Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą pel­nęs a. a. Ro­mu­al­das Vy­tau­tas Mak­si­ma­vi­čius yra sa­kęs: „Jei pats ne­ga­lė­da­vau, per ki­tus pri­ei­da­vau, kad sa­viems pa­gel­bė­čiau“

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Birželis 26
R.V.Mak­si­ma­vi­čius
Romualdo Vytauto Mak­si­ma­vi­čiaus dar­bas ban­kuo­se su­ta­po su Aly­taus vir­smu iš ne­di­de­lio ra­jo­ni­nio mies­to į svar­biau­sią Pie­tų Lie­tu­vos pra­mo­nės cen­trą. Ben­dra­dar­biau­da­mas su tuo­me­čiu vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, pir­muo­ju Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiu a. a. Al­fon­su Gri­gai­čiu, įdė­jo daug pa­stan­gų ir ener­gi­jos, kad iš­kil­tų pa­grin­di­niai pra­mo­ni­niai pa­sta­tai, būtų statomi mikrorajonai. Taip R.V.Maksimavičius pristatytas miesto garbės piliečio vardui suteikti.
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą už in­dė­lį į mies­to plėt­rą, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą mies­to vi­suo­me­ni­nia­me, kul­tū­ri­nia­me ir spor­ti­nia­me gy­ve­ni­me su­teik­ti Ro­mu­al­dui Vy­tau­tui Mak­si­ma­vi­čiui (po mir­ties). Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos jo ar­ti­mie­siems bus įteik­tos lie­pos 6-ąją, mi­nint Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną.

Vi­sas gy­ve­ni­mas – Aly­tu­je

R.V.Mak­si­ma­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti pa­siū­lė Aly­taus cen­tro ben­druo­me­nė, mies­to spor­to ben­druo­me­nė, Dva­ro se­niū­nai­ti­ja, aso­cia­ci­ja vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „Už Aly­tų“, taip pat gru­pė aly­tiš­kių.

Jis gi­mė 1939-ųjų bir­že­lio 2-ąją Ma­ri­jam­po­lė­je, po me­tų šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į Aly­tų. Čia R.V. Mak­si­ma­vi­čius bai­gė ta­da 2-ąja be­si­va­di­nu­sią vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, po to – tuo­me­tį Vil­niaus fi­nan­sų kre­di­to tech­ni­ku­mą ir bu­vu­sią Že­mės ūkio aka­de­mi­ją.

Tik bai­gęs mo­kyk­lą Ro­mu­al­das Vy­tau­tas pra­dė­jo dirb­ti vals­ty­bi­nio ban­ko Aly­taus sky­riu­je ins­pek­to­riu­mi, bu­vo il­ga­me­čiu Sta­ty­bos ban­ko Aly­taus sky­riaus val­dy­to­ju, dir­bo kon­tro­lės, re­vi­zi­jos ko­mi­si­jo­se.

Bai­gęs mo­kyk­lą vai­di­no Aly­taus te­at­re, bu­vo ko­lek­ty­vo „Dzie­me­dė­lis“, kai­mo ka­pe­los „Dzū­ki­ja“ na­rys, daug me­tų ati­duo­ta agit­bri­ga­dai „Sprig­tas“, dai­nų ir šo­kių an­sam­bliui „Dai­na­va“, nuo 1954-ųjų iki 2005-ųjų da­ly­va­vo vi­so­se res­pub­li­ki­nė­se Dai­nų šven­tė­se.

Kaip il­ga­me­tis kul­tū­ros dar­buo­to­jas 1999-ai­siais ap­do­va­no­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pre­mi­ja. 1998–2002 me­tais bu­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu.

2019-ųjų sau­sio 1-ąją R.V.Mak­si­ma­vi­čius iš­ke­lia­vo ten, iš kur ne­su­grįž­ta­ma.

