Nr. 60 (13730)

2022-05-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 60 (13730) skaitykite:

 • Kartūno kodas: ar tik­rai Aly­taus med­vil­nės kom­bi­na­to is­to­ri­ja su­griu­vo ir su­de­gė?
 • „Vi­sas Ri­mo An­ta­no Če­so­nio gy­ve­ni­mas bu­vo Lie­tu­vos pri­sta­ty­mas”
 • Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis: re­gist­ruo­tas vie­nas tech­ni­nis eis­mo įvy­kis
 • Da­ly­va­vi­mas pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je – uni­ka­li ga­li­my­bė ug­dy­tis ver­slu­mo ir kū­ry­biš­ku­mo kom­pe­ten­ci­jas
 • Re­no­vuo­tas Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­nas
 • Eis­mo ri­bo­ji­mai
 • Bran­dos eg­za­mi­nus Aly­tu­je lai­kys dau­giau kaip 700 abi­tu­rien­tų
 • Sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­nius bu­tus ga­lės gau­ti ir pe­da­go­gai
 • Mer­ki­nė­je – apie re­ži­sie­rių Jo­ną Ju­ra­šą ir jo bū­ties kai­ną
 • Ki­no te­at­ras „Dai­na­va” kvie­čia pa­žin­ti edu­ka­ci­nį ki­ną
 • Uk­rai­nos te­at­ro ar­tis­tai dė­ko­ja Aly­taus ra­jo­nui už pri­ėmi­mą
 • Sek­ma­die­nį Aly­taus kul­tū­ros cen­tre ka­ra­liaus ba­le­tas: pa­si­ro­dy­mą ren­gia Char­ki­vo te­at­ro ar­tis­tai
Lie­tu­vos krep­ši­nio šimt­me­čio mi­nė­ji­mas pra­si­dė­jo gra­žia šven­te Kau­no krep­ši­nio na­muo­se. Ši šven­tė nu­vil­nys per vi­są pa­sau­lį, nes Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai pa­li­ko ryš­kius...
Ge­gu­žės 20-ąją, Aly­tu­je mi­ni­nt par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­ną, mies­to Se­na­mies­čio skve­re bu­vo pa­šven­tin­tas pa­min­klas Dai­na­vos...
Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, įvertinęs aplinkybes, kurios lemia, kad dalis smulkiųjų ūkininkų nepasinaudoja valstybės parama pieno šaldymo įrangai įsigyti, nusprendė pieno tiekėjams dar...
Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro, bu­vu­sio il­ga­me­čio Sei­mo na­rio, bu­vu­sio Sei­mo Pir­mi­nin­ko, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko, žur­na­lis­to Čes­lo­vo Jur­šė­no...
„Gera sugrįžti vaišinti alytiškius kava“, – sako Vilniuje studijuojanti Amanda Marčinskaitė, sugrįžusi į gimtąjį miestą padirbėti barista. Mergina kavą gaminti išmoko ir pradėjo dirbti kavinių tinkle...
Alytaus mieste, daugiabučių namų teritorijose, pastatyti specialūs stovai su didmaišiais žaliosioms atliekoms. Šias atliekas rinks ir veš Alytaus miesto savivaldybės skelbtą konkursą laimėjęs Alytaus...
Taip sa­ko ge­gu­žės 20-ąją su­si­tuo­kę ir gi­mi­nių, ge­rų drau­gų bū­ry­je ves­tu­ves kai­mo so­dy­bo­je at­šven­tę Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė ir...
Gegužės pradžioje LP EXPRESS pakvietė Lietuvos žmones balsuoti už savo miestų simbolius. Visi norintys aktyviai siūlo ir renka žodžius bei frazes, kurie geriausiai apibūdina miestą. Jau pasiūlyta...
Ge­gu­žės 31 d., ant­ra­die­nį, 15 val. Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos Mer­ki­nės lan­ky­to­jų cen­tro ga­le­ri­jo­je „Šal­ci­nis“ (Vil­niaus g. 3, Mer­ki­nė) ati­da­ro­ma Lie­tu­vos...
Kol Lietuvoje kalbama apie demografinę krizę ir drastiškai kasmet mažėjantį gimstamumą, Alytaus miestas turi gerų žinių. Pagal miesto savivaldybės duomenis, gimstamumas šiais metais paaugo beveik...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.