Nr. 58 (13434)

2020-05-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 58 (13434) skaitykite:

  • Į Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą pre­ten­duo­ja du aly­tiš­kiai
  • Ty­ri­mas: lie­tu­viai, lat­viai ir es­tai ne­be­no­ri jo­kių nau­jo­vių, tik kuo grei­čiau grįž­ti į įpras­tą gy­ve­ni­mą
  • Ele­na Dai­naus­kie­nė: „Nie­kas nė­ra per se­nas aug­ti ir „pa­ga­ląs­ti sie­lą”
  • Ty­ri­mas: gy­ven­to­jai ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ne­iš­lai­daus ir ne­si­sko­lins
  • Žinios iš Alytaus miesto savivaldybės
  • Sei­mas įtei­si­no liu­dy­to­jo tei­sę ne­duo­ti pa­ro­dy­mų apie ar­ti­mą gi­mi­nai­tį
  • Žinios iš Alytaus rajono savivaldybės
  • Neu­rop­si­cho­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­rė Ra­mu­nė Dir­vans­kie­nė: „Jei no­ri­te tre­ni­ruo­ti sme­ge­nis, iš­ban­dy­ki­te ne­įpras­tas už­duo­tis”
Ge­gu­žės 15-ąją mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę šei­mos die­ną. Tarp dvie­jų šven­čių – Mo­ti­nos ir Tė­vo die­nų – įsi­sprau­du­si Šei­mos die­na šie­met dėl už­si­tę­su­sio ka­ran­ti­no ne­pa­bers tiek...
Už­im­tu­mo ska­ti­ni­mas trum­puo­ju lai­ko­tar­piu Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­muo­se nu­ma­ty­ta ska­tin­ti žmo­nių už­im­tu­mą trum­puo­ju lai­ko­tar­piu, in­ves­tuo­jant į ak­ty
Nuo ge­gu­žės 18 die­nos Aly­tu­je pra­dės veik­ti vi­si dar­že­liai ir dirbs ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma. Vai­kų skai­čius...
Nuo ge­gu­žės 18 die­nos Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, pra­dė­jo veik­ti dar­že­liai ir dir­ba ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo...
Už­klu­pus ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jai vals­ty­bės ėmė­si sku­biai stab­dy­ti iš­ki­lu­sį pa­vo­jų, o žmo­nės tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti dau­ge­lio įpras­tų veik­lų. Iš­gir­do­me griež­tas val­džios...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.