Skur­dui ma­žin­ti ir var­to­ji­mui ska­tin­ti – reikš­min­gi spren­di­mai

Ro­ber­tas Šar­knic­kas
Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Darb­da­viams, ku­rie iš­lai­kys dar­buo­to­jus po pra­sto­vų ar įdar­bins be­dar­bius po ka­ran­ti­no, bus ski­ria­ma fi­nan­si­nė sub­si­di­ja.“

Už­im­tu­mo ska­ti­ni­mas trum­puo­ju lai­ko­tar­piu

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­muo­se nu­ma­ty­ta ska­tin­ti žmo­nių už­im­tu­mą trum­puo­ju lai­ko­tar­piu, in­ves­tuo­jant į ak­ty­vias dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nes ir mo­kant sub­si­di­jas dar­bo už­mo­kes­čiui. Tai reiš­kia, kad darb­da­viams, ku­rie iš­lai­kys dar­buo­to­jus po pra­sto­vų ar įdar­bins be­dar­bius po ka­ran­ti­no, bus ski­ria­ma fi­nan­si­nė sub­si­di­ja.

Įmo­nės, ku­rios ne­ter­mi­nuo­tai įdar­bins be­dar­bius ar dar­buo­to­jus, ku­riems bu­vo pa­skelb­tos pra­sto­vos, ga­lės pir­mai­siais mė­ne­siais gau­ti 100 proc. sub­si­di­ją su 607 ar­ba 1214 eu­rų lu­bo­mis.

Nu­ma­to­ma ga­li­my­bė to­kią sub­si­di­ją gau­ti 3–4 ir 5–6 mė­ne­sių lai­ko­tar­pį, mo­kant po 50 proc. ir ati­tin­ka­mai po 30 proc. nuo sub­si­di­jos su­mos dy­džio. Iš vi­so iš vals­ty­bės biu­dže­to to­kioms sub­si­di­joms nu­ma­ty­ta skir­ti 381 mln. eu­rų su­mą, o šios lė­šos tu­rė­tų pa­lies­ti net 210 tūkst. žmo­nių.

Tuo tar­pu darb­da­viai, ku­rie įdar­bins dar­buo­to­jus pa­gal ter­mi­nuo­tą ar se­zo­ni­nio dar­bo su­tar­tį, ga­lės taip pat gau­ti sub­si­di­ją su 303,5 eu­rų lu­bo­mis. Ter­mi­nuo­tai įdar­bi­nan­čioms žmo­nes įmo­nėms iš vals­ty­bės biu­dže­to iš vi­so nu­ma­to­ma skir­ti 25,5 mln. eu­rų su­mą. Ga­liau­siai ver­slas, ku­ris su­kurs nau­jas dar­bo vie­tas, ga­lės pre­ten­duo­ti gau­ti 18,8 tūkst. eu­rų sub­si­di­ją.

Be­dar­biai ir dir­ban­tie­ji ga­lės pa­si­nau­do­ti so­li­des­niu fi­nan­sa­vi­mu pro­fe­si­niam mo­ky­mui­si, jei jų pa­si­rink­ta pro­gra­ma yra įtrauk­ta į aukš­tą pri­dė­ti­nę ver­tę ku­rian­čių­jų kva­li­fi­ka­ci­jų ir kom­pe­ten­ci­jų są­ra­šą.

Pro­fe­si­niam mo­ky­mui­si iš vi­so nu­ma­to­ma skir­ti 1,4 mln. eu­rų su­mą. Taip pat be­dar­biai įgis tei­sę gau­ti lai­ki­ną­ją dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, ku­ri bus mo­ka­ma 6-ių mė­ne­sių lai­ko­tar­pį ir sieks 200 eu­rų su­mą.

Ti­ki­ma­si, jog šios prie­mo­nės leis sti­mu­liuo­ti vi­di­nę pa­klau­są ir už­tik­rin­ti, kad žmo­nės ne­lik­tų be pa­ja­mų ir dar­bo dėl ga­li­mo dar­bo rin­kos stai­gaus su­si­trau­ki­mo dėl CO­VID-19 pan­de­mi­jos at­ei­ty­je su­švel­ni­nus ka­ran­ti­ną.

