Me­ro griež­tas „ne” nau­jiems pa­dan­gų smul­kin­to­jams, šių at­kir­tis – „pa­skelb­ti Aly­tų tu­riz­mo mies­tu”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2020 Birželis 23
„Raguvilė“
„Raguvilė“ savo pa­tal­po­se Pramonės rajone, Audėjų gatvėje, pla­nuo­ja vyk­dy­ti ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mą – smul­kin­ti nau­do­tas pa­dan­gas, per­dirb­ti plas­ti­ko ir gu­mos at­lie­kas bei jas san­dė­liuo­ti. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją pa­sie­kė Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros raš­tas, ku­riuo pra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl nu­ma­to­mo vyk­dy­ti pa­dan­gų smul­ki­ni­mo verslo te­ri­to­ri­jo­je, esan­čio­je vi­siš­kai ne­to­li per­nykš­tį ru­de­nį gais­ro nu­siaub­tos pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“. To­kį ver­slą čia pla­nuo­ja vyk­dy­ti Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, bu­vei­nę Kre­tin­gos ra­jo­ne tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė“ jai nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se Pra­mo­nės ra­jo­ne. Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis to­kiam pa­dan­gų smul­ki­ni­mo ver­slui sa­ko griež­tą „ne“. „Ra­gu­vi­lės“ di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Bra­zaus­kas pri­si­pa­žįs­ta su me­ru nė­ra dis­ku­ta­vęs šiuo klau­si­mu, ta­čiau pa­žy­mi, jei yra sa­vi­val­dy­bės prieš­ta­ra­vi­mas, mi­nė­to ver­slo Aly­tu­je ga­li tek­ti at­si­sa­ky­ti, jis taip pat tu­ri pa­siū­ly­mą sa­vi­val­dy­bės va­do­vams – „pa­skelb­ti Aly­tų tu­riz­mo mies­tu“.

Per­nai įsi­gi­jo pa­tal­pas ne­to­li „Eko­lo­gis­ti­kos“

Aly­tus „Ra­gu­vi­lei“ yra pa­žįs­ta­mas maž­daug aš­tuo­ne­rius me­tus. Ben­dro­vė yra lai­mė­ju­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tus kon­kur­sus gat­vėms, ša­li­gat­viams ir ža­lie­siems plo­tams tvar­ky­ti.

Ši Že­mai­ti­jo­je re­gist­ruo­ta ir čia bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra įstei­gu­si sa­vo pa­da­li­nį. Da­bar ji me­cha­ni­zuo­tu bū­du žie­mą ir va­sa­rą va­lo as­fal­tuo­tas mies­to gat­ves, pri­žiū­ri Dai­na­vos bei Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­nų ša­li­gat­vius ir ža­liuo­sius plo­tus.

Per­nai „Ra­gu­vi­lė“ iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gi­jo sa­vo pa­da­li­nio pa­tal­pas Pra­mo­nės ra­jo­ne, Au­dė­jų gat­vė­je, ku­rios yra maž­daug 50 met­rų nuo per­nykš­tį ru­de­nį gais­ro nu­siaub­tos pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“.

Da­bar čia yra „Ra­gu­vi­lės“ ad­mi­nist­ra­ci­nės ir ga­my­bi­nės pa­tal­pos. Pas­ta­rų­jų dy­dis – 1 tūkst. 200 kv. met­rų. Taip pat šiai ben­dro­vei pri­klau­so apie 2 tūkst. kv. met­rų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie įsi­gy­tų pa­tal­pų.

Šio­se pa­tal­po­se mi­nė­ta ben­dro­vė pla­nuo­ja vyk­dy­ti ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mą – smul­kin­ti nau­do­tas pa­dan­gas, per­dirb­ti plas­ti­ko ir gu­mos at­lie­kas bei jas san­dė­liuo­ti.
To­kiai veik­lai rei­ka­lin­gas Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros iš­duo­tas tar­šos lei­di­mas, dėl ku­rio „Ra­gu­vi­lė“ į šią agen­tū­rą krei­pė­si maž­daug prieš mė­ne­sį.

