Nr. 61 (13584)

2021-06-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 61 (13584) skaitykite:

 • Me­ras apie nau­ją val­džios dau­gu­mą: „Am­ži­ni bū­na tik Die­vas, „plet­kai” ir remontai”
 • 3G iš­ly­dė­tu­vės: „Te­lia” ruo­šia­si is­to­ri­niam vir­smui
 • Ra­jo­ne vyk­do­mas lė­tą­jį tu­riz­mą ska­ti­nan­tis pro­jek­tas
 • Puoš­ki­te ap­lin­ką ir da­ly­vau­ki­te kon­kur­se
 • Spek­tak­lis pa­tiems ma­žiau­siems te­at­ro žiū­ro­vams „Ku ku kur tu?” kvie­čia į prem­je­rą
 • Aly­taus ra­jo­no mau­dyk­los – mau­dy­mui­si tin­ka­mos
 • Ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 177 aly­tiš­kiai ir 74 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai
 • Ka­da Lie­tu­vo­je pra­si­de­da ir kiek trun­ka va­sa­ra
 • Kai­my­nų šven­tė­je – ir me­ras, ir kle­bo­nas
 • Pro me­ro akis ne­pra­sprū­do de­fek­tai ir klai­dos
 • Alo­vės se­niū­ni­jo­je – nau­jas se­niū­nas
 • Dvie­jų sa­vi­val­dy­bių me­rai ap­ta­rė ben­drus pro­jek­tus
 • Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja sie­kia de­po­li­ti­zuo­ti vie­tos veik­los gru­pių veik­lą
 • Ne­gi griau­si sie­ną, jei tin­kas įski­lo?
 • Sve­čius ir gy­ven­to­jus pik­ti­na til­to Achi­lo kul­nas –
 • lai­ki­nie­ji laip­tai Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­je
 • Lie­tu­vos jau­nių ir jau­nu­čių čem­pio­na­tuo­se aly­tiš­kiai iš­ko­vo­jo auk­so ir bron­zos me­da­lius
 • Aly­tu­je pra­ūžė pir­ma­sis Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės eta­pas
Ja­po­nai kaž­ka­da iš­min­tin­gai lin­kė­jo ne­drau­gui: „Kad tu gy­ven­tum per­mai­nų lai­kais!“ Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė prie per­tvar­kų įpra­tu­si. Šią sa­vai­tę mo­kyk­las ir...
Sa­ku­rų alė­ja Ža­lio­jo­je gat­vė­je, Se­na­mies­čio skve­re ir Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, „Ry­to Ra­sos“ so­das ir tarp­tau­ti­niai bon­sų bei ja­po­nis­ti­kos fes­ti­va­liai Aly­tu­je, kul­tū­ri­nis...
Daiva Pakalniškienė (nuotr.) – profesionali vizažistė ir mados stilistė, padariusi sėkmingą karjerą ir turinti darbo patirties visame pasaulyje: Niujorko mados savaitėje, filmuose, su dizaineriais,...
Prieš ke­le­rius me­tus 50-ąjį ju­bi­lie­jų mi­nė­jęs pės­čio­mis žings­niuo­da­mas gar­sia­ja­me pi­lig­ri­mų Šv. Jo­kū­bo (Ca­mi­no de San­tia­go) ke­ly­je Is­pa­ni­jo­je, va­kar Va­le­ri­jus...
Rėks­nė, iš­si­šo­kė­lė, griau­nan­ti ir truk­dan­ti dirb­ti – šiuos ir ki­tus sa­vo ad­re­su skrie­jan­čius epi­te­tus iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir da­lies...
Nuo­to­li­niu mo­ky­mo­si bū­du bai­giu jau ant­rus gim­na­zi­jos me­tus. Dve­jus iš dve­jų. Vy­rau­ja jaus­mas, kad kaž­ko ne­ten­ku, ne­pa­ma­tau, ne­pa­ti­riu, ką ga­lė­čiau, jei ne­bū­tų...
Ar mies­to ke­ti­ni­mai rem­ti klu­bą to­liau lie­ka rim­ti? 9 ti­tu­lai per 10 de­šimt me­tų – to­kiu re­zul­ta­tu pri­zi­nį ke­lią, pra­dė­tą 2011 me­tais, šie­met pra­tę­sė Aly­taus ran­ki­nio...
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) sie­kia de­po­li­ti­zuo­ti vie­tos veik­los gru­pių (VVG) veik­lą. „Vie­tos veik­los gru­pės ne­tu­rė­tų pri­klau­sy­ti nuo po­li­ti­nių vė­jų. Sie­kia­me, kad vie­ti­nės val­džios in­te­re­sams VVG ne­be­at­sto­vau­tų sa­vi­val­dy­bių me­rai ir ki­ti po­li­ti­kai“, – sa­ko že­mės ūkio mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Dai­va­ras Ry­ba­ko­vas.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.