Pi­ni­gi­nė so­cia­li­nė pa­ra­ma, vien­kar­ti­nės iš­mo­kos ir vai­ko pi­ni­gai

Ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams nu­ma­ty­ta skir­ti pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą. Pa­šal­pa vie­ni­šam as­me­niui sieks 175 eu­rus, jei bus mo­ka­ma nuo 1 iki 6 mė­ne­sių. Ar­ba su­da­rys 150 ir 137,5 eu­rų su­mas, jei bus mo­ka­ma 7–12 mė­ne­sių ir il­ges­nį lai­ko­tar­pį. Jei šią pa­šal­pą gaus 3-ijų as­me­nų šei­ma, ji iš vi­so su­da­rys 357 eu­rų su­mą.

Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad nau­ji įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai su­pap­ras­ti­na so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vi­mo są­ly­gas. To­dėl ski­riant pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą, ofi­cia­liai įsi­ga­lio­jus ka­ran­ti­no pa­bai­gai, lai­ki­nai ne­bū­tų ver­ti­na­mas žmo­nių tur­tas ir ne­įskai­to­ma 20–40 proc. at­ly­gi­ni­mo da­lis.

Tai­gi, šiuo at­ve­ju tur­to ver­ti­ni­mas ne­tap­tų kliū­ti­mi gau­ti to­kią pa­ra­mą, to­dėl pi­ni­gi­ne so­cia­li­ne pa­ra­ma ga­lės pa­si­nau­do­ti ir tie žmo­nės, ku­rie dėl ko­ro­na­vi­ru­so (CO­VID-19) pan­de­mi­jos pli­ti­mo pra­ra­do dar­bą ar jų pa­ja­mos žen­kliai su­ma­žė­jo.

Vien­kar­ti­nė iš­mo­ka sen­jo­rams ir ne­įga­lie­siems sieks 200 eu­rų ir bus iš­mo­ka­ma jau šių me­tų rug­pjū­čio mė­ne­sį. Ją ga­lės gau­ti vi­si vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ar ne­įga­lūs as­me­nys, ku­riems iki 2020 me­tų gruo­džio 31 die­nos pa­skir­ta bet ku­ri so­cia­li­nio drau­di­mo ar šal­pos pen­si­ja. Šių vien­kar­ti­nių iš­mo­kų iš­mo­kė­ji­mui iš vals­ty­bės lė­šų bus ski­ria­ma 182 mln. eu­rų.

Ki­ta svar­bi ži­nia – dau­giau vai­kų iš ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų gaus po 100 eu­rų, nes pa­gal nau­jus įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus bus ver­ti­na­mos 3 mė­ne­sių, o ne vi­sų me­tų pa­ja­mos. Tai, kad bus ver­ti­na­mos trum­pes­nio lai­ko­tar­pio pa­ja­mos, – itin ak­tu­a­lu tiems žmo­nėms, ku­rie ne­te­ko pa­ja­mų ar jos žen­kliai su­ma­žė­jo per ka­ran­ti­ną.

Su­si­du­rian­tys su ne­pri­tek­liu­mi žmo­nės ga­lės leng­viau pre­ten­duo­ti ir gau­ti so­cia­li­nį būs­tą. Įsi­ga­lio­jus nau­jiems įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams ge­ro­kai su­trum­pė­ja lau­ki­mo ter­mi­nai; siū­lo­mos kom­pen­sa­ci­jos nuo­mai, kai ne­pa­vyks­ta už­tik­rin­ti so­cia­li­nio būs­to ga­vi­mo; tai­ko­ma di­des­nė būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ja ir su­tei­kia­ma ga­li­my­bė be tė­vų li­ku­siems naš­lai­čiams gau­ti so­cia­li­nį būs­tą be ei­lės.