Agen­tū­ra pas­ta­ruo­ju me­tu dėl „Ra­gu­vi­lės“ nu­ma­to­mo vyk­dy­ti ver­slo Au­dė­jų gat­vė­je pa­pra­šė iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, Aly­taus prieš­gais­ri­nę gel­bė­ji­mo tar­ny­bą, Na­cio­na­li­nį vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trą.

Tik ga­vus to­kį Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros raš­tą, mies­to va­do­vams ta­po aiš­ku, kas ir ko­kią veik­lą ke­ti­na vyk­dy­ti bu­vu­sio di­de­lio gais­ro kai­my­nys­tė­je.

„Ra­gu­vi­lė“ jai pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se Au­dė­jų gat­vė­je per me­tus pla­nuo­ja per­dirb­ti 10 tūkst. to­nų ne­tin­ka­mų nau­do­ti pa­dan­gų ir 500 to­nų plas­ti­ko ir gu­mos at­lie­kų.

Ne­igia­mas at­sa­ky­mas agen­tū­rą tu­ri pa­siek­ti ar­ti­miau­siu me­tu

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­mo­nė dėl  šios ben­dro­vės bū­si­mos pa­dan­gų smul­ki­ni­mo veik­los Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą tu­ri pa­siek­ti ar­ti­miau­siu me­tu.
Šiai veik­lai, įver­ti­nus per­nai ki­lu­sį gais­rą „Eko­lo­gis­ti­ko­je“, ne­pri­tar­ta.

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, su­ži­no­jęs, kad Aly­tu­je vėl no­ri­ma per­dirb­ti pa­dan­gas, pri­si­pa­ži­no iš pra­džių pa­gal­vo­jęs, jog kaž­kas juo­kau­ja: „Pa­si­ro­do, juo­kai rim­ti. „Ra­gu­vi­lė“ pra­šo iš­duo­ti tar­šos lei­di­mą ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mui. Nie­ko blo­go ne­sa­kan­ti fra­zė, ta­čiau re­a­ly­bė­je reiš­kia pa­dan­gų smul­ki­ni­mą. Ša­lia spor­to klu­bo, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro, ku­ria­me slau­go­mi se­ne­liai, ir ki­tų ver­slų, ku­riuo­se dir­ba tūks­tan­čiai žmo­nių.“

Me­ras sa­ko, kad in­ves­tuo­to­jų mies­te la­bai lau­kia­ma, ta­čiau su to­kiu ver­slu pa­tir­ties jau tu­ri­ma: „Aš, kaip mies­to va­do­vas, to­kio po­bū­džio rei­ka­lams Aly­tu­je griež­tai sa­kau „ne“. Kad ir koks bū­tų tai pel­nin­gas ver­slas, pa­dan­gas per­dirb­ki­te kuo to­liau nuo mū­sų mies­to. Sa­vi­val­dy­bė tar­šos lei­di­mų ne­iš­duo­da, tai at­lie­ka ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, šiuo at­ve­ju – Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra. Mū­sų žo­dis yra tik re­ko­men­da­ci­nis, ta­čiau tie­sus ir aiš­kus.“

„Kai toks me­ro spau­di­mas, bi­jom už­si­trauk­ti ne­ma­lo­nę“

Taip sa­ko „Ra­gu­vi­lės“ di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Bra­zaus­kas, su­ži­no­jęs mies­to me­ro nuo­mo­nę dėl pla­nuo­ja­mo pa­dan­gų smul­ki­ni­mo ben­dro­vės pa­tal­po­se, Au­dė­jų gat­vė­je.
V.Bra­zaus­kas tei­gė, kad vie­nu me­tu pa­tal­po­se bus ne de­šim­tys tūks­tan­čių to­nų, o iki 100 to­nų pa­nau­do­tų pa­dan­gų, čia jos bus su­smul­ki­na­mos mo­bi­lia įran­ga ir iš­ve­ža­mos per­dirb­ti į gra­nu­les, iš ku­rių ga­mi­na­mi gu­mi­niai ki­li­mai, ki­li­mė­liai, guma snie­go va­ly­mo ma­ši­noms: „Ma­nau, kad me­ras tu­rė­jo mus pa­si­kvies­ti, iš­klau­sy­ti, mes bū­tu­me iš­dės­tę sa­vo po­zi­ci­ją, o ne iš kar­to im­ti prieš­ta­rau­ti. Mes to­kią veik­lą ke­ti­na­me vyk­dy­ti ke­lio­se Lie­tu­vos vie­to­se. Ką da­ry­ti su pa­nau­do­to­mis pa­dan­go­mis – yra di­de­lė pro­ble­ma vi­so­je ša­ly­je, kaž­kas jas tu­ri per­dirb­ti. Pa­dan­gos yra ne­pri­ski­ria­mos pa­vo­jin­goms at­lie­koms.“

