Re­fe­ren­du­mai: vie­nam ne­už­te­ko bal­sų, ki­tas ne­įvy­ko

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Gegužė 14
Re­fe­ren­du­mas
Re­fe­ren­du­me dėl pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo įgi­jus ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę iš be­veik 2,5 mln. gy­ven­to­jų da­ly­va­vo be­veik 1 mln. 300 tūkst., ar­ba 52,63 proc. gy­ven­to­jų.                                            Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį kar­tu su Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mais vy­ko ir du re­fe­ren­du­mai, skir­ti pa­keis­ti du ša­lies Kon­sti­tu­ci­jos straips­nius – 12 straips­nį dėl pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo įgi­jus ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę ir 55 straips­nį dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus su­ma­ži­ni­mo.

Re­fe­ren­du­me dėl pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo įgi­jus ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę iš be­veik 2,5 mln. gy­ven­to­jų da­ly­va­vo be­veik 1 mln. 300 tūkst., ar­ba 52,63 proc. gy­ven­to­jų. Už bal­sa­vo 71,86 proc. rin­ki­mų da­ly­vių, prieš – 25,97 proc.

Re­fe­ren­du­mas lai­ko­mas įvy­ku­siu. Ta­čiau Kon­sti­tu­ci­ja lie­ka ne­pa­keis­ta, nes, kaip sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to dar­buo­to­ja Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė, per ma­žai rin­kė­jų pa­si­sa­kė už dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą: „Tam tu­rė­jo pri­tar­ti dau­giau nei pu­sė rin­kė­jų są­ra­še esan­čių gy­ven­to­jų. Da­bar tik re­fe­ren­du­me da­ly­va­vo dau­giau nei 50 pro­cen­tų rin­kė­jų.“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je šia­me re­fe­ren­du­me da­ly­va­vo 52,55 proc. rin­kė­jų, o tei­sę ja­me da­ly­vau­ti tu­rė­jo per 46 tūkst. gy­ven­to­jų. 73,29 proc. pri­ta­rė pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mui, 24,35 proc. ne­pri­ta­rė. Aly­taus ra­jo­ne iš 51,65 proc. re­fe­ren­du­me da­ly­va­vu­sių 73,89 proc. bu­vo pri­ta­rian­čių­jų ir 23,76 proc. tam ne­pri­ta­rian­čių­jų. Iš vi­so Aly­taus ra­jo­ne yra be­veik 24 tūkst. gy­ven­to­jų.

Re­fe­ren­du­me dėl Sei­mo na­rių su­ma­ži­ni­mo nuo 141 iki 121 da­ly­va­vo 47,24 proc. ša­lies gy­ven­to­jų, jis lai­ko­mas ne­įvy­ku­siu.

Iš da­ly­va­vu­sių­jų šia­me re­fe­ren­du­me 73,70 proc. pri­ta­rė Sei­mo na­rių ma­ži­ni­mui, 23,07 proc. tam prieš­ta­ra­vo.

Aly­taus mies­te dėl Sei­mo na­rių ma­ži­ni­mo da­ly­va­vo 47,93 proc. re­fe­ren­du­mo tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų. 74,70 proc. pri­ta­rė Sei­mo na­rių ma­ži­ni­mui, 21,28 proc. ne­pri­ta­rė.

Aly­taus ra­jo­ne šia­me re­fe­ren­du­me da­ly­va­vo 48,52 proc. gy­ven­to­jų. 76,32 proc. bu­vo už tai, kad Sei­mas bū­tų su­ma­žin­tas, 20,01 proc. tam ne­pri­ta­rė.

Duo­me­nys apie re­fe­ren­du­mą yra pre­li­mi­na­rūs, įsta­ty­miš­kai jie Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­ti per ke­tu­rias die­nas nuo re­fe­ren­du­mų or­ga­ni­za­vi­mo.

Re­fe­ren­du­mas dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus su­ma­ži­ni­mo bu­vo ren­gia­mas 1996-ųjų ru­de­nį, ta­čiau dėl ma­žo rin­kė­jų ak­ty­vu­mo jis ne­įvy­ko.  

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.