Nr. 46 (13276)

2019-04-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 46 (13276) skaitykite:

  • Nau­ji mik­ro­au­to­bu­sai bei elek­tro­ni­nis bi­lie­tas – jau yra, lau­kia­ma nau­jos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos sto­te­lė­se
  • Šim­to me­tų su­lau­ku­sios se­no­lės gie­do­jo him­ną ir juo­kė­si iš sa­vęs
  • Vy­te­nis An­driu­kai­tis: „Ma­ne gąs­di­na pa­tai­ka­vi­mas ir klap­čiu­kiz­mas”
  • Vai­ko lū­po­mis kal­ba tie­sa
  • Švelnus žodis – tai lyg pavasario diena
  • ARATC veik­la per me­tus: su nau­jo­vė­mis – ar­čiau žie­di­nės eko­no­mi­kos
  • Šeš­ta­die­nį Su­dva­jų gi­ri­nin­ki­jo­je miš­ki­nin­kai su tal­ki­nin­kais so­dins miš­ką
  • Šei­mų At­ve­ly­kio šven­tė. Vai­kų Ve­ly­kė­lės
  • Ma­ri­niai ka­ro­sai
Alytaus rajono valdininkai didžiuojasi internetiniu pirkiniu – iš Kinijos atkeliavusia kinetine skulptūra, kuri papuošė Giluičio ežero pakrantę. Savivaldybės architektas Edvardas Minkevičius...
Sun­kiai ser­gan­tys aly­tiš­kiai ir jų ar­ti­mie­ji su­lau­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos. Iš su­tau­py­tų so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šų jiems pra­dė­tos ne­mo­ka­mai teik­ti...
Jau tris mėnesius gyventojai pensijai antros pakopos fonduose kaupia pagal naują modelį. Daugiau nei 800 tūkstančių Lietuvos gyventojų – kas antras, jei neskaičiuojame pensininkų ir vaikų – kiekvieną...
Ba­lan­džio 18-ąją mi­ni­ma Pa­sau­li­nė pa­min­klų ir pa­min­kli­nių vie­tų ap­sau­gos die­na. Ją pa­skel­bė Tarp­tau­ti­nės ta­ry­bos pa­min­klo­sau­gos ir žy­mių is­to­ri­nių vie­tų klau­si­mais...

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

 Projektuotojui, įgaliotam atstovui (-ei) ir projektinių pasiūlymų rengėjui - UAB „Vertės inovacija",

Va­kar bu­vo mi­ni­ma Šuns die­na ir ke­lios Aly­taus įstai­gos ją pa­mi­nė­jo ypač žais­min­gai. Sa­vo au­gin­ti­nius į dar­bus at­si­ve­dė „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo...
Nau­ja, su­dė­tin­ga, mu­zi­ka­li ir įspū­din­ga ke­tu­rių lėk­tu­vų gru­pės AN­BO pro­gra­ma, skir­ta Lie­tu­vos avia­ci­jos 100-me­čiui, ant­ra­die­nio va­ka­rą bu­vo pa­ro­dy­ta virš Aly­taus...
Šiais laikais kvepalų pasirinkimas toks platus, jog kiekvienas ir kiekviena gali rasti ne tik tokį kvapą, kuris jam yra malonus, tačiau tokį, kuris puikiai atspindi jo vidinį pasaulį ir suteikia...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.