Šuns die­na Aly­taus įstai­go­se su au­gin­ti­niais: ge­ros nuo­tai­kos už­tai­sas, triu­kai ir svar­bi ži­nu­tė vi­suo­me­nei

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (3)
2019 Balandis 25
Vencius
Idėja Šuns dienos proga į darbą atsivesti augintinius šiemet užsikrėtė ir Sodros Alytaus skyriaus direktorius Valerijus Vencius.
Va­kar bu­vo mi­ni­ma Šuns die­na ir ke­lios Aly­taus įstai­gos ją pa­mi­nė­jo ypač žais­min­gai. Sa­vo au­gin­ti­nius į dar­bus at­si­ve­dė „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų bei Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros dar­buo­to­jai. Tą­dien įstai­go­se ne­trū­ko ne tik dė­me­sio ke­tur­ko­jams, bet ir pui­kios ap­lin­ki­nių nuo­tai­kos. Prie šios ini­cia­ty­vos įstai­gos jun­gia­si vi­suo­me­nei neš­da­mos svar­bių ži­nių apie ke­tur­ko­jus au­gin­ti­nius.

Šios die­nos lau­kia su ne­kan­tru­mu

Pir­mie­ji ini­cia­ty­vos at­si­ves­ti šu­nis į dar­bo­vie­tes au­to­riai per­nai bu­vo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų dar­buo­to­jai. Idė­ja ne­įpras­tai Aly­taus teis­mo rū­muo­se pa­mi­nė­ti Šuns die­ną ki­lo dar­buo­to­jai Dai­nai Sta­siu­ky­nie­nei, ku­ri sa­vo darb­da­vių at­si­klau­sė lei­di­mo bū­tent Šuns die­nos pro­ga į dar­bo­vie­tę at­si­ves­ti sa­vo ke­tur­ko­jį au­gin­ti­nį. Per­nai at­si­ves­ti au­gin­ti­nius į dar­bą iš­drį­so ke­tu­ri dar­buo­to­jai, o šie­met jų bu­vo jau pen­ki.

Ke­tur­ko­jų am­žius – nuo jau­no iki gar­baus, ūgis – nuo ma­žiau­sio iki di­de­lio.

„Teis­mo rū­muo­se lan­kė­si miš­rū­nės Ai­ra ir Mai­ra, pin­če­riu­kė Či­lė, pran­cū­zų bul­do­gė Ponč­ka ir big­lė Bor­ka. Taip jau su­ta­po, kad mū­sų teis­mo ko­lek­ty­vas yra mo­te­riš­kas, tad ir au­gin­ti­nės bu­vo mo­te­riš­kos gi­mi­nės. Jo­kių pokš­tų gy­vū­nai ne­krė­tė, mat vie­na iš tai­syk­lių bu­vo, kad au­gin­ti­niai tu­ri bū­ti so­cia­li­zuo­ti ir mo­kė­tų tin­ka­mai elg­tis vie­šu­mo­je. Pa­ti ma­žiau­sia ke­tur­ko­jė rū­mų vieš­nia Či­lė de­monst­ra­vo sa­vo drą­są ir ka­rin­gą cha­rak­te­rį vi­sus ap­lo­da­ma, ta­čiau au­gin­ti­niai dar­be vi­siems at­ne­šė daug ge­rų emo­ci­jų“, – pa­sa­ko­jo Jur­gi­ta Be­niuš­ke­vi­čiū­tė, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos sek­re­to­rė.

Pa­sak jos, per­nai kai ku­rie dar­buo­to­jai į šią ak­ci­ją žiū­rė­jo skep­tiš­kai ar su nuo­sta­ba, o šie­met vi­si la­bai lau­kė šios ak­ci­jos, iš anks­to do­mė­jo­si, kas ko­kius au­gin­ti­nius at­si­ves. Be­je, po pie­tų į na­mus iš­vež­ti bu­vo tik du au­gin­ti­niai, ki­ti rū­muo­se pa­si­li­ko iki pat dar­bo die­nos pa­bai­gos.

„Pa­ste­bė­jo­me, kad to­kia die­na iš tie­sų da­ro tei­gia­mą po­vei­kį tiems žmo­nėms, ku­rie tu­ri ki­to­kį po­žiū­rį į šu­nis. Mū­sų šios ak­ci­jos tiks­las ir bu­vo at­kreip­ti dė­me­sį į šu­nis, į at­sa­kin­gą jų prie­žiū­rą, svar­bą žmo­gaus gy­ve­ni­me ir ma­žin­ti į juos nu­kreip­tą prie­šiš­ku­mą, mat vis dar yra ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie yra nu­si­tei­kę prieš šu­nis“, – sa­kė J.Be­niuš­ke­vi­čiū­tė.

