Dėl Žu­vin­to re­zer­va­to nio­ko­ji­mo – krei­pi­ma­sis į pre­zi­den­tą, Sei­mo na­rius ir Vy­riau­sy­bę

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Liepa 24
Zuvintas
Žu­vin­to gam­ti­nis re­zer­va­tas yra Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to bran­duo­lys. Žu­vin­tas yra vie­nin­te­lė Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja, ku­ri pri­klau­so UNES­CO pa­sau­li­niam bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klui.
Šią sa­vai­tę ne­vy­riau­sy­bi­nės ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mas ir Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie vie­šą krei­pi­mą­si į ša­lies vi­suo­me­nę, pre­zi­den­tą, Sei­mo na­rius, Vy­riau­sy­bę, Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos UNES­CO sek­re­to­ria­tą Lietuvoje dėl Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nio­ko­ji­mo. Tai sie­ja­ma su lie­pos pra­džio­je pri­im­tu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, ku­riuo pa­keis­ti šio re­zer­va­to nuo­sta­tai ir įtei­sin­ta po­le­di­nė žve­jy­ba vie­tos gy­ven­to­jams. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai įžvel­gia, kad be jo­kio aiš­kaus pa­grin­do vie­nai dirb­ti­nai at­rink­tai vi­suo­me­nės da­liai su­tei­kia­mos pri­vi­le­gi­juo­tos tei­sės nau­do­tis gam­tos tur­tais iš­skir­ti­nės gam­ti­nės ver­tės te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je net gū­džiais so­vie­ti­niais lai­kais žvejoti ne­bu­vo lei­džia­ma. Vy­riau­sy­bės pa­keis­tus Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tus taip pat ke­ti­na­ma skųs­ti Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui.

Nuo­sta­tų pa­kei­ti­mus pa­tei­kė ap­lin­kos mi­nist­ras

Lie­pos pra­džio­je vy­ku­sia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je bu­vo pri­tar­ta ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos pa­teik­tiems Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­rie įtei­si­no po­le­di­nę žve­jy­bą Žu­vin­to eže­re vie­ti­niams gy­ven­to­jams.

Šiuos pa­kei­ti­mus po­sė­dy­je  mi­nist­ras pri­sta­tė  trum­pai: „Kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti.“

Nors Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tai ir pa­keis­ti, ta­čiau jau ta­me pa­čia­me Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pa­ste­bė­ta, kad nei Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mas, nei Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų  įsta­ty­mas ne­nu­ma­to žve­jy­bos gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se net ir vie­ti­niams gy­ven­to­jams.

Sei­mo na­rio, ap­lin­kos mi­nist­ro K.Ma­žei­kos pa­teik­ti Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl li­mi­tuo­tos žve­jy­bos gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se Sei­me dar net ne­pra­dė­ti svars­ty­ti.
Pa­gal pa­keis­tus re­zer­va­to nuo­sta­tus žie­mą žve­jo­ti re­zer­va­te įgy­tų tei­sę  ke­li šim­tai, o gal net vi­sas tūks­tan­tis ne­to­li eže­ro gy­ve­nan­čių vie­ti­nių gy­ven­to­jų.

Pats mi­nist­ras, de­kla­ruo­jan­tis po­mė­gį žve­jo­ti, Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to kai­my­nys­tė­je, vie­na­me Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės kai­me, tu­ri pa­do­va­no­tą so­dy­bą.

K.Ma­žei­kos dar prieš Vy­riau­sy­bės po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo pa­tvir­tin­ti pa­keis­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tai, pa­si­tei­ra­vus, ar jų kei­ti­mas ne­su­si­jęs su tuo, kad pats yra kilęs iš Marijampolės, šiame krašte išrinktas Sei­mo na­riu, jis at­sa­kė: „Jei Vy­riau­sy­bė pri­tars at­nau­jin­tiems re­zer­va­to nuo­sta­tams, ga­lės žve­jo­ti tik kai­mų, be­si­ri­bo­jan­čių su re­zer­va­tu gy­ven­to­jai, ku­rie ten yra de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą.“

Žu­vin­to re­zer­va­to di­rek­ci­ja pa­ste­bi, kad pa­keis­ti re­zer­va­to nuo­sta­tai tik su­kir­šins vie­ti­nius gy­ven­to­jus, nes pa­gal juos, pa­vyz­džiui, už bor­to lie­ka apie 80 met­rų nuo gam­ti­nio re­zer­va­to esan­tis Laz­di­jų ra­jo­no Sal­ti­nin­kų kai­mas, apie 700 met­rų nuo šio re­zer­va­to nu­to­lęs Aly­taus ra­jo­no Bam­bi­nin­kų kai­mas, di­džio­ji da­lis tų iš­skir­ti­nę tei­sę tu­rin­čių žve­jo­ti kai­mų gy­ven­to­jų nė ne­gy­ve­na sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, tad vi­siš­kai ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl jiems su­tei­kia­mos to­kios pri­vi­le­gi­jos.

