Nau­jo Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus lau­kia iš­ban­dy­mas mi­nis­te­ri­jos au­di­tu

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (14)
2020 Liepa 21
Sigitas Naruševičius
Sigitas Na­ru­še­vi­čius, tu­rin­tis du aukš­tuo­sius iš­si­la­vi­ni­mus – in­ži­nie­riaus che­mi­ko tech­no­lo­go ir tei­si­nin­ko, Alytaus ko­le­gi­jo­je dir­ba dau­giau nei de­šimt me­tų.
Va­kar, lie­pos 20-ąją, Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riu­mi pra­dė­jo dirb­ti šios ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas stra­te­gi­nėms part­ne­rys­tėms, lai­ki­nai In­ži­ne­ri­jos ir bio­me­di­ci­nos fa­kul­te­to de­ka­no funk­ci­jas vyk­dęs Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius (nuotr.). Jį į šias pa­rei­gas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui pa­sky­rė ko­le­gi­jos ta­ry­ba, ku­ri pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, lie­pos 17-ąją, vyk­dė ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są. Ja­me bu­vo du pre­ten­den­tai. Pra­lai­mė­ju­si ko­le­gi­jos Bio­me­di­ci­nos ir mais­to tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros ve­dė­ja prof. dr. Ilo­na Te­odo­ra Mi­cei­kie­nė kon­kur­so re­zul­ta­tus ke­ti­na skųs­ti teis­mui. Lie­pos pa­bai­go­je ko­le­gi­jo­je vyks Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­ja­mas au­di­tas.

Di­rek­to­rius var­di­jo ar­ti­miau­sius dar­bus, pra­lai­mė­ju­sio­ji – krei­pi­mo­si į teis­mą prie­žas­tis

Kaip sa­kė Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­bos, ku­ri pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vyk­dė di­rek­to­riaus kon­kur­są, pir­mi­nin­kas, Ute­nos ko­le­gi­jos prof. dr. Gin­tau­tas Bu­žins­kas, iki pat kon­kur­so pa­bai­gos bu­vo ne­aiš­ku, kas taps nu­ga­lė­to­ju, nes abu kan­di­da­tai bu­vo to ver­ti, ta­čiau rei­kia­mos dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių ver­ti­ni­mu di­rek­to­riu­mi iš­rink­tas S.Na­ru­še­vi­čius.

Jis, tu­rin­tis du aukš­tuo­sius iš­si­la­vi­ni­mus – in­ži­nie­riaus che­mi­ko tech­no­lo­go ir tei­si­nin­ko, ko­le­gi­jo­je dir­ba dau­giau nei de­šimt me­tų. Iš pra­džių dar bū­da­mas „Nor­fos maž­me­nos“ Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­no di­rek­to­riu­mi ko­le­gi­jo­je dės­tė dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą, nor­ma­vi­mą ir ap­mo­kė­ji­mą, o prieš dau­giau kaip dve­jus me­tus ta­po di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju stra­te­gi­nėms part­ne­rys­tėms, ėmė lai­ki­nai vyk­dy­ti In­ži­ne­ri­jos ir bio­me­di­ci­nos fa­kul­te­to de­ka­no funk­ci­jas.

Ko­le­gi­jos ta­ry­ba S.Na­ru­še­vi­čių di­rek­to­riu­mi tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tam pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui pa­sky­rė nuo va­kar, lie­pos 20-osios.

Kaip sa­kė ko­le­gi­jos di­rek­to­rius, da­bar ne tik Aly­taus ko­le­gi­jai, bet vi­soms aukš­to­sioms mo­kyk­loms di­džiau­sias iš­šū­kis – bū­si­mų stu­den­tų pri­ėmi­mas, nes dar nė­ra abi­tu­rien­tų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų ir ne­aiš­ku, kiek at­eis mo­ky­tis į ko­le­gi­ją, dėl šios prie­žas­ties ne­ga­li­ma už­baig­ti kai ku­rių dės­ty­to­jų dar­bo ta­ri­fi­ka­ci­jos.

S.Na­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, iki nau­jų moks­lo me­tų pra­džios rei­kia už­baig­ti In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­to mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tą, pa­si­ruoš­ti stu­di­joms nuo­to­li­niu bū­du, jei už­klup­tų ant­ro­ji ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ban­ga.

