Nr. 42 (13712)

2022-04-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 42 (13712) skaitykite:

 • Prie Aly­taus pus­ma­ra­to­nio ma­žiau­siai tre­jiems me­tams pri­si­jun­gia ge­ne­ra­li­nis rė­mė­jas – „Sven­heim”!
 • Penkios pagrindinės tvarių švenčių taisyklės
 • Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė: nuo me­tų vi­du­rio di­des­nės pen­si­jos
 • Šv. Ve­ly­kų lau­ki­mas
 • Me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pri­ėmė po­li­ci­jos va­do­vus
 • „Gy­ve­ni­mas, kaip ir is­to­ri­ja, ta­ria­mo­sios nuo­sa­kos ne­tu­ri”
 • Ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas apie nu­trauk­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą: „Tai bu­vo ma­nęs men­ki­ni­mo ak­ci­ja”
 • Kai tau se­ka­si, pa­si­sta­tyk ne aukš­tes­nę tvo­rą, o il­ges­nį sta­lą
 • Vai­ruo­to­jai ra­gi­na­mi sau­go­ti ke­liuo­se mig­ruo­jan­čias var­les
 • Apie ypa­tin­gą že­mai­čių kal­bą
 • Kry­žiaus ke­lias
 • Ko­vo­jan­čiai Uk­rai­nai – Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma
 • Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas: rei­kia bū­ti pa­si­ruo­šus au­ko­tis dėl tie­sos ir lais­vės
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ba­lan­džio 4-ąją ga­vo pra­ne­ši­mą apie Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės...
Ben­dro­vė „Kau­no grū­dai“, tu­rin­ti grei­tai pa­ruo­šia­mų mais­to pro­duk­tų ga­myk­las Aly­tu­je ir Kė­dai­niuo­se, tik pra­si­dė­jus Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui Uk­rai­no­je, iš pas­ta­ro­sios...
Šian­dien jau aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad mū­sų Že­mei per sun­ku pa­kel­ti žmo­ni­jos ne­at­sa­kin­go po­žiū­rio į gam­tą pa­da­ri­nius – saus­ras, karš­čius, tirps­tan­čius le­dy­nus, gais­rus,...
Maitinimo, o ypač apgyvendinimo verslui kalbant apie sunkumus, besitęsiančius ir atslūgus pandemijai, sektorių atstovai prašo palikti dabar galiojančią 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM)...
Tiesiog sumerkti gėles – jokia kūryba. Kas puošia erdves, žino, kiek sumanumo, kūrybos reikia įdėti, kad visa derėtų, kad žmonių širdys džiugesiu suplazdėtų. „Ką galvoju puošdama bažnyčios altorių?...
Se­niai pa­mirš­ti lai­kai, kai vir­tu­vės jau­ku­mą kū­rė ap­trin­ta ku­li­na­ri­jos kny­ga su pluoš­tu jo­je sau­go­mų ran­ka ra­šy­tų re­cep­tų. In­ter­ne­tas at­vė­rė šiuo­lai­ki­nėms...
Ba­lan­džio 11-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ten­ka 927 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį...
Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą tie­kian­ti ben­dro­vė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ren­gia ši­lu­mos są­skai­tas jos var­to­to­jams iš­skai­čiuo­jant pri­dė­ti­nės ver­tės...
Alytaus kolegija šiandien pradeda jau tradicija tapusią Mokslo savaitę.
Antradienį į Lietuvos Seimą kreipėsi Rusijos karinę agresiją išgyvenančios Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos vadovas parlamentarams kalbėjo, kad Rusijoje dar dirba ir ekonominius...
„Ukrainoje vyksta karas. Tai jokia specialioji operacija. Tai tikras karas“, – tokiais žodžiais į Šiaulių verslininkus kreipėsi karo krečiamos Ukrainos prekybos ir pramonės rūmų prezidentas Genadij...
Kad medus yra vienas skaniausių dalykų, kokį tik galima suvalgyti, su tuo sutiks daugelis. Tačiau dar viena gera žinia yra ta, kad iš tiesų medus – ne tik skanus; jis labai naudingas ir jūsų odai.
Rytietiški masažai, kai kurie iš jų turintys net tūkstantmečius siekiančias tradicijas bei technologijas, visuomet buvo laikomi sveikatos, jaunystės bei grožio šaltiniu. Taigi, priežasčių, kodėl...
Jei norite pasiekti labai gerų verslo rezultatų, tai jums reikėtų vykdyti verslą Lietuvoje. Tačiau, jei norite pasiekti įspūdingų rezultatų, tai jums reikėtų pagalvoti apie verslo plėtojimą užsienyje....
Ne paslaptis, kad daugeliui žmonių būtent namai yra ta vieta, kurioje praleidžiame daugiausiai laiko. Taigi, belieka tik pasirūpinti, kad laikas, kurį leidžiate šioje erdvėje, būtų turiningas,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.