Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ nukentėjęs keturmetis: pradėtas ikiteisminis tyrimas, ko neįvykdė grupės mokytoja (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Vytuolis Valunas
Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vytuolio Va­lū­no tei­gi­mu, ko­mi­si­ja ga­vo vi­sų lop­še­lio-dar­že­lio dar­buo­to­jų, ku­rie tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už nu­kentėjusį ber­niu­ką, pa­aiš­ki­ni­mus, su­ren­gė iš­va­žiuo­ja­mą­jį pa­si­ta­ri­mą į „Gi­ri­nu­ką“, ko­mi­si­jos na­riai bu­vo su­si­ti­kę su nu­ken­tė­ju­sio vai­ko tė­vais. Zitos Stankevičienės nuotr.
Gegužės 27-ąją Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas“ atsitikęs skaudus įvykis, kurio metu keturmetis ugdytinis neteko keturių priekinių dantukų, jau turi šio atsitikimo seką. Kauno apygardos prokuratūra panaikino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir jis pradėtas dėl galimo mažamečio berniuko sužalojimo „Girinuke“. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Vytuolio Valūno įsakymu sudaryta komisija šiam įvykiui ištirti pastarosiomis dienomis jau baigė darbą ir pateikė pažymą vedėjui. Joje nurodyta, ko neįvykdė keturmečio grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Krei­pė­si į Kau­no kli­ni­kas

Ge­gu­žės 27-ąją Aly­taus lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“, esančia­me Dau­gų gat­vė­je, vyks­tant edu­ka­ci­nei va­lan­dė­lei su Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siais nukentėjo ke­tur­me­tis ug­dy­ti­nis.

Ka­dan­gi iš­kvies­tos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai pa­sa­kė, jog vai­kui ga­li reik­ti iš­trauk­ti dan­tį, o Aly­taus li­go­ni­nės pri­ėmi­me nė­ra vai­kų odon­to­lo­gų, tė­vams pa­siū­ly­ta kreip­tis į pri­va­čius odon­to­lo­gus ar­ba Kau­no kli­ni­kas.

Ke­tur­me­tį tė­vai iš pra­džių nu­ve­žė į vie­ną pri­va­čią Aly­taus odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ką, ta­čiau ši re­ko­men­da­vo vyk­ti į Kau­no kli­ni­kas. Taip ir bu­vo pa­da­ry­ta. Kaip tuoj po įvy­kio sa­kė ber­niu­ko ma­ma Gin­ta­rė, gau­to­je me­di­kų pa­žy­mo­je kon­sta­tuo­ta, jog vie­nas dan­tu­kas iš­kri­tęs, ki­to pu­sė nu­ski­lu­sio, tre­čias kli­ban­tis, ket­vir­tas su­lin­dęs į dan­te­nas. To­kiu bū­du ma­ža­me­tis vai­kas ne­te­ko ke­tu­rių prie­ki­nių vir­šu­ti­nių dan­tu­kų.

 

Ko­dėl pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas?

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, iš Kau­no kli­ni­kų ga­vęs pra­ne­ši­mą apie su­teik­tą pa­gal­bą lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“ su­si­žei­du­sį vai­ką, pra­dė­jo įvy­kio ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mą.

Ne­il­gai tru­kus ko­mi­sa­ria­te pri­im­tas nu­ta­ri­mas at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ta­čiau Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros ini­cia­ty­va toks Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nu­ta­ri­mas pa­nai­kin­tas ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas. Jį vyk­do mi­nė­tas ko­mi­sa­ria­tas, o jį or­ga­ni­zuo­ja ir kon­tro­liuo­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

Kaip pra­ne­ša ši pro­ku­ra­tū­ra, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te dėl įvy­kio at­si­sa­ky­ta pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ne­nu­sta­čius, jog pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, įver­ti­nu­si su­rink­tus įvy­kio ap­lin­ky­bes tiks­li­nan­čius duo­me­nis, nu­sta­tė, kad spren­di­mas at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą yra ne­tei­sė­tas, nes ne­bu­vo su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ar ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo maža­me­čiui.

 

