Pre­zi­den­to rin­ki­mai: Lie­tu­vo­je pir­mau­ja In­gri­da Ši­mo­ny­tė, Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se – Gi­ta­nas Nau­sė­da

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Gegužė 14
Nauseda ir Simonyte
Sutinkami prezidento rinkimų rezultatai Gi­ta­no Nau­sė­dos ir Ingridos Šimonytės štabuose. G.Nausėda – su savo augintiniu Grikiu, I.Šimonytė rezultatus pasitinka šokio judesiu.     Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, ge­gu­žės 12-ąją, vy­kę Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mai at­ei­nan­čiai pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, kaip ir bu­vo dau­ge­lio prog­no­zuo­ta, ne­si­bai­gė pir­muo­ju tu­ru. Ša­lies pre­zi­den­tą dar teks rink­ti po dvie­jų sa­vai­čių – ge­gu­žės 26-ąją kar­tu su vyk­sian­čiais at­sto­vų rin­ki­mais į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Ant­ra­ja­me pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­re su­si­rungs In­gri­da Ši­mo­ny­tė, pir­ma­ja­me tu­re ga­vu­si 31,21 proc. pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų pa­lai­ky­mą, ir Gi­ta­nas Nau­sė­da, ku­riuo kaip bū­si­mu pre­zi­den­tu pa­ti­kė­jo 30,93 proc. rin­ki­mų da­ly­vių. Vi­so­se pen­kio­se Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se pir­mau­ja G.Nau­sė­da.

Ski­ria 3 tūkst. 935 bal­sai

Ge­gu­žės 12-ąją Lie­tu­vos pre­zi­den­to pos­to sie­kė de­vy­ni kan­di­da­tai – Vy­te­nis Po­vi­las An­driu­kai­tis, Ar­vy­das Juo­zai­tis, Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, Gi­ta­nas Nau­sė­da, Min­dau­gas Pui­do­kas, Nag­lis Pu­tei­kis, Sau­lius Skver­ne­lis, In­gri­da Ši­mo­ny­tė ir Val­de­mar To­ma­šev­ski.

Tei­sę rink­ti pre­zi­den­tą tu­rė­jo be­veik 2,5 mln. gy­ven­to­jų, o šia tei­se pa­si­nau­do­jo 56,92 proc.

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį ša­lies va­do­vas ne­iš­rink­tas – pri­rei­kė ant­ro­jo tu­ro, ku­ris vyks po dvie­jų sa­vai­čių, ge­gu­žės 26-ąją, kar­tu su at­sto­vų rin­ki­mais į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Ja­me su­si­rungs du di­džiau­sią rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą pel­nę kan­di­da­tai: I.Ši­mo­ny­tė, su 31,21 proc. da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų pa­lai­ky­mu, ir G.Nau­sė­da, ku­riam pa­si­ti­kė­ji­mą pa­reiš­kė 30,93 proc. at­ėju­sių­jų bal­suo­ti.

Abu kan­di­da­tus ski­ria 3 tūkst. 935 bal­sai.

Tre­čio­je vie­to­je – S.Skver­ne­lis, ku­rio kan­di­da­tū­rą pa­lai­kė 19,67 proc. rin­ki­mų da­ly­vių, ket­vir­tas – V.P.An­driu­kai­tis (4,79 proc.), penk­to­je – A.Juo­zai­tis (4,69 proc.), šeš­to­je vie­to­je – V.To­ma­šev­ski (3,98 proc.), sep­tin­to­je – M.Pui­do­kas (2,58 proc.), aš­tun­to­je vie­to­je – N.Pu­tei­kis (0,79 proc.) ir de­vin­to­je – V.Ma­zu­ro­nis (0,65 proc.).

 Aly­taus ap­skri­ty­je re­zul­ta­tai pa­lan­kes­ni ki­tam kan­di­da­tui

Tarp pen­kių Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių ak­ty­viau­si bu­vo drus­ki­nin­kie­čiai. Pas­ta­ro­jo­je sa­vi­val­dy­bė­je yra per 18 tūkst. rin­kė­jų, o pre­zi­den­to rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 59,36 proc.

Pa­gal rin­kė­jų ak­ty­vu­mą an­tra yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Iš dau­giau nei 46 tūkst. rin­kė­jų sa­vo va­lią iš­reikš­ti pra­ėju­sį sek­ma­die­nį at­ėjo 56,05 proc.

Ma­žai nuo aly­tiš­kių at­si­li­ko va­rė­niš­kiai. Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je tei­sę da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se tu­rė­jo per 20 tūkst. gy­ven­to­jų, o ja pa­si­nau­do­jo 56,04 proc.

Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, tu­rin­čio­je dau­giau nei 17 tūkst. rin­kė­jų, pre­zi­den­to rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 55,96 proc.

Pa­sy­viau­si ap­skri­ty­je bu­vo Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Ši sa­vi­val­dy­bė tu­ri be­veik 24 tūkst. rin­kė­jų, o pre­zi­den­tą rin­ko 55,23 proc.

Nors ir ne­žy­miai, ta­čiau vi­so­se pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se pir­ma­vo G.Nau­sė­da. Pa­vyz­džiui, Aly­taus mies­te už jį sa­vo bal­sus ati­da­vė 31,27 proc. rin­ki­mų da­ly­vių, už I.Ši­mo­ny­tę – 30,19 proc., už S.Skver­ne­lį – 21,73 proc.

