Kokia Alytaus centrinio pašto ateitis? (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Paštas
Nors pastarosiomis dienomis didelių eilių prie Alytaus centrinio pašto nematyti, tačiau prasidėjus išmokų ar mokesčių mokėjimui čia rikiuojasi daug žmonių. Ilgos eilės piktina ne tik klientus, bet ir miesto valdžios atstovus. Pastarieji yra kreipęsi į bendrovės Lietuvos pašto vadovybę su prašymais ieškoti sprendimų. Bendrovė šią problemą ėmė spręsti, pailgindama pašto darbo laiką, maksimalų siuntų kiekį nukreipdama į paštomatus, atidarydama laikiną siuntų išdavimo punktą buvusio Alytaus 3-iojo pašto patalpose, Topolių gatvėje. Punktas veiklą baigs šios savaitės pabaigoje, siuntų išdavimo langelis bus atidarytas pašto skyriuje Ūdrijos gatvėje. Lietuvos paštas pranešė, ir kokia ateitis laukia Alytaus centrinio pašto.

Krei­pė­si me­ras ir Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė

Dėl su­si­da­ran­čių gy­ven­to­jų ei­lių lau­ke prie Aly­taus cen­tri­nio pa­što, už­da­rius vie­ną di­des­nių sky­rių To­po­lių gat­vė­je, su ben­dro­vės Lie­tu­vos pa­štas va­do­vais mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis dis­ku­ta­vo dar be­veik prieš dve­jus me­tus, šios ta­ry­bos ir sa­vo kaip tie­sio­giai iš­rink­to me­ro ka­den­ci­jos pra­džio­je. Tuo­met Lie­tu­vos pa­štas Aly­taus cen­tri­nia­me pa­šte pa­di­di­no dar­buo­to­jų, ap­tar­nau­jan­čių klien­tus, skai­čių ir pa­ža­dė­jo dar di­din­ti, jei­gu bus po­rei­kis.

Per­nai sau­sį me­ras ei­lių klau­si­mą prie Aly­taus cen­tri­nio pa­što kė­lė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je, ku­riai pa­val­dus Lie­tu­vos pa­štas.

Ko­vo pa­bai­go­je N.Ce­siu­lis vėl su Lie­tu­vos pa­što at­sto­vais aiš­ki­no­si dėl ei­lių prie Aly­taus cen­tri­nio pa­što, nes si­tu­a­ci­ja iš tie­sų ne­nor­ma­li. Me­rui, va­žiuo­jant į dar­bą, kol už­si­de­gė ža­lias švie­so­fo­ro sig­na­las gat­vė­je, prie šio pa­što pa­vy­ko su­skai­čiuo­ti net 46 lau­ke lau­kian­čius žmo­nes ir toks vaiz­de­lis mies­to cen­tre jam ne­pa­si­ro­dė nor­ma­lus.

Taip pat ko­vą dėl tos pa­čios pro­ble­mos į Lie­tu­vos pa­što va­do­vy­bę krei­pi­mą­si pa­ra­šė ir mies­to ta­ry­bos Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė. Šios gru­pės ta­ry­bos na­rių įsi­ti­ki­ni­mu, Aly­taus cen­tri­nio pa­što klien­tų ap­tar­na­vi­mo sa­lė aki­vaiz­džiai per ma­ža, už­grūs­ta len­ty­no­mis su įvai­rio­mis pre­kė­mis, se­ny­vo am­žiaus ar ne­įga­liems žmo­nėms nė­ra vie­tos at­si­sės­ti. Dėl ko­ro­na­vi­ru­so su­si­klos­čiu­si si­tu­a­ci­ja ei­lėms prie šio pa­što įta­kos ne­tu­ri, nes ir prieš tai ne­re­tai su­si­da­ry­da­vo ei­lės lau­ke.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vo Va­le­ri­jaus Ven­ciaus tei­gi­mu, Aly­taus cen­tri­nis pa­štas ša­lia klien­tų ap­tar­na­vi­mo sa­lės tu­ri ir ki­tų pa­tal­pų, jas ga­lė­tų pa­nau­do­ti klien­tams ap­tar­nau­ti: „Ne­ži­nau, ko­dėl ne­gal­vo­ja­ma apie ei­lė­se lau­kian­čius žmo­nes. O Aly­taus 3-io­jo pa­što sky­riaus To­po­lių gat­vė­je už­da­ry­mą pa­va­din­čiau nesu­si­pra­ti­mu. Jis bu­vo gy­ven­to­jams la­bai rei­ka­lin­gas, vei­kė tik­rai pa­to­gio­je vie­to­je. Ap­gai­les­tau­ju, kad sa­vo lai­ku ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į ma­no 2019-ųjų va­sa­rio pra­džio­je ini­ci­juo­tą ir 635 aly­tiš­kių pa­si­ra­šy­tą pe­ti­ci­ją dėl Aly­taus 3-io­jo pa­što sky­riaus iš­sau­go­ji­mo. Jo­je bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys ir į žen­kliai blo­gė­jan­čias pa­što dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas bei di­dė­jan­čius dar­bo krū­vius. Pe­ti­ci­ja bu­vo ad­re­suo­ta Lie­tu­vos pa­štui.“

Ką pa­vy­ko pa­keis­ti ir kas dar kei­sis?

Šiuo me­tu Lie­tu­vos pa­štas Aly­tu­je tu­ri du sky­rius – Pul­ko gat­vė­je Aly­taus cen­tri­nį ir Ūd­ri­jos gat­vė­je, pre­ky­bos cen­tre „Are­na“.

