Dar­že­liai at­ve­ria du­ris, bet moks­lo me­tus teks už­baig­ti nuo­to­li­niu bū­du

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2020 Gegužė 15
Kada vėl pamatysime tokius vaizdus mokyklose ir galėsime bendrauti gyvai? Tikėkimės, kad rudenį. Tačiau ministras Algirdas Monkevičius ne kartą viešai pabrėžė, kad nuotolinį ugdymą su kontaktiniu teks derinti ir naujais mokslo metais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kada vėl pamatysime tokius vaizdus mokyklose ir galėsime bendrauti gyvai? Tikėkimės, kad rudenį. Tačiau ministras Algirdas Monkevičius ne kartą viešai pabrėžė, kad nuotolinį ugdymą su kontaktiniu teks derinti ir naujais mokslo metais. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo ge­gu­žės 18 die­nos Aly­tu­je pra­dės veik­ti vi­si dar­že­liai ir dirbs ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma. Vai­kų skai­čius gru­pė­se ne­bus ri­bo­ja­mas, ta­čiau čia dir­ban­čiam per­so­na­lui teks griež­tai lai­ky­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tų in­fek­ci­jos pli­ti­mo pre­ven­ci­jos rei­ka­la­vi­mų. Koks bus pir­ma­die­nio ry­tas – klau­si­mų ky­la ir pa­tiems dar­buo­to­jams, ir tė­ve­liams. Prog­no­zuo­ja­ma, kad į dar­že­lius ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes Aly­tu­je grįš maž­daug pu­sė vai­kų.

Re­ko­men­duo­ja tir­tis

Ne tik Aly­tu­je šio­kios to­kios su­maiš­ties šią sa­vai­tę įne­šė pa­gar­sin­ta in­for­ma­ci­ja, kad ko­ro­na­vi­ru­so tes­tas yra pri­va­lo­mas, o jo ne­at­li­kę dar­že­lių ir mo­kyk­lų dar­buo­to­jai pir­ma­die­nį į dar­bą ne­grįš.

„Žo­džio „pri­va­lo­mas“ nė­ra nei ope­ra­ci­jos va­do­vo Au­re­li­jaus Ve­ry­gos spren­di­me, nei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės (AMS) ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio įsa­ky­me. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) į dar­buo­to­jų, ku­rie tu­ri bū­ti pre­ven­ciš­kai ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos (CO­VID-19), są­ra­šą įtrau­kė iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jus, tie­sio­giai dir­ban­čius su vai­kais, bei nu­sta­tė, ko­kio pri­ori­te­to tvar­ka jie tu­rė­tų bū­ti ti­ria­mi. Aly­tiš­kiams dar­buo­to­jams taip pat re­ko­men­duo­ja­me iš­si­tir­ti, bet tai nė­ra pri­va­lo­ma“, – sa­kė AMS gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius.

Va­kar po pie­tų 23 įstai­gų – Aly­taus lop­še­lių-dar­že­lių ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma, va­do­vai tu­rė­jo pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bei in­for­ma­ci­ją, ku­rie dar­buo­to­jai pa­si­da­rė tes­tą. Pa­sak P.Ja­ge­la­vi­čiaus, to­kia in­for­ma­ci­ja rei­ka­lin­ga no­rint ge­riau or­ga­ni­zuo­ti dar­bą.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas dėl švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų te­sta­vi­mo bu­vo pa­si­ra­šy­tas ge­gu­žės 11 die­ną, tai­gi pir­mie­ji tes­tus pa­si­da­riu­sių­jų re­zul­ta­tai bus aiš­kūs tik ki­tą sa­vai­tę.

Ar dar­že­liui pa­kaks vie­no ter­mo­met­ro?

Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mus, į dar­že­lius ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes at­ėju­siems vai­kams tu­rės bū­ti ma­tuo­ja­ma tem­pe­ra­tū­ra. Tai bus da­ro­ma pa­tal­pos vi­du­je, nes lau­ke ga­li bū­ti iš­krei­pia­mi re­zul­ta­tai. Pa­ste­bi­ma, kad nuo­to­li­nių ter­mo­met­rų rod­me­nys ir taip jau nė­ra la­bai tiks­lūs.

Tem­pe­ra­tū­rą bus pri­va­lu ma­tuo­ti ir dar­buo­to­jams, o, pa­pras­tai ta­riant, tai reiš­kia, kad kas­ryt prie kiek­vie­no Aly­taus dar­že­lio ter­mo­met­ro pri­eis bent pus­an­tro šim­to žmo­nių (jei da­ry­si­me prie­lai­dą, kad į įstai­gas grįš pu­sė ug­dy­ti­nių).