Aly­taus ra­jo­ne G.Nau­sė­da pel­nė 29,76 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, I.Ši­mo­ny­tė – 28,25 proc., S.Skver­ne­lis – 27,74 proc.

31,65 proc. bal­suo­ti at­vy­ku­sių drus­ki­nin­kie­čių sa­vo bal­sus ati­da­vė G.Nau­sė­dai, 29,90 proc. – I.Ši­mo­ny­tei, 24,65 proc. – S.Skver­ne­liui.

Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 33,66 proc. rin­ki­mų da­ly­vių bal­sa­vo už G.Nau­sė­dą, 29,49 proc. – už I.Ši­mo­ny­tę, 21,93 proc. – už S.Skver­ne­lį.

Vie­nin­te­lė­je Aly­taus ap­skri­ties Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je rin­kė­jai į an­trą vie­tą pa­ky­lė­jo S.Skver­ne­lį, – jis su­rin­ko 27 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių laz­di­jiš­kių bal­sų. Už G.Nau­sė­dą čia bal­sus ati­da­vė 31,95 proc. da­ly­va­vu­sių­jų pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, o už I.Ši­mo­ny­tę – 26,25 proc.

Vi­si skel­bia­mi pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tai yra pre­li­mi­na­rūs, įsta­ty­miš­kai juos Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri pa­tvir­tin­ti per sep­ty­nias die­nas po rin­ki­mų.

Kaip ver­ti­na kan­di­da­tai?

I.Ši­mo­ny­tė sa­ko dė­ko­jan­ti aly­tiš­kiams ir vi­siems ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jams, ku­rie pa­lai­kė jos kan­di­da­tū­rą rin­ki­muo­se, taip pat vi­siems, ku­rie da­ly­va­vo rin­ki­muo­se ir iš­reiš­kė sa­vo pi­lie­ti­nę va­lią bal­suo­da­mi ir už ki­tus kan­di­da­tus: „Re­zul­ta­tai Aly­taus ap­skri­ty­je, ypač Aly­tu­je, Aly­taus ra­jo­ne, Drus­ki­nin­kuo­se, džiu­gi­nan­tys. Abu su ki­tu į ant­rą­jį tu­rą iš­ėju­siu kan­di­da­tu su­rin­ko­me la­bai pa­na­šų bal­sų skai­čių. Įkve­pia ir džiu­gi­na, kad žmo­nėms pa­si­ro­dė ar­ti­mos ma­no ver­ty­bės. Ma­nau, kad tie, ku­rie už ma­ne bal­sa­vo, ži­no, jog esa­me pri­bren­dę svar­biems spren­di­mams. Jie nė­ra nei leng­vi, nei pa­pras­ti, bet ma­tau, kad žmo­nės ti­ki, jog ga­liu su­telk­ti tų spren­di­mų pa­ieš­koms.“

Į ant­rą­jį pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­rą pa­te­ku­si I.Ši­mo­ny­tė tei­gė, nors iki šio tu­ro li­ku­sios ma­žiau nei dvi sa­vai­tės, per tą lai­ką steng­sis ap­lan­ky­ti re­gio­nus, no­rin­ti tęs­ti pra­dė­tus po­kal­bius su žmo­nė­mis apie vi­siems svar­bias svei­ka­tos ap­sau­gos, so­cia­li­nes pro­ble­mas.

G.Nau­sė­da taip pat dė­ko­ja vi­siems už jį bal­sa­vu­siems dzū­kams: „La­bai džiau­giuo­si pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tais Aly­taus ap­skri­ty­je. Žmo­nės iš­gir­do ma­no pa­siųs­tą ži­nią apie vie­nin­gą Lie­tu­vą ir jos ge­ro­vės ver­ty­bes. Jiems tai svar­bu, ir žmo­nės ma­ni­mi pa­ti­kė­jo.“

Kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus įvar­di­jo ir ki­tą jo sėk­mės prie­žas­tį Dzū­ki­jo­je – ak­ty­vų jo šta­bo sa­va­no­rių dar­bą.

  Komentaras

  Abu pretendentai į prezidentus reiklesni nei esama. Tad dalis savivaldybių, kur ir dabar atsakingai vystosi ir eis į priekį. Kur dalis praktiškai ir sumažinę paskolas bei pačios iš savęs ES paramos sustiprėję jau užsidirba. O štai Alytaus miesto savivaldybei, jei paskolų apie 17 milijonų eurų, kaip pagal įstatymus tik investicijoms gali skolintis ir tegu parodo kur dabar tiek investicijų vykdo, reiškia..? Kaip ir rajono jei kiek ten n milijonų - aukso amžiaus imituojant nesimato.. Ir prie abiejų pretendentų.

  Komentaras

  Nei vieno nesimato, kad bando sekti sėkmingai besivystančios Estijos pavyzdžiu. Kur išsiviešinę su kgb.., kad įtampų neliktų. Jų valstybės paskolos 2 milijardai eurų ir daugėjant gyventojų skaičiui nesunku atiduot. Reiškia ateitis geras užsitikrinę nežiūrint kas ten valdžioje. Lietuvoje vaizdelis priešingai. Tarsi sutarę pratyli. Ypač kaip po 2020 metų mažės ES parama ir bus sunkiau dar prisidės papildomai viso 17 milijardų eurų paskolų gražinimas per metus po 4 milijardus eurų. Kur mažėjant gyventojų skaičiui šansų.... Nors dalis šalies savivaldybių jau iš ES paramų sustiprėję ir jau dabar veržliai į priekį eina. Alytaus savivaldybės suklimpę...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.