Nau­ji Aly­taus tvar­ky­to­jai dar ži­no­mi ne vi­si, ar ne­nu­ken­tės gė­ly­nai ir par­kai?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2020 Liepa 28
nuotrauka
Nau­jų tvar­ky­to­jų su­lauks ir vie­nas di­džiau­sių – 156 kv. met­rų ploto gė­ly­nas Aly­taus cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Šią sa­vai­tę Dzū­ki­jos sos­ti­nės tvar­ky­mo dar­bus bai­gia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu iki rug­sė­jo 1-osios lik­vi­duo­ja­ma sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“. Jos tvar­ky­tiems ša­li­gat­viams ir ža­lie­siems plo­tams Pir­ma­ja­me Aly­tu­je su­da­ry­ta trum­pa­lai­kė su­tar­tis su sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­ve „Aly­taus bu­tų ūkis“ iki įvyks kon­kur­sas ir bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis nuo­la­ti­nei šios te­ri­to­ri­jos prie­žiū­rai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę įvy­ko „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ tvar­ky­tų gė­ly­nų, žel­di­nių ir par­kų bei pa­plū­di­mių prie­žiū­ros kon­kur­sai. Su lai­mė­to­jais su­tar­tys tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos rug­pjū­tį, gal net vi­du­ry­je ar pa­bai­go­je, re­a­lu, kad kaž­ku­rį lai­ką pas­ta­rie­ji ob­jek­tai ga­li lik­ti be tvar­ky­to­jų.

Lai­mė­to­jas su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė

„Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ tvar­ky­tų Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų prie­žiū­ros sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas vy­ko bir­že­lio vi­du­ry­je.

Nu­sta­ty­tas lai­mė­to­jas su sa­vi­val­dy­be su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė. Kaip sa­kė Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, ko­dėl su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė lai­mė­ju­si įmo­nė, jai nė­ra ži­no­ma.

Tuoj pat bu­vo pa­skelb­tas ki­tas kon­kur­sas mi­nė­tiems plo­tams tvar­ky­ti ir jis tu­ri vyk­ti rug­pjū­čio pa­bai­go­je.

Kad Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­viai ir ža­lie­ji plo­tai ne­lik­tų be pri­žiū­rė­to­jų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­pap­ras­tin­ta tvar­ka įvyk­dė ma­žos ver­tės vie­šą pir­ki­mą šios te­ri­to­ri­jos pri­žiū­rė­to­jams pa­rink­ti.

To­kį kon­kur­są, vy­ku­sį pra­ėju­sią sa­vai­tę, iš ke­tu­rių da­ly­vių lai­mė­jo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“. Su ja su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta va­kar, lie­pos 27-ąją, ir ji Pir­mo­jo Aly­taus ša­li­gat­vius bei ža­liuo­sius plo­tus tvar­kys iki įvyks kon­kur­sas ir su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta su nuo­la­ti­niais pri­žiū­rė­to­jais.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pa­pil­džiu­si „Aly­taus bu­tų ūkio“ veik­los nuo­sta­tus, pa­gal ku­riuos ben­dro­vė ga­li vyk­dy­ti ne tik dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mą, bet ir mies­to vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mą.

„Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus Egi­di­jaus Men­se­vi­čiaus tei­gi­mu, įmo­nė tu­ri rei­kia­mus įran­kius ža­lie­siems plo­tams ir ša­li­gat­viams tvar­ky­ti, nes pri­žiū­ri te­ri­to­ri­jas prie dau­gia­bu­čių, o da­bar įsi­gi­jo ir trak­to­riu­ką žo­lei pjau­ti Pir­mo­jo Aly­taus ža­liuo­siuo­se plo­tuo­se: „Mes pa­ban­dė­me da­ly­vau­ti trum­pa­lai­kia­me sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se. Jei sek­sis dar­bai, da­ly­vau­si­me ir nuo­la­ti­nės mies­to erd­vių prie­žiū­ros kon­kur­suo­se.“

E.Men­se­vi­čius ne­slė­pė, kad jo va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė jau da­ly­va­vo ir pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ pri­žiū­rė­tų mies­to par­kų ir pa­plū­di­mių kon­kur­se.

Aly­taus mies­tas dėl ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų tvar­ky­mo yra pa­da­ly­tas į pen­kias zo­nas: Pir­mo­jo Aly­taus, cen­tro, Dai­na­vos, Pu­ti­nų ir Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­nų.

Kaip mi­nė­ta, Pir­mo­jo Aly­taus tvar­ky­mo kon­kur­są bu­vo lai­mė­ju­si „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“. Cen­tro ir Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no šaligatvius bei žaliuosius plotus prižiūri Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „2MP“, Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­no – Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­gos ra­jo­ne bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no – „Ra­gu­vi­lė“ su „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

P.Raš­kaus­kie­nė tei­gė, kad pas­ta­rą­jį mik­ro­ra­jo­ną da­bar tvar­kys vie­na „Ra­gu­vi­lė“, tre­jus me­tus trun­kan­čios su­tar­tys dėl mies­to tvar­ky­mo su „Ra­gu­vi­le“ ir „2MP“ bai­gia­si 2022-ai­siais ir 2023-iai­siais.