Pa­sak AMS gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus, dar­že­liai tu­ri po vie­ną nuo­to­li­nį ter­mo­met­rą, jo ma­ny­mu, to ga­li ir pa­kak­ti, nes kiek­vie­na įstai­ga yra skir­tin­go pla­na­vi­mo, įvai­riai or­ga­ni­zuo­ja pa­te­ki­mą vi­dun.

Ki­to­kios nuo­mo­nės yra įstai­gų va­do­vai, jie jau spė­jo įsi­gy­ti po 4-5 pa­pil­do­mus ter­mo­met­rus. Jų ma­ny­mu, ter­mo­met­rų pri­reiks no­rint or­ga­ni­zuo­ti pa­te­ki­mą vi­dun per ke­lis įė­ji­mus, kad bū­tų iš­veng­ta bū­ria­vi­mo­si. Įstai­gos ter­mo­met­rams pirk­ti iš­lei­do po ke­lis šim­tus eu­rų. Šią sa­vai­tę nuo­to­li­nius ter­mo­met­rus pir­ko ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų dar­že­liai ir mo­kyk­los.

V.Va­lū­nas sa­ko, kad bu­vo svars­to­ma ter­mo­met­rus nu­pirk­ti cen­tra­li­zuo­tai. Anot ve­dė­jo, pi­ni­gų tam yra, koks skir­tu­mas, ar pirks sa­vi­val­dy­bė, ar pa­čios įstai­gos, ku­rios ge­riau ga­li įver­tin­ti po­rei­kį. Tai, kad sa­vi­val­dy­bė cen­tra­li­zuo­tai ter­mo­met­rų ne­pirks, pa­aiš­kė­jo tik ant­ra­die­nį, tai­gi aly­tiš­kiai įstai­gų va­do­vai juos įsi­gy­jo per nak­tį. Ter­mo­met­rus dar rei­kia iš­si­ban­dy­ti, o lai­ko iki pir­ma­die­nio li­ko la­bai ne­daug.

Prie įė­ji­mų į lop­še­lių-dar­že­lių pa­tal­pas tu­rės bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė dez­in­fe­kuo­ti ran­kas, o at­ly­din­tie­ji vai­kus pri­va­lės dė­vė­ti no­sį ir bur­ną den­gian­čias prie­mo­nes. Lop­še­liai-dar­že­liai pri­va­lės už­tik­rin­ti vi­sų pri­ima­mų į įstai­gą vai­kų svei­ka­tos būk­lės ver­ti­ni­mą. Vai­kai, ku­riems pa­si­reiš­kia karš­čia­vi­mas (37,3 laips­nio ir dau­giau), ku­rie tu­ri ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų po­žy­mių (pa­vyz­džiui, slo­ga, ko­su­lys, pa­sun­kė­jęs kvė­pa­vi­mas) ar ki­tų po­žy­mių, į dar­že­lį ne­bus pri­ima­mi.

 

Ap­sau­gi­nė­mis kau­kė­mis dar­že­liai ap­si­rū­pi­na pa­tys

Dar­buo­to­jai, pri­iman­tys vai­kus į įstai­gą, taip pat tu­rės dė­vė­ti no­sį ir bur­ną den­gian­čias ap­sau­gos prie­mo­nes. Me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad kau­kė­mis įstai­gos ap­si­rū­pins pa­čios, bu­vo nu­spręs­ta jų ne­pirk­ti cen­tra­li­zuo­tai.

„Ka­ri­nė pra­mo­nė“ – taip jau ne­la­bai juo­kais sa­ve va­di­na dar­že­lių dar­buo­to­jai. Vi­suo­me­nė jų ne­šlo­vi­na kaip did­vy­rių, bet vi­siems aki­vaiz­du, kad be jų pa­gal­bos tė­vai ne­ga­li grįž­ti į dar­bus. Ar įver­ti­na­ma pa­čių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ri­zi­ka – dar vie­nas at­vi­ras klau­si­mas. Pa­gal rei­ka­la­vi­mus įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­va­lo už­tik­rin­ti 20 kv. m erd­vę klien­tams, bet gru­pė­se auk­lė­to­jos dir­ba 50 100 kv. m pa­tal­po­se su 20 vai­kų, tai­gi vie­nam as­me­niui ten­ka kur kas ma­žes­nis plo­tas, ta­čiau jis ir nė­ra api­brė­žia­mas rei­ka­la­vi­muo­se.

