Siū­lo­ma nau­jo­ji švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka iš es­mės pa­lies­tų dvi mo­kyk­las – Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ją ir „Sa­ka­lė­lio” pra­di­nę (12)

Saulė Pinkevičienė
Zitos Stankevicienes nuotr.
Vakar Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano ir jo priedų projektas išsiųstas svarstyti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms. Iki birželio 7 dienos jos turės pateikti informaciją apie priimtus sprendimus dėl pritarimo projektui arba argumentuotus siūlymus dėl jo tobulinimo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ja­po­nai kaž­ka­da iš­min­tin­gai lin­kė­jo ne­drau­gui: „Kad tu gy­ven­tum per­mai­nų lai­kais!“ Aly­taus švie­ti­mo ben­druo­me­nė prie per­tvar­kų įpra­tu­si. Šią sa­vai­tę mo­kyk­las ir dar­že­lius pa­sieks nau­jai pa­reng­tas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos ben­dro­jo pla­no 2021–2025 me­tais pro­jek­tas. Dar­bo gru­pei va­do­va­vo vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ji sa­ko as­me­niš­kai pri­ta­rian­ti ne vi­siems siū­ly­mams, ta­čiau jie bu­vo pri­im­ti na­rių bal­sų dau­gu­ma.

Po su­si­trau­ku­sios švie­ti­mo per­tvar­kos – nau­ja dar­bo gru­pė

Prieš ge­rus me­tus vie­na Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­ka jau bu­vo tvir­ti­na­ma, ta­čiau, po il­gų ba­ta­li­jų, es­mi­nių per­mai­nų jo­je li­ko ne­la­bai daug – per­tvar­ka su­stab­dy­ta, ak­cen­tuo­ta, kad „per jė­gą“ ji ne­bus vyk­do­ma.

Siū­ly­tos per­tvar­ky­ti Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja bei „Dre­vi­nu­ko“ ir „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­los iš van­dens iš­li­po sau­sos dėl ak­ty­vių ben­druo­me­nių – jos su­ge­bė­jo ap­gin­ti sa­vo nuo­mo­nę.

Dėl ne­sėk­mės, tai yra su­si­trau­ku­sios re­for­mos, po­li­ti­kai kal­ti­no dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos pa­bai­go­je „Aly­taus pi­lie­čių“ už­sa­ky­tą „Fin­dep“ švie­ti­mo ana­li­zę, ku­rios pa­grin­du ir bu­vo pa­reng­ta „už­buk­sa­vu­si“ per­tvar­ka. Per­nai bir­že­lio mė­ne­sį su­bur­ta nau­ja dar­bo gru­pė dar vie­nai per­tvar­kai, šį­syk – iki 2025 me­tų, pa­reng­ti. Šių me­tų ge­gu­žės pra­džio­je gru­pės na­riai sa­vo dar­bą bai­gė.

Dėl ko rei­ka­lin­ga tin­klo per­tvar­ka? Dėl ke­lių prie­žas­čių. Vi­sų pir­ma, Aly­taus mies­te ma­žė­ja vai­kų, o ben­dro­jo ug­dy­mo kla­sės yra ne­pa­kan­ka­mai ge­rai su­kom­plek­tuo­tos ir už­pil­dy­tos. Bū­ti­na siek­ti aukš­tes­nės ug­dy­mo ko­ky­bės, taip pat – ga­li trūk­ti vie­tų vai­kams lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ir mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se.