Per me­tus sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui ša­li­gat­vių ir ža­lių­jų plo­tų prie­žiū­ra kai­nuo­ja apie 560 tūkst. eu­rų.

Gė­ly­nų ir par­kų pri­žiū­rė­to­jai pa­aiš­kės rug­pjū­tį

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas ne tik par­kų ir pa­plū­di­mių prie­žiū­rai, bet ir gė­ly­nų bei žel­di­nių tvar­ky­mui.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­mą kar­tą skel­bė to­kius kon­kur­sus, iki šiol mi­nė­tų te­ri­to­ri­jų prie­žiū­rą vyk­dė sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įs­tai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos P.Raš­kaus­kie­nės tvir­ti­ni­mu, gė­ly­nų ir žel­dy­nų prie­žiū­ros kon­kur­se bu­vo trys įmo­nės, par­kų ir pa­plū­di­mių – pen­kios įmo­nės, o su jo­mis su­tar­tys tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos rug­pjū­tį.

Par­kų ir pa­plū­di­mių, ku­rie mies­te už­ima 131 hek­ta­rą, prie­žiū­ros pir­ki­mui per me­tus iš vie­ti­nio biu­dže­to skir­ta apie 350 tūkst. eu­rų, maž­daug 22 tūkst. kv. met­rų gė­ly­nų ir žel­dy­nų tvar­ky­mui – apie 70 tūkst. eu­rų.

Ka­dan­gi „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu sie­kiant tau­py­ti mies­to biu­dže­to lė­šas ir vadovaujantis Vals­ty­bės kon­tro­lės pa­teik­ta iš­va­da dėl to­kios įstai­gos ne­ga­li­mos veik­los, lik­vi­duo­ja­ma iki rug­sė­jo 1-osios, ši sa­vai­tė jai yra pas­ku­ti­nė tvar­kyti mies­to vie­šą­sias erd­ves.

Su gė­ly­nų ir žel­di­nių bei par­kų ir pa­plū­di­mių kon­kur­so lai­mė­to­jais su­tar­tys tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­tos rug­pjū­tį, gal net jo vi­du­ry­je ar pa­bai­go­je, re­a­lu, kad šie ob­jek­tai ku­rį lai­ką ga­li lik­ti be pri­žiū­rė­to­jų.

Ar per tą lai­ką ne­nu­ken­tės, ne­ap­žels gė­ly­nai ir par­kai? Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja sa­kė, kad „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ šiuos ob­jek­tus per­duo­da su­tvar­ky­tus, per sa­vai­tę ar ki­tą tvar­ka juo­se ne­tu­rė­tų pa­blo­gė­ti: „Mū­sų sky­rius pa­si­rū­pins šiukš­lių iš­ve­ži­mu ar šla­vi­mu. Ti­ki­mės, kad su­tar­čių pa­si­ra­šy­mas su nau­jais gė­ly­nų ir par­kų tvar­ky­to­jais ne­už­truks, tin­ka­mų da­ly­vių kon­kur­suo­se tik­rai bu­vo.“

„Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar­buo­to­jus at­lei­džia šią sa­vai­tę

„Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ šios sa­vai­tės pa­bai­go­je iš dar­bo at­lei­džia 20 dar­buo­to­jų, da­lis jų bu­vo at­leis­ta dar bir­že­lio pa­bai­go­je. O va­sa­rą pa­dau­gė­ju­s dar­bų mies­te šio­je įstai­go­je bu­vo net 39 dar­buo­to­jai.

Jo­je iki lik­vi­da­vi­mo pa­bai­gos lie­ka dirb­ti 4 dar­buo­to­jai, ku­rie tvar­kys su šiuo pro­ce­su su­si­ju­sius do­ku­men­tus.

Ka­dan­gi „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ dar vyk­do mies­to vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mą, šią funk­ci­ją pe­ri­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rius. Tam kon­kur­so bū­du bus įdar­bin­tas vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, o iki tol mies­to vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mą vyk­dys da­bar­ti­niai šio sky­riaus dar­buo­to­jai.

  Komentaras

  Sveiki, mano vardas Claudia Klein, aš esu skolintojas, taip pat finansų konsultantas.

  Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, aš patarsiu kreiptis į mano firmą per | spotlightglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

  Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninę paskolą, verslo paskolą ir daugybę kitų), siūlome ir ilgalaikes, ir trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.

  Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, kurie turi finansinių problemų ir kuriems reikia jos sprendimo, daugeliui žmonių dėl didelių palūkanų yra taip sunku gauti paskolą nuosavam kapitalui iš savo vietinių bankų ar kitų finansų institucijų. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito reitingas ar kitos priežastys.

  Nebereikia laukti ir nedaryti streso banke. Mūsų paslauga teikiama visą parą - galite gauti paskolą ir atlikti savo operacijas bet kada ir kur jums reikia.

  Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Dėl klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką į | spotlightglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | Ir akimirksniu gaukite atsakymą.

  Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.