Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė: „Te­gul bū­siu tor­pe­da, bet ne­to­le­ruo­siu val­di­nin­kų ne­si­skai­ty­mo su ei­li­niu žmo­gu­mi” (26)

Laura Radzevičiūtė: „Ma­no darbš­tu­mas ir už­si­spy­ri­mas yra ma­no gin­klai ko­vo­jant dėl Aly­taus mies­to ir žmo­nių ge­ro­vės.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Laura Radzevičiūtė: „Ma­no darbš­tu­mas ir už­si­spy­ri­mas yra ma­no gin­klai ko­vo­jant dėl Aly­taus mies­to ir žmo­nių ge­ro­vės.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Rėks­nė, iš­si­šo­kė­lė, griau­nan­ti ir truk­dan­ti dirb­ti – šiuos ir ki­tus sa­vo ad­re­su skrie­jan­čius epi­te­tus iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir da­lies su­si­klai­di­nu­sių mies­to gy­ven­to­jų gir­džiu jau dve­jus me­tus. Su­ta­pi­mas ar ne, bet daž­niau­siai ne akis į akį, o vie­šo­jo­je erd­vė­je, ku­pi­nuo­se pyk­čio, pa­gie­žos, už­gau­lio­ji­mų ir pa­ty­čių ano­ni­mi­niuo­se ko­men­ta­ruo­se, ne­re­tai – po už­sa­ky­tais straips­niais.

Nuo pat sa­vo, kaip sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės, ka­den­ci­jos pra­džios, o ir sis­te­min­gai vie­šai, mies­to me­ro esu ra­gi­na­ma už­si­im­ti tik­rais dar­bais ir pra­dė­ti dirb­ti mies­tui, o ne pūs­ti oro bur­bu­lus ir vel­tui eik­vo­ti bran­gų ins­ti­tu­ci­jų lai­ką.

To­kie me­ro N. Ce­siu­lio ra­gi­ni­mai ma­no ad­re­su, ma­nau, lai­do­mi ty­čia, sie­kiant ne tik su­klai­din­ti aly­tiš­kius, bet ir su­kur­ti ma­no kaip po­li­ti­kės-rėks­nės, rau­do­no­sios tor­pe­dos (taip ma­ne va­di­na ano­ni­mi­niuo­se ko­men­ta­ruo­se) įvaiz­dį. Esu tik­ra, tai – ge­rai ap­gal­vo­ta, sis­te­min­ga po­li­ti­nių opo­nen­tų pro­pa­gan­da, ty­čia nu­kreip­ta prieš ma­no as­me­nį dėl to, kad ne tik ne­vy­nio­ju žo­džių į va­tą, bet ir nuo­lat į vie­šu­mą ke­liu ne­pa­to­gius val­džiai klau­si­mus bei Aly­taus mies­te vyks­tan­čias ne­ge­ro­ves.

Ar tai ma­ne vei­kia? Taip, la­bai! Kaip? Tai ska­ti­na ma­ne dar ak­ty­viau ir su di­des­niu už­si­de­gi­mu dirb­ti. Juk jau jei­gu to­kias di­de­les jė­gas nu­krei­pia prieš ma­no as­me­nį, va­di­na­si, pa­si­rin­kau tei­sin­gą kryp­tį ir ei­nu tei­sin­gu ke­liu... Nes juk tie, ku­rie nie­ko ne­dir­ba, nie­kam ir ne­įdo­mūs po­li­ti­ko­je.

 

Ne žo­džiais, o dar­bais mes Tė­vy­nę my­lim

Ne­mėgs­tu gir­tis ir juo la­biau verkš­len­ti. Mėgs­tu kal­bė­ti fak­tais ir skai­čiais. Hi­po­te­ti­nis klau­si­mas aly­tiš­kiams pa­mąs­ty­mui – jei­gu ti­kė­ti me­ru N. Ce­siu­liu ir vi­sais, ku­rie kal­ba, jog aš kaip ta­ry­bos na­rė jau dve­jus me­tus nie­ko ne­vei­kiu, tik ke­liu su­maiš­tį ta­ry­bo­je, griau­nu mies­tą ir tuš­čiai rė­kau­ju, tai pra­šom at­sa­ky­ti, kaip taip at­si­ti­ko, jog esu dau­giau­sia ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tų pa­ren­gu­si ta­ry­bos na­rė per vi­są mies­to sa­vi­val­dos is­to­ri­ją?

