Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai įspė­ja: „Na­mi­nius paukš­čius pir­ki­te tik iš pa­ti­ki­mų pre­kiau­to­jų” (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Paukščių gripas
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to ba­lan­džio 26-osios tu­ri­mais duo­me­ni­mis, jo ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je – vi­so­je Aly­taus ap­skri­ty­je ir Prie­nų ra­jo­no bei Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­se vei­kian­čiuo­se de­vy­nio­li­ko­je paukš­ty­nų lai­ko­ma apie 1 mln. 870 tūkst. na­mi­nių paukš­čių. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.
Kaip skel­bia Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, ba­lan­džio 27-osios duo­me­ni­mis, pa­tvir­tin­ti 23 di­de­lio pa­to­ge­niš­ku­mo – ag­re­sy­vios H5N8 at­mai­nos – paukš­čių gri­po pro­trū­kiai Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no, Tra­kų, Šir­vin­tų, Mo­lė­tų ra­jo­nų ir Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bių ne­di­de­liuo­se ūkiuo­se. Su­nai­kin­ta dau­giau kaip 500 viš­tų. Mi­nė­tos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai griež­ti­na pre­kiau­to­jų na­mi­niais paukš­čiais, pas­ta­ruo­ju me­tu jų vyk­do­mą pre­ky­bą jau­no­mis viš­to­mis, kon­tro­lę, tik­ri­na šių paukš­čių įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tus. Tai la­bai ak­tu­a­lu sie­kiant už­kirs­ti ke­lią paukš­čių gri­pui plis­ti. Vil­niaus kraš­te pa­pli­tus šiai na­mi­niams paukš­čiams mir­ti­nai li­gai, pa­tys pre­kiau­to­jai tvir­ti­no, kad jau­nos viš­tos įsigytos kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je be ve­te­ri­na­ri­nių ser­ti­fi­ka­tų, liu­di­jan­čių jų svei­ka­tos būk­lę.

Aly­taus ra­jo­ne paukš­čių gri­pas dar nie­ka­da ne­fik­suo­tas

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­mas Čer­nius, Aly­taus ra­jo­ne paukš­čių gri­pas dar nie­ka­da ne­fik­suo­tas: „Aly­taus ap­skri­ty­je, kon­kre­čiai – Drus­ki­nin­kuo­se ši lau­ki­niams ir na­mi­niams paukš­čiams mir­ti­na li­ga bu­vo nu­sta­ty­ta gul­bei, ku­ri ras­ta kri­tu­si Ne­mu­ne. Tai bu­vo maž­daug prieš pus­an­tro mė­ne­sio, be­veik tuo pa­čiu me­tu ras­tos kri­tu­sios gul­bės ir Klai­pė­dos kraš­te. Vi­soms joms diag­no­zuo­ta di­de­lio pa­to­ge­niš­ku­mo, grei­tai plin­tan­ti paukš­čių gri­po at­mai­na H5N8.“

Sa­vai­tės pra­džio­je, ba­lan­džio 27-ąją, nu­sta­čius 23 šios at­mai­nos at­ve­jus Vil­niaus kraš­to ne­di­de­liuo­se viš­tų ūkiuo­se, Aly­taus de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai, kaip ir ki­ti de­par­ta­men­tai, ima­si griež­tos pre­kiau­to­jų šiais paukš­čiais kon­tro­lės. Mat Vil­niaus kraš­to viš­tų pre­kiau­to­jai ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tams pri­si­pa­ži­no šiuos na­mi­nius paukš­čius įsi­gi­ję iš kai­my­ni­nės Len­ki­jos be ve­te­ri­na­ri­nių ser­ti­fi­ka­tų, pa­tvir­ti­nan­čių na­mi­nių paukš­čių svei­ka­tos būk­lę. O šios ša­lies paukš­čių ūkiuo­se siau­čia paukš­čių gri­po H5N8 at­mai­na, tad ti­kė­ti­na, kad paukš­čiai bu­vo ne­le­ga­liai įvež­ti iš už­krės­tų ūkių.

 

„Vi­si pre­kiau­to­jai tu­ri bū­ti įre­gist­ra­vę sa­vo veik­lą“

R.Čer­niaus tei­gi­mu, šiuo me­tu dau­giau­sia pre­kiau­ja­ma jau­no­mis viš­to­mis, to­kių ofi­cia­liai tar­ny­bo­je re­gist­ruo­tų pre­kiau­to­jų Aly­taus ra­jo­ne yra ke­tu­ri: „Siek­da­mi, kad ne­aiš­kios kil­mės na­mi­niai paukš­čiai ne­pa­tek­tų pas jų au­gin­to­jus, pra­dė­jo­me pa­kar­to­ti­nai tik­rin­ti paukš­čių įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tus. Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką gy­vais paukš­čiais ga­li pre­kiau­ti tik mū­sų tar­ny­bos lei­di­mus tu­rin­tys as­me­nys ir paukš­ti­nin­kys­tės ūkiai. Vi­si pre­kiau­to­jai tu­ri bū­ti įre­gist­ra­vę sa­vo veik­lą, tu­rė­ti paukš­čių įsi­gi­ji­mą ir kil­mę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus.“

Ne­tru­kus at­ši­lus orams, pra­si­dės pre­ky­ba viš­čiu­kais, tad dar la­biau pa­di­dės ti­ki­my­bė įsi­gy­ti ne­aiš­kios kil­mės šių paukš­čių.