Sie­kia su­lau­žy­ti ste­re­o­ti­pus

Pa­se­ku­sios gra­žiu ir sma­giu Aly­taus teis­mo rū­mų pa­vyz­džiu, šia idė­ja šie­met už­si­krė­tė dar dvi Aly­taus įstai­gos –  „Sod­ros“ Aly­taus sky­rius ir Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­book“ nuo­trau­ko­mis su sa­vo au­gin­ti­niu dar­be pa­si­da­li­jo ir Va­le­ri­jus Ven­cius, „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus di­rek­to­rius.

„So­cia­li­nis pro­jek­tas „Gy­vū­nai dar­be“ ska­ti­na įmo­nes ir įstai­gas bū­ti drau­giš­ko­mis ke­tur­ko­jams. Jie pa­de­da pa­lai­ky­ti jau­kią ir pro­duk­ty­vią at­mo­sfe­rą, ska­ti­na po­zi­ty­vu­mą! O aš tu­riu dar ir ki­tą sie­kį – keis­ti nu­si­sto­vė­ju­sius vi­suo­me­nės ste­re­o­ti­pus“, – ra­šė V.Ven­cius.

Pa­sak jo, de­šim­ties me­tų au­gin­ti­nis nykš­tu­ki­nis pin­če­riu­kas Či­ras dar­be jau­tė­si ge­rai, vi­są lai­ką laks­tė, vaikš­ti­nė­jo ap­link ar­ba gu­lė­jo ša­lia – ant grin­dų ir ant sta­lo. „Jis la­bai drau­giš­kas, ra­mus, pro­tin­gas ir so­cia­li­zuo­tas. Jis pa­žįs­ta jau dau­ge­lį ma­no va­do­vau­ja­mos įstai­gos dar­buo­to­jų, mat čia lan­kė­si ne pir­mą kar­tą. Či­ras daug kam nuo­tai­ką pa­kė­lė, o ir man pa­čiam bu­vo be ga­lo sma­gu kar­tu su juo“, –  sa­kė V.Ven­cius.

Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad pri­si­jung­ti prie šios ak­ci­jos pa­si­ry­žo siek­da­mi at­kreip­ti dė­me­sį į skriau­džia­mus ke­tur­ko­jus ir pa­ro­dy­ti, kad ir jiems rei­kia mei­lės. Taip pat sie­kė iš­sklai­dy­ti nu­si­sto­vė­ju­sius ste­re­o­ti­pus, kad šuo tu­ri bū­ti tik pri­riš­tas ar kad jam vie­ta yra po sta­lu. Tai at­ne­šė ir daug po­zi­ty­vu­mo, ir ge­ros nuo­tai­kos.

Be­je, į Sod­rą va­kar sa­vo au­gin­ti­nius at­si­ve­dė dar dvi dar­buo­to­jos – Vir­gi­ni­ja Va­lat­kie­nė ir Jur­gi­ta Sve­ti­kie­nė. Vir­gi­ni­jos au­gin­ti­nis ge­ko ra­se­lo ter­je­ras pen­kia­me­tis Te­ris pa­ro­dė pui­kiai iš­la­vin­tų triu­kų ir su­lau­kė dau­gy­bės aplo­dis­mentų. Jur­gi­ta į dar­bą at­si­ve­dė sa­vo 9 me­tų am­žiaus ame­ri­kie­čių ko­kers­pa­nie­lę Bre­tą, ku­ri ne­įpras­to­je ap­lin­ko­je jau­tė­si gan ne­blo­gai.

Lietuvai tarnavo pirmą kartą

Savo augintinį į darbą atsivedė ir Alytaus apylinkės proku­ratū­ros vyriausiasis prokuroras Stasys Kasiulis. Kaip jis pats juokavo, jo 2 metų augintinis auksinis retri­veris Ramis Lietuvai tarnavo iki pietų.

„Darbe jis buvo pirmą kartą. Padariau sau išvadą, kad jis tikriausiai užuodžia, kurie žmo­nės augina šuniukus, nes labai mielai bendravo su tais kolego­mis, kurie ir patys turi augintinių. O vienai kolegei, kuriai labai patinka gyvūnai, nors pati jų neaugina, meilę rodyti vengė. Darbe Ramis jautėsi gerai, buvo ramus. O man pačiam irgi buvo daug ramiau ir fainiau, nes bet kada gali paglostyti ir tai suteikia gerų emocijų. Darbui jis netrukdė, nes buvo ramus, tvarkingai gulėjo ant grindų“, – pasakojo S.Kasiu­lis.

Mintis atsivesti augintinį į darbą Šuns dienos proga jam kilo netikėtai ir tą padaryti pasiūlė ir kitiems savo kolegoms. Šiam nuotykiui ryžosi tik vyriausiasis prokuroras.