Per dve­jus ka­den­ci­jos me­tus bu­vo pa­reng­tos 32 ma­no pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos (ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tai), iš ku­rių net 16-ai ta­ry­bos na­rių dau­gu­mos bal­sais bu­vo pri­tar­ta. Ko­le­gė ta­ry­bos na­rė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė vis ne­pra­lei­džia pro­gos pa­juo­kau­ti, kad tiek pro­jek­tų, kiek L. Ra­dze­vi­čiū­tė pri­tei­kė per pu­sę šios ta­ry­bos ka­den­ci­jos, nė vie­nas ta­ry­bos na­rys per vi­są jos kaip vie­tos po­li­ti­kės kar­je­rą nė­ra pa­tei­kęs (N. Makš­tu­tie­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba jau 14 me­tų, nuo 2007-ųjų).

Pa­mi­nė­siu ke­le­tą, ma­no nuo­mo­ne, svar­biau­sių ma­no ini­ci­juo­tų pro­jek­ti­nių ini­cia­ty­vų ir at­lik­tų dar­bų, kai­na­vu­sių ne vie­ną emo­ci­ją ir ner­vi­nes įtam­pas, nes pa­si­prie­ši­ni­mas iš­ties bu­vo di­de­lis:

* ta­ry­bos dau­gu­mai pri­ta­rus ma­no reng­tam spren­di­mo pro­jek­tui dėl mak­si­ma­laus leis­ti­no mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tų eta­tų skaičiaus įstei­gi­mo (pa­gal po­rei­kį) vi­soms švie­ti­mo įstai­goms, bu­vo iš­spręs­ta il­ga­me­tė mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų ir švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tų įvai­rių ne­ga­lių ir spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tiems vai­kams eta­tų fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­ma. Šiuo spren­di­mu bu­vo iš­spręs­tos ne tik mo­ky­to­jų ir ne­ga­lią tu­rinčių vai­kų ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mo pro­ble­mos, bet ir vai­kų (šei­mų), ku­rie mo­ko­si kar­tu su spe­cia­laus dė­me­sio rei­ka­lau­jančiais vai­kais. Bū­tent pri­ėmus šį spren­di­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­va­lė­jo 2021 me­tų biu­dže­te su­ras­ti pa­pil­do­mai 184,8 tūkst. eu­rų;

* at­šauk­ta re­zo­nan­są ir cha­o­są švie­ti­mo ben­druo­me­nė­je su­kė­lu­si re­for­ma, tarp švie­ti­mo ben­druo­me­nės, tė­vų ir mo­ki­nių sė­ju­si ne­ri­mą ir ne­sau­gu­mo jaus­mą;

* pri­tar­ta ma­no teik­tam al­ter­na­ty­viam ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tui dėl mies­to ben­dro­jo pla­no, ku­ria­me ma­no ini­cia­ty­va bu­vo nu­sta­ty­ti im­pe­ra­ty­vūs sau­gik­liai ir įpa­rei­go­ji­mai ad­mi­nist­ra­ci­jai, dėl ko ne tik pa­leng­vė­jo są­ly­gos ver­slui plės­tis, bu­vo už­tik­rin­tos Aly­taus pi­lia­kal­nio bei va­di­na­mo­jo Ku­ror­to ap­sau­gi­nės zo­nos, bet ir su­tau­py­ta apie 70 tūkst. eu­rų su­ma, ga­lė­ju­si kai­nuo­ti ren­giant nau­ją­jį mies­to ben­drą­jį pla­ną;

* už­kar­dy­ta Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to vie­šo kon­kur­so afe­ra, kas lei­do su­tau­py­ti 1,2 mln. eu­rų vi­sų mies­to gy­ven­to­jų su­mo­ka­mų lė­šų;

* at­leis­ti iš ei­na­mų pa­rei­gų su­si­kom­pro­mi­ta­vę ir dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­dę ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys ir jo pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vičiū­tė, dėl ko bu­vo už­tik­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be, tei­sin­gu­mo bei po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės prin­ci­pai.