Dar vie­na pro­ble­ma – nė­ra aiš­kių re­ko­men­da­ci­jų, kaip dirb­ti ri­zi­kos gru­pė­se esan­tiems įstai­gų dar­buo­to­jams, kaip jiems ga­ran­tuo­ti nuo­to­li­nio dar­bo ga­li­my­bes. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro Al­gir­do Mon­ke­vi­čiaus ži­nio­mis, vi­du­ti­niš­kai penk­ta­da­lis ug­dy­mo įstai­gų pe­da­go­gų pri­klau­so ri­zi­kos gru­pei – yra vy­res­nio am­žiaus, ser­ga lė­ti­nė­mis li­go­mis. Pa­na­ši si­tu­a­ci­ja ir mū­sų mies­te.

 

Vai­kai bus mai­ti­na­mi dar­že­ly­je

Į lop­še­lius-dar­že­lius su­grį­žu­sių vai­kų tė­ve­liams ne­reiks rū­pin­tis jų mai­ti­ni­mu – ma­žie­ji bus mai­ti­na­mi dar­že­ly­je. Jei to­kių są­ly­gų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je nė­ra ir val­go­ma ben­dro­je sa­lė­je, jo­je vie­nu me­tu ga­lės val­gy­ti tik vie­nos gru­pės vai­kai pa­gal iš anks­to pa­reng­tą gra­fi­ką, o po kiek­vie­nos gru­pės pa­tal­pa tu­rės bū­ti vė­di­na­ma ir va­lo­ma. Ma­žuo­sius šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pu mai­ti­nan­čios ug­dy­mo įstai­gos to­kio mai­ti­ni­mo bū­do kol kas tu­rės at­si­sa­ky­ti.

Švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tams re­ko­men­duo­ja­ma dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Jei or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­tak­ti­nės kon­sul­ta­ci­jos, jos tu­ri bū­ti tei­kia­mos in­di­vi­du­a­liai ar­ba vie­nu me­tu dir­ba­ma tik su tos pa­čios gru­pės vai­kais.

Kei­sis ir gru­pių dar­bo tvar­ka. Jo­se tu­rės bū­ti mak­si­ma­liai lai­ko­ma­si gru­pių izo­lia­ci­jos prin­ci­po. Gru­pės veik­la tu­rės bū­ti vyk­do­ma taip, kad bū­tų iš­veng­ta skir­tin­gas gru­pes lan­kan­čių vai­kų kon­tak­to tiek pa­tal­po­se, ku­rio­se tei­kia­mos ug­dy­mo pa­slau­gos, tiek lau­ke. Ne­bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti ben­dros veik­los ke­lioms vai­kų gru­pėms. Tu­rės bū­ti ri­bo­ja­mas skir­tin­go­se gru­pė­se dir­ban­čių dar­buo­to­jų kon­tak­tas. Jei jo iš­veng­ti ne­įma­no­ma, bus pri­va­lo­ma ri­bo­ti kon­tak­to lai­ką ir iš­lai­ky­ti sau­gų at­stu­mą.

Kriauk­lės ir ki­ti sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, ku­riais nau­do­ja­si ke­lios vai­kų gru­pės, tu­rės bū­ti dez­in­fe­kuo­ja­mi kiek­vie­ną kar­tą jais pa­si­nau­do­jus vie­nam vai­kui, o ug­dy­mo pa­slau­gų tei­ki­mo pa­tal­pos iš­vė­di­na­mos prieš at­vyks­tant vai­kams ir ne re­čiau kaip 2 kar­tus per die­ną.

 

Aly­tu­je į tik­ras mo­kyk­las šiais moks­lo me­tai ne­be­grį­ši­me

Po il­gų dve­jo­nių ir dis­ku­si­jų, ku­rios dar la­biau iš­mu­šė iš vė­žių švie­ti­mo ben­druo­me­nę, vai­kus, mo­ky­to­jus, tė­vus, šią sa­vai­tę mi­nis­te­ri­ja pa­ga­liau ap­si­spren­dė leis­ti sa­vi­val­dy­bėms pa­čioms nu­spręs­ti, kaip už­baig­ti moks­lo me­tus.

Pa­sak V.Va­lū­no, Aly­tu­je į mo­kyk­las nu­spręs­ta ne­be­grįž­ti, o pa­mo­kos vyk­tų nuo­to­li­niu ir miš­riu bū­du, tai yra mo­ki­niams bū­tų leis­ta at­ei­ti į kon­sul­ta­ci­jas, jos bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos ir abi­tu­rien­tams. Nuo bir­že­lio 1 dien­so bus at­vi­ros ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų erd­vės.

