Nau­ji Aly­taus tvar­ky­to­jai dar ži­no­mi ne vi­si, ar ne­nu­ken­tės gė­ly­nai ir par­kai?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Liepa 28
nuotrauka
Nau­jų tvar­ky­to­jų su­lauks ir vie­nas di­džiau­sių – 156 kv. met­rų ploto gė­ly­nas Aly­taus cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Šią sa­vai­tę Dzū­ki­jos sos­ti­nės tvar­ky­mo dar­bus bai­gia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu iki rug­sė­jo 1-osios lik­vi­duo­ja­ma sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“. Jos tvar­ky­tiems ša­li­gat­viams ir ža­lie­siems plo­tams Pir­ma­ja­me Aly­tu­je su­da­ry­ta trum­pa­lai­kė su­tar­tis su sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­ve „Aly­taus bu­tų ūkis“ iki įvyks kon­kur­sas ir bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis nuo­la­ti­nei šios te­ri­to­ri­jos prie­žiū­rai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę įvy­ko „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ tvar­ky­tų gė­ly­nų, žel­di­nių ir par­kų bei pa­plū­di­mių prie­žiū­ros kon­kur­sai. Su lai­mė­to­jais su­tar­tys tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos rug­pjū­tį, gal net vi­du­ry­je ar pa­bai­go­je, re­a­lu, kad kaž­ku­rį lai­ką pas­ta­rie­ji ob­jek­tai ga­li lik­ti be tvar­ky­to­jų.

Lai­mė­to­jas su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė

„Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ tvar­ky­tų Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų prie­žiū­ros sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas vy­ko bir­že­lio vi­du­ry­je.

Nu­sta­ty­tas lai­mė­to­jas su sa­vi­val­dy­be su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė. Kaip sa­kė Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, ko­dėl su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė lai­mė­ju­si įmo­nė, jai nė­ra ži­no­ma.

Tuoj pat bu­vo pa­skelb­tas ki­tas kon­kur­sas mi­nė­tiems plo­tams tvar­ky­ti ir jis tu­ri vyk­ti rug­pjū­čio pa­bai­go­je.

Kad Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­viai ir ža­lie­ji plo­tai ne­lik­tų be pri­žiū­rė­to­jų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­pap­ras­tin­ta tvar­ka įvyk­dė ma­žos ver­tės vie­šą pir­ki­mą šios te­ri­to­ri­jos pri­žiū­rė­to­jams pa­rink­ti.

To­kį kon­kur­są, vy­ku­sį pra­ėju­sią sa­vai­tę, iš ke­tu­rių da­ly­vių lai­mė­jo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“. Su ja su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta va­kar, lie­pos 27-ąją, ir ji Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­vius bei ža­liuo­sius plo­tus tvar­kys iki įvyks kon­kur­sas ir su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta su nuo­la­ti­niais pri­žiū­rė­to­jais.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pa­pil­džiu­si „Aly­taus bu­tų ūkio“ veik­los nuo­sta­tus, pa­gal ku­riuos ben­dro­vė ga­li vyk­dy­ti ne tik dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mą, bet ir mies­to vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mą.

„Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Men­se­vi­čiaus tei­gi­mu, įmo­nė tu­ri rei­kia­mus įran­kius ža­lie­siems plo­tams ir ša­li­gat­viams tvar­ky­ti, nes pri­žiū­ri te­ri­to­ri­jas prie dau­gia­bu­čių, o da­bar įsi­gi­jo ir trak­to­riu­ką žo­lei pjau­ti Pir­mo­jo Aly­taus ža­liuo­siuo­se plo­tuo­se: „Mes pa­ban­dė­me da­ly­vau­ti trum­pa­lai­kia­me sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se. Jei sek­sis dar­bai, da­ly­vau­si­me ir nuo­la­ti­nės mies­to erd­vių prie­žiū­ros kon­kur­suo­se.“

E.Men­se­vi­čius ne­slė­pė, kad jo va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė jau da­ly­va­vo ir pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ pri­žiū­rė­tų mies­to par­kų ir pa­plū­di­mių kon­kur­se.

Aly­taus mies­tas dėl ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų tvar­ky­mo yra pa­da­ly­tas į pen­kias zo­nas: Pir­mo­jo Aly­taus, cen­tro, Dai­na­vos, Pu­ti­nų ir Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­nų.

