Eko­no­mis­tės kas­die­ny­bę pa­kei­tė spor­to sa­lės svar­me­nys ir tre­ni­ruok­liai

Do­mi­ny­ka Buk­šai­ty­tė
Komentarai (1)
2020 Liepa 31
Anks­čiau tik sva­jo­ju­si apie tre­ne­rės dar­bą, da­bar Do­vi­lė Pet­ra­vi­čie­nė jau ket­vir­tus me­tus dir­ba spor­to klu­be „Šau­lė­GYM“.
Anks­čiau tik sva­jo­ju­si apie tre­ne­rės dar­bą, da­bar Do­vi­lė Pet­ra­vi­čie­nė jau ket­vir­tus me­tus dir­ba spor­to klu­be „Šau­lė­GYM“.
Su Do­vi­le Pet­ra­vi­čie­ne su­si­tin­ka­me mo­te­rų spor­to klu­be „Šau­lė­GYM“. Abiem ši vie­ta pa­žįs­ta­ma, pa­ti ja­me spor­tuo­ju, o Do­vi­lė šia­me klu­be dir­ba spor­to tre­ne­re. Nors Do­vi­lė stu­di­jų lai­kais sa­vo at­ei­tį įsi­vaiz­da­vo vi­sai ki­taip.

Aly­tus ar­čiau šir­dies

Da­bar­ti­nė spor­to tre­ne­rė gi­mė ir už­au­go Aly­tu­je. Bai­gu­si mo­kyk­lą, kai rei­kia ap­si­spręs­ti, kuo no­ri bū­ti gy­ve­ni­me, Do­vi­lė pa­si­rin­ko stu­di­jas My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. Sėk­min­gai bai­gė fi­nan­sų eko­no­mi­ką..

Bet Vil­nius ne­bu­vo jau­nos mo­ters mies­tas, nors pa­ti at­vi­rau­ja, kad tuos ket­ve­rius me­tus tik­rai mė­ga­vo­si did­mies­čiu, ta­čiau vi­sa­da jau­tė, kad Aly­tus ją trau­kia la­biau. Aly­tus – ma­žas mies­tas, ar­čiau šir­dies, o ja­me ir kamš­čių nė­ra, į dar­bą ga­li nu­va­žiuo­ti per de­šimt mi­nu­čių.

Ne­su­ža­vė­jo dar­bas įmo­nė­je

Pa­bai­gu­si stu­di­jas Do­vi­lė pu­sę me­tų dir­bo eko­no­mi­kos sri­ty­je, įsi­dar­bi­no ap­skai­tos įmo­nė­je ir jo­je tvar­kė bu­hal­te­ri­nius rei­ka­lus. Ta­čiau pa­ti jau­tė, kad ir pats dar­bas, ir jo gra­fi­kas yra tik­rai ne jai.

Gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės su­si­klos­tė taip, kad mo­te­ris pa­sto­jo. Iš­ėju­si mo­ti­nys­tės atos­to­gų pa­ti sau pa­sa­kė, kad at­gal į ap­skai­tos įmo­nę grįž­ti ne­be­no­ri. Ne­ži­no­jo, nei ką, nei kur da­rys, bet kaž­ką tik­rai keis, nes dar­bas nei ten­ki­na, nei džiu­gi­na.

Drau­gų ir ar­ti­mų­jų pa­lai­ky­mas

Pra­ėjus pus­me­čiui po gim­dy­mo D.Pet­ra­vi­čie­nė pra­dė­jo spor­tuo­ti. Iš pra­džių bū­da­vo dvi tre­ni­ruo­tės per sa­vai­tę, pas­kui trys, dar vė­liau ke­tu­rios. Mo­te­ris jau­tė, kad spor­tas ją la­bai trau­kia. At­vi­rau­ja tre­ni­ruo­čių me­tu pa­ste­bė­ju­si, kad pra­de­da gal­vo­ti, kaip pa­ti ves­tų tre­ni­ruo­tes bū­da­ma tre­ne­rės vie­to­je.

Pa­si­kal­bė­ju­si su „Šau­lės­GYM“ įkū­rė­ja ir va­do­ve Gi­ta­na Vit­kaus­kie­ne, sa­vo vy­ru ir ar­ti­miau­siais drau­gais ir ga­vu­si pa­drą­si­ni­mą ir di­de­lį pa­lai­ky­mą, Do­vi­lė pra­dė­jo ieš­ko­ti tre­ne­rių kur­sų.

