Nau­jų ka­ti­lų sta­ty­bos pa­ma­tų sim­bo­li­nė­je kap­su­lė­je – ir „Aly­taus nau­jie­nų” laik­raš­tis (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“
„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ka­ti­li­nės te­ri­to­ri­jo­je prasidėjo pasiruošimo montuoti du nau­jus ka­ti­lus darbai. Sim­bo­li­nę kap­su­lę į pa­ma­tus įka­sa šios ben­dro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Ba­kas, ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas ir Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuotr.
Bir­že­lio 13-oji įeis į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ is­to­ri­ją kaip die­na, kai star­ta­vo di­džiau­sių in­ves­ti­jų į šią įmo­nę pro­jek­tas nuo ši­lu­mos ūkio su­sig­rą­ži­ni­mo iš vienos prancūzų kompanijos valdytų cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jų. Ka­ti­li­nės te­ri­to­ri­jo­je pra­si­dė­jo pa­si­ruo­ši­mo montuoti du nau­jus, šil­dy­mui skir­tus ka­ti­lus, dar­bai. Jie pa­keis se­nus, dau­giau nei pen­kias­de­šimt me­tų vei­kian­čius ka­ti­lus. O bir­že­lio 13-ąją į naujų katilų statybos pa­ma­tus įkas­ta sim­bo­li­nė kap­su­lė su „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ val­dy­bos na­rių pa­ra­šais pa­tvir­tin­tu raš­tu ir nau­jau­siu „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čio nu­me­riu, kas liu­di­ja duo­tą star­tą nau­joms sta­ty­boms.

Nuo at­ei­nan­čių me­tų se­ni ka­ti­lai ne­ga­lė­jo bū­ti eks­plo­a­tuo­ja­mi

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ te­ri­to­ri­jo­je du ka­ti­lai, skir­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nę cen­tra­li­zuo­tai šil­dy­ti ma­zu­tu ir gam­ti­nė­mis du­jo­mis, bu­vo su­mon­tuo­ti 1970-ai­siais.

Kaip sa­kė šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas, jie nuo at­ei­nan­čių, 2023-ių­jų me­tų, jau ne­be­ga­lė­jo bū­ti eks­plo­a­tuo­ja­mi dėl tei­sės ak­tais pa­tvir­tin­tų nau­jų ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų to­kiems ka­ti­lams: „Kon­kre­čiai – dėl į gam­tą iš­me­ta­mo per di­de­lio kie­kio azo­to ok­si­do. Tu­rė­jo­me rink­tis vie­ną iš dvie­jų va­rian­tų – ar­ba re­konst­ruo­ti se­nus ka­ti­lus, juo­se su­mon­tuo­jant nau­jus de­gik­lius, ar­ba sta­ty­ti vi­siš­kai nau­jus ka­ti­lus. At­li­kus skai­čia­vi­mus, pa­aiš­kė­jo, kad abiem va­rian­tams rei­kės pa­na­šios pi­ni­gų su­mos. Tad pa­si­rin­ko­me ant­rą­jį.“

Ben­dro­vė nau­jiems ka­ti­lams įsi­gy­ti ir su­mon­tuo­ti pa­skel­bė kon­kur­są. Ja­me da­ly­va­vo trys Lie­tu­vos įmo­nės, o kon­kur­są lai­mė­jo Kau­no ben­dro­vė „TEC Con­sul­ting“, pa­siū­liu­si ma­žiau­sią kai­ną.

Nau­ji da­niš­ki ka­ti­lai ir jų su­mon­ta­vi­mas „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ kai­nuos 4,7 mln. eu­rų. Ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus M.Ne­var­daus­ko tei­gi­mu, tam bus pa­nau­do­ja­mi įmo­nės už­dirb­ti pi­ni­gai už par­duo­tą elek­tros ener­gi­ją, gau­na­mą iš ko­ge­ne­ra­ci­nės elek­tri­nės, ku­rio­je iš bio­ku­ro ga­mi­na­ma ši­lu­ma, taip pat ir sko­lin­tos lė­šos.

Abu ka­ti­lai bus skir­ti mies­tą cen­tra­li­zuo­tai šil­dy­ti gam­ti­nė­mis du­jo­mis, vie­na­me bus ga­li­ma nau­do­ti ir dy­ze­li­ną, jei su­trik­tų gam­ti­nių du­jų tie­ki­mas.

M.Ne­var­daus­ko pa­ste­bė­ji­mu, tai bus di­džiau­sios in­ves­ti­ci­jos į Aly­taus ši­lu­mos ūkį nuo 2019-ųjų bir­že­lio, kai sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko su­sig­rą­žin­ti šį ūkį iš vienos pran­cū­zų kom­pa­ni­jos Lie­tu­vo­je įkur­tos ben­dro­vės „Li­tes­ko“.

Bir­že­lio 13-ąją „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ka­ti­li­nės te­ri­to­ri­jo­je duo­tas star­tas dvie­jų mi­nė­tų nau­jų ka­ti­lų sta­ty­bai. Į jų pa­ma­tus įkas­ta sim­bo­li­nė kap­su­lė su ben­d­ro­vės val­dy­bos na­rių pa­ra­šais pa­tvir­tin­tu raš­tu ir nau­jau­siu „Aly­taus nau­jie­nų“ laik­raš­čio nu­me­riu.

 

Ko­dėl šil­dy­mui ne­at­si­sa­ky­ta gam­ti­nių du­jų?

Šiuo me­tu „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui nau­do­ja 75 proc. bio­ku­ro ir 25 proc. gam­ti­nių du­jų.

Pa­ly­gin­ti už­pra­ė­ju­sį ir pra­ėju­sį šil­dy­mo se­zo­ną tiek gam­ti­nės du­jos, tiek bio­ku­ras bir­žo­se pa­bran­go maž­daug ke­tu­ris kar­tus, šio ku­ro bran­gi­mo ten­den­ci­ja iš­lie­ka ir to­liau.

„Nau­juo­se aukš­tos ko­ky­bės gam­ti­nių du­jų ka­ti­luo­se jų bus su­nau­do­ja­ma iki 15 pro­cen­tų ma­žiau. Bio­ku­ro ka­ti­lai yra ke­tu­ris, pen­kis kar­tus bran­ges­ni nei gam­ti­nių du­jų. Vi­si di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai, tie­kian­tys cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą, be gam­ti­nių du­jų ne­iš­si­ver­čia. Mes taip pat pri­vers­ti nau­do­ti gam­ti­nes du­jas, bet žy­miai ma­žiau nei kai ku­rie di­die­ji mies­tai, pa­vyz­džiui, Vil­nius. At­ei­ty­je nau­jai su­mon­tuo­tuo­se ka­ti­luo­se pla­nuo­ja­me nau­do­ti bio­du­jas, ku­rios po­pu­lia­rios kai ku­rio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, taip pat gra­nu­lių dul­kes, gau­na­mas iš bio­ku­ro“, – pa­sa­ko­jo „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Nau­jus ka­ti­lus į Aly­taus ši­lu­mos tie­kė­jų ka­ti­li­nę nu­ma­to­ma at­vež­ti rug­pjū­tį, o su­mon­tuo­ti iki spa­lio pa­bai­gos. Juos Dzū­ki­jos sos­ti­nės šil­dy­mui pla­nuo­ja­ma nau­do­ti jau at­ei­nan­tį šil­dy­mo se­zo­ną.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį tie­kia dau­giau nei 20 tūkst. var­to­to­jų, ku­rių di­dži­ą­ją da­lį su­da­ro bu­tai.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.