„Ap­mau­du, kad val­dan­tie­ji sa­vo dar­bais de­monst­ruo­ja sa­vi­tą ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­kos su­vo­ki­mą“

Šią sa­vai­tę ne­vy­riau­sy­bi­nės ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mas ir Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie vie­šą krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, pre­zi­den­tą, Sei­mo na­rius, Vy­riau­sy­bę, UNES­CO sek­re­to­ria­tą Lie­tu­vo­je dėl Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nio­ko­ji­mo.

Krei­pi­me­si nu­ro­do­ma, kad  Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no šio re­zer­va­to nuo­sta­tų pa­kei­ti­mus, ku­riais įtei­si­na ne­at­sa­kin­gą ir moks­li­niais ty­ri­mais ne­pa­grįs­tą gam­tos tur­tų nau­do­ji­mą Žu­vin­to gam­ti­nia­me re­zer­va­te.

Šie pa­kei­ti­mai įtvir­ti­na pri­vi­le­gi­ją žve­jo­ti žie­mą dar ne­gir­dė­tam skai­čiui – be­veik tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, tai yra pla­nuo­ja­ma įtei­sin­ti ir įsta­ty­mais, pa­kei­čiant Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų bei Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mų punk­tus, drau­džian­čius ūki­nę veik­lą re­zer­va­tuo­se.

Krei­pi­me­si pa­brė­žia­ma, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas skal­do pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę, nes be jo­kio aiš­kaus pa­grin­do vie­nai dirb­ti­nai at­rink­tai, įsta­ty­mais ne­apib­rėž­tai vi­suo­me­nės da­liai su­tei­kia­mos pri­vi­le­gi­juo­tos tei­sės nau­do­tis gam­tos tur­tais iš­skir­ti­nės  gam­ti­nės ver­tės te­ri­to­ri­jo­je. Iki šiol nė vie­nu įsta­ty­mu, net­gi ga­lio­ju­siais gū­džiais so­vie­ti­niais lai­kais žve­jy­ba gam­ti­niuo­se re­zer­va­tuo­se ne­bu­vo lei­džia­ma.

„Toks  egois­tiš­kų prie­mo­nių tai­ky­mas Žu­vin­to gam­ti­nia­me re­zer­va­te ma­ži­na šios te­ri­to­ri­jos iš­skir­ti­nę gam­ti­nę ir moks­li­nę svar­bą ki­tų vals­ty­bi­nių gam­ti­nių re­zer­va­tų at­žvil­giu. Žu­vin­tas yra vie­nin­te­lė Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja, ku­ri pri­klau­so UNES­CO pa­sau­li­niam bios­fe­ros re­zer­va­tų tin­klui, tad ir jo ap­sau­ga tu­ri bū­ti griež­tes­nė nei ki­tų re­zer­va­tų, o ap­sau­gos pa­kei­ti­mai tu­ri tu­rė­ti aiš­kų gam­to­sau­gi­nį tiks­lą ir moks­li­nį pa­grin­dą“, – ra­šo­ma Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mo ir Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos vie­ša­me krei­pi­me­si.

Bal­ti­jos ap­lin­kos fo­ru­mo va­do­vo Žy­man­to Mork­vė­no tei­gi­mu, ap­mau­du, kad val­dan­tie­ji sa­vo dar­bais  de­monst­ruo­ja sa­vi­tą ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­kos su­vo­ki­mą, ku­ris ap­si­ri­bo­ja tri­mis žo­džiais – „kirs­ti“, „me­džio­ti“, „žve­jo­ti“: „Gai­la, kad ši val­džia, ti­kė­da­ma­si rin­kė­jų pa­lan­ku­mo, po­pu­lis­ti­niais spren­di­mais su­men­ki­na pro­fe­so­riaus Ta­do Iva­naus­ko pa­stan­gas iš­sau­go­ti Žu­vin­tą. Juk bū­tent šis iš­ki­lus gam­ti­nin­kas pa­dė­jo pa­ma­tus šiuo­lai­ki­nei gam­to­sau­gai Lie­tu­vo­je.“

Kaip sa­ko il­ga­me­tis gam­ti­nin­kas, Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos or­ni­to­lo­gas dr. Eu­ge­ni­jus Dro­be­lis, Žu­vin­to di­džiau­sias iš­skir­ti­nu­mas yra čia su­tin­ka­mų paukš­čių įvai­ro­vė ir gau­sa, nau­jo­mis nuo­sta­to­mis įtei­sin­ta žve­jy­ba šią te­ri­to­ri­ją ga­li pa­veik­ti taip, kad il­gai­niui pa­si­kei­ti­mai lems ir paukš­čių ny­ki­mą.