Per­ėju­si te­ori­nes ir prak­ti­nes da­lis, iš­lai­kiu­si eg­za­mi­nus, Do­vi­lė ga­vo tre­ne­rio li­cen­ci­ją. Mo­te­ris sa­ko, kad dar tik kal­bė­da­ma su Gi­ta­na ir gal­vo­da­ma apie tre­ne­rio kur­sus ži­no­jo, jog nie­kur ki­tur sa­vęs ne­įsi­vaiz­duo­ja tik „Šau­lė­je­GYM“ ir sa­ve re­a­li­zuo­ti no­ri bū­tent čia. Taip ket­vir­ti me­tai spor­to tre­ne­re jau dir­ba čia.

Ak­ty­vus lais­va­lai­kis

Vai­kys­tė­je D.Pet­ra­vi­čie­nė šo­ko šiuo­lai­ki­nius šo­kius. Da­bar šo­kių gy­ve­ni­me nė­ra tiek daug, bet lais­va­lai­kį lei­džia ak­ty­viai. Va­ži­nė­ja dvi­ra­čiu, la­bai mėgs­ta rie­du­čius, daug lai­ko lei­džia gam­to­je. Kar­tu su vy­ru įtrau­kia ir vai­kus, kad ir šie daug ju­dė­tų.

Pa­klau­sus, ar in­di­vi­du­a­liai pa­ti spor­tuo­ja, spor­to tre­ne­rė sa­ko, kad per sa­vai­tę ve­da pen­kias tre­ni­ruo­tes mo­te­rims ir jai tik­rai už­ten­ka krū­vio jų me­tu. Taip pat dar tu­ri pus­an­trų me­tų duk­ry­tę, to­dėl lai­ko sa­vo tre­ni­ruo­tėms tik­rai sto­ko­ja.

Mo­te­rų spor­to tęs­ti­nu­mas

Spor­to klu­be ve­da tre­ni­ruo­tes ir nėš­čio­sioms, ir ma­moms su vai­kais. Tie­sa, šiuo me­tu jos ne­vyks­ta, ta­čiau nuo ru­dens tu­rė­tų vėl pra­si­dė­ti.

Pa­smal­sa­vus, kaip gi­mė to­kia idė­ja, Do­vi­lė at­sa­ko, kad no­rė­jo­si tęs­ti­nu­mo. Juk šis spor­to klu­bas yra mo­te­rims, o mo­te­rys pa­sto­ja ir daž­nai ap­lei­džia spor­tą. To­dėl pa­lai­kant no­rė­jo­si, kad bū­tų tre­ni­ruo­tės ir nėš­čio­sioms, po to ma­my­tėms su ma­žy­liais.

Ma­mos at­ei­na su vai­ku­čiais nuo tri­jų mė­ne­sių iki me­tų. Spor­to tre­ne­rė ves­da­vo tre­ni­ruo­tes vie­na, ta­čiau su­si­lau­ku­si an­tro vai­ke­lio pa­ti į tre­ni­ruo­tes at­ei­da­vo su juo. Ir sa­ko, kad tai pui­ki pa­tir­tis, su­tei­kian­ti la­bai daug tei­gia­mų emo­ci­jų. Juk ten, kur leliu­kai, ten ge­ra nuo­tai­ka, o ir di­dži­ą­ją tre­ni­ruo­tės da­lį ma­ma lai­ko vai­ke­lį ant ran­kų, su juo šo­ka.

Vaiz­do tre­ni­ruo­tės

Per ka­ran­ti­ną tre­ne­rė pra­dė­jo na­muo­se spor­tuo­ti ir spor­tuo­jant ki­lo min­tis, kad ga­li­ma nu­fil­muo­ti pra­ti­mus ir jais pa­si­da­ly­ti su ki­tais. Įkė­lu­si ke­lis fil­mu­kus į so­cia­li­nes plat­for­mas ir ga­vu­si pa­ska­ti­ni­mą iš ap­lin­ki­nių, pra­dė­jo fil­muo­ti il­ges­nius vaiz­de­lius.

Tai ne­bū­da­vo il­gų tre­ni­ruo­čių fil­mu­kai. Tai vie­nos kū­no da­lies dai­li­ni­mo, stip­ri­ni­mo tre­ni­ruo­tės, ku­rias ga­li kar­to­ti ke­lis kar­tus iš ei­lės.

Do­vi­lė sa­ko, kad ga­vo la­bai daug at­si­lie­pi­mų, jog tik­rai sma­gu, kad ke­lia fil­mu­kus, kad žmo­nės žiū­ri, jiems įdo­mu, ta­čiau kar­tu spor­tuo­ti pa­si­ry­žo ne­daug.

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.