Mašinų gamykla „Astra”: jau 90 metų jauni ir inovatyvūs!

Ro­kas Mak­si­ma­vi­čius
Komentarai (0)
2019 Gegužė 7
nuotrauka
„Ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų sri­ty­je yra ne­ri­bo­ta erd­vė moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, ku­rią „Ast­ra“ vyk­do kar­tu su Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tu, kur­da­ma nau­jus ga­mi­nius, ku­rie ati­tik­tų nuo­lat kin­tan­čius klien­tų po­rei­kius“, – sako „Astros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Lie­sio­nis.
Kiek­vie­nas nau­jas pa­sie­ki­mas yra tik se­nų­jų už­si­brėž­tų tiks­lų lu­bos, ku­rias pra­mu­šus pa­sie­kia­mos nau­jo gy­va­vi­mo eta­po grin­dys, nuo ku­rių vėl ten­ka at­si­spir­ti sie­kiant nau­jų tiks­lų, – toks va­do­vų po­žiū­ris į ver­slo iš­šū­kius AB ma­ši­nų ga­myk­lai „Ast­ra“ šie­met leis švęs­ti įspū­din­gą ju­bi­lie­jų.

Sėk­min­ga ni­ša

Šian­dien „Ast­ra“ – vie­na se­niau­sių me­ta­lo ap­dir­bi­mo sek­to­riaus įmo­nių Lie­tu­vo­je. Tiek re­gio­ne, tiek vi­so­je Eu­ro­po­je ži­no­ma juo­do­jo ir ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų bei slė­gi­nių in­dų ga­min­to­ja, pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­jan­ti į dau­gy­bę Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ša­lių.

„Ast­ros“ pirm­ta­kas – tar­pu­ka­riu ak­ci­nės ben­dro­vės pa­grin­dais įkur­tas fab­ri­kas „Ūk­maš“ – veik­lą pra­dė­jo nuo že­mės ūkio ma­ši­nų ir at­sar­gi­nių jų da­lių ga­my­bos. So­viet­me­čiu įmo­nė vir­to pra­mo­ni­nės skal­bi­mo tech­ni­kos ga­min­to­ja.

Lie­tu­vai at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę ben­dro­vė pa­si­kei­tė iš es­mės: aki­mirks­niu už­si­da­rius tu­rė­toms rin­koms, se­ri­ji­niai ga­mi­niai ta­po ne­pa­klau­sūs, kei­tė­si įmo­nės struk­tū­ra ir net pa­va­di­ni­mas. Ben­dro­vės ko­man­da ėmė­si nau­jų rin­kų pa­ieš­kų, va­do­vai ir spe­cia­lis­tai – nau­jų iš­šū­kių.

Ga­mi­nant pra­mo­ni­nę skal­bi­mo tech­ni­ką įgy­tos uni­ka­lios, anuo­met ne­dau­ge­lio per­sio­rien­ta­vi­mo lai­ko­tar­pį iš­gy­ve­nu­sių įmo­nių tu­rė­tos dar­bo su ne­rū­di­jan­čiuo­ju plie­nu ži­nios su­da­rė prie­lai­das ženg­ti į ki­tos kryp­ties ga­mi­nių ni­šas. Stak­liš­kių įmo­nė „Lie­tu­viš­kas mi­dus“ bu­vo klien­tė, ku­riai „Ast­ra“ pa­ga­mi­no pir­mą­ją ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lą – ji eks­plo­a­tuo­ja­ma iki šiol.

Nors rei­kia pri­pa­žin­ti, kad tech­niš­kai nuo da­bar įmo­nė­je ga­mi­na­mų tal­pyk­lų ji ski­ria­si ne ma­žiau nei ar­klio trau­kia­mas ve­ži­mas nuo elek­tro­mo­bi­lio „Tes­la Mo­del S“. Pa­stan­gos per­kva­li­fi­kuo­ti, mo­ky­ti dar­buo­to­jus ir spe­cia­lis­tus, dieg­ti pa­žan­ges­nes tech­no­lo­gi­jas tik­rai pa­si­tei­si­no.

Pro­ver­žio iš­šū­kiai

Nuo 1990-ųjų įmo­nės veik­lo­je ga­li­ma iš­skir­ti tris eta­pus. Pir­ma­sis pra­si­dė­jo iš­kart po ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo ieš­kant nau­jų veik­los ni­šų. Tuo me­tu Bal­ti­jos ša­ly­se ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų nie­kas ne­ga­mi­no, jos bū­da­vo im­por­tuo­ja­mos iš Va­ka­rų Eu­ro­pos ir kai­na­vo ne­įti­kė­ti­nai bran­giai dėl trans­por­ta­vi­mo, mui­tų ir ne­kuk­lių tar­pi­nin­kų mar­žų.