Kaip mi­nė­ta, Pir­mo­jo Aly­taus tvar­ky­mo kon­kur­są bu­vo lai­mė­ju­si „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“. Cen­tro ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no šaligatvius bei žaliuosius plotus prižiūri Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „2MP“, Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­no – Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­gos ra­jo­ne bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no – „Ra­gu­vi­lė“ su „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

P.Raš­kaus­kie­nė tei­gė, kad pas­ta­rą­jį mik­ro­ra­jo­ną da­bar tvar­kys vie­na „Ra­gu­vi­lė“, tre­jus me­tus trun­kan­čios su­tar­tys dėl mies­to tvar­ky­mo su „Ra­gu­vi­le“ ir „2MP“ bai­gia­si 2022-ai­siais ir 2023-iai­siais.

Per me­tus sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų prie­žiū­ra kai­nuo­ja apie 560 tūkst. eu­rų.

Gė­ly­nų ir par­kų pri­žiū­rė­to­jai pa­aiš­kės rug­pjū­tį

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas ne tik par­kų ir pa­plū­di­mių prie­žiū­rai, bet ir gė­ly­nų bei žel­di­nių tvar­ky­mui.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­mą kar­tą skel­bė to­kius kon­kur­sus, iki šiol mi­nė­tų te­ri­to­ri­jų prie­žiū­rą vyk­dė sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įs­tai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos P.Raš­kaus­kie­nės tvir­ti­ni­mu, gė­ly­nų ir žel­dy­nų prie­žiū­ros kon­kur­se bu­vo trys įmo­nės, par­kų ir pa­plū­di­mių – pen­kios įmo­nės, o su jo­mis su­tar­tys tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos rug­pjū­tį.

Par­kų ir pa­plū­di­mių, ku­rie mies­te už­ima 131 hek­ta­rą, prie­žiū­ros pir­ki­mui per me­tus iš vie­ti­nio biu­dže­to skir­ta apie 350 tūkst. eu­rų, maž­daug 22 tūkst. kv. met­rų gė­ly­nų ir žel­dy­nų tvar­ky­mui – apie 70 tūkst. eu­rų.

Ka­dan­gi „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu sie­kiant tau­py­ti mies­to biu­dže­to lė­šas ir vadovaujantis Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­teik­ta iš­va­da dėl to­kios įstai­gos ne­ga­li­mos veik­los, lik­vi­duo­ja­ma iki rug­sė­jo 1-osios, ši sa­vai­tė jai yra pas­ku­ti­nė tvar­kyti mies­to vie­šą­sias erd­ves.

Su gė­ly­nų ir žel­di­nių bei par­kų ir pa­plū­di­mių kon­kur­so lai­mė­to­jais su­tar­tys tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos rug­pjū­tį, gal net jo vi­du­ry­je ar pa­bai­go­je, re­a­lu, kad šie ob­jek­tai ku­rį lai­ką ga­li lik­ti be pri­žiū­rė­to­jų.

Ar per tą lai­ką ne­nu­ken­tės, ne­ap­žels gė­ly­nai ir par­kai? Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja sa­kė, kad „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ šiuos ob­jek­tus per­duo­da su­tvar­ky­tus, per sa­vai­tę ar ki­tą tvar­ka juo­se ne­tu­rė­tų pa­blo­gė­ti: „Mū­sų sky­rius pa­si­rū­pins šiukš­lių iš­ve­ži­mu ar šla­vi­mu. Ti­ki­mės, kad su­tar­čių pa­si­ra­šy­mas su nau­jais gė­ly­nų ir par­kų tvar­ky­to­jais ne­už­truks, tin­ka­mų da­ly­vių kon­kur­suo­se tik­rai bu­vo.“

„Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar­buo­to­jus at­lei­džia šią sa­vai­tę

„Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ šios sa­vai­tės pa­bai­go­je iš dar­bo at­lei­džia 20 dar­buo­to­jų, da­lis jų bu­vo at­leis­ta dar bir­že­lio pa­bai­go­je. O va­sa­rą pa­dau­gė­ju­s dar­bų mies­te šio­je įstai­go­je bu­vo net 39 dar­buo­to­jai.

Jo­je iki lik­vi­da­vi­mo pa­bai­gos lie­ka dirb­ti 4 dar­buo­to­jai, ku­rie tvar­kys su šiuo pro­ce­su su­si­ju­sius do­ku­men­tus.

Ka­dan­gi „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar vyk­do mies­to vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mą, šią funk­ci­ją pe­ri­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rius. Tam kon­kur­so bū­du bus įdar­bin­tas vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, o iki tol mies­to vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mą vyk­dys da­bar­ti­niai šio sky­riaus dar­buo­to­jai.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.