­su­ki­te į Ro­tu­šės aikš­tę, ku­rio­je 30 Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų po­rų šoks iš­leis­tu­vių val­są.

Šo­kio kom­po­zi­ci­ją kiek­vie­nais me­tais su­ku­ria šo­kio mo­ky­to­ja Dei­man­tė Rai­žie­nė, šis šo­kis – gim­na­zi­jos tra­di­ci­ja. Prieš tai nuo 16 va­lan­dos Aly­taus mies­to te­at­re Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams bus įteik­ti bran­dos ates­ta­tai.

„Vi­sos šių me­tų abi­tu­rien­tų tra­di­ci­nės šven­tės dėl pan­de­mi­jos ta­po tik­ru iš­šū­kiu. Ne iš­im­tis ir Jot­vin­gių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės. Šiek tiek ma­žiau sve­čių, be to, puo­ši­mės ne tik pro­gi­niais rū­bais, bet ir vei­do ap­sau­gos kau­kė­mis. Dė­ko­ja­me šiuo­lai­ki­nio šo­kio stu­di­jos „Auš­ri­nė“ šo­kė­joms, mū­sų esa­moms ir bu­vu­sioms gim­na­zis­tėms, ku­rios pa­puoš ce­re­mo­ni­ją. Vi­siems, ku­rie lauks abi­tu­rien­tų pa­svei­kin­ti lau­ke, pla­nuo­ja­me tie­sio­giai tran­sliuo­ti ce­re­mo­ni­ją feis­bu­ke, jie ga­lės ste­bė­ti ją sa­vo te­le­fo­nuo­se. Ir, kaip vi­sa­da, nuo­šir­džiai ir šil­tai at­lik­si­me pas­ku­ti­nę mi­si­ją, įteik­da­mi bran­dos ates­ta­tus 120 abi­tu­rien­tų, o gal ir pa­svei­kin­da­mi su 100-to ba­lų įver­ti­ni­mais. Šiais me­tais il­go­kai lau­kia­me re­zul­ta­tų, dar sun­ku pa­sa­ky­ti, kaip mums se­kė­si“, – sa­ko Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Re­na­ta Ro­ma­no­vie­nė. Gim­na­zi­ja šie­met iš­lei­džia XX abi­tu­rien­tų lai­dą, ku­ri yra iš­skir­ti­nė dvi­gu­bai.

Pa­si­ge­do tik gy­vo ben­dra­vi­mo

Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos iš­leis­tu­vės šie­met, kaip įpras­tai, vyks Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Čia bus įteik­ti bran­dos ates­ta­tai 98-ajai mo­kyk­los lai­dai – 168 abi­tu­rien­tams. Ce­re­mo­ni­ja nu­ma­ty­ta rug­pjū­čio 7 die­ną 15 va­lan­dą. Ši da­ta – re­kor­diš­kai vė­ly­va, nes įpras­tai iš­leis­tu­vės vyk­da­vo lie­pos vi­du­ry­je vė­liau­siai. Ži­no­ma, pan­de­mi­ja ir ka­ran­ti­nas įne­šė daug ko­rek­ci­jų į šios lai­dos abi­tu­rien­tų gy­ve­ni­mą.

„Šim­ta­die­nis – nuo­to­li­nis, dėl ka­ran­ti­no ne­vy­ko įpras­tos pa­mo­kos, tai­gi abi­tu­rien­tai sa­ko jau­čian­tys nos­tal­gi­ją įpras­tam mo­kyk­li­niam gy­ve­ni­mui, gy­vam ben­dra­vi­mui, tar­si kaž­kas iš jų bu­vo at­im­ta“, – pa­ste­bi gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las.

Tam tik­rų pro­ble­mų ky­la ir dėl bū­si­mų stu­di­jų, ypač už­sie­ny­je. „Nau­jos są­ly­gos – nau­ji ir spren­di­mai“, – sa­ko gim­na­zi­jos va­do­vas.

V.Skrob­las ma­no, kad bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mui nu­ma­ty­tos pa­tal­pos yra pa­kan­ka­mai erd­vios, žmo­nės ga­lės lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo, tai­gi di­des­nių pro­ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų, bet, ži­no­ma, si­tu­a­ci­ja ati­džiai ste­bi­ma, lau­kia­ma re­ko­men­da­ci­jų.

Tu­ri pla­ną „B“

139 Pu­ti­nų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai iš­leis­tu­ves švęs­ti pla­nuo­ja rug­pjū­čio 8 die­ną Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pa­tal­po­se. „Kol kas esa­me ne­ži­no­my­bė­je ir šven­tės lau­kia­me su tam tik­ru ne­ri­mu, bet at­sar­gi­nį pla­ną tu­ri­me. Pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, or­ga­ni­zuo­ti šven­tę įma­no­ma, jei at­si­ras­tų ri­bo­ji­mų už­da­ro­se pa­tal­po­se – grįž­tu­me į gim­na­zi­ją ir šven­tę su­reng­tu­me lau­ke, jos kie­me­ly­je“, – sa­ko Pu­ti­nų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų kla­sių ku­ra­to­rė Jo­lan­ta Ko­ci­mie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad pan­de­mi­ja ko­re­guo­ja ne tik iš­leis­tu­vių šven­tės, bet ir abi­tu­rien­tų at­ei­ties pla­nus, kas yra kur kas svar­bes­nis da­ly­kas. Pa­si­ro­do, ne­ma­žai jau­nuo­lių šie­met ren­ka­si va­di­na­muo­sius „per­trau­kos me­tus“ – nu­spren­džia nie­kur ne­sto­ti, kol si­tu­a­ci­ja taps aiš­kes­nė.

„Kau­kės ne­gąs­di­na, ži­no­ma, mer­gi­noms ne­ge­rai, nes ne­si­ma­tys ma­kia­žo, bet ap­skri­tai pa­dė­tis yra ne­blo­ga, kad tik ne­at­si­ras­tų di­des­nių ri­bo­ji­mų“, – svars­to ku­ra­to­rė.

Į ates­ta­tų tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją įleis tik tė­vus

Rug­pjū­čio 9 die­ną Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos sa­lė­je ates­ta­tai bus įteik­ti 54 abi­tu­rien­tams. Tai – šios mo­kyk­los tra­di­ci­ja, sa­lė pa­kan­ka­mai erd­vi, jo­je tel­pa dau­giau kaip 300 žmo­nių. Gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į mo­ki­nius, jų tė­ve­lius su pra­šy­mu, kad įspė­tų svei­kin­to­jus, jog jie į mo­kyk­lą įlei­džia­mi ne­bus. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vau­ti ga­lės tik mo­ky­to­jai, mo­ki­niai ir jų tė­vai. Įpras­tai ce­re­mo­ni­jos me­tu sa­lė bū­na sau­sa­kim­ša, bet šie­met įleis­ti vi­sų no­rin­čių­jų ne­įma­no­ma dėl sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų. Tai­gi ar­ti­mie­ji abi­tu­rien­tų lauks lau­ke, ten juos pa­svei­kins, vyks fo­to­se­si­jos.

Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai, kaip, be­je, ir ki­tų gim­na­zi­jų ben­druo­me­nės, links­mą­ją iš­leis­tu­vių da­lį ža­da su­reng­ti Aly­taus mies­to te­at­ro ka­vi­nė­je.

Abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės su­pla­nuo­tos at­ei­nan­čią sa­vaitę, bet iki tol dar lau­kia svar­biau­sias eta­pas – ry­toj pra­de­da­mi skelb­ti vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai