Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės pa­ska­ta – im­tis slau­gos ir glo­bos pa­slau­gų per­žiū­ros (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Slauga
Ko­vo vi­du­ry­je nuo­to­li­niu bū­du spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai Va­le­ri­jus Ven­cius, Čes­lo­vas Dau­gė­la, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir jos se­niū­nas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius pa­reiš­kė, kad jie pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro per­tvar­ky­mo. Tuo sie­kia­ma cen­tro funk­ci­jas per­duo­ti ki­toms sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms ir per me­tus su­tau­py­ti apie 120 tūkst. eu­rų vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų. Ba­lan­džio 29-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­aiš­kė­jo, kad al­ter­na­ty­vų spren­di­mo pro­jek­tą tei­kia ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Nors ta­ry­ba pri­ėmė al­ter­na­ty­vą, ta­čiau es­mė iš­lie­ka, – bus ima­ma­si slau­gos ir glo­bos pa­slau­gų per­žiū­ros.

Per­tvar­ka pa­siū­ly­ta dėl ke­lių cen­tro vyk­do­mų veik­lų

Kaip ko­vo vi­du­ry­je su­reng­to­je nuo­to­li­nė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vai, pa­pras­tai vie­na įmo­nė vyk­do vie­ną veik­lą, o Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras net ke­lias, – spor­to, re­a­bi­li­ta­ci­jos, slau­gos ir glo­bos.

Ta­ry­bos na­rių tvir­ti­ni­mu, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras ga­lė­tų per­im­ti spor­ti­nę veik­lą, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė – re­a­bi­li­ta­ci­ją ir slau­gą, glo­bą – pri­va­čios įstai­gos ar aso­cia­ci­jos ben­dra­dar­biau­jant su sa­vi­val­dy­be, to­kių pa­vyz­džių yra ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vai pa­ste­bė­jo, kad vi­sos mi­nė­tos pa­slau­gos mies­te bū­tų tei­kia­mos ir to­liau. O per­tvar­kius Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trą, at­si­sa­kant šio cen­tro ad­mi­nist­ra­ci­jos, per me­tus bū­tų su­tau­po­ma apie 120 tūkst. eu­rų mies­to biu­dže­to lė­šų, kon­cen­truo­jan­tis tik į tie­sio­gi­nę veik­lą pa­ge­rė­tų pa­slau­gų ko­ky­bė bei pri­ei­na­mu­mas, at­si­ras­tų ga­li­my­bė plės­ti rei­ka­lin­gas pa­slau­gas.

Mi­nė­ta ta­ry­bos na­rių gru­pė pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­siū­ly­ta iki ge­gu­žės 10-osios su­da­ry­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos pa­ren­gi­mo dar­bo gru­pę iš ta­ry­bos na­rių, me­di­ci­nos, so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties spe­cia­lis­tų, taip pat cen­tro da­li­nin­kų – Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos at­sto­vų. Iki rug­sė­jo tu­rė­tų bū­ti pa­reng­ta ši ga­li­my­bių stu­di­ja ir pa­teik­ta ver­tin­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

 

Pa­si­džiaug­ta gi­mu­sia al­ter­na­ty­va

Ba­lan­džio 29-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­aiš­kė­jo, kad Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės pa­teik­tam spren­di­mo pro­jek­tui yra tei­kia­ma mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­reng­ta al­ter­na­ty­va. Jo­je taip pat pra­šo­ma pa­ves­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui iki ge­gu­žės 10-osios su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, bet ne Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mo ga­li­my­bių stu­di­jai pa­reng­ti, o pla­nui dėl re­a­bi­li­ta­ci­jos, slau­gos ir glo­bos pa­slau­gų plėt­ros ga­li­my­bių mi­nė­ta­me cen­tre ir ki­to­se mies­to as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se.

Dar­bo gru­pė taip pat bū­tų su­da­ro­ma iš ta­ry­bos na­rių, me­di­ci­nos, so­cia­li­nių ir glo­bos pa­slau­gų spe­cia­lis­tų. Ji to­kį pla­ną tu­rė­tų pa­teik­ti iki rug­pjū­čio 10-osios, dėl jo ap­si­spręs­ti tu­rė­tų mies­to ta­ry­ba.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­čiu­si jos at­sto­vė L.Ra­dze­vi­čiū­tė pa­si­džiau­gė gi­mu­sia al­ter­na­ty­va: „Abu spren­di­mo pro­jek­tai ge­ri, ta­čiau skir­tu­mas, kad mū­sų pro­jek­te kal­ba­ma apie vie­nos įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mą, o al­ter­na­ty­vo­je – apie vi­sų įstai­gų tei­kia­mų mi­nė­tų pa­slau­gų per­žiū­rą. Tik­rai rei­kia per­žiū­rė­ti ir li­ku­sius dve­jus ka­den­ci­jos dve­jus me­tus kaip rei­kiant pa­dir­bė­ti.“