Šiuos moks­lo me­tus Aly­taus moks­lei­viai baigs mo­ky­da­mie­si nuo­to­li­niu bū­du. Toks vie­nin­gas spren­di­mas pri­im­tas pa­si­ta­rus su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais, mo­ky­to­jais ir tė­vais. „Sulau­kė­me daug aly­tiš­kių tė­vų nuo­mo­nių, kad jie bet ku­riuos at­ve­ju šiais moks­lo me­tais sa­vo vai­kų į mo­kyk­las ne­be­leis,“ – pa­ste­bi J.Šu­ke­vi­čie­nė.

„Nors są­ly­gos švel­nė­ja, ša­ly­je vis dar pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas, pri­va­lo­ma lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo. Kaip jį tek­tų už­tik­rin­ti vai­kams grį­žus į mo­kyk­las – vi­siems ky­la dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų. Grį­ži­mas į mo­kyk­las at­neš­tų dau­giau ri­zi­kos nei re­a­lios nau­dos. Pui­kiai su­pran­ta­me ir vy­res­nio am­žiaus mo­ky­to­jų su­si­rū­pi­ni­mą dėl sa­vo svei­ka­tos. Mo­ky­to­jai, mums rei­kia Jū­sų svei­kų ir pail­sė­ju­sių Rug­sė­jo 1-ąją! Šia pro­ga ga­lė­čiau pa­lin­kė­ti moks­lei­viams moks­lo me­tus pa­baig­ti de­šim­tu­kais. Bet gy­ve­ni­mas daž­nai pa­ro­do, kad ne pa­žy­miai svar­biau­sia“, – taip ži­nią apie moks­lo me­tų už­bai­gi­mą nuo­to­li­niu bū­du feis­bu­ko pa­sky­ro­je ko­men­ta­vo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Nuo­to­li­niu bū­du moks­lo me­tus už­baigs ir lan­kan­tys ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­si­ė­mi­mus. Nuo­to­li­nis mo­ky­mas, kaip pa­ste­bi V.Va­lū­nas, la­bai pa­si­tei­si­no Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­lo­se, o štai Jau­ni­mo cen­tre yra to­kių spe­ci­fi­nių veik­lų, kur jį or­ga­ni­zuo­ti su­dė­tin­ga. „Pa­tys įstai­gų va­do­vai spren­džia, ku­ri veik­la yra spe­ci­fiš­ka ir gal­būt rei­kia kon­tak­ti­nių už­si­ė­mi­mų“, – sa­ko ve­dė­jas.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra ka­ran­ti­no lai­kui at­lei­du­si Jau­ni­mo cen­tro ug­dy­ti­nius nuo mo­kes­čio už už­si­ė­mi­mus.

 

Ži­nia tė­vams: „Ves­ki­te į dar­že­lius, jei nė­ra ki­tos iš­ei­ties“

„Aš re­ko­men­duo­ju tė­vams, jei­gu jie tik­tai tu­ri to­kią ga­li­my­bę, vai­kų į švie­ti­mo įstai­gas ne­ves­ti. Vis dėl­to jų sau­gu­mas, svei­ka­ta yra svar­biau­sia. Nors ir ima­mės vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių, ruo­šia­mės, ta­čiau jei­gu bus daug vai­kų, tai at­si­ran­da pa­di­din­ta ri­zi­ka“, – sa­ko Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas. Jis pa­brė­žia, kad tik­rai nė­ra iš­ei­tis pa­lik­ti ma­žuo­sius su se­ne­liais, ku­rie pa­kliū­va į ri­zi­kos gru­pę.

Ve­dė­jas at­krei­pė dė­me­sį, kad iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas nė­ra pri­va­lo­mas, ta­čiau prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas – taip. Tad, jei­gu tė­vai nu­spręs, kad vai­kai tu­ri lik­ti na­muo­se, jiems li­ku­sį lai­ką ug­dy­mas bus or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu bū­du. Mo­kyk­lų va­do­vai yra įpa­rei­go­ti su­da­ry­ti to­kias ga­li­my­bes.

Abi­tu­rien­tams ge­gu­žės 22-oji bus pas­ku­ti­nė jų mo­ky­mo­si die­na, o bir­že­lio 22 die­ną pra­si­dės eg­za­mi­nų se­si­ja.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.