Nr. 74 (13450)

2020-07-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 74 (13450) skaitykite:

  • Ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jo­je kal­bė­ta apie vai­kų glo­bą
  • CO­VID-19 ir ša­lies ma­to­mu­mas už 40 mln. eu­rų
  • žinios iš Alytaus rajono savivaldybės
  • To­kia yra is­to­ri­ja: že­my­ne bu­vom pas­ku­ti­niai pa­go­niš­ko pa­sau­lio di­no­zau­rai...
  • Mer­ki­nė­je ati­da­ry­ta me­ni­nin­kės Rū­tos In­dra­šiū­tės ke­ra­mi­kos pa­ro­da „Mo­lio sak­mės Mer­ki­nė­je”
  • Iš­mo­nin­gas lais­va­lai­kis – va­sa­ros skai­tyk­lo­je po bal­tų de­be­sų skliau­tu
  • Dvi­de­šim­tą­jį ju­bi­lie­jų lie­tu­viš­ko­ji „Ha­rio Po­te­rio” se­ri­ja pa­si­tin­ka pa­si­puo­šu­si nau­jais vir­še­liais
  • Pa­dė­ki­te at­pa­žin­ti fo­to­gra­fi­jo­se už­fik­suo­tus mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ri taip pat yra ir Aly­taus mies­to te­at­ro me­no ta­ry­bos na­rė, ir Sei­mo na­rys...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­sie­kė Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros raš­tas, ku­riuo pra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl...
Kai­miš­kų­jų vie­to­vių mo­bi­lie­ji laiš­ki­nin­kai – tai tre­jus me­tus tru­kęs Lie­tu­vos pa­što pro­jek­tas, baig­tas šį va­sa­rį, kai dar­bą pra­dė­jo pas­ku­ti­niai 49 mo­bi­lie­ji...
Šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė ne­rū­ky­mo vie­tą 5 met­rų at­stu­mu ap­link But­ri­mo­nių mies­te­lio cen­tre esan­tį fon­ta­ną. Tai bus...
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą už in­dė­lį į mies­to plėt­rą, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą mies­to...
Daž­niau­siai ypa­tin­gi žmo­nės, ku­rie tu­ri di­de­les šir­dis, ap­link sa­ve ku­ria gė­rį, gro­žį ir ki­tus gy­ve­ni­mo ste­buk­lus, bū­na la­bai kuk­lūs ir vie­šai nė­ra lin­kę ro­dy­tis. Bū­čiau...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.