LR Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0036

 

 

 

  Komentaras

  Kam reikalingi alytaus miesto valdyme negabūs seimo nario, mero ir tarybos strateginių komitetų plėtros ir ekonomikos vadovų, politinių partijų lyderių pozicijose be iniciatyvų kurt ir vienyt miestą, jei ne? Erzelynai miesto valdyme? Kad kelios šeimos galėtų po politika per savivaldą likučius šluot ir tapšnot ant miesto interesų?

  Komentaras

  kažkokios Diana Bend tekstukas, prilygstantis visoms mūsų Seimo nario publikacijoms šiame laikraštyje. Bet daugiau naudos skaityti Dianos mintis, bent pasijuokti galima ir yra viltį suteikiantis, priešingai, nei visa gandragalvių veikla

  Komentaras

  kažkokios Diana Bend tekstukas, prilygstantis visoms mūsų Seimo nario publikacijoms šiame laikraštyje. Bet daugiau naudos skaityti Dianos mintis, bent pasijuokti galima

  Komentaras

  Kažin, ar kaip seimo narys nuo Alytaus miesto suvokia, kokie cirkai dedas Alytaus miesto valdyme? Taryboj nesusigaudo ir susipriešinę. Televizijos laidose cirka. Dabar alytusplius šeimos vyras vadovas savivaldybės komunikacojos skyriaus per skyrių viešina per alytusplius info apie savivaldą. Nėra kas iš politikų miestui paaiškint dėl žemės sklypų ir padangų gaisro bei kitų ypatumų. Didėjantis chaosas ir neatsakomybė valdyme. Nepatvirtinus taryboj direktoriaus ataskaitos, ten nelabai suvokia kuo užsiimt.

  Komentaras

  Seimo nario kompetencija sugebėt padėt Alytaus miesto valdyme sutramdyt gilėjančią krizę taryboje kur valdanti mažuma ir oponuojanti dauguma nežino ką daryt. Ir kartu teikt ir vykdyt Alytaus kūrimo ir vienijimo strategijas.

  Komentaras

  Ir Alytaus miesto valdyme etapas, perėjimas kaitų jaunesnių ir pagyvenusių. Iš oficialiai į valdymą praleidžiamų po klanais nei iš vienų nesimato kūrėjų ir vienijančių. Veikia pagal primityvų modelį kaip išsilaikyt mažėjančių likučių dalybose. Nes rinkoj neišgyventų.

  Komentaras

  Alytuj vienodi žmonių rinkti į seimą nuo Alytaus miesto, mero ir tarybos narių 27 pozicijas. Nesimato gebėjimų teikt ir vykdyt sėkmingų Alytaus kūrimo ir vienijimo strategijų. Nrt nebando bandyt. Tik kaip visokiais būdais išlikt valdžioje, kur gerai apmokami postai ir patiems lengviausia per tai išgyvent. Nesugeba patys žmonėms rimtai dirbt, nepraleis ir sugebančių. Miesto taryboje ir valstiečiai fiasko patyrę.

  Komentaras

  Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com.

  Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.

  Komentaras

  Ar nepanašu ? pazinstami dirbo mazoj maisto parduotuvej 1993 metais... reketas atvaziuodavo kartais 3 kart per men ir visiems mokedavo, todel ir bankrutavo ta parduotuve, vieni atvaziuodavo su Bmw ir sakydavo 'mums priklauso sis rajonas, mokekit ir nieks jusu nelies', kiti atvaziuodavo su mersedesu sakydavo "mums priklauso sis regionas, mokekit ir nieks jusu nelies'. bet karta atvaziavo is Vilniaus, parode kazkokia dokumenta...... DABAR nuleidzia isakymus is Vilniaus ką tokie kaimiečiai gali, ko negali daryt ...............

  Komentaras

  Gerai, kad viešina info apie seime patvirtintus vyriausybės siūlymus esmėj...papildomai valstybės mastu prasiskolintą išsidalint. Blogai, kad neprisiima atsakomybės už Alytaus nuvaldymą su meru ir taryba bei nesugeba siūlint kaip gerint. Ir vis tiek valdžioje stengiasi išsilaikyt. Kur, gal vietoj jų ateitų sugebantys?