Kaip ra­šo­ma dar­bo gru­pės iš­va­do­se, ne­op­ti­ma­lus mo­kyk­lų, įgy­ven­di­nan­čių for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, tin­klas tu­ri įta­kos ne­efek­ty­viam mo­ky­mo lė­šų ir mo­kyk­lų ap­lin­kai iš­lai­ky­ti ski­ria­mų lė­šų pa­nau­do­ji­mui. Dėl ne­pa­kan­ka­mo mo­ki­nių skai­čiaus kla­sė­se (ma­žiau gau­na­ma mo­ky­mo ir mo­kyk­lų ap­lin­kai iš­lai­ky­ti ski­ria­mų lė­šų) rei­kia skir­ti pa­pil­do­mas lė­šas mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms. Ne­kei­čiant mo­kyk­lų tin­klo, žy­miai pa­dau­gės mo­kyk­lų, ku­rio­se la­bai ma­žas mo­ki­nių skai­čius, t. y. su­ma­žės vi­du­ti­nis mo­ki­nių skai­čius kla­sė­je ir bus gau­na­ma ma­žiau mo­ky­mo ir ap­lin­kai iš­lai­ky­ti ski­ria­mų lė­šų. Dar­bo gru­pės na­riai ma­no, kad dėl ne­su­tvar­ky­to tin­klo „pa­blo­gės ug­dy­mo ko­ky­bė, nes mo­kyk­los vyk­dys iš­gy­ve­ni­mo po­li­ti­ką, ati­trau­kian­čią ben­druo­me­nių dė­me­sį nuo mo­kyk­loms ke­lia­mų tiks­lų ir už­da­vi­nių įgy­ven­di­ni­mo“.

Kaip da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos mi­nu­sai įvar­di­ja­mi ne­re­no­vuo­ti Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, Se­na­mies­čio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nių mo­kyk­lų, „Dre­vi­nu­ko“ ir „Vil­ties“ mo­kyk­lų-dar­že­lių pa­sta­tai.

 

Ku­rios mo­kyk­los at­si­dū­rė per­tvar­kos aki­ra­ty­je?

Dar­bo gru­pė siū­lo nuo 2024 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos re­or­ga­ni­zuo­ti Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą į Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­lą-dar­že­lį, ją pa­ma­žu per­tvar­kant. Re­or­ga­ni­za­vi­mas bū­tų vyk­do­mas eta­pais: nuo 2021 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la tap­tų „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­la-dar­že­liu ir ne­be­kom­plek­tuo­tų 1-os kla­sės. At­si­lais­vi­nu­sio­se pa­tal­po­se iki 2022-ųjų bū­tų įren­gia­mos dar­že­lio gru­pės pa­gal Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus pa­teik­tą po­rei­kį. Ir taip pa­laips­niui, iki 2023 me­tų, lik­tų tik 4-os kla­sės, o įstai­ga bū­tų pe­ror­ga­ni­zuo­ja­ma į „Sa­ka­lė­lio“ lop­še­lį-dar­že­lį.

Ant­ras es­mi­nis siū­ly­mas – Aly­taus Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ją (147 mo­ki­niai ir 13 prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės vai­kų) siū­lo­ma per­duo­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ku­ri Aly­taus Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­ją re­or­ga­ni­zuo­tų į gim­na­zi­ją, vyk­dan­čią pra­di­nio, pa­grin­di­nio ir ak­re­di­tuo­tą vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas (nuo 1 iki 8 kla­sės ir nuo I iki IV gim­na­zi­jos kla­sės).

Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja (368 mo­ki­niai ir 14 prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės vai­kų) lie­ka gy­vuo­ti, ta­čiau nuo 2021 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos nu­ma­to­ma ją pri­tai­ky­ti spor­ti­nei veik­lai. Siū­lo­ma įreng­ti dvi spor­to sa­les ir su­stip­rin­ti Lie­tu­vy­bės cen­tro veik­lą. Šiuo me­tu VšĮ Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui pri­klau­san­čias veik­las, ku­rios vyk­do­mos bu­vu­sios Spor­to mo­kyk­los pa­tal­po­se (A. Ma­tu­čio g. 14), per­kel­ti į Aly­taus Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ją.

Pa­ste­bė­ti­na, kad, ly­gi­nant su 2019 me­tais siū­ly­ta per­tvar­ka, nau­ja­me do­ku­men­te vėl mi­ni­mos dvi tos pa­čios įstai­gos – „Sa­ka­lė­lis“ ir „Dre­vi­nu­kas“. Tie­sa, pir­mo­ji jų vėl pa­ten­ka po re­or­ga­ni­za­ci­ja, o štai „Dre­vi­nu­kas“ – at­virkš­čiai. Vos prieš me­tus bu­vo siū­lo­ma jos mo­ki­nius iš­kel­ti į gre­ti­mas įstai­gas ir abe­jo­ja­ma to­kio ti­po įstai­gos rei­ka­lin­gu­mu, o da­bar dar­bo gru­pė jau ma­no vi­siš­kai ki­taip. Siū­ly­muo­se ra­šo­ma, kad „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis tu­rė­tų tap­ti Aly­taus mies­to įvaiz­džio da­li­mi ir trau­kos ob­jek­tu – ne­įga­lius vai­kus tu­rin­čios šei­mos iš ki­tų Lie­tu­vos mies­tų pa­si­rink­tų gy­ven­ti Aly­tu­je dėl šios mo­kyk­los“. Net­gi pa­siū­ly­ta nu­ma­ty­ti biu­dže­te lė­šų ar­chi­tek­tū­ri­nės pa­slau­gos pir­ki­mui ir su­pro­jek­tuo­ti prie­sta­tą prie šios mo­kyk­los, ku­ria­me bū­tų įreng­ta spor­to sa­lė.

Aly­taus Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­je siū­lo­ma da­lį tre­čio aukš­to pa­tal­pų nuo­mo­ti, ka­dan­gi ten yra at­ski­ras įė­ji­mas ir mo­kyk­los ben­druo­me­nė su­tin­ka su to­kia min­ti­mi.

 

Yra ir dau­giau siū­ly­mų

Dar­bo gru­pė taip pat pa­siū­lė nu­sta­ty­ti kla­sių kom­plek­tų skai­čių ir mo­ki­nių skai­čių jo­se, pa­gal mo­kyk­loms pri­skir­tą ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­ją, sie­kiant op­ti­ma­liai už­pil­dy­ti mo­kyk­las.

Ki­tas es­mi­nis siū­ly­mas – lop­še­lių-dar­že­lių prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes (esant iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pa­pil­do­mam po­rei­kiui) per­kel­ti į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lų 5 kv. m ir mak­si­ma­lų 12 kv. m pa­tal­pų plo­tą, ten­kan­tį vie­nam mo­ki­niui Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Į vie­nam mo­ki­niui ten­kan­tį plo­tą ne­įskai­čiuo­ti rū­sio, ak­tų sa­lės, spor­to sa­lės, val­gyk­los ir mais­to ruo­ši­mo pa­tal­pų plo­tus. Per­tek­li­nio mo­kyk­lų plo­to pa­nau­do­ji­mu tu­ri rū­pin­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­rius.

Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad mo­kyk­lų val­gyk­lo­se mais­to ruo­ši­mo pa­tal­pos yra blo­gos būk­lės, to­dėl rei­ka­lin­ga pa­laips­niui į jas in­ves­tuo­ti. Taip pat ge­rin­ti mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių ap­rū­pi­ni­mą in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų prie­mo­nė­mis – iki 2025 me­tų ten­kin­ti ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių po­rei­kį.

Dar­bo gru­pės na­riai bal­sa­vo už tai, kad kiek­vie­na švie­ti­mo įstai­ga tu­rė­tų tu­rė­ti veik­los kryp­tį, at­si­žvelg­da­ma į tra­di­ci­jas, pa­tir­tį, tu­ri­mus žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius ir ma­te­ria­li­nę ba­zę bei vi­suo­me­nės po­rei­kius.

Dar­bo gru­pės siū­ly­mai dėl tin­klo per­tvar­kos ben­dro­jo pla­no 2021–2025 me­tais pra­de­da­mi svars­ty­ti švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­se, o bir­že­lio mė­ne­sį pla­ną jau nu­ma­to­ma teik­ti ta­ry­bai.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Jei nori mieste dar vieną gimnaziją kurti? Rajonas savo mokyklas uždarinėjo, laisvų pastatų daugybe tai tegul ir steigia ten. Sugeba iš miesto nusivešt iki kokių Pivašiūnų tai be vargo gali savo teritorijoj kurt. Erdvės daug