Kad pa­dan­gos iš tie­sų nė­ra pa­vo­jin­gos at­lie­kos, nes jų ga­my­bo­je ne­nau­do­ja­mos pa­vo­jin­gos me­džia­gos, pa­tvir­ti­no ir Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.

„Ra­gu­vi­lės“ va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad, esant me­ro prieš­ta­ra­vi­mui, su­ma­ny­to ver­slo Aly­tu­je ga­li tek­ti at­si­sa­ky­ti ir kar­tu tu­ri pa­siū­ly­mą mies­to va­do­vams – „pa­skelb­ti Aly­tų tu­riz­mo mies­tu“: „Man ky­la klau­si­mai, kaip Pra­mo­nės ra­jo­ne, prie ši­lu­mos tin­klų ben­dro­vės, ga­li veik­ti se­ne­lius glo­bo­jan­ti įstai­ga, kaip vi­siš­kai prie pat mū­sų pa­tal­pų rū­šiuo­ja­mi tūks­tan­čiai to­nų šiukš­lių, kur bet ka­da ga­li kil­ti gais­ras. Gal rei­kia aiš­kiai įvar­dy­ti, ko­kia kryp­ti­mi plė­to­ja­mas mies­tas, kad jam ver­slo ne­rei­kia, ir vi­siems bus vis­kas aiš­ku.“
Tar­šos lei­di­mo iš­da­vi­mas „Ra­gu­vi­lei“ yra Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ran­ko­se. Ji tu­rės  įver­tin­ti sa­vi­val­dy­bės pa­reikš­tą nuo­mo­nę dėl nu­ma­to­mo pa­dan­gų smul­ki­ni­mo ver­slo.    

  Komentaras

  Gal Reipui per mažai subjaurotos Gulbynės ir išauginto šiūkšlių "piliakalnio " pirmajame Alytuje, bet mums gyventojams ir Dūkijos ir Vyturėlio sodininkams, iki kurių daeina tas bjaurus reipinis dvokas ir po žeme sklindantis ir greit pasieksiąs ir Strelčių vandenvietę nuodingas vanduo, per akis! Šitie melais Alytaus valdžiai akims apdumti ir galintys išaukti didesnę ne kaip medvilnėje katastrofą gyventojams tikrai juoko nekelia! Ir iš vis Česiuli reikėtų nustoti tą piliakalnį auginti kol neprasidės realus šiūkšlių deginimas Kaune ir Vilniuje! Gal laikas ir be reklamos o iš tikro pasirūpinti Pirmojo Alytaus ir aplink jį esančių sodų bei kaimų žmonių sveikata?

  Komentaras

  Už burną ir nosį dengiančios kaukės nedėvėjimą nubaustas Šiaulių meras Artūras Visockas sako buvęs nufotografuotas anonimo ir apskųstas. ALYTUJ LSDP per posedi NUFILMAVO IR VISTIEK NEBAUDĖ. NORMALŪS ALYTUJ ?

  Komentaras

  Alytui tokių "turistų" kaip V. Brazauskas tikrai nereikia. Gal šitas turistas tegul grįžta į savo gimtąją Neringą ir ten smulkina padangas. Alytaus žmonės jau sotūs "Ekologistika", gal pirma sulaukiam Cicėno teisinio įvertinimo

  Komentaras

  Jeigu jau toks nepavojingas verslas, tai tegul įsikuria žemaitijoje, savo kieme. Kas per mąstymas tokias gamyklas kurdinti prie miegamųjų rajonų, šalia darželių??? Čia normalu ??? Man tai ne!!!

  Komentaras

  Taip galima ivardinti stasiukynus, brazauskus kurie grasina savo verslus ikurdinti kitur,palinkekime jiems "SEKMES" .Neduok dieve tureti reikalu tiek gyventojams tiek miestui su siais verslininkais ir ju "VERSLAIS"

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.