„Ast­ros“ pa­si­rink­ta ni­ša bu­vo su­dė­tin­ga ir dėl di­de­lio in­ves­ti­ci­jų po­rei­kio, ir dėl ži­nių apie šiuos vi­siš­kai nau­jus pro­duk­tus sto­kos. Ir tas stra­te­gi­nis ne­ži­no­mos ni­šos pa­si­rin­ki­mas pa­si­tei­si­no. „Ast­ra“ per 25 me­tus su­ge­bė­jo tap­ti sva­ria rin­kos žai­dė­ja, ge­ban­čia kon­ku­ruo­ti su dau­gy­be so­li­džių ga­min­to­jų tiek Eu­ro­pos Są­jun­go­je, tiek ir už jos ri­bų.

Ant­ra­sis eta­pas – di­de­lių in­ves­ti­ci­jų lai­ko­tar­pis – 2008 me­tai. Bu­vo pra­dė­tos 5,5 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jos, ku­rios lei­do iš­plės­ti ga­my­bi­nius plo­tus, įdieg­ti ab­so­liu­čiai pa­žan­giau­sias ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no au­to­ma­ti­nio su­vi­ri­ni­mo ir au­to­ma­ti­nio po­li­ra­vi­mo tech­no­lo­gi­jas. Tai bu­vo dar vie­nas di­de­lis žings­nis link di­des­nio klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mo. Toks spren­di­mas iš es­mės pa­kei­tė vie­no es­mi­nių ga­my­bi­nių pro­ce­sų – su­vi­ri­ni­mo – ko­ky­bę bei na­šu­mą ne pro­cen­tais, o kar­tais.

 2008 me­tais smo­gus fi­nan­sų kri­zei, mi­nė­tos tech­no­lo­gi­jos įmo­nei su­tei­kė an­trą kvė­pa­vi­mą. „Ast­ra“ ėmė pro­jek­tuo­ti ir ga­min­ti naf­tos ga­vy­bos bei per­dir­bi­mo pra­mo­nės įran­gos ga­min­to­jams rei­ka­lin­gus tech­no­lo­giš­kai su­dė­tin­gus slė­gi­nius in­dus, skir­tus jū­ri­nėms naf­tos plat­for­moms. Klien­tų rei­ka­la­vi­mų bei po­rei­kių su­pra­ti­mas ir nau­jos tech­no­lo­gi­jos lei­do aug­ti, tap­ti stip­res­niems ir be­ne ge­riau­siai ži­no­miems ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų ga­min­to­jams ne tik Bal­ti­jos ša­ly­se, bet ir Skan­di­na­vi­jo­je.

Re­kor­di­nis au­gi­mas

2018-ie­ji – tie­siog ge­riau­si me­tai „Ast­ros“ is­to­ri­jo­je. 250 dar­buo­to­jų tu­rin­ti įmo­nė pa­sie­kė 18,2 mln. eu­rų apy­var­tą – tai yra net 36 proc. au­gi­mas. 80 proc. „Ast­ros“ pro­duk­ci­jos bu­vo eks­por­tuo­ta į 20 už­sie­nio ša­lių. Įmo­nė pui­kiai su­pran­ta, kad kiek­vie­nas nau­jas pa­sie­ki­mas yra tik se­nų­jų už­si­brėž­tų tiks­lų lu­bos, ku­rias pra­mu­šus pa­sie­kia­mos nau­jo gy­va­vi­mo eta­po grin­dys, nuo ku­rių vėl ten­ka at­si­spir­ti sie­kiant nau­jų tiks­lų. O įmo­nės kryp­tis šian­dien la­bai kon­kre­ti ir aiš­ki.

Ben­dro­vės va­do­vai ne­abe­jo­ja, kad per­spek­ty­vų tei­kia tik kom­pe­ten­ci­jų plėt­ra ir nau­jų, no­va­to­riš­kų ga­mi­nių kū­ri­mas. „Ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų sri­ty­je yra ne­ri­bo­ta erd­vė moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, ku­rią „Ast­ra“ vyk­do kar­tu su Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tu, kur­da­ma nau­jus ga­mi­nius, ku­rie ati­tik­tų nuo­lat kin­tan­čius klien­tų po­rei­kius, – aiš­ki­no ga­myk­los ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Lie­sio­nis. – Efek­ty­ves­ni ši­lu­mos mai­nai, itin grei­tas pro­duk­tų su­mai­šy­mas, nau­jų plie­nų bei ypa­tin­gų izo­lia­ci­nių me­džia­gų pri­tai­ky­mas – tai tik da­lis šian­dien įmo­nės spren­džia­mų už­duo­čių, ku­rios yra ak­tu­a­lios var­to­to­jui ir ku­ria jam di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę.“

Tai su­pras­da­ma „Ast­ra“ ypač daug in­ves­tuo­ja ir į nau­jų pro­duk­tų plėt­rą, ku­riai rei­kia ir ati­tin­ka­mų ga­my­bi­nių pa­jė­gu­mų. Kaip tik to­dėl šiuo me­tu bran­di­na­mas dar vie­nas, jau tre­čia­sis, įmo­nės trans­for­ma­ci­jos eta­pas, ku­rio tiks­las ar­ti­miau­siu me­tu at­lik­ti dar vie­ną 5 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­ją ir pra­plės­ti įmo­nės ga­my­bos plo­tus bei tech­no­lo­gi­nius pa­jė­gu­mus. Taip bū­tų pa­ten­kin­tas po­rei­kis pa­siū­ly­ti pla­tes­nę di­de­lių ga­ba­ri­tų ga­mi­nių ga­mą ir su­kur­ti dar di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę.

