Baus­mę at­lik­ti at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je bus ga­li­ma ir Aly­tu­je

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2020 Liepa 24
pataisos namai
Alytaus pa­tai­sos na­muo­se da­bar yra be­veik 700 nu­teis­tų­jų, iš jų – 18 ka­li iki gy­vos gal­vos, di­džio­ji da­lis Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se esan­čių as­me­nų yra pa­da­rę sun­kius nu­si­kal­ti­mus. DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)
Nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­jo Sei­mo pri­im­ti Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so (BVK) pa­kei­ti­mai, ku­riais va­do­vau­jan­tis pa­di­dė­jo skai­čius as­me­nų, ku­rie tu­ri ar ga­li bū­ti nu­krei­pia­mi baus­mę at­lik­ti at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je. To­dėl jie bus nu­krei­pia­mi ne tik į Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mus-at­vi­rą­ją ko­lo­ni­ją, bet ir į Aly­taus bei Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mus, ku­rie sa­vo te­ri­to­ri­jo­se tu­ri nu­ma­ty­ti vie­tas at­lik­ti baus­mę šiems as­me­nims. Taip pat pa­gal pa­keis­tą BVK nuo lie­pos iš pa­tai­sos na­mų lyg­ti­nai pa­lei­džia­mi nu­teis­tie­ji, ku­rie jau at­li­kę di­dži­ą­ją da­lį pa­skir­tos baus­mės ir ne­tu­ri nuo­bau­dų.

Žy­miai švel­nes­nis re­ži­mas nei už­da­ro­jo­je zo­no­je

Kaip sa­kė Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Rai­mun­das Mar­kaus­kas, nors pa­gal pa­keis­tą BVK pa­skir­tą baus­mę at­lik­ti at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je nu­teis­tie­ji nuo lie­pos 1-osios ga­li bū­ti nu­krei­pia­mi ir į Aly­tų, ta­čiau šiuo me­tu to­kiems nu­teis­tie­siems dar ieš­ko­ma vie­tos pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­jo­je.

To­kia vie­ta, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­ste­bė­ji­mu, tu­ri bū­ti ne da­bar­ti­nė­je už­da­ro­jo­je zo­no­je, o ša­lia jos esan­čiuo­se pa­tai­sos na­mų pa­sta­tuo­se: „Tam tu­ri­me du tin­ka­mus pa­sta­tus, esan­čius ne­to­li už­da­ro­sios zo­nos, bet dar neap­si­spręs­ta, ku­rį jų skir­ti nu­teis­tie­siems baus­mę at­lik­ti at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je. Ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri­me ap­si­spręs­ti.“

Aly­taus pa­tai­sos na­mų pa­va­di­ni­mas dėl čia baus­mę tu­rin­čių tei­sę at­lik­ti mi­nė­tų as­me­nų ne­si­keis, šie pa­tai­sos na­mai ne­bus va­di­na­mi at­vi­rą­ja ko­lo­ni­ja, kaip yra Pra­vie­niš­kė­se, ta­čiau baus­mę at­lie­kan­tie­siems at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je bus tai­ko­mos žy­miai švel­nes­nės re­ži­mo są­ly­gos nei už­da­ro­jo­je zo­no­je.

„Pa­gal BVK at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je nu­teis­tie­ji lai­ko­mi be ap­sau­gos, bet pri­žiū­ri­mi, nuo kė­li­mo­si ry­te iki mie­go lai­ko tu­ri tei­sę lais­vai vaikš­čio­ti nu­sta­ty­to­je te­ri­to­ri­jo­je, ga­li su sa­vi­mi tu­rė­ti pi­ni­gų ir jais nau­do­tis, tu­rė­ti te­le­fo­nus, be ap­ri­bo­ji­mų gau­ti pa­si­ma­ty­mus su ar­ti­mai­siais. Jei nu­teis­tie­ji baus­mę at­lik­ti at­vi­ro­je ko­lo­ni­jo­je tu­rės ga­li­my­bes ap­si­gy­ven­ti ša­lia ko­lo­ni­jos te­ri­to­ri­jos, pa­vyz­džiui, žmo­na iš­si­nuo­mos bu­tą ša­lia ko­lo­ni­jos, jie ga­lės gy­ven­ti kar­tu su šei­ma. Iš at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos pa­tai­sos na­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos lei­di­mu ga­li­ma iš­vyk­ti iki 14 va­lan­dų per pa­rą dar­bo ar mo­ky­mo­si tiks­lais Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Taip pat ad­mi­nist­ra­ci­jos lei­di­mu ir ne­tu­rint nuo­bau­dų iki dvie­jų pa­rų per sa­vai­tę ga­li­ma iš­vyk­ti iš at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos te­ri­to­ri­jos į ki­tas ša­lies vie­tas, pa­vyz­džiui, par­va­žiuo­ti į na­mus, ap­lan­ky­ti ar­ti­muo­sius. Baus­mę at­lie­kan­tie­ji at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je ga­li bū­ti ste­bi­mi elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis – apy­ko­jė­mis, o da­ran­tie­ji pa­žei­di­mus grą­ži­na­mi į už­da­rą­ją zo­ną“, – apie baus­mių at­li­ki­mą už­da­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je pa­sa­ko­jo Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas R.Mar­kaus­kas.