„Tris kar­tus per­žiū­rė­tas ste­bė­ji­mo ka­me­rų vaiz­do įra­šas“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, iš „Gi­ri­nu­ko“ bei Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ga­vęs pra­ne­ši­mus apie ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą, tuoj pat ėmė­si veiks­mų. Sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no įsa­ky­mu bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja šiam įvy­kiui iš­tir­ti ir pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis jam pa­teik­ta pa­žy­ma apie įvy­kį „Gi­ri­nu­ke“.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no tei­gi­mu, ko­mi­si­ja ga­vo vi­sų lop­še­lio-dar­že­lio dar­buo­to­jų, ku­rie tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už nu­kentėjusį ber­niu­ką, pa­aiš­ki­ni­mus, su­ren­gė iš­va­žiuo­ja­mą­jį pa­si­ta­ri­mą į „Gi­ri­nu­ką“, ko­mi­si­jos na­riai bu­vo su­si­ti­kę su nu­ken­tė­ju­sio vai­ko tė­vais: „Iš­va­žiuo­ja­mo­jo pa­si­ta­ri­mo me­tu tris kar­tus per­žiū­rė­tas ste­bė­ji­mo ka­me­rų vaiz­do įra­šas, ku­ria­me už­fik­suo­tas ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas. Tė­vai no­rė­jo iš­si­aiš­kin­ti, ar vai­ko gru­pės iki­mo­kyklinio ugdymo mokytoja ir administracijos darbuotojai ėmėsi tinkamų veiksmų po atsitikusios ne­lai­mės jų sū­nui. Tė­vai tei­gė, kad dėl šio at­si­ti­ki­mo kal­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja, nes, per­žiū­rė­da­mi ste­bė­ji­mo ka­me­rų vaiz­do įra­šą, pa­ste­bė­jo, jog mo­ky­to­ja plekš­te­lė­jo ber­niu­kui per ran­kas. Ta­čiau ko­mi­si­ja to ga­li­mo plekš­te­lė­ji­mo ne­įžiū­rė­jo.“

Ve­dė­jas tvir­ti­no, kad ko­mi­si­ja, ati­džiai per­žiū­rė­ju­si ste­bė­ji­mo ka­me­rų vaiz­do įra­šą, nu­spren­dė, jog dėl šio ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo kal­tin­ti „Gi­ri­nu­ko“ at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų nė­ra pa­grin­do. Dėl ne­at­sar­gaus vai­ko el­ge­sio, ku­ris ju­dė­jo lai­ky­da­mas abi ran­kas ki­še­nė­se, įvy­ko ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas – už­kliu­vo už laip­tų pir­mos pa­ko­pos kraš­to ir griu­vo ant be­to­ni­nio laip­to.

 

Ko ne­įvyk­dė gru­pės mo­ky­to­ja?

Ta­čiau, kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas, nu­sta­ty­ta, jog bu­vo pa­žeis­ti „Gi­ri­nu­ko“ di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­to dar­buo­to­jų veiks­mų vai­kui su­sir­gus ar pa­ty­rus trau­mą tvar­kos ap­ra­šo tam tik­ri punk­tai.

Įvy­kus mi­nė­tam ne­lai­min­gam at­si­ti­ki­mui, ke­tur­me­čio gru­pės iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo moky­to­ja tik pra­ėjus 52 mi­nu­tėms apie tai in­for­ma­vo ber­niu­ko ma­mą, apie įvy­kį iš kar­to ne­bu­vo pra­neš­ta mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mo ir hi­gie­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tui, švie­ti­mo įstai­gos va­do­vui. Taip pat ne­bu­vo tin­ka­mai įver­tin­ta vai­ko svei­ka­tos būk­lė ir jis to­liau da­ly­va­vo gru­pės veik­lo­je, kol at­vy­ko ma­ma.

„Gi­ri­nu­ko“ di­rek­to­rei Ra­sai Nau­ja­lie­nei pa­siū­ly­ta tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka įver­tin­ti vai­ko mo­ky­to­jos ne­tin­ka­mą pa­rei­gų at­li­ki­mą, įvy­kus ne­lai­min­gam at­si­ti­ki­mui. Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo, va­do­vau­jan­tis Dar­bo ko­dek­su, to­kiu at­ve­ju ga­li­mi du va­rian­tai – ar­ba mo­ky­to­jos at­lei­di­mas iš dar­bo, ar­ba įspė­ji­mas, pa­na­šiam įvy­kiui pa­si­kar­to­jus ant­rą­kart per me­tus, at­leis­ti iš dar­bo.

 

Vai­kas dar­že­lio kol kas ne­lan­ko

„Aš po įvy­kio gru­pės mo­ky­to­jai pa­sa­kiau, kad pa­gal tvar­ką ji tuoj pat tu­rė­jo in­for­muo­ti ad­mi­nist­ra­ci­ją. Toks tvar­kos pa­žei­di­mas fik­suo­tas ir lop­še­lio-dar­že­lio at­lik­ta­me ty­ri­me dėl su­si­ža­lo­ju­sio vai­ko. Šiuo me­tu jau ga­vau Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo su­da­ry­tos ko­mi­si­jos at­lik­to įvy­kio pa­tik­ri­ni­mo pa­žy­mą. Kol kas ber­niu­ko mo­ky­to­ja atos­to­gau­ja, jos ne­ga­liu su­pa­žin­din­ti su pa­žy­ma. O kol ji ne­su­pa­žin­din­ta, ne­ga­liu kal­bė­ti ir apie nuo­bau­das“, – tvir­ti­no „Gi­ri­nu­ko“ di­rek­to­rė R.Nau­ja­lie­nė.

„Gi­ri­nu­ke“ su­si­žei­du­sio vai­ko ma­ma Gin­ta­rė tei­gė, kad šiuo me­tu jis lop­še­lio-dar­že­lio dar ne­lan­ko ir dėl svei­ka­tos pro­ble­mų, ir ne­reiš­kia no­ro ei­ti į dar­že­lį.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai