Žmo­gaus tei­sės ir de­mo­kra­tija pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je

nuotr.
Už­klu­pus ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jai vals­ty­bės ėmė­si sku­biai stab­dy­ti iš­ki­lu­sį pa­vo­jų, o žmo­nės tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti dau­ge­lio įpras­tų veik­lų. Iš­gir­do­me griež­tas val­džios ir eks­per­tų re­ko­men­da­ci­jas: bū­ti na­muo­se, ne­si­bū­riuo­ti, veng­ti par­duo­tu­vių ir pa­si­vaikš­čio­ji­mų mies­te. Už­draus­ta vyk­ti į už­sie­nį ar tam tik­rus Lie­tu­vos re­gio­nus be bū­ti­no rei­ka­lo, vi­si įpa­rei­go­ti dė­vė­ti kau­kę vie­šo­je vie­to­je. Dau­ge­lis su­abe­jo­jo, ar taip ne­pa­žeis­tos jų tei­sės.

Žmo­gaus tei­sės – vie­na iš pa­grin­di­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ver­ty­bių. To­dėl šiuo ypa­tin­gu lai­ko­tar­piu Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) ir ki­tos ES ins­ti­tu­ci­jos ati­džiai ste­bi, ar vals­ty­bių veiks­mai ne­pa­žei­džia žmo­gaus tei­sių ir ne­per­žen­gia tarp­tau­ti­nių de­mo­kra­tijos tai­syk­lių.

Yra ke­le­tas pa­grin­di­nių žmo­gaus tei­sių, ku­rių ap­ri­bo­ti ne­lei­džia­ma: tai tei­sė į gy­vy­bę, mir­ties baus­mės ir kan­ki­ni­mo drau­di­mas, taip pat tei­sė į tei­sin­gą teis­mą. Kai ku­rios ki­tos tei­sės ga­li bū­ti ap­ri­bo­tos ypa­tin­gais at­ve­jais – bet tik tiek, kiek lei­džia įsta­ty­mai ir bū­ti­na si­tu­a­ci­jai su­val­dy­ti bei žmo­nėms ap­sau­go­ti.

Vie­na iš to­kių – ju­dė­ji­mo lais­vė. Aki­vaiz­du, kad vi­ru­so pli­ti­mui su­stab­dy­ti rei­kė­jo lai­ki­nai ap­ri­bo­ti žmo­nių vy­ki­mą per sie­nas. Vis dėl­to ES ėmė­si vi­sų pa­stan­gų, kad bū­ti­niau­sios pre­kės, vi­sų pir­ma mais­to ir me­di­ci­nos, per vi­di­nes ES sie­nas to­liau bū­tų ve­ža­mos ne­ri­bo­tai ir be trik­džių.

Kar­tu Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­myg­ti­nai pa­ra­gi­no vals­ty­bes lai­ky­tis Šen­ge­no sie­nų ko­dek­so, Lais­vo ju­dė­ji­mo di­rek­ty­vos ir ES Pa­grin­di­nių tei­sių char­ti­jos, o kai tik tai taps įma­no­ma, „grįž­ti prie vi­sa­pu­siš­kai vei­kian­čios Šen­ge­no erd­vės, ku­rio­je už­tik­ri­na­mas lais­vas ju­dė­ji­mas be vi­daus sie­nų kon­tro­lės“.

Nors de­mo­kra­tinėje ša­ly­je įsta­ty­mus pri­ima par­la­men­tas, pan­de­mi­jos me­tu vy­riau­sy­bė ga­li kai ką nu­spręs­ti ir ne­pa­si­ta­ru­si su par­la­men­tu. Pa­na­šiai Lie­tu­vo­je bu­vo pri­im­ti nu­ta­ri­mai ap­ri­bo­ti ju­dė­ji­mą tam tik­ro­se te­ri­to­ri­jo­se.

Ta­čiau to­kie spren­di­mai ne­tu­ri pa­žeis­ti Kon­sti­tu­ci­jos ir ga­li tęs­tis tik ri­bo­tą lai­ką. Ne­va­lia pa­si­nau­do­ti pan­de­mi­ja sie­kiant ne­ri­bo­tai su­stip­rin­ti vy­riau­sy­bės ga­lias ar su­sil­pnin­ti par­la­men­tą.

To­dėl eu­ro­par­la­men­ta­rai ne juo­kais su­si­rū­pi­no, kai Veng­ri­jos vy­riau­sy­bė su­da­rė sau ga­li­my­bę ne­ri­bo­tai tęs­ti ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį ir ėmė­si val­dy­ti ša­lį dek­re­tais. EP pa­ra­gi­no sku­biai įver­tin­ti, ar to­kie spren­di­mai ati­tin­ka ES su­tar­tis.

Eu­ro­par­la­men­ta­rus taip pat nu­ste­bi­no Len­ki­jos val­džios spren­di­mas ka­ran­ti­no įkarš­ty­je pa­tai­sy­ti rin­ki­mų įsta­ty­mą ir siek­ti ar­ti­miau­siu me­tu su­reng­ti ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mus.

Par­la­men­to nuo­mo­ne, pan­de­mi­ja nė­ra tin­ka­mas me­tas im­tis kon­sti­tu­ci­nių re­for­mų, o rin­ki­mai vi­du­ry­je pan­de­mi­jos bū­tų „vi­siš­kai ne­su­de­ri­na­mi su Eu­ro­pos ver­ty­bė­mis“.