Sten­gia­si iš­sklai­dy­ti aly­tiš­kių ne­ri­mą

Aly­tiš­kių ne­ri­mą dėl at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos gy­ven­to­jų daž­no lan­ky­mo­si įvai­rio­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas sklai­do pa­reikš­da­mas, kad to­kio­je ko­lo­ni­jo­je baus­mę at­lie­ka nu­teis­tie­ji lais­vės at­ėmi­mo baus­me iki vie­ne­rių me­tų už ne­sun­kius nu­si­kal­ti­mus, kaip an­tai, už vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viems, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mus ar ne­di­de­lius šei­mos kon­flik­tus.

R.Mar­kaus­kas pa­žy­mė­jo, kad at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je bus pa­na­šus re­ži­mas kaip pa­tai­sos na­mams pri­klau­san­čiuo­se Pu­siau­ke­lės na­muo­se, ku­riuo­se da­bar yra 20 nu­teis­tų­jų, ir vi­sos vie­tos juo­se už­im­tos: „ Čia esan­tys nu­teis­tie­ji pa­de­da mies­to ben­druo­me­nei pa­si­reng­ti įvai­rioms šven­tėms, tvar­ky­ti mies­to erd­ves, tai ga­lės da­ry­ti ir baus­mę at­lie­kan­tie­ji at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je.“

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tė In­ga Mau­ri­cie­nė tei­gė, kad iki BVK pa­kei­ti­mų at­vi­ro­ji ko­lo­ni­ja bu­vo tik Pra­vie­niš­kė­se, nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­jus pa­kei­ti­mams, pa­di­dė­jo skai­čius as­me­nų, ku­rie tu­ri ir ga­li bū­ti nu­krei­pia­mi baus­mę at­lik­ti at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je, tad sie­kiant įgy­ven­din­ti šio ko­dek­so nuo­sta­tas, da­lis nu­teis­tų­jų bus nu­krei­pia­mi į Aly­tų ir Ma­ri­jam­po­lę.

Iš už­da­ro­sios zo­nos į at­vi­rą­ją ko­lo­ni­ją šian­dien ga­li pa­tek­ti 35 nu­teis­tie­ji

Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo tvir­tinimu, da­bar į at­vi­rą­ją ko­lo­ni­ją ga­li bū­ti per­kel­ti 35 šiuo­se na­muo­se ka­lin­tys as­me­nys ir tai bus pa­da­ry­ta eta­pais jau šiais me­tais.

Taip pat į čia įreng­tas at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jas pa­tal­pas, ku­rio­se baus­mę ga­lė­tų at­lik­ti apie 90 as­me­nų, ga­li bū­ti nu­krei­pia­mi ir nau­jai nu­teis­tie­ji baus­mę at­lik­ti šio­je ko­lo­ni­jo­je.

Va­do­vau­jan­tis nuo lie­pos įsi­ga­lio­ju­siais BVK pa­kei­ti­mais, lyg­ti­nai iš pa­tai­sos na­mų pa­lei­džia­mi nu­teis­tie­ji, ku­rių yra že­ma nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio ri­zi­ka ir ku­rie pa­da­rė aki­vaiz­džią pa­žan­gą ma­žin­da­mi sa­vo nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio ri­zi­ką. Yra at­li­kę di­dži­ą­ją da­lį – tris ket­vir­ta­da­lius teis­mų pa­skir­tos baus­mės, ne­tu­ri nuo­bau­dų. Lyg­ti­nai iš­leis­tuo­sius į lais­vę pri­žiū­ri Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui pa­val­di Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­ba.

