Bal­bie­riš­kio ato­dan­ga: si­tu­a­ci­ja pri­me­na eko­lo­gi­nę ka­tast­ro­fą

Emi­lis Lin­gė
Komentarai (2)
2020 Liepa 28
nuotrauka
Pas­ta­rai­siais me­tais Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos veik­los ata­skai­to­se pa­žy­mi­ma, kad Bal­bie­riš­kio ato­dan­gos būk­lė vi­so la­bo pa­ten­ki­na­ma, o su­teik­ti ob­jek­tui ge­res­nį įver­ti­ni­mą truk­do nuo­lat šiukš­li­na­ma ap­lin­ka. Emilio LINGIO nuotr.
Ne­mu­no šlai­tu že­myn nu­ri­den­tos pa­dan­gos ir šiukš­lė­mis bei bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis už­vers­ta po­il­sio aikš­te­lė – to­kiais vaiz­dais ke­liau­to­jus pa­si­tin­ka Bal­bie­riš­kio ato­dan­ga, esan­ti Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nia­me par­ke, ša­lia ke­lio Aly­tus – Kau­nas. Aikš­te­lė­je – nė vie­nos šiukš­lių dė­žės, ta­čiau val­di­nin­kai ti­ki­na, kad taip ir tu­ri bū­ti. Ne­mu­no šlai­tu že­myn nu­ri­den­tos pa­dan­gos ir šiukš­lė­mis bei bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis už­vers­ta po­il­sio aikš­te­lė – to­kiais vaiz­dais ke­liau­to­jus pa­si­tin­ka Bal­bie­riš­kio ato­dan­ga, esan­ti Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nia­me par­ke, ša­lia ke­lio Aly­tus – Kau­nas. Aikš­te­lė­je – nė vie­nos šiukš­lių dė­žės, ta­čiau val­di­nin­kai ti­ki­na, kad taip ir tu­ri bū­ti.

Pro­ble­ma ži­no­ma

Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tė In­gri­da Ig­na­ta­vi­čie­nė, pa­klaus­ta apie ne­tvar­ką Bal­bie­riš­kio ato­dan­go­je, sa­ko apie ją ži­nan­ti. Ta­čiau par­kas esą ne­tu­ri ga­li­my­bių sa­vo jė­go­mis su­tvar­ky­ti ap­lin­ką.

„Esa­me ne tvar­ky­mo tar­ny­ba. Ta­čiau kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ir mes, ir Bal­bie­riš­kio se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai tvar­ko­me ap­lin­ką, or­ga­ni­zuo­ja­me tal­kas. Vis dėl­to ne­tu­ri­me ga­li­my­bių kiek­vie­ną die­ną tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją“, – sa­ko I.Ig­na­ta­vi­čie­nė. Anot jos, „ne­įma­no­ma pa­sta­ty­ti po­li­ci­nin­ko, ku­ris pri­žiū­rė­tų šva­rą ir tvar­ką“, šiukš­les tu­rė­tų su­si­rink­ti pa­tys ato­dan­gos sve­čiai.

Pa­klaus­ta, ar pro­ble­mą ga­lė­tų iš­spręs­ti šiukš­lių dė­žių įren­gi­mas Bal­bie­riš­kio ato­dan­gos po­il­sio aikš­te­lė­je, I. Ig­na­ta­vi­čie­nė ti­ki­na, kad anks­čiau jau bu­vo ban­dy­ta to­kiu bū­du spręs­ti ne­tvar­kos pro­ble­mą, bet šiukš­lia­dė­žių įren­gi­mas esą ne­pa­si­tei­si­no.

„Į aikš­te­lę šiukš­lių dė­žės prieš ku­rį lai­ką bu­vo at­vež­tos. Ta­čiau dau­giau tvar­kos ne­at­si­ra­do,“ – I.Ig­na­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, kon­tei­ne­riai po­il­sia­vie­tė­je daž­nai per­si­pil­dy­da­vo, at­lie­kos kaup­da­vo­si ša­lia jų, o da­lį šiukš­lių vė­jas iš­ne­šio­da­vo po ap­lin­ką. „Bu­vo pri­im­tas ben­dras spren­di­mas su Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja iš po­il­sio aikš­te­lės šiukš­lia­dė­žes pa­ša­lin­ti. Tai pa­da­rius vaiz­das pa­ge­rė­jo“, – ti­ki­na I. Ig­na­ta­vi­čie­nė.