Ta­čiau pa­na­šu, kad Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sas taip ra­miai ne­si­baigs. Jį pra­lai­mė­ju­si tre­jus me­tus ko­le­gi­jos Bio­me­di­ci­nos ir mais­to tech­no­lo­gi­jų ka­ted­rai va­do­vau­jan­ti prof. dr. I.T.Mi­cei­kie­nė kon­kur­so re­zul­ta­tus ke­ti­na skųs­ti teis­mui ir pra­šy­ti juos pa­nai­kin­ti.

Nors nuo lie­pos pra­džios ko­le­gi­jos ta­ry­bai va­do­vau­jan­tis G.Bu­žins­kas tvir­ti­no ne­ma­tan­tis pa­grin­do to­kiam skun­dui, ta­čiau I.T.Mi­cei­kie­nė var­di­jo tam esan­čias prie­žas­tis.

„Ma­nau, kad ko­le­gi­jos ta­ry­ba, ku­ri rin­ko nau­ją di­rek­to­rių, bu­vo ga­li­mai ša­liš­ka. Ta pa­ti ko­le­gi­jos taryba ne­tei­sė­tai tre­čiai ka­den­ci­jai iš ei­lės bu­vo iš­rin­ku­si direk­tore Da­nu­tę Re­mei­kie­nę, tai pri­pa­ži­no teis­mai ir ji tre­čią ka­den­ci­ją ko­le­gi­jai jau ne­ga­lė­jo va­do­vau­ti. Ta pa­ti ta­ry­ba jai grį­žus iš ne­dar­bin­gu­mo pa­sky­rė lai­ki­nai va­do­vau­ti ko­le­gi­jai, o taip ne­ga­lė­jo bū­ti. Per trum­pą lai­ką pa­si­kei­tė trys ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kai, da­bar­ti­nis bu­vo iš­rink­tas jau kon­kur­so organizavimo me­tu, man dėl to ky­la įvai­rių min­čių. Taip pat pra­šiau, kad bū­tų da­ro­mas kon­kur­so gar­so bei vaiz­do įra­šas, kas da­bar jau be­veik vi­sur tam­pa įpras­tu da­ly­ku, ta­čiau Aly­taus ko­le­gi­jos ta­ry­ba nu­spren­dė to ne­da­ry­ti. Įsi­ti­ki­nu­si, kad ma­no dar­bo kom­pe­ten­ci­jos aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je yra žy­miai di­des­nės nei lai­mė­to­jo. Nuo 2022 me­tų ko­le­gi­jų va­do­vams yra pri­va­lo­mas moks­lo laips­nis, ki­to­se ko­le­gi­jo­se or­ga­ni­zuo­jant di­rek­to­riaus rin­ki­mus pre­ten­den­tams moks­lo laips­nis bu­vo pri­va­lo­mas ar­ba kaip pri­va­lu­mas. Mū­sų ko­le­gi­jos aka­de­mi­nė ta­ry­ba to­kį pri­va­lu­mą at­me­tė, ma­ny­čiau, sie­kiant pa­ge­rin­ti są­ly­gas lai­mė­to­jui“, – min­ti­mis apie ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są da­li­jo­si I.T.Mi­cei­kie­nė.

Di­rek­to­rius apie bū­si­mą au­di­tą: „Re­a­guo­ju nor­ma­liai“

Prieš pat ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad dėl su­si­klos­čiu­sios ne­ei­li­nės si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je bus at­lie­ka­mas veik­los ir val­dy­mo au­di­tas.

Dėl to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą. O au­di­tu sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, ar ko­le­gi­jos veik­la ati­tin­ka tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

Pas­ta­ruo­ju me­tu mi­nis­te­ri­ja ga­vo daug įvai­rių skun­dų iš ko­le­gi­jos dar­buo­to­jų, aka­de­mi­nės ben­druo­me­nės, taip pat ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų per­siųs­tų krei­pi­mų­si.