Tai ke­li fak­tai iš jo biog­ra­fi­jos. Šil­tų žo­džių šiai as­me­ny­bei ne­gai­lė­jo jo kan­di­da­tū­rą mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti pri­sta­tę as­me­nys.

Ko­dėl taip sten­gė­si dėl Aly­taus?

Kaip pa­ste­bi R.V.Mak­si­ma­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti raš­tą sa­vi­val­dy­bei Dva­ro se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­ju var­du pa­si­ra­šiu­si seniūnaitė Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė, jo dar­bas ban­kuo­se su­ta­po su Aly­taus vir­smu iš ne­di­de­lio ra­jo­ni­nio mies­to į svar­biau­sią Pie­tų Lie­tu­vos pra­mo­nės cen­trą: „Jis, ben­dra­dar­biau­da­mas su tuo­me­čiu vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku, pir­muo­ju Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čiu a. a. Al­fon­su Gri­gai­čiu, įdė­jo daug pa­stan­gų ir ener­gi­jos, kad iš­kil­tų pa­grin­di­niai pra­mo­ni­niai pa­sta­tai. Tai sky­di­nių na­mų, med­vil­nės, mė­sos ir grū­dų pro­duk­tų kom­bi­na­tai, tuo­me­čio med­vil­nės kom­bi­na­to kul­tū­ros rū­mai, mo­kyk­los, lop­še­liai-dar­že­liai, nau­ji mik­ro­ra­jo­nai – Dai­na­va, Pu­ti­nai, Vidz­gi­ris. Ro­mu­al­das, pa­si­tel­kęs sa­vo pa­ty­ri­mą ir pri­gim­ti­nę iš­kal­bą, su­ge­bė­da­vo iš ban­ko cen­tri­nio pa­da­li­nio gau­ti rei­kia­mą fi­nan­sa­vi­mą vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to va­do­vų su­pla­nuo­tiems ob­jek­tams.“

Aso­cia­ci­jos vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ pir­mi­nin­ko To­mo Pa­čė­so sa­vi­val­dy­bei pa­teik­to­je re­ko­men­da­ci­jo­je Ro­mu­al­dui Vy­tau­tui su­teik­ti gar­bės pi­lie­čio var­dą at­skleis­tas jo pa­ties at­sa­ky­mas, ko­dėl taip sten­gė­si dėl Aly­taus. Prieš ke­le­tą me­tų R.V.Mak­si­ma­vi­čius į šį klau­si­mą at­sa­kė: „Šian­dien gal­vo­ju, kad to­kia ma­no ma­da, ku­rią iš tė­vų pa­vel­dė­jau. Jie bu­vo at­jau­tūs ir tai per­da­vė man. Aš, jei pats ne­ga­lė­da­vau, per ki­tus pri­ei­da­vau, kad sa­viems pa­gel­bė­čiau. Ma­ni­mi vi­si, taip pat ir ko­le­gos ban­ki­nin­kai ti­kė­jo, pa­lik­da­vo tuš­čių pa­ve­di­mų. Pa­dė­da­vo­me ir spor­tui, nes rei­kė­jo. Bet re­kla­muo­tis ne­mė­gau.“

R.V.Mak­si­ma­vi­čiaus nuo­pel­nus spor­tui įvar­di­ja mies­to spor­to ben­druo­me­nė. Jis pri­si­dė­jo įren­giant Spor­to rū­mus, sta­dio­ną, tuo­me­tę le­do ri­tu­lio aikš­te­lę, stip­ri­nant fut­bo­lo ko­man­dą „Dai­na­va“.

