Nr. 73 (13743)

2022-06-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 73 (13743) skaitykite:

 • Aly­taus ele­va­to­riu­je grū­dus su­pirks „Li­nas Ag­ro”
 • Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tro va­do­vė Lo­re­ta Trai­na­vi­čie­nė: „Po­zi­ty­vo mums ne­trūks­ta”
 • Kon­kur­są lai­mė­jo Va­len­ti­nas Bu­ta­na­vi­čius
 • Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­te at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo tur­to prie­var­ta­vi­mo
 • Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ap­lan­kė „Dzū­kų bal­dų” įmo­nę
 • Jei ka­ro ne­pra­dė­jo Ru­si­ja, tai gal jos mi­mik­ri­ja?
 • Šalia Bal­to­sios ro­žės til­to įsi­kurs PA­UPIO GA­LE­RI­JA
 • Gar­das Sum­mer Fest kvie­čia pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos jau­ni­mo me­tus
 • Lau­ko ki­nas – jau šį­va­kar Jau­ni­mo par­ke
 • Ką ga­li­me pa­da­ry­ti, kad vai­kai ir jau­ni žmo­nės at­ras­tų skai­ty­mo džiaugs­mą? At­sa­ky­mų ieš­ko­ta kon­fe­ren­ci­jo­je „Skai­ty­ti – pa­sau­lius ma­ty­ti”
 • Mes san­ty­kių su žmo­nė­mis ne­ga­li­me iš­si­ža­dė­ti: mes net tu­ri­me žmo­nių ieš­ko­ti, prie jų ar­tin­tis
 • „Go­je­lio” ke­lio­nė į šo­kių fes­ti­va­lį „Ad­ria­tic Za­dar Open 2022” Kro­a­ti­jo­je – nuo­sta­bi gam­ta ir nau­ji drau­gai
 • Par­duo­da­mi dar du sta­ti­niai
 • Ką tu­rė­tu­mė­te ži­no­ti apie in­fek­ci­nes li­gas? In­for­ma­ci­ja he­mo­dia­li­zuo­ja­miems pa­cien­tams ir jų šei­moms
 • Vais­ti­nin­ko pa­ta­ri­mai, kaip iš­lik­ti svei­kiems per va­sa­ros karš­čius
Bir­že­lio 13-oji įeis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ is­to­ri­ją kaip die­na, kai star­ta­vo di­džiau­sių in­ves­ti­jų į šią įmo­nę...
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje pradėjo dirbti gydytoja kardiologė Olena Titova. Ukrainietė medikė pasitraukė iš Charkivo pirmosiomis karo savaitėmis, kai Rusijos raketomis apšaudomas...
Gegužės 27-ąją Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas“ atsitikęs skaudus įvykis, kurio metu keturmetis ugdytinis neteko keturių priekinių dantukų, jau turi šio atsitikimo seką. Kauno apygardos...
„Dabar labai džiaugiuosi, kad atsitiktinumas viską sudėliojo taip ir ne kitaip, kadangi esu tvirtai įsitikinusi, jog tiek japonų kalba, tiek japonų kultūra man yra gerokai artimesnė, nei būtų galėjusi...
Aly­tiš­kiai Er­nes­ta ir To­mas Da­raš­ke­vi­čiai ke­tu­rio­li­ka me­tų gy­ve­no ir dir­bo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Kai su­si­tau­pė pi­ni­gų nuo­sa­vam būs­tui įsi­gy­ti, te­ko ap­si­spręs­ti,...
Lie­pos 1 d. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je miš­rias ko­mu­na­li­nes ir mais­to at­lie­kas vie­to­je UAB „VSA Vil­nius“ pra­dės tuš­tin­ti ki­tas at­lie­kų ve­žė­jas – vie­na iš di­džiau­sių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.