Ji pa­brė­žė, kad nie­ko ne­sie­kia­ma dras­ky­ti ar nai­kin­ti, tik ko­ky­biš­kes­nių so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gų, iš ku­rių įstai­gos tu­ri už­si­dirb­ti.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vo V.Ven­ciaus pa­ste­bė­ji­mu, tik­rai nė­ra no­ro blo­gin­ti slau­gos ir glo­bos pa­slau­gas, ypač tei­kiant slau­gos pa­slau­gas dažnai rei­ka­lin­ga ir an­tro ly­gio me­di­kų pa­gal­ba, tad gal jos ga­lė­tų bū­ti tei­kia­mos li­go­ni­nė­je: „Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre tik­rai yra kur tau­py­ti, jau vien ver­ti­nant šio cen­tro ad­mi­nist­ra­ci­nio apa­ra­to iš­lai­ky­mą.“

 

„Tai tu­rė­jo ini­ci­juo­ti mies­to va­do­vai“

Mies­to ta­ry­bai svars­tant slau­gos ir glo­bos pa­slau­gų per­žiū­rą prie nuo­to­li­nio po­sė­džio pa­si­jun­gęs aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Vy­tau­tas Ba­kas sa­kė ga­vęs dau­giau nei dvi­de­šim­ties mi­nė­to cen­tro Glo­bos sky­riaus gy­ven­to­jų pra­šy­mą juos iš­girs­ti ir ne­si­im­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro re­or­ga­ni­za­ci­jos ne­pa­si­ta­rus su šio cen­tro gy­ven­to­jais, ne­si­im­ti per­tvar­kos re­mian­tis tik fi­nan­si­niais ar­gu­men­tais.

Sei­mo na­rys kvie­tė ta­ry­bos na­rius su­pras­ti, kad glo­bo­ti­niams mi­nė­tas cen­tras yra ta­pęs na­mais.

Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė al­ter­na­ty­viam spren­di­mo pro­jek­tui dėl slau­gos ir glo­bos pa­slau­gų mies­te per­žiū­ros.

Po to­kio ta­ry­bos spren­di­mo V.Ven­cius tvir­ti­no, kad jo at­sto­vau­ja­ma Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė pa­ska­ti­no nau­jai įver­tin­ti tei­kia­mas mi­nė­tas pa­slau­gas: „Tai tu­rė­jo ini­ci­juo­ti mies­to va­do­vai, pa­vyz­džiui, vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ruo­jan­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­tį. Juk vi­siems aki­vaiz­du, kad gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jų mies­te dau­gė­ja, jiems rei­kia so­cia­li­nių pa­slau­gų ir ko­ky­biš­kų, to­dėl su da­bar­ti­niu jų mo­de­liu, bran­giai fi­nan­suo­jant ad­mi­nist­ra­vi­mą, to­liau gy­ven­ti ne­be­ga­li­me.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tą griovėjų komandą jau galima priskirti pagyvenusių žmonių grupei, tad jau galėtų suprasti, kad ir senam žmogui norisi gerovės ir pastovumo. Teisingai pastebima, kad ardyti lengviausia, bet reikia įvertinti ir pasaulyje vykstančias tendencijas – gerinti senolių gyvenimo kokybę, o ne skaičiuokite svetimus pinigėlius. Labai teisingos Seimo nario V.Bako pastabos.

  Komentaras

  Reiktų miestui susigrąžinti prie Smetonos buvusios sanatorijos patalpas ir ten ,Alytaus šilelyje įrengti senelių namus! Kam miestui reikalingi recedyvistiniai ,dažnai po miestą besivalkiojantys džiovininkai? Juos reikia iškelti į sovietų pabaigoje suprojektuotą ligoninę! Tam griovyje ,kur dabar yra senoliai ir tik susirgdinti ,o ne slaugyti galima!

  Komentaras

  Tai rebilitacija ir slauga pataps mokama jai priklsusis privscioms strukturoms jau ir taip tusciu darzeliu ir mokyklu pilna galetu steigt valstyninius seneliu namus arba dalinai apmokamus miestas labai sensta vienisu daugeja darosi per sunku senukams o dar galetu but seimyniniai dviem senukams jie prisidetu savo pensijom

  Komentaras

  Kuris iš jų yra socialinių paslaugų specialistas? o gal daktaras geriatras, kuris išmano specialių poreikių turinčių žmonių problemas ir jų sveikatos ypatumus? Pritrūkote dėmesio, brangūs tarybos nariai? Griauti - ne darbas. Kai pasiūlysite naujas, kokybiškas vietas pacientų globai Alytuje, tada ir užsiimkite senųjų paslaugų griovimu.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.