Nors ir la­bai sun­kiai, per­šo­ku­sios per vi­sus mies­to va­do­vų dirb­ti­nai ir ty­čia pa­kiš­tus pa­ga­lius, ma­no reng­tos pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos vis­gi pra­si­sky­nė ke­lią į ta­ry­bos po­sė­džius, o svar­biau­sia, jog jo­mis pa­ti­kė­jo di­džio­ji dau­gu­ma ko­le­gų ta­ry­bos na­rių, po jo­mis dė­jo sa­vo pa­ra­šus, pa­lai­kė jas bal­suo­da­mi. Esu dė­kin­ga jiems už tai, nes be ko­le­gų pa­lai­ky­mo ne­bū­tų ir ma­no pa­čios re­zul­ta­tų.

Skir­tin­gai nei me­rui N. Ce­siu­liui, ku­riam jau 1,5 me­tų ne­si­se­ka su­telk­ti val­dan­čio­sios dau­gu­mos kryp­tin­gam dar­bui, ne­pai­sant ašt­raus ma­no bū­do, pa­si­tel­kus po­li­ti­nę di­plo­ma­ti­ją, iš­min­tį ir pa­tir­tį dėl ge­ros idė­jos ir ini­cia­ty­vos, man pa­vy­ko pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus su­telk­ti skir­tin­gų par­ti­jų ir ju­dė­ji­mų ta­ry­bos na­rius. Pa­gar­ba ko­le­goms, ku­rie dėl kil­naus tiks­lo am­bi­ci­jas ir po­li­ti­ka­vi­mus su­ge­bė­jo pa­dė­ti į šo­ną.

Bū­tent tai yra ma­no at­sa­kas tiems, ku­rie ma­ne sis­te­min­gai ir ten­den­cin­gai juo­di­na, pieš­da­mi rėks­nės, grio­vė­jos įvaiz­dį. Bū­tent tai – ne­gin­či­ja­mas įro­dy­mas, kad ne žo­džiais, o dar­bais ro­dau at­si­da­vi­mą Aly­tui ir jo žmo­nėms, kad vyk­dau rin­kė­jams duo­tus pa­ža­dus, net ir ne­bū­da­ma val­dan­čio­je dau­gu­mo­je ir ne­tu­rė­da­ma ab­so­liu­čiai jo­kių ad­mi­nist­ra­ci­nių bei fi­nan­si­nių re­sur­sų, ku­riuos, pa­vyz­džiui, tu­ri mies­to va­do­vai. Ma­no darbš­tu­mas ir už­si­spy­ri­mas yra ma­no gin­klai ko­vo­jant dėl Aly­taus mies­to ir žmo­nių ge­ro­vės.

 

Ką veik­siu li­ku­sius dve­jus ka­den­ci­jos me­tus?

Kai prieš dau­giau nei dve­jus me­tus da­ly­va­vau rin­ki­muo­se, sa­kiau: Dvi­gu­bi stan­dar­tai, ne­bau­džia­mu­mas, įžū­lus po­li­ti­nis ni­hi­liz­mas ir ne­po­tiz­mas, ko­rup­ci­ja, val­di­nin­kų ne­si­skai­ty­mas su ei­li­niu, pa­pras­tu žmo­gu­mi bei as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė už pa­da­ry­tas klai­das – tai bus ma­no pri­ori­te­tai dir­bant Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je.

 

Vi­siems ly­giai tei­sin­gas Aly­tus! – toks bu­vo ma­no šū­kis rin­ki­muo­se. Taip pat sa­kiau, kad:

* vi­so­mis iš­ga­lė­mis gin­siu vi­sų aly­tiš­kių in­te­re­sus;

* nie­ka­da ne­ty­lė­siu, jei­gu val­džia tyčio­sis iš vi­suo­me­nės ir že­mins ei­li­nį žmo­gų;

* siek­siu, kad vi­si ko­rum­puo­ti val­di­nin­kai bū­tų iš­vie­šin­ti ir pri­si­im­tų as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę;

* ne­pa­kę­siu ir ne­to­le­ruo­siu mies­to val­dy­me biu­ro­kratizmo, kai val­di­nin­kai tyčia vil­ki­na pri­im­ti spren­di­mus ar ne­tin­ka­mai at­lie­ka sa­vo pa­rei­gas;

* iš­klau­sy­siu ir vi­so­mis iš­ga­lė­mis pa­dė­siu kiek­vie­nam be­si­krei­piančiam žmo­gui.