„Krei­pia­mės į vi­sus pir­kė­jus. Na­mi­nius paukš­čius pir­ki­te tik iš pa­ti­ki­mų pre­kiau­to­jų. Gy­vais paukš­čiais pre­kiau­jan­tis as­muo tu­ri ves­ti jų ap­skai­tą, pir­kė­jui pa­pra­šius, pa­teik­ti do­ku­men­tus apie paukš­čių kil­mę, svei­ka­tos būk­lę ir veis­lę. Nors ir vie­ną viš­čiu­ką per­kant, pre­kiau­to­jas pir­kė­jui pri­va­lo iš­duo­ti do­ku­men­tą – važ­ta­raš­tį su vi­sa rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja. Toks do­ku­men­tas rei­ka­lin­gas, jei bū­tų skun­džia­ma­si dėl įsi­gy­tų ne­tin­ka­mų paukš­čių“, – tvir­ti­no Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rius R.Čer­nius.

 

Na­mi­niai paukš­čiai už­si­kre­čia nuo lau­ki­nių

Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai na­mi­nius paukš­čius rei­ka­lau­ja lai­ky­ti už­da­ry­tus ar­ba lai­ky­ti ap­tva­ruo­se pa­va­sa­ri­nės lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jos lai­ko­tar­piu, nes paukš­čių gri­pu na­mi­niai paukš­čiai už­si­kre­čia nuo lau­ki­nių.

Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je jau im­tas fik­suo­ti grei­tai plin­tan­čios at­mai­nos paukš­čių gri­po vi­ru­sas, ir bai­gian­tis di­džia­jai lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja na­mi­nius paukš­čius lai­ky­ti ap­tva­ruo­se, sau­go­ti juos nuo pri­ėji­mo prie at­vi­rų van­dens tel­ki­nių.

Da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jus kvie­čia bū­ti at­sa­kin­gus ir su­pra­tin­gus, nes nuo paukš­čių gri­po šių au­gin­ti­nių kri­ti­mas yra be­veik šim­tap­ro­cen­ti­nis.

R.Čer­niaus tei­gi­mu, gy­ven­to­jai, pa­ste­bė­ję, kad na­mi­niai paukš­čiai nu­sto­ja les­ti, tam­pa apa­tiš­ki, ima kris­ti, bū­ti­na pra­neš­ti vie­ti­niams ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jams ar­ba į Aly­taus de­par­ta­men­tą tel. (8 315) 33993.

 

Ar ga­li už­si­krės­ti žmo­nės?

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to ba­lan­džio 26-osios tu­ri­mais duo­me­ni­mis, jo ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je – vi­so­je Aly­taus ap­skri­ty­je ir Prie­nų ra­jo­no bei Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­se vei­kian­čiuo­se de­vy­nio­li­ko­je paukš­ty­nų lai­ko­ma apie 1 mln. 870 tūkst. na­mi­nių paukš­čių. Dau­giau­sia juo­se – mė­si­nių viš­čiu­kų broi­le­rių. Iš mi­nė­to skai­čiaus paukš­ty­nų de­vy­ni yra Aly­taus ra­jo­ne, o juo­se au­ga apie 860 tūkst. broi­le­rių, per 100 tūkst. viš­tų, 8 tūkst. put­pe­lių ir per 2 tūkst. ka­la­ku­tų.

De­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, in­di­vi­du­a­liuo­se Aly­taus ra­jo­no ūkiuo­se na­mi­nių paukš­čių ga­li bū­ti ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių. Tiks­laus skai­čiaus ne­ži­no­ma, nes to­kiems ūkiams ofi­cia­liai re­gist­ruo­ti au­gi­na­mų šių paukš­čių ne­rei­kia.

Ar paukš­čių gri­pu ga­li už­si­krės­ti žmo­nės? Kaip sa­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė, ši li­ga yra paukš­čių: „Vi­ru­sai mu­tuo­ja ir mu­ta­vęs vi­ru­sas ga­li per­si­duo­ti žmo­gui, ta­čiau Lie­tu­vo­je bent kol kas to­kių at­ve­jų ne­fik­suo­ta. Taip yra at­si­ti­kę, kiek man yra ži­no­ma, Ki­ni­jo­je.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.