„Ke­lis de­šimt­me­čius Ro­mu­al­das Mak­si­ma­vi­čius bu­vo vie­na ži­no­miau­sių Aly­taus as­me­ny­bių, pa­li­ku­sių švie­sų ir ryš­kų pėd­sa­ką mies­to gy­ve­ni­me. Jis bu­vo pats ne­for­ma­liau­sias ben­druo­me­nės na­rys, nie­kuo­met ne­pa­lik­da­vo be dė­me­sio nė vie­no vie­šo­je vie­to­je su­tik­to pa­žįs­ta­mo aly­tiš­kio ir su jam bū­din­gu hu­mo­ru, at­jau­ta ir ši­lu­ma pri­vers­da­vo nu­si­šyp­so­ti, pa­mirš­ti kas­die­nius rū­pes­čius. Ben­druo­me­niš­ku­mas bu­vo vie­na svar­biau­sių Ro­mu­al­do sa­vy­bių“, – re­ko­men­da­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bei mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti Aly­taus cen­tro ben­druo­me­nės var­du dės­to jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Li­nas Jakš­to­nis.

Apie tai, kad Ro­mu­al­dą pa­ži­no­jo dau­ge­lis aly­tiš­kių ir jam bu­vo dė­kin­gi už su­teik­tą pa­gal­bą sun­kio­se si­tu­a­ci­jo­se, apie jo mei­lę mies­tui šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­jo ir R.V.Mak­si­ma­vi­čiaus anū­kė Gied­rė Ber­na­ta­vi­čiū­tė. Kaip iš­skir­ti­nį se­ne­lio pri­pa­ži­ni­mą ji pa­žy­mė­jo „Dai­na­vos“ an­sam­bliui kon­cer­tuo­jant Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se gau­tą įver­ti­ni­mą – 1998-ųjų ge­gu­žės 8-ąją Te­ne­sio vals­ti­jos 100-osios Ge­ne­ra­li­nės asam­blė­jos me­tu Ro­mu­al­das bu­vo iš­rink­tas šios asam­blė­jos gar­bės žmo­gu­mi.

Mie­stas jau tu­ri 24 gar­bės pi­lie­čius

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je slap­to bal­sa­vi­mo me­tu dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė, kad už in­dė­lį į Aly­taus mies­to plėt­rą, ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą mies­to vi­suo­me­ni­nia­me, kul­tū­ri­nia­me ir spor­ti­nia­me gy­ve­ni­me gar­bės pi­lie­čio var­das bū­tų su­teik­tas R.V.Mak­si­ma­vi­čiui.

Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos jo ar­ti­mie­siems bus įteik­tos lie­pos 6-ąją, Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną.

Iki šiol mies­to gar­bės pi­lie­čiai bu­vo pa­skel­bia­mi ir re­ga­li­jo­mis ap­do­va­no­ja­mi bir­že­lio vi­du­ry­je, šven­čiant Aly­taus gim­ta­die­nį. Šį­met dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės mies­to gim­ta­die­nio pro­ga bu­vo su­reng­ti tik kon­cer­tai, o gar­bin­gų pi­lie­čių ap­do­va­no­ji­mui pa­si­rink­ta Vals­ty­bės die­na.

Aly­tu­je gar­bės pi­lie­čių var­dai už nuo­pel­nus mies­tui, jo gar­si­ni­mą su­tei­kia­mi nuo 2000-ųjų. Tai liu­di­jan­čios re­ga­li­jos jau įteik­tos 24 as­me­nims.

 

 

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Šis vertas. Tuo met ir jo dėka Alytaus miestas nuo kažkur 1950 metais buvusių apie 30 tūkstančių gyventojų išsivystė iki 80 tūkstančių gyventojų 1980 metais. Vidutiniškai kas met virš 1000 gyventojų padaugėdavo, statės 10 n daugiabučių namų ir gamyklų. Po Nepriklausomybės atbuline seka vystos. Per virš 30 metų sumažėję iki 50 tūkstančių gyventojų. Reiškia kasmet mažėja virš 1000 gyventojų ir tęsias. Prarasta 10 n gerų įmonių ir rinkų, per kurias patys kaip ir Utenoj galėjo išsilaikyt ir uždirbt. Nyksta įmonės, žemės sklypų likučiai, tai atvirai praskolinėja biudžetą po uabais po politika. Nykimo jis nepalaikė ir tuo retas Alytuj. Pagarba jam.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.