Nr. 85 (134561)

2020-07-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 85 (134561) skaitykite:

 • But­ri­mo­nių kle­bo­nas Juo­zas Bak­šys at­si­svei­ki­no su pa­ra­pi­jie­čiais
 • Pi­va­šiū­nai jau ruo­šia­si Žo­li­nės iš­kil­mėms
 • PSO: nė­ra jo­kių žen­klų, kad ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mas pri­klau­so nuo se­zo­no
 • Donaldas Trum­pas: nie­kas ma­nęs ne­mėgs­ta
 • Ne ta­sai il­giau­siai gy­ve­na, ku­riam dau­giau­sia me­tų, o ta­sai, ku­ris la­biau už ki­tus jau­čia gy­ve­ni­mą
 • Žydiš­ka gat­ve­lė
 • Aly­taus lan­ki­nin­kai raš­kė me­da­lius at­vi­ra­ja­me Lie­tu­vos šau­dy­mo iš lan­ko čem­pio­na­te
 • Aly­tu­je star­ta­vo Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių I eta­po var­žy­bos
 • Iš­skir­ti­niai pa­sau­lio ko­lum­ba­riu­mai: tūks­tan­čiai LED lem­pu­čių ir stul­bi­nan­tis vaiz­das į jū­rą
 • Ne­to­li­ma at­ei­tis: trau­ki­niu iš Kau­no į Ta­li­ną – per kiek dau­giau nei 3 va­lan­das
 • Ty­ri­mas: oro už­terš­tu­mas gy­ve­ni­mo truk­mę su­trum­pi­na be­veik dve­jais me­tais
 • Ty­ri­mas: ko­ro­na­vi­ru­su per­sir­go pu­sė Mum­ba­jaus lūš­ny­nų gy­ven­to­jų
 • S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je nu­pjau­ta lie­pa
 • TATZ fon­das teiks pa­gal­bą Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos stu­den­tams ir dės­ty­to­jams
 • Elek­tros var­to­to­jai – pa­ke­liui į nau­ją lyg­me­nį
 • Iš­ky­la lau­ke: ko ne­pa­mirš­ti ir ką pa­si­ga­min­ti?
Va­kar, lie­pos 20-ąją, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riu­mi pra­dė­jo dirb­ti šios ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas stra­te­gi­nėms part­ne­rys­tėms, lai­ki­nai In­ži­ne­ri­jos ir...
Šią sa­vai­tę ne­vy­riau­sy­bi­nės ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mas ir Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie vie­šą krei­pi­mą­si į...
Nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­jo Sei­mo pri­im­ti Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so (BVK) pa­kei­ti­mai, ku­riais va­do­vau­jan­tis pa­di­dė­jo skai­čius as­me­nų, ku­rie tu­ri ar ga­li bū­ti...
Ne­mu­no šlai­tu že­myn nu­ri­den­tos pa­dan­gos ir šiukš­lė­mis bei bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis už­vers­ta po­il­sio aikš­te­lė – to­kiais vaiz­dais ke­liau­to­jus pa­si­tin­ka Bal­bie­riš­kio...
Tra­di­ciš­kai lie­pos pa­bai­go­je Pu­nia pa­ger­bia nau­ją­jį der­lių, iš pir­mų­jų grū­dų iš­kep­tą švie­žią duo­ną ir šven­čia Oni­nes. Jau ne pir­mus me­tus vie­ti­nių gy­ven­to­jų ir sve­čių...
Šią sa­vai­tę Dzū­ki­jos sos­ti­nės tvar­ky­mo dar­bus bai­gia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu iki rug­sė­jo 1-osios lik­vi­duo­ja­ma sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.