Žygis link vals­ty­bi­nio sta­tu­so su­tei­ki­mo Aly­taus mies­to te­at­rui star­tuo­ja

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (3)
2020 Birželis 23
Sarknickas
Kreipimąsi dėl suteikimo Alytaus miesto teatrui valstybinio statuso pasirašo vicemerė Jurgita Šukevičienė, meras Nerijus Cesiulis, teatro bendruomenės atstovės Vida Grišmanauskienė, Inesa Pilvelytė, Seimo narys Robertas Šarknickas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ri taip pat yra ir Aly­taus mies­to te­at­ro me­no ta­ry­bos na­rė, ir Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas va­kar pa­si­ra­šė krei­pi­mą­si į kul­tū­ros mi­nist­rą Min­dau­gą Kviet­kaus­ką. Ja­me pra­šo­ma su­teik­ti Aly­taus te­at­rui vals­ty­bi­nio te­at­ro sta­tu­są ir iš­var­di­ja­mi mū­sų mies­te 30 me­tų gy­vuo­jan­čio te­at­ro pa­sie­ki­mai, ku­rie šian­dien jau yra ma­to­mi ne tik Lie­tu­vo­je.

„Te­at­ras au­go daug me­tų, šian­dien jis bran­džiai pri­si­de­da prie Aly­taus vei­do for­ma­vi­mo, iš­au­gin­ta te­at­ro kū­ry­bos me­ni­nė ver­tė, dir­ba pro­fe­sio­na­li tru­pė. Dzū­ki­jos sos­ti­nė be te­at­ro da­bar jau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­ma ir aki­vaiz­du, kad te­at­ras ver­tas įgy­ti nau­ją aukš­tes­nį sta­tu­są – tap­ti vals­ty­bi­niu te­at­ru. Ne­be­li­ko ko lauk­ti, tai­gi ini­ci­ja­vau šio krei­pi­mo­si at­si­ra­di­mą“, – sa­ko Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas.

Ine­sa Pil­ve­ly­tė sa­ko, kad vals­ty­bi­nis sta­tu­sas te­at­rui ga­ran­tuo­tų au­di­to­ri­jos plėt­rą ir dar aukš­tes­nius me­ni­nius pa­sie­ki­mus, nes tam jis tu­ri vi­sas ga­li­my­bes – pui­kią in­fra­struk­tū­rą ir pro­fe­sio­na­lią tru­pę.

Me­ras N.Ce­siu­lis už­tik­ri­no, kad mies­to va­do­vai vi­so­ke­rio­pai re­mia Sei­mo na­rio ir Aly­taus te­at­ro pa­ro­dy­tą ini­cia­ty­vą – jis ne­si­ti­ki, kad ke­lias bus leng­vas, ta­čiau ža­da da­ry­ti vis­ką, kad re­zul­ta­tas bū­tų pa­siek­tas.

Pa­sak me­ro, jei Aly­taus te­at­rui bū­tų su­teik­tas vals­ty­bi­nio te­at­ro sta­tu­sas, tai bū­tų la­bai svar­bu mies­tui ir at­ver­tų nau­jas ga­li­my­bes. Me­ras ma­no, kad mū­sų mies­to te­at­ras se­niai tu­ri pa­sie­ki­mų, ku­rie ver­ti vals­ty­bi­nio sta­tu­so, ta­čiau da­bar rei­kia nu­ei­ti tei­si­nį ke­lią, kad jis bū­tų su­teik­tas.

„Ma­nęs šis krei­pi­ma­sis ne­nu­ste­bi­no. Tiek re­per­tu­a­ras, tiek sklai­da, gast­ro­li­niai spek­tak­liai ir lai­mė­ji­mai la­bai na­tū­ra­liai ve­da Aly­taus te­at­rą aukš­tes­nės pa­ko­pos link, o mes, kaip mies­to va­do­vai, da­ry­si­me vis­ką, kad drau­ge jį pa­siek­tu­me“, – kal­bė­jo me­ro pa­va­duo­to­ja J.Šu­ke­vi­čie­nė.

Pa­si­ra­šęs krei­pi­mą­si me­ras N.Ce­siu­lis pa­dė­ko­jo te­at­rui ir Sei­mo na­riui R.Šar­knic­kui už ini­cia­ty­vą, o šis sa­vo ruož­tu per­da­vė kul­tū­ros mi­nist­ro M.Kviet­kaus­ko pre­li­mi­na­rų pa­ža­dą pir­mą rug­sė­jo sa­vai­tę at­vyk­ti į Aly­tų ir su­si­tik­ti su te­at­ro bei kul­tū­ros ben­druo­me­ne.

 

Užs. Nr. 0052. Bus apmokėta iš R. Šarknicko parlamentinės veiklos sąskaitos

 

 

  Komentaras

  Sveiki atvykę į 24 valandų paskolos tarnybą. Mūsų įmonė užsiima finansavimu (paskolos, kapitalas, finansavimas, investicijos), mes suteikiame paskolas su 3% palūkanų norma. Mes suteikiame paskolas visame pasaulyje su suprantamomis sąlygomis. Mes siūlome paskolas rimtai mąstantiems asmenims ir įmonėms.

  Mūsų įmonė (24 valandų paskolų tarnyba) ieško projektų, kuriuose galėtų investuoti didžiulius grynuosius pinigus, kurie gali būti ilgalaikiai ir (arba) trumpalaikiai projektai, tačiau su dideliais dividendais. Ar jūs ieškote investuotojo savo projektui? Ar pažįsti ką nors, kas ieško investuotojo į savo projektą? ar reikalingi tarptautiniai partneriai mega projektams / sutartims? Pvz. Ar esate finansų konsultantas klientui, kuriam reikia verslo, projektų ir investicijų paskolų? Jūs taip pat galite nukreipti mus į savo klientą ir mes jums pasiūlysime paskolas, už kuriuos gausite 15% komisinio mokesčio už paskolos sandorį ...

  Prašau parašykite man apie galimą verslo bendradarbiavimą, nes esame atviri diskusijoms. Laukiu jūsų galimo bendradarbiavimo. Susisiekite su mumis šiandien, jei jus domina mūsų pasiūlymai.

  Svetainė: 24hourservce.com
  Kontaktinis el. Paštas: larryfox2017@hotmail.com
  „WhatsApp“: +447451283532

  Komentaras

  Abu nesugeba rimtų miesto problemų sprest, per šou reiškias. Jokios įtakos miestui net nedaro. Apart kaip kuriems šansas darbo vietą per Vilnių susikurt. Nes per Alytų gali nesigaut ir tai supranta. Trumpiau jei vietoj jų šiuose atsakinguose postuose būt rimti politikai - daug gerų darbų miestui jau dabar būt galima daryt. Bet į primityvų šou įvelti. Ir per tai brangus laikas praleidžiamas. Nors mato, savivaldybė nedarydama reformų grimzta į praskolinimus ir kur trumpalaikes paskolas po kelių mėnesių gražint ir reikia ruoštis, jie sau šou lygį. Taip sau gali leist tik nelabai atsakingi politikai ir juos palaikantys. Bėda miestui su tokiais valdžioje.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.