Skun­džia­ma­si ne­pa­lan­kia at­mo­sfe­ra stu­di­joms, moks­li­nei veik­lai ir dar­bui, su­pras­tė­ju­sia stu­di­jų ko­ky­be, aka­de­mi­nės eti­kos prin­ci­pų ne­si­lai­ky­mu, in­for­ma­ci­jos sto­ka apie pri­im­tus spren­di­mu bei val­dy­mo or­ga­nų pri­im­tais spren­di­mais ne­pai­sant įsta­ty­mų.

Taip pat skun­džia­ma­si ga­li­mais in­te­re­sų kon­flik­tais tarp lai­ki­nai di­rek­to­riaus funk­ci­jas at­li­ku­sios D.Re­mei­kie­nės ir ki­tų as­me­nų, ku­rių veik­la sie­ja­ma su ko­le­gi­ja, ne­tei­sė­to­mis ko­le­gi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko rin­ki­mo pro­ce­dū­ro­mis, kad ne­tei­sė­tai vei­kian­ti ta­ry­ba pri­imi­nė­jo spren­di­mus, ku­rie tu­rė­jo įta­kos vi­sai vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos veik­lai, ne­skaid­riai or­ga­ni­zuo­ja­mais naujais ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus rin­ki­mais.

Mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo, kad 2018 me­tais ko­le­gi­jo­je at­lie­kant au­di­tą bu­vo ras­ta daug bu­vu­sios va­do­vės D.Re­mei­kie­nės dar­bo pa­žei­di­mų, o per­nai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pri­pa­ži­nu­si, kad ko­le­gi­jos di­rek­to­rė nau­do­jo­si pa­rei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti bei įstai­gos fi­nan­si­niais iš­tek­liais ne tar­ny­bos tiks­lams ir to­kiais veiks­mais pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

Ka­dan­gi ko­le­gi­jos ta­ry­ba su mi­nis­te­ri­ja ne­ben­dra­dar­biau­ja, į mi­nis­te­ri­jos pra­šy­mus at­šauk­ti ne­tei­sė­tus spren­di­mus ne­re­a­guo­ja, dėl ko­le­gi­jos ta­ry­bos veiks­mų ir ki­tų ap­lin­ky­bių bir­že­lio pa­bai­go­je mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

Ši mi­nis­te­ri­jos raš­tą dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je per­da­vė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai.

Nau­jai iš­rink­to di­rek­to­riaus S.Na­ru­še­vi­čiaus pa­si­tei­ra­vus, kaip jis ver­ti­na mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tą ko­le­gi­jos au­di­tą, ku­ris tu­ri pra­si­dė­ti lie­pos pa­bai­go­je, šis pa­reiš­kė: „Re­a­guo­ju nor­ma­liai. Au­di­tas bus kaip pa­gal­bi­nin­kas, gal mū­sų vi­daus au­di­tas kaž­ko ne­pa­ste­bė­jo.“

Ar ko­le­gi­jos di­rek­to­rius siū­lys kaž­ko­kias va­do­vau­jamas pa­rei­gas D.Re­mei­kie­nei? „Pa­va­duo­to­ja aka­de­mi­nei veik­lai yra pa­skir­ta iki 2023 me­tų ir aka­de­mi­nių pa­da­li­nių va­do­vų dar­bo su­tar­tys tę­sia­si iki 2023 me­tų. O dėl nau­jos ko­le­gi­jos val­dy­mo struk­tū­ros, at­si­žvel­giant į šie­me­čius stu­den­tų pri­ėmi­mo re­zul­ta­tus, rei­kės tar­tis su ko­le­gi­jos aka­de­mi­ne ta­ry­ba, ko­le­gi­jos ta­ry­ba. Kol kas D.Re­mei­kie­nė yra do­cen­tė, mar­ke­tin­go dės­ty­to­ja“, – at­sa­kė S.Na­ru­še­vi­čius.

Jis Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­ta­me 200 di­džiau­sią tur­tą už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vu­sių vi­sų as­me­nų ka­te­go­ri­jų są­ra­še yra 179-oje vie­to­je.

S.Na­ru­še­vi­čiaus de­kla­ruo­tas tur­tas su­da­ro per 600 tūkst. eu­rų. Di­džiau­sią da­lį nau­jo ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus tur­tų su­da­ro ne­baig­tų sta­ty­ti sta­ti­nių ver­tė – 180 tūkst. eu­rų, tu­ri­mų bu­tų ver­tė – 175 tūkst. eu­rų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų ver­tė – 130 tūkst. eu­rų.