  Komentaras

  Šias priemones teikė ir siūlo ne konkretus seimo narys, o vyriausybė. Tai ir reikėjo parašyt, vyriausybės siūlymai. O šis seimo narys į vyriausybę neįeina. Net elementariose valdymo kompetencijose nesigaudo. Seimas tik patvirtino vyriausybės siūlymus. O šis perrašė, kaip savo iniciatyvas.

  Komentaras

  O iki rimto politiko kompetencijos trūksta ne jam vienam. Rimto politikas turi sugebėt teikt Alytaus miesto kūrimo ir vienijimo strategijas bei užtikrint jų sėkmingą vykdymą. Tokių nesimato seimo nario nuo miesto- mero - tarybos narių kompetencijose. Keista. Dantis taisyt gydo medikai turintys atitinkamą kompetenciją. Taisytis dantų eina tik pas specialistus tai sugebančius. O politikoj alytiškiai renkas tarsi bent kas gali gydyt dantis. Kad ir artistas, aar mokytojas...ar bent kas nuo gatvės. Todėl nėra kam spręst rimtų miesto vystymo problemų. Visi žino, bet nesprendžia. Kaip padangų gaisro atveju teisėsauga nustatė, kad nuo 2016 m. gruodžio buvo žinoma, kad įmonė neįtraukta į tikrinamų objektų sarašą ir 9 gaisrai - oficialiai nereaguota ir nesiimta reikiamų priemonių. Ir dabar tas pats įvardijamos problemos ir sprendimai per savivaldą nesiimama priemonių. Turintys spręst seimo narys - meras- taryba neatsakingi. Visuomenė nereikli, net neorentuoti..tik paskui įvykius ir jų pasekmes.

  Komentaras

  Pagal Estijos pavyzdį Lietuva galėjo vystytis per es paramos projektus. Kur skaitos bendri projektai, kur didžioji dalis es paramos ir mažesnė dalis valstybės. Todėl jie mažai paskolų turi ir žmonėm gerėja. Lietuvoj nesugeba, todėl papildomai skolijas ir išsidalija. O paskolas atiduot ateitį kartom. Štai ir visas momentinis šaunumas.

  Komentaras

  Prieš rinkimus buvo į rajono savivaldybę dokumentais domėjos institucijos. Ir po to tik dabar stt informavo, kad darė rajone analizę dėl korupcijos ir rimto nieko. Šiam momente neįveikė rajono, kur konservatorių meras stiprus. Su miestu...tesiniai neaiškumų. Vienok braižas jaučiamas ne koks. Atvirai silpni, tai per užkuliusius. Gana apgaulingi.

  Komentaras

  Ar tęsis tradicijos, kaip prieš šiuos rinkimus įeita į kandidatavusio į merus verslininko firmą ten seifuose kažko..ir tylu? Į kito verslininko politiko firmą blusinėt užkastų atliekų ir tylu? Nors tuomet nematė problemų padangų perdirbimo įmonėj. Kur jei būt matę ir teisėsauga su merais, kur pagal tyrimo epizodą perduotą teismui jau 2016 m.gruodį vietos gaisrininkams turėjo būt žinoma, kad įmonė neįtraukta į tikrinamų objektų sarašą ir 9 gaisrai reiškia meras su institucijom specpriemonių planą ruošt turėjo, jei būt matę? Gal iki gaisro nebūt atsiritę? Laiku po gaisro reaguodami būt sukūmplektavę apsaugos priemonių rezervus ir viruso atveju būt iš karto naudoję. O čia kompetencija seimo nario nuo Alytaus miesto, mero ir tarybos.

  Komentaras

  Vaizdas, kaip seime antrai kadencijai sutartinai patvirtino vsd vadovą panašu. Rajonas konservatorių, miestas ekspolicininkų. Kur problema kompetencijos, reiškia galimai per spectarnybų pinkles gali forsuot. Tad kur galai dėl miesto politikų, panašu prieš rinkimus..visad suaktyvėja.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.