„Sva­jo­nei” – tarp­tau­ti­nio jau­ni­mo mu­zi­ki­nio kon­kur­so ap­do­va­no­ji­mai

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (1)
2019 Gegužė 7
nuotrauka
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“ įgyvendino savo svajonę išmėginti jėgas muzikiniame konkurse. Asmeninė nuotr.
Ge­gu­žės 1–5 die­no­mis į ne­di­de­lį Bel­gi­jos mies­te­lį Ne­er­pel­tą iš 29 ša­lių su­si­rin­ko ke­tu­ri tūks­tan­čiai at­li­kė­jų, su­si­bū­ru­sių į du šim­tus cho­rų, an­sam­blių ir or­kest­rų, da­ly­vau­ti jau 67-ąjį kar­tą vyks­tan­čia­me jau­ni­mo mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je. Sėk­mė kon­kur­se ly­dė­jo vie­nin­te­lį ja­me da­ly­va­vu­sį ko­lek­ty­vą iš Lie­tu­vos – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nį or­kest­rą „Sva­jo­nė“.

Pir­mą kar­tą or­kest­ro is­to­ri­jo­je jau­nie­ji mu­zi­kan­tai iš­ban­dė jė­gas tarp­tau­ti­nia­me mu­zi­kos kon­kur­se. Iš pra­džių ne­drą­siai pa­sva­jo­ję apie to­kią ga­li­my­bę, „sva­jo­niu­kai“ ga­vo gra­žią do­va­ną – Aly­taus mies­to Zon­ta klu­bas, į lab­da­ros va­ka­rą pa­kvie­tęs vi­suo­me­nę, su­rin­ko lė­šų, o trūks­ta­mas sky­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, kad jie ga­lė­tų su­mo­kė­ti ren­gi­nio star­to mo­kes­tį ir da­ly­vau­ti kon­kur­se Bel­gi­jo­je. Grei­tai pra­bė­go pus­an­trų me­tų in­ten­sy­vaus dar­bo, jau­nie­siems mu­zi­kan­tams tal­ki­no jų va­do­vai Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė, Jus­ti­na Jo­čy­tė-Ori­nie­nė, gru­pių va­do­vai In­gri­da Krikš­čiū­nie­nė, Eg­lė Če­po­nai­tė, Mo­ni­ka Ryš­ku­tė, An­ta­ni­na Pa­sa­ra­vi­čie­nė, Ri­čar­das Ma­tu­le­vi­čius, Sau­lius Bu­čins­kas.

„Sva­jo­nė“ Bel­gi­jo­je, di­ri­guo­ja­ma jau­no­jo di­ri­gen­to Ka­ro­lio Va­ria­ko­jo, kon­kur­se pa­si­ro­dė, kai Lie­tu­vo­je bu­vo mi­ni­ma Mo­ti­nos die­na, o vė­lų sek­ma­die­nio va­ka­rą Aly­tų ap­skrie­jo pui­ki ži­nia, ko­kią iš­skir­ti­nę do­va­ną mu­zi­kan­tai pa­do­va­no­jo ne tik sa­vo ma­moms, bet ir vi­siems aly­tiš­kiams – or­kest­ras ta­po kon­kur­so lau­re­a­tais.

Ka­me­ri­nių, sty­gi­nių ir sim­fo­ni­nių or­kest­rų ka­te­go­ri­jo­je „Sva­jo­nei“ bu­vo skir­tas vie­nas iš tri­jų aukš­čiau­sių ap­do­va­no­ji­mų. Pa­si­ro­dy­mas įver­tin­tas 1-ąja vie­ta ir di­plo­mu „Cum lau­de“ (lot. – su pa­gy­ri­mu).

Eu­ro­pos mu­zi­kos fes­ti­va­liui „Sva­jo­nė“ ren­gė­si iš anks­to ir įdė­jo daug pa­stan­gų, kad jų su­dė­ty­je skam­bė­tų sim­fo­ni­niams or­kest­rams bū­tini in­stru­men­tai. Vie­nas jų – obo­jus, ku­rį pa­dė­jo įsi­gy­ti Aly­taus mies­to Zon­ta klu­bas. Bel­gi­jo­je obo­ju­mi gro­jo jau­nuo­sius mu­zi­kan­tus mo­kan­ti Eg­lė Če­po­nai­tė. 

Sva­jo­nės“ pro­gra­mo­je, ku­rią ver­ti­no kon­kur­so Bel­gi­jo­je ko­mi­si­ja, skam­bė­jo Ge­or­ge’o Bi­zet „Kar­men“ siu­i­ta Nr.1, kom­po­zi­to­rės Kris­ti­nos Va­si­liaus­kai­tės „Trys lie­tu­vių liau­dies dai­nos“, Joh­no  Wil­liam­so skry­džio te­ma, Fred­die’io Mer­cu­ry’io „Bo­he­miš­ko­ji rap­so­di­ja“.

2005 me­tais įkur­tas sim­fo­ni­nis Aly­taus jau­ni­mo or­kest­ras yra gro­jęs su di­ri­gen­tais Juo­zu Do­mar­ku, il­ga­me­tis jo va­do­vas – Pra­nas Ste­pa­no­vas, prieš ket­ve­rius me­tus iš­ėjęs ana­pi­lin, be­je, taip pat sky­nė kon­kur­so Bel­gi­jo­je lau­rus, ta­čiau su Na­cio­na­li­nės M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los or­kest­ru.

Nuo 2015 me­tų „Sva­jo­nei di­ri­guo­ja ma­est­ro J.Do­mar­ko mo­ki­nys Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis. Lau­rus iš Bel­gi­jos par­ve­žan­ti „Sva­jo­nė“ ne­tru­kus pri­sta­tys ir nau­ją kom­pak­ti­nę plokš­te­lę, ku­rią įra­šė su Aly­tu­je vei­kian­čia „3A stu­di­ja”.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.