Ta­pęs ko­le­gi­jos di­rek­to­riu­mi S.Na­ru­še­vi­čius su­stab­dė na­rys­tę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riu­je. Jis bu­vo ir šio sky­riaus ta­ry­bos na­rys.

 

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Nieko gero, kad per savivaldą kaip ir kolegiją pakibę ant policinio valdymo modelio. Kur priklauso nuo teismų ir kitų kontroliuojančių institucijų verdiktų. Savivaldybės veikla suparaližiuota ir sastingis, per ką praleidžiamas brangus laikas sėkmingai vystytis ir jo nesugražinsi. Tas pats per kolegiją. Institucijos šaipos. Kaip LR Gen. prokuratūra persiunčia Kaunui. Kuris pirmas turėjęs pastebėt ir reaguot nepastebėjo. Reiškia imituoja.

  Komentaras

  Ką reiškia klaninės policinės valstybės valdymas. Kaip anoj kadencijoj reikėjo nustumt neįtikusį buvusį dzūkijos vandenų vadovą, teisėsauga neprašyti. Vietoj žmoniškų metodų kaip nužmogėję stvėrė už..palyginus menkniekius. Kolegijos atveju metais besitęsia skandalai, žiniasklaida baksnoja ir tik imitacija. Nors prieš kelis mėnesius kiek spausdino šalies žiniasklaidoj, ko nedryso Alytaus, kitus būt sutaršę. O čia po klanais jiems galima, matos kaip turtėja. Dabar klanai tarpusavį blusinės per įsigaliojusių įstatymą dėl neteisėto praturtėjimo. Ten jei įtarimai neatitinka turimi turtai su pajamom 100 tūkstančių eurų, kuo daugiau milijonų turi tuo daugiau įtarimų. Ne veltui už postus iš paskutinių grumias. Kur daugiau uždirbsi Alytuj?

  Komentaras

  Į savo pusę skaičiuot Alytaus klaneliai sugeba per kur tik prieina. Lengviausiais būdais sau ir sunkiausiom pasekmėm miestui ir kolegijai. Kur nemato ne tik vietiniai veikėjai. Ministerija per kiek laiko kalba auditas galėjo būt padarytas ir šiam straispnį triktos išvados. Kaip ir kreiusis ministerija į LR Gen. prokuratūrą ten ir nežiniukais ir prie premjero ekskomisaro. Kur ekskomisarais apsistatęs staigiai šiuos ir kitus Alytaus skandalus pagal jų ekskomisarų kompetencijas iškedent. Bet vadinas Alytuj vis ryšiai..? Kaip tokie gali valstybę valdyt, kaip su Alytum nesugeba? Ten koleijoj nieko gero jau nešviečia. Apart kaip darbo vietas išlaikyt.

  Komentaras

  Meras ir kiti cirkininkai realiai nesusigaudo ką su miestu daryti. Žino tik kaip pyz....partijos bičiuliai. Šitie cirkininkai išmokę kartoti - aš nežinau, kiti kalti, aš vienas nieko negaliu, visa taryba sprendžiu. Bet kai yra ką dalintis, durnelių rankų kilnotojų neprileidžia ėlitas pvz prie biopinigų

  Komentaras

  Įdomūs kolegijos lygis. Į tarybą patekus buvus direktorė iki politiko lygio toli. Mero poste gal per Lietuvą vienintelis nesugeba pats reformų ir strategijų sudėt. Nes dauguma merų patys sugeba ir be problemų . Ką demonstruoja valdyme nesuvokiama nekompetencija tiek metų taryboj būnant, būrimas švietimo pertvarkos grupės iš 29 narių ir dėl strategijų net 5 darbo grupių, čia išsijuokimas iš savivaldos. Tokių nesamonių iki jo ir Alytuj niekas nedryso net sugalvot? Kai ir komandą aršius.. ne šiai sau. Kaip toj kolegijoj galėjo dirbt, kaip ir per savivaldą cirkintis? Čia be tamsių jėgų teisėsaugoj nematymo alinant Alytų, neįmanoma. Nors yra konkrečiai kelios pavardės, kuriems tai asmeniškai naudinga.

