Aly­taus „Var­sos-Stron­gla­so” ran­ki­nin­kai Lie­tu­vo­je – an­tri, Bal­ti­jos ša­ly­se – ket­vir­ti (4)

Alytaus „Varsos-Stronglaso“ rankininkai. Domanto Aleksyno nuotr.
Alytaus „Varsos-Stronglaso“ rankininkai. Domanto Aleksyno nuotr.
Ar mies­to ke­ti­ni­mai rem­ti klu­bą to­liau lie­ka rim­ti? 9 ti­tu­lai per 10 de­šimt me­tų – to­kiu re­zul­ta­tu pri­zi­nį ke­lią, pra­dė­tą 2011 me­tais, šie­met pra­tę­sė Aly­taus ran­ki­nio klu­bas „Var­sa“.

 

Iki 2017-ųjų Jo­no Jo­nuš­kos, o pas­ta­rai­siais me­tais Egi­di­jaus Pet­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos klu­bo ko­man­dos „Al­mei­da-Stron­gla­sas“ ir „Var­sa-Stron­gla­sas“ per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­go­je (LRL) lai­mė­jo vi­sų spal­vų me­da­lius, o šia­me se­zo­ne pri­dė­jo dar vie­ną si­dab­rą, iš ko­vos dėl aukš­čiau­sių­jų ap­do­va­no­ji­mų pa­ša­li­nu­sios vi­sų pas­ku­ti­nio de­šimt­me­čio fi­na­lų da­ly­vį, šių me­tų Bal­ti­jos ran­ki­nio ly­gos čem­pio­ną ir Lie­tu­vos ran­ki­nio tau­rės lai­mė­to­ją Klai­pė­dos „Dra­gū­ną“.

Šią uos­ta­mies­čio ko­man­dą Aly­taus ran­ki­nin­kai bu­vo įvei­kę 2016 me­tais fi­na­le, kai ta­po LRL čem­pio­nais, o šį­kart daug­kar­ti­nius čem­pio­nus ir įvei­kė pus­fi­na­ly­je.

„Po pen­ke­rių me­tų į Aly­tų grįž­ta ne tik auk­si­niai, bet pats auk­sas“, – po sen­sa­cin­gos per­ga­lės pus­fi­na­ly­je prieš fa­vo­ri­tus pa­ky­lė­tai kal­bė­jo E.Pet­ke­vi­čius, iš­sky­ręs sa­vo vy­res­nių­jų auk­lė­ti­nių, sen­jo­rų in­dė­lį iš­ko­vo­jant vie­tą fi­na­li­nė­je LRL se­ri­jo­je.

De­ja, at­si­vė­ru­sias ga­li­my­bes pa­kar­to­ti auk­si­nį se­zo­ną aly­tiš­kiams su­truk­dė ke­lių ly­de­rių pa­tir­tos trau­mos fi­na­lo se­ri­jo­je su Vil­niaus „Švie­sa“. Prie „Var­sos-Stron­gla­so“ se­zo­no iš­šū­kių pri­si­dė­jo ir ke­lių ve­dan­čių­jų žai­dė­jų ne­tek­tis, kai dėl ko­ro­na­vi­ru­so le­mia­mas ko­vas jie tu­rė­jo iš­keis­ti į pri­va­lo­mą sa­vi­i­zo­lia­ci­ją.

„Dėl žai­dė­jų trau­mų ir ko­ro­na­vi­ru­so ko­man­da ne­ga­li rem­tis še­šiais žai­dė­jais“, – ne­tek­tis prieš pas­ku­ti­nes fi­na­lo rung­ty­nes pa­tvir­ti­no aly­tiš­kių tre­ne­ris asis­ten­tas Eu­ge­ni­jus Gim­bu­tas. E.Pet­ke­vi­čiaus ir E.Gim­bu­to tre­ni­ruo­ja­ma „Var­sos-Stron­gla­so“ ko­man­da se­zo­ną bai­gę ket­vir­tuo­ju si­dab­ru per šį de­šimt­me­tį ir ke­tu­rių žai­dė­jų pa­te­ki­mu į se­zo­no ge­riau­sių­jų są­ra­šus.

Ge­riau­siu LRL gy­nė­ju iš­rink­tas Re­mi­gi­jus Če­pu­lis ir ge­riau­siu įžai­dė­ju pri­pa­žin­tas Žy­gi­man­tas Mi­ce­vi­čius pa­te­ko į sim­bo­li­nį LRL se­zo­no žai­dė­jų sep­ty­ne­tu­ką, o var­ti­nin­kas Ry­tis Cip­kus ir kai­ry­sis pu­siau kraš­tas Vi­lius Juo­zai­tis bu­vo tarp no­mi­nan­tų.

Ž.Mi­ce­vi­čius, dėl pa­tir­tos trau­mos ne­ga­lė­jęs pa­dė­ti le­mia­mo­se LRL ko­vo­se, spin­dė­jo Bal­ti­jos ran­ki­nio ly­go­je (BHL), kur, kaip ge­riau­sias įžai­dė­jas, taip pat pa­te­ko į ge­riau­sių­jų žai­dė­jų sep­ty­ne­tu­ką.