 

Di­džiuo­juo­si re­a­liai nu­veik­tais dar­bais, o ne me­lo bur­bu­lais ir ne sve­ti­mais nuo­pel­nais iš­da­bin­tais įra­šais so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

Esu žo­džio žmo­gus. Ne­si­švais­tau tuš­čiais pa­ža­dais. To­kia jau esu. Kaip ma­to­te, ką ža­dė­jau per rin­ki­mus, tą ir da­rau jau dve­jus sa­vo dar­bo Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je me­tus, kad ir kaip kaž­kam tai ne­pa­tik­tų. Taip, pa­gal sa­vo ga­li­my­bes, dirb­siu ir to­liau li­ku­sius dve­jus me­tus. Žo­dis.

 

Su di­džiau­sia pa­gar­ba ir at­si­da­vi­mu, vi­sa­da Jū­sų –

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė

Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė

 

 

P. S. Spausdinama vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Česiulis teisus, nes jei visiems leisi tai visą Gulbynę namais užstatys, kaip Vijūnėlėmis Druskini nkuose, o šeip vienai Uošvytei nei lapė nesulos ir Gulbynės gulbės išsigąs?

  Komentaras

  O mărturie uimitoare despre un jucător care mi-a adus soțul înapoi la mine. Numele meu este May Lookman, locuiesc în Marea Britanie și sunt fericit căsătorit cu un soț minunat și grijuliu, cu doi copii. O mare problemă a apărut în familia mea acum șase luni, între mine și soțul meu. Atât de îngrozitor încât a dus cazul în instanță pentru divorț. a spus că nu a mai vrut să rămână niciodată cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că a plecat de acasă și i-a determinat pe mine și pe copiii mei să suferim dureri severe. Am încercat tot posibilul să-l recuperez după multe cerșetori, dar fără rezultat. și a confirmat că și-a luat decizia și nu a mai vrut să mă mai vadă. Așadar, într-o seară, când mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care l-a întrebat pe soțul meu. Așa că i-am explicat totul, așa că mi-a spus că singurul mod în care aș putea să-l recuperez pe soțul meu era să vizitez un jucător de vrăji, pentru că a funcționat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vraja, dar nu am avut de ales decât să-i urmez sfatul. Apoi mi-a dat adresa de e-mail a jucătorului de vrăji pe care l-a vizitat. {ogunomospellcaster@gmail.com}. Așadar, în dimineața următoare, am trimis un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar vrăjitorul m-a asigurat că îl voi recupera pe soțul meu a doua zi. Ce afirmație uimitoare !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi a doua zi dimineață, atât de surprinzător, soțul meu, care nu mă sunase în ultimele șase luni, mi-a sunat să-mi anunțe că se întoarce. Așa că s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala și durerea pe care mi le-a provocat mie și copiilor mei. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât în ​​trecut, cu ajutorul unui jucător de vrăji. Prin urmare, vă voi sfătui să-l vizitați cu amabilitate pe marele Dr. Ogun Omo dacă vă aflați într-o astfel de stare sau dacă aveți vreo problemă legată de „readucerea fostului dvs. înapoi. Deci, mulțumesc dr. Ogun Omo pentru că mi-a adus soțul înapoi și am adus din nou bucurie familiei mele. {ogunomospellcaster@gmail.com}
  De asemenea, vindecă și readuce EX înapoi,
  1 leac pe bază de plante HIV / ADIS.
  2 Tratamentul cancerului pe bază de plante.
  3 Curățarea rupturii articulației.
  4 herpes vindecă ierburi.
  5 feluri de orez jeleu.
  6 HPV leac de plante medicinale.
  7 Vindecarea diabetului.
  8 recuperează-ți fostul.
  9 Vraja sarcinii.
  10 cura HTP.
  11 Vindecarea aerului hepatitic.
  12 Covid 19 coronia vires cure.
  13) Tratamentul astmului.