  Komentaras

  Nesusodinti už padangų gaisro ir žemės sklypų skandalus mandravoja. Kaip ir teismai vilkindami alytiškiams aiškint dėl biojėgainės, aerodromo..padangų gaisro ir žemės sklypų, galimai užkastų atliekų. Tas pats kas per kolegijos nesamones galimai tų pačių dangstomi. Pribaiginėja miestą ir kur prieina. Kokie uolūs buvo teisėsauga anoj kadrncijoj už menkniekius eliminuot buvusį dzūkijos vandenų vadovą. Ir kaip dabar uoliai vilkųna, imituoja. Paziretins per įstatymą dėl turtėjimo. Erzeliuotojai intrigas lygiose vietose rezgantys, kur kiti normaliai patys susitvarko. Riekites.

  Komentaras

  Prie Stalino paskundė vienos Maskvos švietimo institucijos vadovą. Atseit daug turto turi neatitinkant pajamoms. Tas pasikvietė vadovą ir tiesiai klausia, ar tiesa? Tas atsako tiesa. Tai Stalinas jam sako, turtus atiduodi vaikų darželiui, pats vyksi į Sibirą mokyt. Anas dėkingas vykdė. Alytuj visų akyse cirkulioja ir visi bejėgiai. Kaip per 30 metų Alytuj liko be geriausių įmonių, dabar be žemės sklypų. Kolegijoj gerai uždirbinėja, bet pagal kokybę jei paskutinėse vietose, kažkas Alytuj negerai? Nes normaliai jei kolegija reitingų viršuj ir gerai uždirba, kaip ir logiška. Dabar Alytuj vis logikos trūksta.

  Komentaras

  Kaip Alytuj atskiri, gal ir politika naudojantis, iriasi kuo ilgiau išlaikant postą su geru valdišku atlyginimu? Kur geriau rasi, nei galimai naudojantis padėtim? Poste, kur vargu ar sugeba ir ne ji viena tokia taryboj turtėja. Kur įsigaliojus nuo šio mėnesio įstatymui dėl neteisėto turtėjimo, žiniasklaida gal per žurnalistinius tyrimus pasidomėt ir paviešint alytiškiams, kaip turtėja iškyliausi per politiką, pareigūnai teisėsaugos ir kitų kontroliuojančių institucijų. Prie kurių tokie fokusai Alytuj gali vykt. Nyksta regionas ir patiems sunkiau išgyvent tampa. Kova dėl kiekvieno postuko galimybių jame išlikt bet kokia kaina.

  Komentaras

  Matos n metų įtartinų pažeidimų. Kodėl nereaguoja merai, taryba, teisėsaugos ir kitos kontroliuojančios institucijos? Kurių pilna ne tik Alytuj? Alytuj jau nei vieno rimtesnio klausimo patys nesugeba normaliau išsispręst. Apart erzelynai, skundinėjimai...Kaip ir per savivaldą svarbiausių klausimų sprendimai per teismus, kurie už savivaldą neatsako nes nerinkti žmonių ir jiems neatskaitingi. Tai padangų gaisro ir žemės sklypų skandalų, dėl biojėgainės, aerodromo..Dabar dėl kolegijos ridena.

  Komentaras

  Tas pats stiliukas ir per Alytaus miesto valdymą. Kur taryboj vietinė kolegijos profesūra tarybos narė buvus kolegijos vadovė. Mero poste ir buvęs kolegijos ir dabar vadybininko lygį primena. Normaliai patys sprest nesugeba, per teismus ir kitas institucijas. Kolegijos reikšmė miestui per 10 n metų rinkimams į savivaldą atskiros partijos formuoja rinkiminius sarašus vos ne kolegijos kursais. Nes čia daugiausia jaunimo rinkimuose dalyvaujančių. Ir miesto vystymo kokybę lemia į blogą. Tokia įtempta situacija ir likusiose Alytuj valstybinėse įstaigose. Ant ribos... Rimčiau stagnuojančiam Aytuj kolegijai prošvaisčių rimtų nėra. Neprasiveržė geresniais laikais, dabar.., apart kaip išgyvent išlaikant darbo vietas.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.