  Komentaras

  Iš šono žiūrint tai daroma tyčia. Paleidžiama,, antis,, ale Sakalėlio pradinė bus naikinama. Tada tėveliai automatiškai neveda vaikų į savo pirmą klasę. Kur nueina vaikai. Į visas mokyklas. Tuo metu ir į Vidzgirio progimnaziją. Problema išspręsta, Vidzgiris surenka bent viena klasę. Kodėl nekalba apie Vidzgirio progimnazija, juk jie iki 9 klasės moko vaikus.Maksimum turi 11-12 klasių, koks pastatas, kiek valytojų ir visų kitų sedi, kuriuos reikia išlaikyti.
  Sakalėlio pradinė mokykla moko iki 5 klasės, klasių turi irgi apie 12 klasių. Tai jaučiate skirtumą, mokykla užpildyta su kaupu. Nors tik pradinė. Tai nematau logikos kam uždaryti Sakalėlio mokyklą. Padovanokite Vidzgirio progimnaziją Austėjai ar Simnui nu kam norit. Bet kitų mokyklų sąskaita nekelkite to kas seniai pasmerkta degraduoti.

  Komentaras

  Gerbiami tarybos nariai, arba ponas Valūnai! Aš siūlyčiau tokią akciją aplankyti keletą mokyklų. Ir anonimiškai vaikų paklausinėti kaip jie vertina savo mokytoja, mokyklą. Kodėl prekybos tinkluose yra slapti klientai, čia irgi būtų galima kažką sugalvoti. Patikėkite manimi nustebtumete, kas dedasi mūsų mokyklose. Todėl ir keista kur vaikai yra saugomi, vertinami kaip asmenybės, kur su jais dirbama ir dėl jų dirbama, tai reikia sunaikinti, ta mokyklėlę. Sakalėlio mokykla yra išskirtinė ji verta likti. Ji mūsų miestą puošia savo vaikų pasiekimais.

  Komentaras

  Pagal tarybos veiklos Reglamentą klausimus svarstyt tarybai gali teikt tik 27 tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius. Valūnas, tik skyriaus vwdėjas, gali siūlyt. Ir pavaldus bei atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui. Netinka Valūno, kaip skyriaus vedėjo siūlymas, gali konkrečiai klausimą teikt bent kuris iš 27 tarybos narių. Tad kame problema? Tegu 27 tarybos nariai trikia geriau. O nebpriekabų ieškojimas ir savo neveiklumo verrimas ant skyriaus vedėjo. Kuris tik vykdytojas.

  Komentaras

  o kada bus pasiūlyta įkurti bent vieną stiprią gimnaziją su atranka,kaip didžiuosiuose miestuose,kad gabiems nereiktų važiuot į Vilnių ar Kauną.Pagrindinių irgi per daug,ar jos nekliūna?Bet ko gero tos pačios direktorės vėl darbo grupėje,tai kaipgi mąstys kitaip,juk per metus galva nepadidėjo JOKIA ČIA PERTVARKA,O KOŠMARAS,AR GALI KAS TOKĮ PLANĄ TVIRTINTI.i

  Komentaras

  Už pertvarką balsuos tarybos nariai. Taigi, gerb. rinkėjai, prašome juos ir įpareigoti, kad jie atstovautų JŪSŲ nuomonę, o ne, priaugusių užpakaliais prie švietimo skyriaus kėdžių, dėdžių

  Komentaras

  Vėl puolamas Sakalėlis. Kuo valūnui ant mozolio ta mokykla užmynė? O Liškėlius gaivina. Tai kaip gi, draugelis labai lojalus direktoriumi be konkurso padėtas. Klounada tęsiasi. Darbo grupė, kaip visada, prisidirbo.

  Komentaras

  Vėl ruošiasi naikinti Sakalėlį. Ar jūs žinote, kad tai vienintelė Alytaus mokykla visada užimanti aukščiausią reitingų vietą iš miesto mokyklų ? Bet juk Valūnas nesitrauks nuo savo plano sunaikinti pažangią, tėvų ir vaikų mėgstamą mokyklą, kurioje pasiekiami puikūs ugdymo rezultatai. Juk Vidzgirio progimnazijoje, kurioje direktoriauja Valūno parsikviestasis direktorius, negali likti be mokinių. Kam Vidzgiriui stengtis, jei draugas gali diktatūrinėmis priemonėmis suvaryti vaikus į tą nykstančią progimnaziją

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.