Į Aly­taus švie­ti­mo įstai­gas grį­žo ma­žiau nei treč­da­lis dar­že­li­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2020 Gegužė 19
Darzelis
Tėvai, kurie turi galimybę, neskuba leisti vaikų į priešmokyklinio ugdymo grupes. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo ge­gu­žės 18 die­nos Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, pra­dė­jo veik­ti dar­že­liai ir dir­ba ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ku­rio­se yra vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma.

Bu­vo prog­no­zuo­ja­ma, kad į dar­že­lius ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes Aly­tu­je grįš maž­daug pu­sė vai­kų, ta­čiau va­kar ry­tą pa­aiš­kė­jo, kad į įstai­gas at­ėjo per­pus ma­žiau – tik 771 vai­kas iš 2 726, tai yra 28 pro­cen­tai.

Nė vie­nas prieš­mo­kyk­li­nių kla­sių moks­lei­vis ne­grį­žo į Dzū­ki­jos mo­kyk­lą, Li­kiš­kė­lių, Pa­ne­mu­nės, Pi­lia­kal­nio, „Vo­lun­gės“, Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jas, į Se­na­mies­čio pra­di­nę at­ėjo 5 iš 20 ug­dy­ti­nių. Ka­dan­gi prieš­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas yra pri­va­lo­mas, na­muo­se li­ku­siems vai­kams ir to­liau pa­mo­kos vyks nuo­to­li­niu bū­du.

Kiek ki­toks vaiz­das lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, pa­vyz­džiui, gau­siau­sias bū­rys ma­žų­jų grį­žo į lop­še­lį-dar­že­lį „Li­ne­lis“ – 77 iš 209, „Du gai­de­lius“ – 74 iš 223. Kai ku­rio­se įstai­go­se tė­vai iš anks­to už­si­ra­šė, kad vai­kai nuo ge­gu­žės 18 die­nos lan­kys įstai­gą, ta­čiau vė­liau pla­nus pa­kei­tė, kai ku­riuo­se dar­že­liuo­se šis po­ky­tis sie­kia iki 20 vai­kų.

Vie­šai ko­mu­ni­kuo­ja­ma ži­nia, kad, jei tė­vai tik tu­ri ga­li­my­bių, vai­kams vis dėl­to bū­tų sau­giau kol kas lik­ti na­muo­se. Aki­vaiz­du, kad aly­tiš­kiai šią ži­nią iš­gir­do.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, pir­mas ry­tas Aly­taus švie­ti­mo įstai­go­se, į ku­rias vai­kai grį­žo va­kar, pra­ėjo sklan­džiai. Pa­grin­di­nis da­ly­kas – iš­veng­ti spūs­čių, ku­rios yra ne­sau­gios ir vai­kams, ir juos lydin­tiems tė­vams. Pri­imant auk­lė­ti­nius ry­tais jiems vi­siems ma­tuo­ja­ma tem­pe­ra­tū­ra, kaip ir per­so­na­lui. Vai­kų skai­čius gru­pė­se ne­ri­bo­ja­mas.

 

 

  Komentaras

  Gal kažkam ir sklandžiai, bet 3 metų vaikams stresas, kad ateina ir maina iš mamos, kur buvo pratę, kad mama padeda persirengti ir palydi iki grupės. Jeigu vaikas ateina iš tos pačios šeimos tai gal ir logiška vieną iš tėvų leisti. Suprasčiau jeigu atlydėtu ne kartu gyvenantis asmuo.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.