Dėl as­me­nų lyg­ti­nio pa­lei­di­mo spren­džia pa­tai­sos na­muo­se vei­kian­čios, Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pa­tvir­tin­tos Lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ko­mi­si­jos.

Nuo lie­pos 1-osios iš Aly­taus pa­tai­sos na­mų iš­leis­ta per 40 nu­teis­tų­jų.

Iš vi­so pa­tai­sos na­muo­se da­bar yra be­veik 700 nu­teis­tų­jų, iš jų – 18 ka­li iki gy­vos gal­vos, di­džio­ji da­lis Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se esan­čių as­me­nų yra pa­da­rę sun­kius nu­si­kal­ti­mus.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Keista suprast ir atskirų miesto politikų ir teisėsaugos elgesį civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 2017.06.19..Politiku save reklamuojantis kreipias į teismą kaip asmens įžeidimo iš alytiškio pradžioj reikalaujant 10 tūkstančių eurų ieškinio. Pridėjęs teismui alytiškio paklausimus kaip politikui dėl lėktuviukų aerodrome, keli pasiūlymai investicijas palaikyt...Politkas tai laiko kaip jo asmens įžeidimu kreipiantis į jį eiliniui alytiškiui. Teisme alytiškiui mandagiai elgiantis, politikas save titulais titulavęs gyrės kovojas dėl atliekų ir jo misija eilinį alytiškį stabdyt. Alytiškiui paklausius, kur kaip tarybos nario siūlymai dėl atliekų, politkas pasiunta. Linki alytiškiui neišsimokėt, bloga...Reikalauja leidimo ginklui ir pasichinės pažymos. Teisėja politikui pritaiko kaip už jo asmens įžeidimą ir priteisia iš eilino mokėt politikui kaip už jo asmens įžeidimą ieškinio 1300 eurų. Ir tiek pat anas pasirodo advokatei mokėjo 1300 eurų. Kad užgainiot ubagą alytiškį. Kur atsikirtimai į komentarus kur nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 po moters kompiuteriais primena leksiką. Kur savivaldybės Etikos sprendimu Nr.KPPn-110 fiksuota. Kaip tas politikas facbuk savo kolegos ir kito eilinio alytiškio atžvilgiu reiškės. Kas vyksta šiam Alytuj? Koks kultūros žemas lygis. Neįsivaizduoja alytiškiai.

  Komentaras

  Sakykit gudrūs alytiškiai į valdžią prisrinkę gudrių, kur zonos ribos Alytuj baigias? Jei Alytaus politikoj toleruoja net viemo miesto tarybos nario leksiką savo kolegų ir alytiškių atžvilgiu? Fiksuotu net miesto savivaldybės Etikos komisijos konkrečiu sprendimu 2019.11.04. Nr. KPPn- 110. Ten leksikos turinys toks: ,, apsiramink piemenie, tujinkis, snargliau, glušpetris, išmetė mama gimdydama, glušas..". Kažin ar zonoj, ar prie konteinerių besirausančių, su tokia leksika sutiksi? Kaip Alytaus miesto rinktieji toleruoja, vadinas tokie ir jų rinkėjai?

  Komentaras

  Alytiškiai gali aprimti, nes kol kurio nors neuždaužė, špaciruoti po Alytų urkai turės pilną teisę! Bus kai tada ,kad čia buvo "laisvųjų darbų" kolonija,kai išėjęs prie laiptinės parūkyti gaudavai į dūdą vietoje pridegimo! Ačių Česiuliui už patogumus...

  Komentaras

  Po truputi Alytus tampa kenksmingu imoniu ,nusikalteliu samburio miesteliu . Ir tai musu isrinktuju nuopelnas. Ka gali apie tai komentuoti kazkoks tai Markauskas , kuris zalio supratimo neturi apie nuteistuju elgsena , o darbovietes keicia pagal partine vejo krypti . Musu isrinktuju siekis- pasiolok raboceva tipa VASIUKAI! GEDA

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.