Vie­ti­niam iž­dui per 250 tūkst. eu­rų – iš aist­rų tarp mies­to va­do­vų su­kė­lu­sių ir auk­cio­nuo­se par­duo­tų že­mės skly­pų (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sklypas prie „Maximos“
Už da­bar tris auk­cio­nuo­se par­duo­tus skly­pus bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se iš vi­so su­mo­kė­ta be­veik 267 tūkst. eu­rų. Į mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą tu­ri įplauk­ti per 130 tūkst. eu­rų.
Vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das ko­vo pa­bai­go­je tre­čią kar­tą skelb­ta­me auk­cio­ne už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną par­da­vi­nė­jo sep­ty­nis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se (nuotr.). Du skly­pai bu­vo par­duo­ti už pra­di­nę kai­ną ir pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­čių pro­jek­tai su Vals­ty­bės že­mės fon­du su­de­rin­ti tuoj po įvy­ku­sių auk­cio­nų. Vie­no skly­po, par­duo­to už kiek di­des­nę nei pra­di­nę kai­ną, su­tar­ties pro­jek­tas su­de­rin­tas tik šios sa­vai­tės pra­džio­je. O vie­nas skly­pas iš tuo­met bu­vu­sių aš­tuo­nių mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je par­duo­tas pir­ma­me, per­nykš­tį spa­lį su­reng­ta­me auk­cio­ne už žen­kliai di­des­nę kai­ną, nei bu­vo nu­sta­ty­ta pra­di­nė. Dzū­ki­jos sos­ti­nės te­ri­to­ri­ja Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je be­veik prieš dve­jus me­tus bu­vo su­kė­lu­si aist­rų dėl no­ro ją ati­duo­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams, pri­rei­kė net pro­ku­ro­rų įsi­ki­ši­mo.

Už tris par­duo­tus skly­pus į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą tu­ri įplauk­ti per 130 tūkst eu­rų

Ko­vo pa­bai­go­je Vals­ty­bės že­mės fon­do tre­či­ą­kart su­reng­ta­me auk­cio­ne sep­ty­ni skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo par­duo­da­mi už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną, ku­ri bu­vo ir pir­ma­me per­nykš­tį spa­lį vy­ku­sia­me auk­cio­ne. Jų dy­dis – nuo dau­giau kaip 20 arų iki be­veik 55 arų. Jų vi­sų pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na – per 600 tūkst. eu­rų, o ji nu­sta­ty­ta pa­gal in­di­vi­du­a­lius ver­ti­ni­mus.

Du skly­pai mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­je Ser­ben­tų gat­vė­je par­duo­ti už pra­di­nę kai­ną, jų auk­cio­nuo­se bu­vo po vie­ną da­ly­vį. Vie­nas maž­daug 29 arų skly­pas par­duo­tas už šiek tiek dau­giau nei 53 tūkst. eu­rų, ki­tas, ku­rio dy­dis – 26 arai, už maž­daug 48 tūkst. eu­rų.

Šių skly­pų pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­tys su Vals­ty­bės že­mės fon­du bu­vo su­de­rin­tos tuoj po įvy­ku­sių auk­cio­nų.

Su­tar­ties de­ri­ni­mas už­tru­ko dėl tre­čio mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je auk­cio­no bū­du par­duo­to be­veik 55 arų skly­po San­tai­kos gat­vė­je. Dėl jo var­žė­si du da­ly­viai, tad pra­di­nė par­da­vi­mo 135 tūkst. eu­rų kai­na pa­di­dė­jo iki 165 tūkst. eu­rų, o su­tar­tis bu­vo su­de­rin­ta tik šios sa­vai­tės pra­džio­je.

Vals­ty­bės že­mės fon­das, siek­da­mas iš­sau­go­ti skly­pų pir­kė­jų kon­fi­den­cia­lu­mą, ne­at­sklei­džia net fak­to, ar juos nu­pir­ko fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys.

Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, reg­la­men­tuo­jan­čiais vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų par­da­vi­mą auk­cio­nuo­se, pu­sė gau­tos su­mos ati­ten­ka į vals­ty­bės biu­dže­tą, pu­sė – į sa­vi­val­dy­bių, ku­rių te­ri­to­ri­jo­se yra par­duo­ti skly­pai, iž­dą.