Tu­ris­tai šiukš­les pa­ste­bi

Ta­čiau „pa­ge­rė­ju­sio“ vaiz­do tu­ris­tai ne­ma­to ir pa­kal­bin­ti aikš­te­lė­je ti­ki­na, kad jau ne vie­ne­rius me­tus ap­lin­ka Bal­bie­riš­kio ato­dan­gos pri­ei­go­se esą ne pa­ti tvar­kin­giau­sia.

„Ap­lin­ka ap­leis­ta, rei­ka­lin­gos šiukš­lių dė­žės“, – sa­ko aly­tiš­kė Ži­vi­lė, su­tik­ta prie Bal­bie­riš­kio ato­dan­gos įreng­to­je ap­žval­gos aikš­te­lė­je. Anot jos, la­biau­siai akį rė­žia iš­mė­ty­tos pa­dan­gos, bu­te­liai ir vien­kar­ti­niai ka­vos puo­de­liai.

Šiukš­lia­dė­žės ke­lia pro­ble­mas?

Bal­bie­riš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nės Si­gi­tos Ra­žans­kie­nės tei­gi­mu, anks­čiau po­il­sio aikš­te­lė­je sto­vė­ję kon­tei­ne­riai per­si­pil­dy­da­vo per ke­lias die­nas ir im­da­vo kel­ti di­de­les pro­ble­mas: „Jie bu­vo pa­sta­ty­ti prie pat ke­lio (jun­gian­čio Aly­tų ir Kau­ną – red. past.), to­dėl kon­tei­ne­rius at­ra­do ver­sli­nin­kai, ku­rie pa­lik­da­vo stam­bių ga­ba­ri­tų at­lie­kas. Šiukš­les pa­lik­da­vo ir ki­ti pra­va­žiuo­jan­tys. Sa­vi­val­dy­bei rei­kė­da­vo iš­vež­ti la­bai daug šiukš­lių“, – pa­sa­ko­ja S.Ra­žans­kie­nė.

Jai ant­ri­na Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tė I.Ig­na­ta­vi­čie­nė: „Pri­vež­da­vo pa­dan­gų, ki­to­kių daik­tų iš na­mų, to­dėl ap­žval­gos aikš­te­lė virs­da­vo at­lie­kų aikš­te­le.“ Var­din­da­ma ga­li­mus pro­ble­mos spren­di­mo bū­dus, ji svars­to, jog po­il­sio aikš­te­lė­je ga­lė­tų įsi­kur­ti ver­sli­nin­kai, pre­ky­bi­nin­kai, ku­rie kar­tu pa­si­rū­pin­tų ir ap­lin­kos tvar­ka. Be to, spe­cia­lis­tė ra­gi­na pa­čius ke­liau­to­jus iš­si­vež­ti šiukš­les. Ta­čiau są­mo­nin­gu­mo esą dar per ma­žai, o „su­draus­mi­nus kai ku­riuos ter­šė­jus su­lau­kia­ma daug „gra­žių“ žo­džių.“

Eu­ro­pi­nė pa­tir­tis

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui va­do­vau­jan­tis Al­gir­das Rei­pas sa­ko, kad Va­ka­rų Eu­ro­po­je šiukš­lių dė­žės ne­be­sta­to­mos lau­ki­nė­je gam­to­je. Eks­per­to tei­gi­mu, to­kio­se te­ri­to­ri­jo­se nu­sta­ty­ti aiš­kų at­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­ką yra ne­įma­no­ma, nes lan­ky­to­jų srau­tas pri­klau­so nuo oro są­ly­gų ar me­tų lai­ko.

„To­kio­se te­ri­to­ri­jo­se nė­ra šei­mi­nin­ko, kas­dien ma­tan­čio re­a­lią si­tu­a­ci­ją, to­dėl nu­sta­ty­ti aiš­kų at­lie­kų iš­ve­ži­mo pe­ri­odiš­ku­mą ne­įma­no­ma. Tai – iš­ba­lan­suo­ta sis­te­ma. Va­sa­rą po­il­siau­to­jų dau­giau, o žie­mą – ma­žiau, tai­gi ir pa­lie­ka­mų šiukš­lių kie­kis ski­ria­si. To­dėl sto­vyk­la­vie­tė­se, po­il­sio aikš­te­lė­se šiukš­lių dė­žės ne­įren­gia­mos ir lan­ky­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma šiukš­les par­si­vež­ti na­mo ar­ba jas iš­mes­ti ten, kur at­lie­kos iš­ve­ža­mos re­gu­lia­riai“, – sa­ko A.Rei­pas.