Po mies­to val­džios krei­pi­mų­si į Lie­tu­vos pa­što va­do­vy­bę dėl su­si­da­ran­čių ei­lių prie Aly­taus cen­tri­nio pa­što nuo ba­lan­džio 6-osios bu­vu­sio­se pa­što pa­tal­po­se To­po­lių gat­vė­je įreng­tas lai­ki­nas siun­tų iš­da­vi­mo punk­tas. De­ja, jis veiks iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos, ba­lan­džio 30-osios.

Kaip sa­kė Lie­tu­vos pa­što tin­klo va­do­vas Jo­nas Sa­daus­kas, sky­riu­je Ūd­ri­jos gat­vė­je iki šiol siun­tos ne­bu­vo iš­duo­da­mos, ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu pa­laips­niui į čia bus per­ke­lia­mos da­lies mies­to gy­ven­to­jų siun­tos.

Ben­dro­vės tin­klo va­do­vas tvir­ti­no, kad Aly­taus cen­tre įreng­tas sky­rius yra se­na­me pa­sta­te, jis nė­ra pri­tai­ky­tas šiuo­lai­ki­nei pa­što veik­lai: „No­rint jas pri­tai­ky­ti, rei­kė­tų ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų re­mon­tui. Taip pat pa­što veik­lai ne­tin­ka­mos ir To­po­lių gat­vė­je esan­čios pa­tal­pos, to­dėl jo­se nuo­la­ti­nės veik­los ne­pla­nuo­ja­me vyk­dy­ti. Tačiau Alytuje turime ilgalaikių tikslų, kuriais sieksime didinti bendrą pašto paslaugų prieinamumą bei pato­gumą gyventojams – atnaujinti pašto skyrius, plėsti paštomatų tinklą.“

J.Sa­daus­ko pa­si­tei­ra­vus, kur pla­nuo­ja­ma per­kel­ti Aly­taus cen­tri­nį pa­štą, jis pa­reiš­kė, kad šiuo me­tu tai svars­to­mas klau­si­mas ir kon­kre­čios vie­tos dar ne­ga­lin­tis įvar­dy­ti. Tik pa­žy­mė­jo, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma at­nau­ji­na­mų pa­što sky­rių per­ke­lia­ma į pre­ky­bos cen­trus dėl gy­ven­to­jų pa­to­gu­mo: „Gy­ven­to­jai daž­nai lan­ko­si pre­ky­bos cen­truo­se, klien­tams pa­to­gu už­suk­ti į pa­štą ei­nant ap­si­pirk­ti. Taip pat pre­ky­bos cen­truo­se įreng­tuo­se sky­riuo­se yra il­ges­nis dar­bo lai­kas, yra au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, pa­tal­pos pri­tai­ky­tos žmo­nėms su ne­ga­lia. Šios stra­te­gi­jos lai­ko­mės ir Aly­tu­je.“

Pa­što ver­si­ja dėl su­si­da­ran­čių ei­lių

Lie­tu­vos pa­što tin­klo va­do­vas J.Sa­daus­kas tei­gė, kad nuo per­nykš­čio lap­kri­čio fik­suo­ja­mi re­kor­di­niai siun­tų kie­kiai, ku­rie le­mia ir di­des­nį klien­tų srau­tą pa­što sky­riuo­se. O dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų ap­tar­nau­ja­ma ma­žiau klien­tų nei įpras­tai, dėl to su­si­da­ro di­des­nės ei­lės.

Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos pa­šte gau­na­mų iš už­sie­nio siun­tų kie­kis šių me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį bu­vo 32 proc. di­des­nis nei tuo pa­čiu per­nykš­čiu lai­ko­tar­piu. Di­džio­sios da­lies – apie 70 proc. – siun­tų kil­mės ša­lis yra Ki­ni­ja.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Laukiau registruoto laiško ,visą dieną bbuvau namuose ir vakare pašto dėžutėj pranešimas kad nepavykus įteikti laiško jį atsiimt pašte. Paštinikas net nesivargina pakilt į antrą aukštą . Teko valandą laukt prie pašto dėl kažkieno neatsakingumo.

  Komentaras

  Ir tačiau bet.... Kokia Piliakalnio ateitis ir praeitis, ypač, ant kurio sodinami medžiai. 25 KM nuo Alytaus link Kauno, už Balbieriškio po kairei ? Juk eidavome nemokamai į žygius su paminklosaugos inkais tų medžių pjauti ir kirsti nuo piliakalnių !!! Ant pačios viršūnės - še tau !

  Komentaras

  Lietuvos pašto ateitis tikrai niekam nerūpi. Rūpi privatizuoti pastatus esančius miestų centrinėse dalyse. O pasakos apie tai , kad palpos prekybos centruose yra geriau pritaikytos negu specialiai paštui statyti pastatai - tai grynos sapalionės. Pašto ateitis kaip ir visos LT labai abejotina, nes kol kas viskas tik ''žemyn upe''

  Komentaras

  IDOMU KA JIS TURI ARLIKTI JUK DARBUOTOJAI NEATNESA LAISKO I NAMUS IR NEIMETA I PASTO DEZUTE O ATNESA MAZA LAPELI I PASTO DEZUTE KO PASEKOJE TURI EITI I PASTA IR STOVETI LAUKRE EILEJE KAD PASIIMTI GAUTA LAISKA KARANTINO METU RADAU TOKIU LAPELIU NET 5 IR NEI KARTO NEJAU I PASTA IR NESTOVEJAU EILEJE JEI NESUGEBA ATNESTI LAISKO TAI GAL PASTA IS VISO REIKIA LIKVIDUOTI JUK KURJERIAI ATNESA NE TIK LAISKUS BET IR SIUNTINIUS I NAMUS O PASTO DARBUOTOJAI TIK LAPELIUS SUGEBA ATNEST O LAISKU NESUGEBA

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.