Už da­bar tris auk­cio­nuo­se par­duo­tus skly­pus iš vi­so su­mo­kė­ta be­veik 267 tūkst. eu­rų. Tad į mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą tu­ri įplauk­ti per 130 tūkst. eu­rų.

Ka­dan­gi juos bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir iš­si­mo­kė­ti­nai, ar pir­kė­jai tuo pa­si­nau­do­jo? Vals­ty­bės že­mės fon­do tei­si­nin­kės San­dros Sta­niu­ly­tės tei­gi­mu, ši ap­lin­ky­bė taip pat ne­at­sklei­džia­ma: „Ta­čiau ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, va­do­vau­jan­tis ati­tin­ka­mu Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, skly­pams įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai nu­ma­ty­tas mak­si­ma­lus pen­kio­li­kos me­tų lai­ko­tar­pis, mo­kant 5 pro­cen­tų me­ti­nes pa­lū­ka­nas. O jos taip pat pu­siau da­li­ja­mos į vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tus.“

Ke­tu­ri že­mės skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je pir­kė­jų ne­su­lau­kė ir tre­čia­me auk­cio­ne. Ket­vir­tas jų auk­cio­nas vyks bir­že­lio vi­du­ry­je vėl­gi už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną.

„Lidl Lie­tu­va“ plėt­ros stra­te­gi­jos to­liau ne­ko­men­tuo­ja

Sėk­min­giau­siai mies­to biu­dže­tui bu­vo par­duo­tas vie­nas skly­pas mi­nė­to­je Dzū­ki­jos sos­ti­nės te­ri­to­ri­jo­je pir­ma­me Vals­ty­bės že­mės fon­do skelbtame auk­cio­ne, ku­ris vy­ko per­nykš­tį spa­lį. Tai Ser­ben­tų gat­vė­je esan­tis be­veik 57 arų že­mės plo­tas už be­veik 253 tūkst. eu­rų, o dėl jo var­žė­si trys da­ly­viai. Pra­di­nė 138 tūkst. eu­rų kai­na pa­di­dė­jo dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė už par­duo­tą šį skly­pą jau me­tų pra­džio­je bu­vo ga­vu­si per 120 tūkst. eu­rų ir pi­ni­gus pla­nuo­ja pa­nau­do­ti te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mui.

Tad iš ke­tu­rių par­duo­tų skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je vie­ti­nis iž­das už­dir­bo dau­giau kaip 250 tūkst. eu­rų.

Sau­sį mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir ben­dro­vė „Lidl Lie­tu­va“ yra su­da­riu­sios te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­ce­so ini­ci­ja­vi­mo su­tar­tį dėl de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo, ku­rio tiks­las yra su­jung­ti du skly­pus, jų vie­nas – auk­cio­ne įsi­gy­tas Ser­ben­tų gat­vė­je. Taip pat su­jung­tam skly­pui sie­kia­ma nu­sta­ty­ti ko­mer­ci­nės pa­skir­ties nau­do­ji­mo bū­dą. Pa­gal šią su­tar­tį „Lidl Lie­tu­va“ fi­nan­suo­ja de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gi­mą.

Taip pat sau­sį sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je bu­vo svars­ty­tas pro­jek­tuo­to­jų pra­šy­mas iš­nag­ri­nė­ti pro­jek­tuo­ja­mo pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­to, esan­čio pir­ma­me auk­cio­ne įsi­gy­to skly­po ad­re­su, ir ki­to skly­po, esan­čio Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, pro­jek­to pri­si­jun­gi­mo prie mies­to gat­vių spren­di­nius. Sta­ty­to­jas ir už­sa­ko­vas – „Lidl Lie­tu­va“.

Nors aki­vaiz­du, kad ši ben­dro­vė tu­ri są­sa­jų su pir­ma­me auk­cio­ne įsi­gy­tu skly­pu mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je, ta­čiau jos at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Li­na Sker­sy­tė ir sau­sį, ir da­bar pa­reiš­kė, kad plėt­ros stra­te­gi­ja ne­ko­men­tuo­ja­ma.

Kaip skly­pai at­si­dū­rė Vals­ty­bės že­mės fon­de?

Vi­si aš­tuo­ni že­mės skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je už­ima maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­tą.

Pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vai juos lai­kė par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se, pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­sui. Taip siek­ta pra­tur­tin­ti vie­ti­nį iž­dą.

Dėl šių skly­pų 2019-ųjų ru­de­nį bu­vo ki­lu­sios aist­ros tarp so­cial­de­mok­ra­tų mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir jau bu­vu­sio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio. Pas­ta­ra­sis skly­pus mi­nė­tų gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je per­da­vė Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Apie tai su­ži­no­jęs me­ras dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo – pra­ras­tų pi­ni­gų į mies­to biu­dže­tą – krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą.

Pro­ku­ra­tū­rai pra­dė­jus ty­ri­mą, by­la teis­mo ne­pa­sie­kė, nes Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba at­šau­kė sa­vo spren­di­mą skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je su­teik­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams.

Taip šie skly­pai at­si­dū­rė Vals­ty­bės že­mės fon­do auk­cio­nuo­se.

Be­je, per­nykš­tį ru­de­nį mies­to ta­ry­bai dėl pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­lei­džiant R.Juo­nį iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų ki­lęs triukš­mas dėl šių skly­pų bu­vo įvar­di­ja­mas kaip vie­na iš ne­pa­si­ti­kė­ji­mo prie­žas­čių.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ce minunat și simplu, care a adus bucurie și fericire în viața mea după ce am văzut o postare despre cum a ajutat o doamnă numită Rebecca, am decis să-l contactez pentru ajutor atunci când i-am spus că Dumnezeu l-a trimis pe om DR.WEALTHY pe felul în care amantul meu m-a părăsit timp de 8 luni fără să mă sune sau să mă trimită prin mesaje text, când am împărtășit trista mea experiență cu DR. WEALTHY, a spus că totul va fi în regulă în 5 zile, aș fi, sunt sigur că ceea ce spune acest bărbat este real, așa că am decis să încerc și ceea ce m-a surprins cel mai mult la început, mă gândeam, de asemenea, că nu este real Am învățat că era ca alții care vor veni și vor adăuga durere durerii oamenilor, neștiind acolo sentimente, ci pentru a face un prost din tine, dar acest mare om DR. WEALTHY nu este niciodată așa că a lui este pentru totdeauna și îi face pe oameni să fie fericiți cu cel pe care îl iubesc, sunt atât de fericit, chiar înainte de cele 3 zile tocmai am primit un telefon de la un bărbat care m-a părăsit timp de 8 luni, spunând că îmi pare rău și că vrea să mă întorc la viața lui, am fost atât de fericit, El m-a invitat la o cină, ceea ce am vrut să spun acolo, am vorbit amândoi și a spus că vrea să demonstreze că nu mă va părăsi niciodată pentru nicio altă doamnă pe care m-a logodit și De asemenea, faceți-mă să am acces la tot contul său. SĂNĂTOS un bărbat care mi-a adus bucurie în viața mea, vă rog prieteni care au nevoie de ajutor, aș sfătui și jur că dr. Dr. WEALTHY este omul potrivit și nu acei falși care sunt online pentru a face bani și nu pentru a ajuta aici este DR. E-mailul privat al lui WEALTHY. wealthylovespell@gmail.com whatsApp numărul +2348105150446.

  Komentaras

  Sveiki ir Sveiki atvykę į „Spotcap Global Financial Services“, mano vardas Claudia Klein, esu vokietė ir siūlau visokias paskolų paslaugas

  Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, patarsiu susisiekti su mano įmone per | spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

  Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninė paskola, verslo paskola ir daug daugiau), siūlome tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų ir mes suteikiame paskolas su mažomis palūkanomis. 3% per metus. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairiausių tikslų naudodama įvairiausius paskolų produktus.

  Pripažįstu faktą, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, turintiems finansinių problemų ir kuriems reikia jų sprendimo, daugeliui žmonių taip sunku gauti nuosavybės paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansinių institucijų dėl didelė palūkanų norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito balas ar kitos priežastys

  Nebereikia laukimo laiko ar įtempto banko apsilankymo. Mūsų paslauga yra prieinama visą parą, be išeiginių - galite gauti paskolą ir užbaigti operacijas bet kada ir kur jums to reikia

  Teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Jei turite klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką į spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | ir mes nedelsdami jus aptarnausime

  Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose !!

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.