  Komentaras

  O mărturie uimitoare despre un jucător care mi-a adus soțul înapoi la mine. Numele meu este May Lookman, locuiesc în Marea Britanie și sunt fericit căsătorit cu un soț minunat și grijuliu, cu doi copii. O mare problemă a apărut în familia mea acum șase luni, între mine și soțul meu. Atât de îngrozitor încât a dus cazul în instanță pentru divorț. a spus că nu a mai vrut să rămână niciodată cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că a plecat de acasă și i-a determinat pe mine și pe copiii mei să suferim dureri severe. Am încercat tot posibilul să-l recuperez după multe cerșetori, dar fără rezultat. și a confirmat că și-a luat decizia și nu a mai vrut să mă mai vadă. Așadar, într-o seară, când mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care l-a întrebat pe soțul meu. Așa că i-am explicat totul, așa că mi-a spus că singurul mod în care aș putea să-l recuperez pe soțul meu era să vizitez un jucător de vrăji, pentru că a funcționat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vraja, dar nu am avut de ales decât să-i urmez sfatul. Apoi mi-a dat adresa de e-mail a jucătorului de vrăji pe care l-a vizitat. {ogunomospellcaster@gmail.com}. Așadar, în dimineața următoare, am trimis un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar vrăjitorul m-a asigurat că îl voi recupera pe soțul meu a doua zi. Ce afirmație uimitoare !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi a doua zi dimineață, atât de surprinzător, soțul meu, care nu mă sunase în ultimele șase luni, mi-a sunat să-mi anunțe că se întoarce. Așa că s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala și durerea pe care mi le-a provocat mie și copiilor mei. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât în ​​trecut, cu ajutorul unui jucător de vrăji. Prin urmare, vă voi sfătui să-l vizitați cu amabilitate pe marele Dr. Ogun Omo dacă vă aflați într-o astfel de stare sau dacă aveți vreo problemă legată de „readucerea fostului dvs. înapoi. Deci, mulțumesc dr. Ogun Omo pentru că mi-a adus soțul înapoi și am adus din nou bucurie familiei mele. {ogunomospellcaster@gmail.com}
  De asemenea, vindecă și readuce EX înapoi,
  1 leac pe bază de plante HIV / ADIS.
  2 Tratamentul cancerului pe bază de plante.
  3 Curățarea rupturii articulației.
  4 herpes vindecă ierburi.
  5 feluri de orez jeleu.
  6 HPV leac de plante medicinale.
  7 Vindecarea diabetului.
  8 recuperează-ți fostul.
  9 Vraja sarcinii.
  10 cura HTP.
  11 Vindecarea aerului hepatitic.
  12 Covid 19 coronia vires cure.
  13) Tratamentul astmului.O mărturie uimitoare despre un jucător care mi-a adus soțul înapoi la mine. Numele meu este May Lookman, locuiesc în Marea Britanie și sunt fericit căsătorit cu un soț minunat și grijuliu, cu doi copii. O mare problemă a apărut în familia mea acum șase luni, între mine și soțul meu. Atât de îngrozitor încât a dus cazul în instanță pentru divorț. a spus că nu a mai vrut să rămână niciodată cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că a plecat de acasă și i-a determinat pe mine și pe copiii mei să suferim dureri severe. Am încercat tot posibilul să-l recuperez după multe cerșetori, dar fără rezultat. și a confirmat că și-a luat decizia și nu a mai vrut să mă mai vadă. Așadar, într-o seară, când mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care l-a întrebat pe soțul meu. Așa că i-am explicat totul, așa că mi-a spus că singurul mod în care aș putea să-l recuperez pe soțul meu era să vizitez un jucător de vrăji, pentru că a funcționat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vraja, dar nu am avut de ales decât să-i urmez sfatul. Apoi mi-a dat adresa de e-mail a jucătorului de vrăji pe care l-a vizitat. {ogunomospellcaster@gmail.com}. Așadar, în dimineața următoare, am trimis un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar vrăjitorul m-a asigurat că îl voi recupera pe soțul meu a doua zi. Ce afirmație uimitoare !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi a doua zi dimineață, atât de surprinzător, soțul meu, care nu mă sunase în ultimele șase luni, mi-a sunat să-mi anunțe că se întoarce. Așa că s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala și durerea pe care mi le-a provocat mie și copiilor mei. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât în ​​trecut, cu ajutorul unui jucător de vrăji. Prin urmare, vă voi sfătui să-l vizitați cu amabilitate pe marele Dr. Ogun Omo dacă vă aflați într-o astfel de stare sau dacă aveți vreo problemă legată de „readucerea fostului dvs. înapoi. Deci, mulțumesc dr. Ogun Omo pentru că mi-a adus soțul înapoi și am adus din nou bucurie familiei mele. {ogunomospellcaster@gmail.com}
  De asemenea, vindecă și readuce EX înapoi,
  1 leac pe bază de plante HIV / ADIS.
  2 Tratamentul cancerului pe bază de plante.
  3 Curățarea rupturii articulației.
  4 herpes vindecă ierburi.
  5 feluri de orez jeleu.
  6 HPV leac de plante medicinale.
  7 Vindecarea diabetului.
  8 recuperează-ți fostul.
  9 Vraja sarcinii.
  10 cura HTP.
  11 Vindecarea aerului hepatitic.
  12 Covid 19 coronia vires cure.
  13) Tratamentul astmului.