„Ne­ga­li bū­ti griau­na­mi gam­to­sau­gos prin­ci­pai vie­nu ne­at­sa­kin­gu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu“

Vie­ša­me krei­pi­me­si ša­lies pre­zi­den­to pra­šo­ma pa­rei­ka­lau­ti su­stab­dy­ti Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to pa­keis­tuo­se nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­tą nio­ko­jamą re­zer­va­to eko­sis­te­mą naudojant Žu­vin­to gam­ti­nio re­zer­va­to gam­tos tur­tus: „Juk ne­ga­li bū­ti griau­na­mi gam­to­sau­gos prin­ci­pai vie­nu ne­at­sa­kin­gu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu.“

Sei­mo na­rių pra­šo­ma ne­pri­tar­ti pa­teik­tiems Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams ir ren­gia­miems pa­teik­ti Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams.
Į Vy­riau­sy­bę krei­pia­ma­si su pra­šy­mu su­stab­dy­ti pa­keis­tų Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų punk­tus, ku­rie prieš­ta­rau­ja mi­nė­tiems įsta­ty­mams, ne­su­de­ri­na­mi su Mė­gė­jiš­kos žūk­lės įsta­ty­mu, taip pat prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties punk­tams, įsi­pa­rei­go­ji­mas UNES­CO iš­sau­go­ti Žu­vin­to gam­ti­nį re­zer­va­tą kaip bios­fe­ros re­zer­va­to re­ko­men­da­ci­jas ati­tin­kan­čią te­ri­to­ri­ją.

Krei­pi­me­si į Vy­riau­sy­bę pa­žy­mi­ma, kad ji yra vie­šai de­kla­ra­vu­si apie pri­ta­ri­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos Bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės stra­te­gi­jai iki 2030 me­tų, – iš­plės­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tin­klą iki 30 pro­cen­tų jos te­ri­to­ri­jos, o 10 pro­cen­tų vi­sų šių sau­go­mų  te­ri­to­ri­jų pa­tvir­tin­ti griež­tai sau­go­mo­mis. Lie­tu­vo­je sau­go­mos te­ri­to­ri­jos su­da­ro 17,64 pro­c. vi­sos ša­lies te­ri­to­ri­jos, 13 pro­c. iš jų pri­klau­so tarp­tau­ti­niam tin­klui Na­tu­ra 2000, o re­zer­va­tų da­lis – tik 1 pro­c.

Iš UNES­CO sek­re­to­ria­to Lie­tu­vo­je ti­ki­mą­si jo krei­pi­mo­si į UNES­CO ge­ne­ra­li­nį sek­re­to­rių sie­kiant pa­ra­gin­ti Lie­tu­vą lai­ky­tis duo­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Su ša­lies vi­suo­me­ne da­li­jan­tis šiuo vie­šu pa­reiš­ki­mu no­ri­ma su­lauk­ti pa­lai­ky­mo iš­sau­go­ti sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, ypač gam­ti­nius re­zer­va­tus, at­ei­ties kar­toms.

Ke­ti­na kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą

Iš kar­to po Vy­riau­sy­bės pri­im­to nu­ta­ri­mo dėl pa­keis­tų Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų į Lie­tu­vos vy­riau­si­ą­jį ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą krei­pė­si Sei­mo na­rys, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Si­mo­nas Gent­vi­las su pra­šy­mu iš­si­aiš­kin­ti, ar toks nu­ta­ri­mas ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams.

Lie­pos vi­du­ry­je mi­nė­tas teis­mas pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria at­si­sa­ky­ta pri­im­ti Sei­mo na­rio pa­reiš­ki­mą, nes tai ga­li ver­tin­ti tik Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas.

S.Gent­vi­las tvir­ti­no ke­ti­nan­tis kreip­tis į šį teis­mą dėl pa­keis­tų Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to nuo­sta­tų, ta­čiau to­kį krei­pi­mą­si tu­ri pa­lai­ky­ti penk­ta­da­lis – 29  Sei­mo  na­riai: „Net ne­abe­jo­ju, kad tiek pa­lai­kan­čių­jų at­si­ras. Sau­go­ma te­ri­to­ri­ja įkur­ta tam, kad bū­tų sau­go­ma, žve­jy­ba pas mus lai­ko­ma pra­mo­ga, ne­gi no­ri­me įtei­sin­ti pra­mo­gą sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je?“ Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­to­rius Arū­nas Pra­nai­tis ne kar­tą yra pa­brė­žęs, kad Žu­vin­to eže­ro gam­tos ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mui žve­jy­ba tik­rai ne­rei­ka­lin­ga, tai drau­džia ir ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai. Jis  sa­kė tei­gia­mai ver­ti­nan­tis ne­vy­riau­sy­bi­nių ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų krei­pi­mą­si į ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jas: „Tai pa­ro­do ap­lin­ko­sau­gi­nį su­in­te­re­suo­tu­mą iš­sau­go­ti  Žu­vin­to gam­ti­nį re­zer­va­tą, ku­ris yra Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to bran­duo­lys.“ 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.