Aly­taus pa­dan­gė­je „džia­za­vo” AN­BO, gru­pės ly­de­rį Ro­lan­dą Pa­ksą pa­kei­tė An­ta­nas Mar­čiu­kai­tis

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (0)
2019 Balandis 25
nuotrauka
Akrobatinės grupės ANBO pasirodymas Alytuje. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nau­ja, su­dė­tin­ga, mu­zi­ka­li ir įspū­din­ga ke­tu­rių lėk­tu­vų gru­pės AN­BO pro­gra­ma, skir­ta Lie­tu­vos avia­ci­jos 100-me­čiui, ant­ra­die­nio va­ka­rą bu­vo pa­ro­dy­ta virš Aly­taus ae­ro­dro­mo, o ją ste­bė­jo ne­ma­žas bū­rys avia­ci­jos my­lė­to­jų. Star­ta­vu­si Druskininkuose, avia­ci­jos pro­gra­ma bus ro­do­ma ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, pa­si­ro­dy­mų tu­rą or­ga­ni­zuo­ja Ne­mu­nai­ty­je gy­ve­nan­tis orei­vis Gin­ta­ras Šur­kus.

Da­bar­ti­nės ak­ro­ba­ti­nės gru­pės AN­BO pi­lo­tai – Ro­lan­das Pa­ksas, Ro­ber­tas No­rei­ka, Al­gi­man­tas Žen­te­lis ir An­ta­nas Mar­čiu­kai­tis – pri­sta­to vi­siš­kai nau­ją pro­gra­mą. De­ja, kaip pa­sa­ko­jo pa­si­ro­dy­mą ko­men­ta­vęs žur­na­lis­tas ir avia­to­rius Ed­mun­das Ga­nu­saus­kas, ji aly­tiš­kiams bu­vo pa­ro­dy­ta kiek pa­keis­ta, o vie­toj ke­tu­rių pi­lo­tų ją at­li­ko trys.

Pa­va­sa­ri­nis per­ša­li­mas su­truk­dė Aly­taus pa­dan­gė­je skris­ti gru­pės ly­de­riui – R.Pa­ksą pa­kei­tė trio ve­dęs A.Mar­čiu­kai­tis. De­ši­ny­sis ir kai­ry­sis spar­nai bu­vo ypač pa­ty­rę pi­lo­tai, ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo meist­rai R.No­rei­ka ir  A.Žen­te­lis.

„Gru­pi­nė ak­ro­ba­ti­ka man – lyg džia­zo mu­zi­kan­tų gro­ji­mas, pa­si­žy­min­tis sub­ti­liu at­lie­ka­mo kū­ri­nio po­jū­čiu, su­dė­tin­gu­mu ir pre­ci­ziš­ku­mu. Esu vie­nas ak­ro­ba­ti­nio džia­zo gru­pės AN­BO at­li­kė­jų, ma­no in­stru­men­tas Jak-50“, – yra sa­kęs A.Žen­te­lis, ir šis api­bū­di­ni­mas pui­kiai ti­ko tam, ką pa­dan­gė­je ma­tė aly­tiš­kiai.

Ne­pri­ekaiš­tin­gai tiks­liai at­lie­ka­mo­mis AN­BO pro­gra­mo­mis gro­žė­jo­si tūks­tan­čiai žiū­ro­vų Lie­tu­vo­je ir įvai­rio­se už­sie­nio ša­ly­se. Trum­pą­jį gru­pės pa­va­di­ni­mą AN­BO pi­lo­tai pa­si­rin­ko pa­gerb­da­mi avia­ci­jos kon­struk­to­riaus, Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos va­do, bri­ga­dos ge­ne­ro­lo An­ta­no Gus­tai­čio (1898–1941) at­mi­ni­mą. A.Gus­tai­čio ve­da­ma tri­jų AN­BO IV es­kad­ri­lė 1934-ųjų va­sa­rą sėk­min­gai ap­skri­do Eu­ro­pą. 1940 me­tais oku­pa­vę Lie­tu­vą, so­vie­tai su­nai­ki­no per 50 AN­BO lėk­tu­vų, o jų kū­rė­ją, vie­ną švie­siau­sių Lie­tu­vos avia­ci­jos vy­rų A.Gus­tai­tį 1941-ųjų spa­lio 16-ąją su­šau­dė Mask­vos Bu­tyr­kų ka­lė­ji­me.

Pra­ėju­sią va­sa­rą ket­ve­riu­kė su­ren­gė įspū­din­gą pa­si­ro­dy­mą virš ir po Aly­taus Bal­to­sios ro­žės til­tu. Nau­jo­ji pro­gra­ma, pa­ro­dy­ta virš Aly­taus ae­ro­dro­mo, įvy­ko ne­ei­li­niu lai­ku – ae­ro­dro­mas šie­met mi­ni 80-me­tį ir ae­ro­klu­bo 60-me­tį.

Avia­to­rių, sa­vo su­sto­ji­mui pa­si­ren­kan­čių Aly­tų, kas­met dau­gė­ja, jie at­skren­da ne tik iš ar­ti­mo­jo už­sie­nio ša­lių, bet ir iš to­liau esan­čių vals­ty­bių. Šį tu­riz­mą bū­tų ga­li­ma vys­ty­ti, pri­im­ti dau­giau įvai­res­nių lėk­tu­vų, ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu Aly­taus ae­ro­dro­me reik­tų at­nau­jin­ti, iš­plės­ti ki­li­mo-nu­si­lei­di­mo ta­ką, se­ną­ją in­fra­struk­tū­rą, at­sa­kin­gai puo­se­lė­tą ir iš­sau­go­tą, pa­gal ga­li­my­bes keis­ti šiuo­lai­ki­nės avia­ci­jos po­rei­kius ati­tin­kan­čia. AN­BO pro­gra­mos „Dangaus rap­so­di­ja“ pa­si­ro­dy­mo me­tu tarp žiū­ro­vų bu­vo ga­li­ma su­tik­ti me­rą Ne­ri­jų Ce­siu­lį, vi­ce­me­rę Jur­gi­tą Šu­ke­vi­čie­nę ir ne vie­ną Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį.

Pa­si­ro­dy­mas pa­dan­gė­je tru­ko be­veik pus­va­lan­dį, da­lis jo vy­ko skam­bant Fred­die‘o Mer­cu­ry‘o le­gen­di­nei dai­nai „We are the Cham­pions“. Pa­dan­gė­je nu­si­drie­kė tri­spal­vės dū­mų juos­tos, la­kū­nai de­monst­ra­vo su­dė­tin­gas fi­gū­ras, o ant že­mės pa­si­ro­dy­mą vai­ni­ka­vo fe­jer­ver­kai ir ug­nies sie­ne­lė. Net­gi pri­rei­kė vie­to­je bu­dė­ju­sių ug­nia­ge­sių pa­gal­bos, ir sau­sa žo­lė ant pie­vos bu­vo už­ge­sin­ta per ke­lias mi­nu­tes. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.