  Komentaras

  Manau šita pseudo teisininkė ir politikė turėtų būti kaip pereinama taurė .... (pagal vyrus jau tokia ir yra) :D todėl gal mes jau ją arba gražinam Prienams arba atiduodam kitam miestui :D gana jau mums ja džiaugtis :D ;)

  Komentaras

  Niekada nepamiršime kaip šita, tuščiai besigirianti, tarybos narė 2020 lapkričio mėnesio tarybos posėdžiuose tyčiojosi iš kultūros darbuotojų. Jei ji teisininkė, tai kodėl "nežinojo", kad Vyriausybės tikslinė dotacija yra NESVARSTOMA tarybos posėdžiuose, o paskiriama tiksliniam adresatui. Vietoje to, ji du posėdžius kiršino mokyklų bibliotekininkus su kitais švietimo sistemos darbuotojais, nepagrįstais, prieštaringais ir abejotino logiškumo argumentais kaltino mokyklų bibliotekų darbuotojus, neva šie „išderinantys visos švietimo sistemos darbuotojų atlyginimus", žemino aukštos kvalifikacijos specialistus. Poniai to dar buvo maža, tai ji dar ir internetiniuose portaluose paskleidė šitą savo "poziciją". Koktu dabar skaityti šitą jos rašliavą, ypač jos teiginį: "nie­ka­da ne­ty­lė­siu, jei­gu val­džia tyčio­sis iš vi­suo­me­nės ir že­mins ei­li­nį žmo­gų". Mes irgi niekada netylėsime ir ginsime save nuo tokių besityčiojančių tarybos narių

  Komentaras

  Visgi, ALYTAUS kibininė geriau. Ne sezono metu visai faina Trakuose. Šiandien - kamštis, mašinos nėra kur pastatyti, varnėnai užsikrušę, Nfk. Be to su aviena Alytaus geresni lubinai. Kada padarysime žmonių judėjimą po Alytų, kaip Trakuose ? Rimtai žmonių

  Komentaras

  "dar labiau dirbti" inteligentija ir gaudymas interpretuoja, kaip "dar labiau pistis, lytiškai pataikauti okupaciniam elementui verslui, kultūrai...." Užeivijai, prioritetinėms rasės , kultūroms ir pan

  Komentaras

  Dar malkų laikraščiui: niekaip nerandu, kad būtų pranešta apie sekmadienį būsiančią uždarytą Naująją gatvę dėl sportininkų. Tikėkimės, jog tai pervadinimo į Jotvingių prospektą maršas. Turės Alytus visvien Jotvingių Prospektą. Policijos išdėstyti ženklai tai blin, kaip kaime, kur visi viską JAU žino. Deja, taxistams tai nokautas visiškas ! O ir klientams, vietoje 3eu sumokėjo 7, kol pravažiavo pinkles. Ženklas 100m uždarymas padėtas Vilties gatvėje už gal 500m nuo Naujosios žiedo. Nuo taip, o kibinų - į Senąją Kibinę Trakuose. Seniūnijos darbuotoja žino, kad bus dviratininkų šventė, kam gi skelbti ir įspėti? O kaip į VIADA degalinę nuvažiuoti dar vis Naujojoje ? Su apvažiavimo visai psc, o laikraščius px seniūnijai, per nebylųjį FM99 pasiskelbė, kų nieks neklauso. Prie poliklinikos 100m, busilai ! Ne prie Vilties 32. Apsisukinėja mašinos ieško kitų įvažiavimų į Vilties kiemus, o pasirodo , kad tik nuo žiedo užtvertas Naujoji g. Sutinku, reikia krauti ir kraut malkų už apsileidimą ir besmegenizmą. Pasiimk ruletę ir atsimatuok 100m . PrĄuda, dabar jau lĄzeriai... Esmė, kad aš atsilikėlis, mat nežinau, kad lazeriai, o ne jie apsileidėliai bardako pridaręs visai dienai