Pasak jo, kiti kolegos mielai atėjo susipažinti ir pabendrauti su jo augintiniu. Taip pat labai norėtų, kad ši idėja taptų tradi­cija.

„Mano aplinkoje žmonės turi labai gerą požiūrį į augintinius. Turbūt net nepažįstu žmonių, kurie mano, kad šunims vieta tik prie grandinės. Tačiau išskirčiau kitą problemą – šunų savininkai neatlieka tinkamai savo pareigų. Pavyzdžiui, nesurenka jų palie­kamų ekskrementų. Deja, dar yra žmonių, kuriems trūksta vidinės kultūros. Kai pamatau, kad šuns šeimininkas nesurenka savo augintinių ekskrementų, visuomet jam pasiūlau maišelį. Tik taktiškai mokydami vieni kitus, o ne draudimais, pasieksime, kad mūsų augintiniai bus tokie patys visateisiai nariai kaip ir mes patys“, – kalbėjo S.Kasiulis.

  Komentaras

  Jie kartu yra ir Alytaus miesto visuomenės dalis. Įtakingiausia. galinti keisti miesto ir žmonių likimus. Ir žinutes nuo jų didžioji dalis Alytaus m. politikų gerai įvertina. Ypač situacijas, kaip galima kaip ir su jų palaikymu būnant politikoje susidorot su neįtinkančiais. Aišku ne visiems. Bet, kas turi pinigų, įmanoma... Tad tai įvertinant pirmą kart Alytaus miesto valdymo istorijoj iš pirmo kadencijos tarybos posėdžio aklavietėje atsidūrė valdžia. Pirmą kart taryboje per pirmą posėdį nėra nei valdančios koalicijos, nei opozicijos. Valdanti koalicija subliuškus po antro vicemero nepatvirtinimo taryboje po slapto balsavimo. Čia ir dalis priežasčių valdžioje esantys pajuto, kad gali ir net su tarybos nariais per daug neatsiklausiant teikt klausimus taryboj svarstyt, anie iš po slapto balsavimo atgal atmetė netvirtindami. Reiškia taryboje nėra oponuojančių. Kaip pagal įstatymus opozicija siūlo savo kandidatus į tarybos Etikos, Antikorupcinės, Kontrolės komitetų pirmininkus - Alytuje nėra kam. Reiškia taryba kaip ir patys save ... iki momento. Opozicija pasiskelbt nedrįsta ir todėl, kad vertina ir gali sulaukt kaip intrigų ir per teisėsaugą. Todėl ir .. iki momento. Trumpiau ir valdyme per tai jau kaip chaosas. Bent neišlaiko ir tų lygių, kur taryboje iki šios kadencijos dar išdrįsdavo po opozicija skelbtis. Dabar nedrįsta...

  Komentaras

  Trūksta Alytaus teisėsaugai tos paprastos žmogiškos išminties bent kaip kuriais atvejais. Kad išspręst problemas alytiškių interesų naudai. Ir tie politikoj kaip ir per rinkimus link vienpusių šantažų jei ne jaustų teisėsaugos palaikymą, tai negilėtų. Nežinau nei vieno atvejo, kur solidžiau jie prie galimybės būt išstoję už Alytaus interesų gynimą. Todėl Alytus ir toliau nyksta. Vėl tai ką rašo straipsnį, reiškia neapkrauti jie darbu. Nesireformavę dėl gyventojų mažėjimo ką kiti priversti daryt.

  Komentaras

  Pagal LR Konstitucijos 5 str. -valstybės valdžią vykdo Seimas, Prezidentas su vyriausybe, teismai. Valdžios įstaigos tarnauja žmogui. 29 str. žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų.. - Reiškia valdžia sau pasikėlę atlyginimus. Kitiems į apačias Alytuje taupyt reaguojant į gyventojų mažėjimą. Alytuje per paskutinę kadenciją dauguma valstybės institucijų padalinių Alytuje padarę pertvarkas reaguojant į gyventojų mažėjimą. Klausimai kas svarbiau Alytuje, ar galioja teismuose LR Konstitucijos 22 str. -įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. Pagal 7str. negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai. Čia kaip ir užsinorėję gali taikyt kaip politikui prisikabint prie neturtingo asmens ir už politiko kaip asmens įžeidimą pasiskaičiuot. Paskui girtis, kad neima tarybos nario išmokų ir kitus raginti tai daryt. Nors LR Konstitucijoj nesimato straipsnio, kad kaip politikui kur didesni reikalavimai nei privačiam asmeniui - gali manipuliuot. Trumpiau šuniukai svarbiau. Ir tai rimta žinutė visuomenei. Ar rašinėt gal komentarus kaip po su negalia moters.... ir? Kiek jie daug žino ir sugeba.... šypsotis?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.