Nr. 54 (13284)

2019-05-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 54 (13284) skaitykite:

 • Pro­fi­lak­to­riu­mą įsi­gi­ju­si Vil­niaus ben­dro­vė veik­los pla­nų ja­me ne­at­sklei­džia
 • Kal­bė­ti an­gliš­kai – vos per du va­sa­ros mė­ne­sius!
 • Ro­mo Ka­lan­tos mi­nė­ji­me ir vėl prabilta apie jo vardo suteikimą gatvei 
 • Pro­fi­lak­to­riu­mą įsi­gi­ju­si Vil­niaus ben­dro­vė veik­los pla­nų ja­me ne­at­sklei­džia 
 • Pasipiktinę naujomis šar­vo­ji­mo sa­lėmis gyventojai ketina važiuoti net į Seimą 
 • Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė – me­ro ben­dra­par­tie­tė 
 • „Kor­tui” iš­kel­ta ban­kro­to by­la 
 • Nederlingos žemės virsta žaliuojančiais miškais 
 • Mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga – apie „fe­jer­ver­kus” vie­šo­jo­je erd­vė­je ir bran­giau­sią tur­tą 
 • Vai­duok­lių me­džiok­lė – ne­dė­kin­gas už­si­ė­mi­mas? 
 • Ma­si­nis „Kal­na­pi­lio” sko­nio ty­ri­mas įsi­bė­gė­ja – tris die­nas vyks ir Kau­no gim­ta­die­nio šven­tė­je  
 • Šal­nos so­dų der­lių su­ma­ži­no, bet so­di­nin­kų en­tu­ziaz­mo ne­nu­slo­pi­no
 •  Ry­to sau­lėj vie­no­dai vi­lio­jan­čiai žė­ri ra­sa ir drus­ka  
 • Aly­taus mo­to­cik­lų klu­bo „De­vy­niu­kė” sva­jo­nė – tap­ti Pie­tų Lie­tu­vos mo­tos­por­to cen­tru 
 • Kaip kū­rė­si pir­mo­ji Aly­taus gim­na­zi­ja (1918–1919 me­tai) 
 • Gam­tos fo­to­gra­fas Re­na­tas Ja­kai­tis: „Vi­sa es­mė, kad lau­ki­niai gy­vū­nai tu­ri la­bai daug lai­ko” 
Kiek­vie­nas nau­jas pa­sie­ki­mas yra tik se­nų­jų už­si­brėž­tų tiks­lų lu­bos, ku­rias pra­mu­šus pa­sie­kia­mos nau­jo gy­va­vi­mo eta­po grin­dys, nuo ku­rių vėl ten­ka at­si­spir­ti sie­kiant...
Ge­gu­žės 1–5 die­no­mis į ne­di­de­lį Bel­gi­jos mies­te­lį Ne­er­pel­tą iš 29 ša­lių su­si­rin­ko ke­tu­ri tūks­tan­čiai at­li­kė­jų, su­si­bū­ru­sių į du šim­tus cho­rų, an­sam­blių ir or­kest­rų,...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, ge­gu­žės 12-ąją, vy­kę Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mai at­ei­nan­čiai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, kaip ir bu­vo dau­ge­lio prog­no­zuo­ta, ne­si­bai­gė pir­muo­ju...
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį kar­tu su Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mais vy­ko ir du re­fe­ren­du­mai, skir­ti pa­keis­ti du ša­lies Kon­sti­tu­ci­jos straips­nius – 12 straips­nį dėl pi­lie­ty­bės...
Artėjant vasaros atostogoms daugybė tėvų suka galvas dėl turiningo atžalų užimtumo. Kalbų mokykla „American English School“ AMES jau tuo pasirūpino ir atostogų metu vaikams organizuoja dienos...
Iki bir­že­lio 10 die­nos Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je veiks ne­re­gė­tų dva­ro fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Mak­niū­nų dva­ras. Se­nų­jų fo­to­gra­fi­jų cik­las“. Aly­taus mu­zie­ji­nin­kai...
Dau­gy­bė žmo­nių sva­jo­ja grei­tai iš­mok­ti an­glų kal­bą. Be­ne kiek­vie­no lū­kes­čiai – ge­bė­ti su­pras­ti, ką sa­ko pa­šne­ko­vas ir pa­tiems iš­drįs­ti kal­bė­ti. Įgy­ven­din­ti to­kią...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.