  Komentaras

  Pakuekit pirtį, beyrukdanti "staliniecam" ir katalikams dirbti, už Einorų esančioms kapinėms. Link Nemunaičio važiuojant, už Einorų 0,5 KM į kairę. Nuvažiuokite, pamatysite. Ir iš viso, kapinių ir kt kraštovaizdžių gaminimui kažkaip atstumą reiktų sugalvoti Toms krūvomis šiukšlių, konteinerių parodoms krŪvoms aš mėlių, žemių ir t.t. gal kokį minimum 100m, kad niekaip netilptų į vaizdą ne tik mini (bet ypač) kapinių, bet ir maxi. Na, o čia tai išvis dėvėtos padangos laukia Perkūno, matyt, persikėlę iš sudegusios pafangavietės. Klevas kaltas ar vietiniai, Bevardžio gyventojai? Gal duokime tam kaimeliui pavadinimą Bevardzis ar kaP ?

  Komentaras

  Jos dėka atšaukta švietimo reforma ! ! ! Melagė ! Mes tėvai nei matyt nematėm šitos poniutės susirinkimuose, o jų buvo ne 1 ir ne 5. Kas nusipelnė ir kas dirbo dėl reformos atšaukimo, tam nuo tėvų įteikėme padėkas. Ar gavai padėką, ponia ?

  Komentaras

  Alytus iš kitų miestų išsiskiria tuo, kad per savivaldą vyrauja ne vieši interesai, o vaizdas per dažnai privatūs. Ir epizodais kaip ir per intrigas per teisėsaugos institucijas. Kur neiškentus valdininkams ir tai išreiškus per kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo ir ko reikšmė daug gilesnė, šiandien kas ką. Net ir merui drysus atvirai palaikyt valdininkus, tenka. Turinti reaguot taryba kaip nepastebį. Nors per tarybą tik keli susireikšminę. Apie teisėsaugos ypatumus nėr ko kalbėt. Nes kas paneigs, kad gal šaknys nuo ten, bent atskirų epizodų. Kuriuos nemažai kas žino, bet prabilt nedrysta. O tai, kad ši sklaidos, rimtoj taryboj kolegos sutramdytų. Bet..? Todėl politiškai stipriausios asmenybės ne taryboj.

  Komentaras

  Pagal įstatymus savivaldybės valdininkai pavaldūs administracijos direktorei. Kuriai ir tiesioginė atsakomybė už jų veiklą. O ši kaip tarybos narė jei rėkalodama aiškina valdininkams ką daryt, nes iš kaip tarybos narės rimtų siūlymų rimtais klausimais nesimato, direktorė kaip kvailės vietoj. Ant jos suverčia jei kas ne taip, patys kaip kurie tarybos nariai prirėkaloję valdininkų rankom ir atsakomybėm daryt, tai panašu taip ir interpeliuoti išprausti. Dėl to ir valdininkų kolektyvinis pareiškimas dėl mobingo. Kurio vertint nedrysta pati taryba ir teisėsauga. Kita pusė pozuoja prie lėktuviuko. Ar čia kur aedrome, kurio klausimas užkuliusį kelia didžiausią įtampą pas kaip kuriuos. Ir kaip taisyklė klausimas teisme įklampintas. Gal dėl to atskiri politikai teismais kaip įrankiais manipuliuoja? Kas kur teismas, vietoj konkrečių sprendimų tarybai svarstyt teikimo. Gaunas kaip įtakos didinimas, parėkaloja per spaudą ir..? Toli iki rimto tarybos nario lygio. Dar tokie keli taryboj susireikšminę yra. Ir meras palaikydamas valdininkus dėl mobingo, ką teisingai daro vardan viešo intereso pirmenybės virš privataus, užsitraukė kelių nemalonę. Kaip ir šios.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.