Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – nau­jas miš­rių ko­mu­na­li­nių ir mais­to at­lie­kų ve­žė­jas (0)

ARATC tvarkymas
Lie­pos 1 d. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je miš­rias ko­mu­na­li­nes ir mais­to at­lie­kas vie­to­je UAB „VSA Vil­nius“ pra­dės tuš­tin­ti ki­tas at­lie­kų ve­žė­jas – vie­na iš di­džiau­sių at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vių Lie­tu­vo­je - UAB „Kau­no šva­ra“.

Gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui, at­lie­kų tuš­ti­ni­mo gra­fi­kai iš­li­ko to­kie pa­tys, pa­si­kei­tė tik at­lie­kų ve­žė­jas. Aly­taus ra­jo­no Su­da­ry­ti nau­jas su­tar­tis, pa­si­keis­ti su­tar­ties są­ly­gas ir kon­tei­ne­rių tal­pą - Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (ARATC) sve­tai­nė­je www.aratc.lt“, - si­tu­a­ci­ją ap­žvel­gia už Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tuš­ti­ni­mą at­sa­kin­gas „Kau­no šva­ra“ re­gio­no va­dy­bi­nin­kas Man­tas Pa­jars­kis.

„Nors mes Aly­taus ra­jo­ną pra­dė­si­me ap­tar­nau­ti jau grei­tu me­tu – gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų pa­jus­ti pa­pil­do­mų ne­pa­to­gu­mų – at­lie­kų ve­ži­mo gra­fi­kai iš­liks to­kie pa­tys, o mes Aly­taus ra­jo­ną pra­dė­si­me ap­tar­nau­ti jau nuo lie­pos 1 d.. Sie­kiant, kad vis­kas vyk­tų sklan­džiai, mes drau­ge su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be iš anks­to su­ta­rė­me pa­si­ruo­ši­mo pe­ri­odą, per ku­rį mes pa­si­ruo­šė­me vi­siems dar­bams mi­nė­to­je zo­no­je. Šiuo me­tu mums be­li­ko pas­ku­ti­nis pa­ruo­šia­ma­sis dar­bas - ant esa­mų kon­tei­ne­rių iš­kli­juo­ti in­for­ma­ci­nius lip­du­kus su nau­jo­mis rū­šia­vi­mo at­min­ti­nė­mis, ben­dro­vės kon­tak­tais ir ki­ta ben­dri­ne in­for­ma­ci­ja“, – si­tu­a­ci­ją ap­žvel­gia už Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tuš­ti­ni­mą at­sa­kin­gas „Kau­no šva­ra“ re­gio­no va­dy­bi­nin­kas Man­tas Pa­jars­kis.

„Kau­no šva­ra“ pri­me­na, kad gy­ven­to­jai, no­rin­tys su­da­ry­ti nau­jas su­tar­tis, pa­si­keis­ti esa­mas su­tar­ties są­ly­gas ir/ar kon­tei­ne­rių tal­pą tu­rė­tų kreip­tis ne į juos, o į Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trą (ARATC), ku­rį ga­li­ma ras­ti Vil­niaus g. 31, Aly­tus.

ARATC sve­tai­nės ad­re­sas: www.aratc.lt / tel. nr.: (8 315) 72842 ar­ba (8 315) 50150 / el. pa­štas: in­fo@aly­taus­ratc.lt

At­lie­kų ve­ži­mo gra­fi­kus gy­ven­to­jai ga­lės pa­si­tik­rin­ti ta­me pa­čia­me ARATC in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.aratc.lt ar­ba nau­jo at­lie­kų ve­žė­jo sve­tai­nė­je, ad­re­su www.sva­ra.lt (nau­jie­nų skil­ty­je).

„Kau­no šva­ra“ pri­me­na, kad kiek­vie­no at­lie­kų tu­rė­to­jo pa­rei­ga yra rū­šiuo­ti at­lie­kas, o iš­rū­šiuo­tas mes­ti į joms skir­tus kon­tei­ne­rius. Jo­kių at­lie­kų aikš­te­lė­se prie kon­tei­ne­rių pa­lik­ti ne­ga­li­ma. Šiukš­li­ni­mas ša­lia kon­tei­ne­rių, kaip ir bet ku­rio­je ki­to­je vie­to­je, trak­tuo­ja­mas kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas.

Kad ben­dro­vė ga­lė­tų kuo grei­čiau ir ope­ra­ty­viau vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus, „Kau­no šva­ra“ vai­ruo­to­jai pra­šo ne­už­sta­ty­ti įva­žia­vi­mų į kie­mus ir/ar prie kon­tei­ne­rių. Tuo tar­pu pri­va­čių val­dų sa­vi­nin­kus sa­vo kon­tei­ne­rius prie ke­lio tu­rė­tų iš­stum­ti jau iš va­ka­ro.

Ki­lus klau­si­mams dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo, kon­tei­ne­rių nu­ė­mi­mo ir jų pa­sta­ty­mo, pra­šo­me kreip­tis į UAB „Kau­no šva­ra“ skam­bi­nant +370 652 59133 ar­ba ra­šant man­tas.pa­jars­kis@sva­ra.lt

ARATC inf.

Užs. Nr. 086

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.