Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja sie­kia de­po­li­ti­zuo­ti vie­tos veik­los gru­pių veik­lą (1)

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) sie­kia de­po­li­ti­zuo­ti vie­tos veik­los gru­pių (VVG) veik­lą. „Vie­tos veik­los gru­pės ne­tu­rė­tų pri­klau­sy­ti nuo po­li­ti­nių vė­jų. Sie­kia­me, kad vie­ti­nės val­džios in­te­re­sams VVG ne­be­at­sto­vau­tų sa­vi­val­dy­bių me­rai ir ki­ti po­li­ti­kai“, – sa­ko že­mės ūkio mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Dai­va­ras Ry­ba­ko­vas.

VVG yra stip­ri va­ro­mo­ji jė­ga, ku­ri rū­pi­na­si kai­mo ge­ro­ve. Jos vei­kia kiek­vie­no­je kai­miš­ko­je sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ir ska­ti­na vie­tos tarp­sek­to­ri­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą. VVG ren­gia vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jas Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mai gau­ti. Įgy­ven­di­nant stra­te­gi­jas, kai­mo vie­to­vė­se ku­ria­mos nau­jos dar­bo vie­tos, at­nau­ji­na­ma in­fra­struk­tū­ra, spren­džia­mos so­cia­li­nės at­skir­ties, skur­do ma­ži­ni­mo ir ki­tos kai­mo gy­ven­to­jų pro­ble­mos, die­gia­mos ino­va­ci­jos.

Ta­čiau mi­nis­te­ri­ją vis daž­niau pa­sie­kia in­for­ma­ci­ja apie sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų da­ro­mą įta­ką VVG val­dy­mui, stra­te­gi­jų tiks­lams. Šiuo me­tu vie­tos val­džios at­sto­vai VVG val­dy­bo­je su­da­ro iki 30 proc. na­rių, o at­sto­vus ski­ria me­ras ar­ba sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. ŽŪM sie­kia pa­keis­ti šią prak­ti­ką ir no­ri, kad į spren­di­mo pri­ėmi­mus įsi­trauk­tų vie­tos ben­druo­me­nė, ver­slas, ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos.

Mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jų, įgy­ven­di­na­mų ben­druo­me­nių ini­ci­juo­tos vie­tos plėt­ros bū­du, at­ran­kos tai­syk­lių pa­kei­ti­mus. Tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad vie­tos val­džios in­te­re­sams VVG val­dy­me ga­lė­tų at­sto­vau­ti sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas, iš­sky­rus sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kus ir po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jus, taip pat sa­vi­val­dy­bės val­do­mos vie­šo­sios įstai­gos, įmo­nės ar biu­dže­ti­nės įstai­gos ar­ba ki­tos VVG te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios val­dy­me da­ly­vau­ja vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė, at­sto­vai.

„Sie­kiant di­des­nio skaid­ru­mo, tai­syk­lių pa­kei­ti­mais nu­sta­to­mos ir pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, lei­sian­čios už­tik­rin­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų su­de­ri­na­mu­mą, ki­tų ko­rup­ci­jos ri­zi­kų ma­ži­ni­mą“, – tei­gia mi­nist­ro pa­ta­rė­jas D. Ry­ba­ko­vas.

 

KPF logo

 

Užs. Nr. 073

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.