Įmo­nė­je daug in­ves­tuo­ja­ma į žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių efek­ty­vi­ni­mą. Vi­di­niai ir iš­ori­niai mo­ky­mai, skan­di­na­viš­kos ge­ro­sios pa­tir­ties tai­ky­mas, pro­ce­sų val­dy­mas ir žmo­giš­kų­jų san­ty­kių ge­ri­ni­mas yra es­mi­nis pri­ori­te­tas, ku­riam tel­kia­mas dė­me­sys tu­rė­jo dau­giau­sia įta­kos įmo­nės re­zul­ta­tams.

„Per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ben­dro­vės par­da­vi­mai au­go 63 proc. iš es­mės ne­di­di­nant dar­buo­to­jų skai­čiaus ir be­veik ne­kei­čiant ga­mi­nių kai­nų. Vi­sa tai lei­do pa­siek­ti efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas, nau­ji ino­va­ty­vūs ga­mi­niai ir nau­jos tech­no­lo­gi­jos, taip pat in­ves­ta­vi­mas pa­nau­do­jant ir Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tų lė­šas ne tik į „kie­tą“ pro­duk­tą ir įren­gi­nius, bet ir į dar­buo­to­jų mo­ky­mus, jų to­bu­lė­ji­mą, ga­my­bos pla­na­vi­mo ir val­dy­mo ERP sis­te­mas“, – sa­kė įmo­nės va­do­vas V.Lie­sio­nis.

Šian­dien AB ma­ši­nų ga­myk­la „Ast­ra“ ga­li pa­si­džiaug­ti ga­mi­nan­ti tal­pyk­las bei slė­gi­nius in­dus iš ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no che­mi­jos, mais­to, far­ma­ci­jos, naf­tos, lai­vų sta­ty­bos, bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos pra­mo­nės ša­koms, o jos eks­por­to kryp­tys ne­ap­si­ri­bo­ja Eu­ro­pa. „Ast­ros“ var­du pa­žy­mė­tų ga­mi­nių ga­li­ma ap­tik­ti Šiau­rės, Pie­tų Ame­ri­kos ša­ly­se, Af­ri­ko­je, Azi­jo­je ir net to­li­mo­jo­je Aust­ra­li­jo­je.

In­di­vi­du­a­lus po­žiū­ris

Se­ri­ji­nių ga­mi­nių „Ast­ra“ šian­dien ne­be­ga­mi­na. „Kiek­vie­nas klien­tas tu­ri in­di­vi­du­a­lią pro­ble­mą ir įmo­nės spe­cia­lis­tai jam siū­lo in­di­vi­du­a­lų spren­di­mą“, – ga­myk­los stra­te­gi­ją ko­men­ta­vo ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V.Lie­sio­nis. Per­nai 15 in­ži­nie­rių su­pro­jek­ta­vo 270 skir­tin­gų ti­pų tal­pyk­lų ir slė­gi­nių in­dų, ku­rių per me­tus pa­ga­min­ta 450 vnt., tad vi­du­ti­nis se­ri­jiš­ku­mas yra vi­so la­bo 1,6.

To­kio se­ri­jiš­ku­mo ga­my­bo­je tik at­ski­ruo­se ga­my­bi­nio pro­ce­so ele­men­tuo­se ga­li­ma pri­tai­ky­ti vi­suo­ti­nai ži­no­mą ir lai­ko pa­tik­rin­tą „To­y­o­tos“ ga­my­bos fi­lo­so­fi­ją – dėl to „Ast­ra“ ku­ria sa­vą ga­my­bos fi­lo­so­fi­ją.

Įmo­nės šū­kis „Mes ži­nom ke­lią“ at­spin­di kryp­tin­gus „Ast­ros“ už­si­brėž­tus tiks­lus bei per dau­ge­lį me­tų vi­sų dar­buo­to­jų kar­tų su­kaup­tas ži­nias, ku­rias sėk­min­gai pa­nau­do­jant kas­die­nė­je veik­lo­je sie­kia­ma ben­dro re­zul­ta­to – bū­ti kon­ku­ren­cin­giems rin­ko­je, pa­ten­kin­ti klien­tų po­rei­kius bei lū­kes­čius spren­džiant jų tu­ri­mas pro­ble­mas ir iš­lai­kant aukš­čiau­sius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.