Nr. 49 (13572)

2021-05-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 49 (13572) skaitykite:

 • Sa­vo ne­įga­lų vai­ką į Ne­mu­ną įme­tu­si mo­te­ris po teis­mo spren­di­mo ap­si­džiau­gė: „Esu pa­ten­kin­ta”
 • Aly­tu­je 5–8 kla­sės moks­lo me­tus baigs nuo­to­li­niu bū­du
 • Ko­ro­na­vi­ru­sas ne­iš­lais­vi­na Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų
 • Bus šie­nau­ja­mos ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­lės, se­niū­ni­jo­se so­di­na­mos gė­lės
 • Aly­taus ra­jo­ne – dar dau­giau ga­li­my­bių rū­šiuo­ti at­lie­kas
 • Ket­vir­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no am­bu­la­to­ri­jo­se skie­pams – gy­va ei­lė
 • Til­te­lis per Aly­tu­pį jau įreng­tas, ne­tru­kus mies­tą ir ra­jo­ną su­jungs ir dvi­ra­čių bei pės­čių­jų ta­kas per jį
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – nau­ji dar­buo­to­jai
 • Ir už­da­rius du­ris pa­va­sa­riais lai­kas bėg­te bė­ga
 • Dau­giau­sia pra­šy­mų kirs­ti svei­kus me­džius aly­tiš­kiai pa­tei­kia ka­pi­nių te­ri­to­ri­jo­se
 • Gel­bė­to­jų ko­man­da iš ARATC: at­lie­kas mes su­tvar­ky­si­me, bet kas pa­keis žmo­nių el­ge­sį?
 • Aki­sta­ta su ne­lai­mė­mis ug­nia­ge­sius iš­mo­ko bran­gin­ti gy­ve­ni­mą
 • Šv. Flo­ri­jo­no die­nos pro­ga – svei­ki­ni­mai ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams
Vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das ko­vo pa­bai­go­je tre­čią kar­tą skelb­ta­me auk­cio­ne už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną par­da­vi­nė­jo sep­ty­nis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus...
Nors pastarosiomis dienomis didelių eilių prie Alytaus centrinio pašto nematyti, tačiau prasidėjus išmokų ar mokesčių mokėjimui čia rikiuojasi daug žmonių. Ilgos eilės piktina ne tik klientus, bet ir...
Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, ba­lan­džio 27-osios duo­me­ni­mis, pa­tvir­tin­ti 23 di­de­lio pa­to­ge­niš­ku­mo – ag­re­sy­vios H5N8 at­mai­nos – paukš­čių...
Ko­vo vi­du­ry­je nuo­to­li­niu bū­du spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai Va­le­ri­jus Ven­cius, Čes­lo­vas...
Vidutinė svetainės gyvavimo trukmė – 2 metai ir 7 mėnesiai. Tai nėra ilgas laiko tarpas ir tikriausiai kiekvienas, pradedantis savo internetinį projektą, kelia sau žymiai aukštesnius tikslus. Tam, kad...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.