Ypa­tin­gą vaid­me­nį šiuo kri­ti­niu lai­ko­tar­piu vai­di­na ži­niask­lai­da. Lai­ku pa­tei­kia­ma tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja ga­li pa­dė­ti grei­čiau įveik­ti pan­de­mi­ją, ap­sau­go­ti žmo­nes, su­ma­žin­ti pa­ni­ką ir pa­ska­tin­ti elg­tis pro­tin­gai, o ne­tiks­li ar ne­tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja – ap­sun­kin­ti pa­dė­tį ar su­kel­ti dar di­des­nį pa­vo­jų.

Vis dėl­to cen­zū­ra ar ki­toks sa­vi­raiš­kos lais­vės ri­bo­ji­mas ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, ypač sie­kiant nu­til­dy­ti po­li­ti­nius prie­ši­nin­kus ar in­for­ma­to­rius, nė­ra pri­im­ti­nas – ne­bent tai bū­tų są­mo­nin­ga dez­in­for­ma­ci­ja.

Nors izo­liuo­tų žmo­nių bu­vi­mo vie­tos ste­bė­ji­mas pa­si­tel­kiant mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus ar jų pro­gra­mė­les, spe­cia­liuo­sius įtai­sus ar vaiz­do ka­me­ras ga­li pa­dė­ti ap­sau­go­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą, ne ma­žiau svar­bu gerb­ti žmo­gaus pri­va­tu­mą.

Eu­ro­pos Par­la­men­to įsi­ti­ki­ni­mu, nau­do­ti ste­bė­ji­mo pro­gra­mė­les ne­ga­li bū­ti pri­va­lo­ma, su­rink­ti duo­me­nys tu­ri bū­ti kau­pia­mi ir lai­ko­mi ri­bo­tą lai­ką, o pri­ei­ga prie jų tu­ri bū­ti ap­ri­bo­ta ir kiek įma­no­ma nu­as­me­nin­ta.

Jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma ko­vo­jant su pan­de­mi­ja dis­kri­mi­nuo­ti žmo­nių pa­gal tau­ty­bę, kil­mę ar pri­klau­sy­mą ma­žu­moms. Ypač svar­bu sau­go­ti pa­žei­džia­mas gru­pes, to­kias kaip ro­mai, mig­ran­tai, ne­įga­lie­ji ar sek­su­a­li­nės ma­žu­mos, taip pat be­na­miai ar smur­to au­kos.

Ne vel­tui Eu­ro­pos Par­la­men­tas šiuo lai­ko­tar­piu Briu­se­ly­je su­tei­kė pa­sto­gę nu­ken­tė­ju­sioms mo­te­rims bei mais­tą be­na­miams. EP pir­mi­nin­ko Da­vi­do Sas­so­li tei­gi­mu, pi­lie­čių iš­rink­tas Par­la­men­tas šiuo at­sa­kin­gu me­tu pri­va­lo iš­reikš­ti so­li­da­ru­mą ir pa­dė­ti pa­žei­džia­miau­siems žmo­nėms.

Ne­va­lia pa­mirš­ti, kad žmo­gaus tei­sės yra ne tik po­li­ti­nės, bet ir so­cia­li­nės. Tei­sė į svei­ka­tos ap­sau­gą – vie­na iš to­kių. Bū­tent to­dėl vals­ty­bės ir Eu­ro­pos Są­jun­ga ėmė­si veiks­mų už­tik­rin­ti vi­suo­ti­nę pri­ei­gą prie bū­ti­nų me­di­ci­nos pa­slau­gų ir ap­sau­gos prie­mo­nių.

Tarp­tau­ti­nė tei­sė įpa­rei­go­ja vals­ty­bes bū­ti tin­ka­mai pa­si­ren­gu­sias ko­vai su už­kre­čia­mo­sio­mis li­go­mis ir pan­de­mi­jo­mis. Šio tiks­lo var­dan jos ga­li ap­ri­bo­ti įpras­tą vi­suo­me­ni­nę veik­lą, pa­vyz­džiui, mal­dos na­mų lan­ky­mą, taip pat ves­tu­vių ar lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­jas.

Vis dėl­to to­kie ri­bo­ji­mai tu­ri ati­tik­ti grės­mės dy­dį ir ne­pa­žeis­ti Kon­sti­tu­ci­jos. Jei žmo­gus ma­no, kad jo lais­vės bu­vo ap­ri­bo­tos ne­pa­grįs­tai, jis vi­sa­da ga­li kreip­tis į teis­mą.

„Vi­sos ES vals­ty­bės pri­va­lo iš­lai­ky­ti ir sau­go­ti pa­grin­di­nes ver­ty­bes. Par­la­men­tai tu­ri to­liau veik­ti, o spau­da – iš­lik­ti lais­va. Nie­kam ne­ga­li bū­ti leis­ta pa­si­nau­do­ti šia pan­de­mi­ja tam, kad pa­min­tų mū­sų lais­ves“, – pa­žy­mi Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­kas D. Sas­so­li.

 

Ro­ber­tas Po­go­re­lis

Užs. Nr. 0040

juostele

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.