Į tarp­tau­ti­nį BHL čem­pio­na­tą dau­giau nei po ket­vir­čio am­žiaus grį­žęs ran­ki­nio klu­bas „Var­sa“ šie­met Bal­ti­jo­je fi­ni­ša­vo ne­pla­nuo­tai aukš­tai – ket­vir­to­je.

Aly­taus mies­tui gar­bin­gai at­sto­vau­jan­tys „Var­sos-Stron­gla­so“ ran­ki­nin­kai, nors ir ta­pę LRL vi­ce­čem­pio­nais, de­ja, kol kas ne­su­lau­kia tin­ka­mo įver­ti­ni­mo iš Aly­taus val­džios.

Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis klu­bą pa­ger­bė ap­si­lan­ky­mu pas­ku­ti­nė­se se­zo­no rung­ty­nė­se, ta­čiau re­a­lūs veiks­mai val­džios na­muo­se, de­ja, ro­do at­virkš­čiai – me­ti­nis sa­vi­val­dy­bės RK „Var­sa“ ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas –su­ma­žin­tas be­veik de­šim­ta­da­liu. Ran­ki­nio ir ki­tų mies­tą gar­bin­gai rep­re­zen­tuo­jan­čių spor­to sir­ga­lių nuo­sta­bai, dar ne­sma­giau, kad to­kios „žir­klės“ prieš ran­ki­nio klu­bą „Var­sa“ pa­nau­do­tos ta­me se­zo­ne, kai ne tik sėk­min­gai su­da­ly­vau­ta Lie­tu­vos aukš­čiau­sios ly­gos čem­pio­na­te, ta­čiau ir Bal­ti­jos ly­go­je, į ku­rią aly­tiš­kiai su­grį­žo ly­giai po 30 me­tų ir iš­ko­vo­jo ket­vir­tą vie­tą tarp dvy­li­kos pa­jė­giau­sių Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ko­man­dų.

Pabaigai: džiuginanti žinutė – ilgametė RK „Varsa“ partnerė, titulinė komandų rėmėja – Alytaus bendrovė „Stronglasas“ – šiame sezone numatytus rėmimo įsipareigojimus įgyvendinti yra numačiusi artimiausiu metu, taip pat jau svarsto galimybes savo paramą, skiriamą reprezentacinei Alytaus rankinio komandai „Varsa-Stronglasas“, didinti.

 

Pagrindiniai Alytaus RK „Varsa“ komandų dešimtmečio pasiekimai:

* Auksas – LRL čempionate – 2016 m.;

* Lietuvos rankinio supertaurė – 2016 m.;

* Sidabras – LRL čempionate – 2021, 2017, 2015 ir 2013 m.;

* Bronza – LRL čempionate – 2018, 2014 ir 2011 m.;

* 3 vieta – dėl COVID-19 nutrauktame LRL čempionate – 2020 m.;

 

Ki­ti pas­ta­rų­jų me­tų RK „Var­sa“ ko­man­dų pa­sie­ki­mai:

* Tarp­tau­ti­nio tur­ny­ro „Aly­tus cup“, skir­to Aly­taus mies­to gar­bės pi­liečiui J.Jo­nuš­kai at­min­ti, nu­ga­lė­to­jai (2019 m.), vi­cečem­pio­nai (2020, 2018 m.);

* Ge­riau­sia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­tų spor­to eki­pa – ket­ve­rius me­tus iš ei­lės (2018, 2017, 2016 ir 2015 m.);

* Tarp­tau­ti­nio „Eri­ma cup“ (2016 m.) tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai

 

Alytaus miesto savivaldybės (AMS) lėšos, oficialiai 2020–2021 m. skirtos reprezentacinių aukštojo meistriškumo sporto komandų dalyvavimui aukščiausio lygio čempionatuose (pirmenybėse)

Lentele

 

Alytaus rankinio klubo „Varsa“ informacija

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Daugiausiai žiūrovų surenka DFK Dainava . Antri Varsa . O pačėso krepšinio mafiją reikia sutvarkyti ir padėti į vietą . Pagal tai ir turi būti skirstomi pinigai. POPULIARUMAS ir Masiškumas. O dabartiniu metu tai be abejonių 1 vieta Dainava ( Futbolas ) 2 vieta Varsa ( Rankinis)

  Komentaras

  Rankinis turi būti numeris vienas,tikrai ne krepšinis. Tinklinis ar futbolas turi buti antra sporto šaka Alytuje. Ne ten investuoja miesto savivaldybė. Vien tik apdovanojimais matosi.Ir žiurovų vos ne daugiau susirenka negu į Dzukijos varžybas.

  Komentaras

  taigi reiktų rankinį Alytuje paskelbti antra religija, o krepšinis su pačėsa niekaip neišlipa iš duobės ir dainava buksuoja, bet palaikau,sergu už visus...tik viskam rek pinigielių....a ciuciuli?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.