Pa­šne­ko­vas sa­ko pri­si­me­nan­tis, kad dėl šiukš­lių pro­ble­mos „vaiz­das Bal­bie­riš­kio ato­dan­gos pri­ei­go­se vi­suo­met bu­vo bai­sus.“

„Daž­nai to­je vie­to­je su­sto­da­vau ir pri­si­me­nu, kad, net esant kon­tei­ne­riams Ne­mu­no šlai­tas, žvel­giant že­myn nuo ap­žval­gos til­te­lio, bu­vo bai­sus. Už­au­gus žo­lei pro­ble­ma lyg iš­nyk­da­vo, ta­čiau pa­va­sa­rį, ru­de­nį vėl at­si­ras­da­vo. Net­gi tal­kas ten reng­ti su­dė­tin­ga, nes šlai­tas sta­tus“, – pa­sa­ko­ja A.Rei­pas, ku­ris ti­ki žmo­nių są­mo­nin­gu­mu ir vi­lia­si, jog at­ei­ty­je šiukš­lin­to­jų bus ma­žiau, o ap­lin­ka šva­rės.

Pro­ble­mą ga­li­ma iš­spręs­ti

Pro­ble­mų, pa­na­šių į tas, su ku­rio­mis su­si­du­ria Bal­bie­riš­kio ato­dan­gos pri­žiū­rė­to­jai, bū­ta ir ki­tuo­se re­gio­nuo­se. Pa­vyz­džiui, Anykš­čiuo­se, ku­rie kas­met pri­trau­kia tūks­tan­čius tu­ris­tų, at­va­žiuo­jan­čių pa­sig­ro­žė­ti vie­ti­niais lan­ky­ti­nais ob­jek­tais. Ne­ma­ža da­lis jų (Anykš­čių ši­le­lio Me­džių la­jų ta­kas, Pun­tu­ko ak­muo, Ru­bi­kių pi­lia­kal­nis ir ki­ti) iš­si­dės­tę Anykš­čių re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Šio par­ko at­sto­vai ti­ki­na ne­si­kliau­jan­tys vien tik par­ko lan­ky­to­jų są­mo­nin­gu­mu ir ap­lin­ką tvar­kan­tys.

Par­ko di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Še­rep­ka ti­ki­na, kad re­gio­ni­nia­me par­ke lan­ky­to­jų ir jų pa­lie­ka­mų šiukš­lių ne­trūks­ta, ta­čiau su ky­lan­čio­mis pro­ble­mo­mis, anot jo, pui­kiai pa­vyks­ta su­si­tvar­ky­ti.

„Me­džių la­jų ta­ke yra vie­nas dar­buo­to­jas, ku­ris vaikš­to po te­ri­to­ri­ją ir tik­ri­na, ar nė­ra šiukš­lių. Jei­gu jų ran­da, iš­kart su­ren­ka. Ta­čiau re­gio­ni­niam par­kui pri­klau­so ir ki­tos sto­vyk­la­vie­tės, į ku­rias sve­čiai at­va­žiuo­ja ne­re­gu­lia­riai. To­dėl esa­me su­bū­rę par­ko dar­buo­to­jų bri­ga­dą, ku­ri kar­tą per sa­vai­tę pa­tik­ri­na, ar sto­vyk­la­vie­tė­se yra tvar­kin­ga“, – pa­sa­ko­ja K.Še­rep­ka. Anot di­rek­to­riaus, bri­ga­dos iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja pa­pil­do­mai, ta­čiau to­kios iš­lai­dos pa­si­tei­si­na: „Nė­ra jo­kių skun­dų, nieks ne­siun­čia nuo­trau­kų ir ne­ra­šo, kad ne­su­tvar­ky­ta vie­na ar ki­ta po­il­sio vie­ta.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.