Ve­ly­koms Vik­to­ri­ja siū­lo leng­vą špi­na­tų tor­tą, ku­rio bisk­vi­to spal­va pri­me­na ža­lią pa­va­sa­rį (0)

Saulė Pinkevičienė
Viktorija Žilinskaitė mėgsta eksperimentuoti ir išbandyti vis naujus receptus, tortų ir desertų, įvairių kepinių, kuriuos randa internete.
Viktorija Žilinskaitė mėgsta eksperimentuoti ir išbandyti vis naujus receptus, tortų ir desertų, įvairių kepinių, kuriuos randa internete.
Se­niai pa­mirš­ti lai­kai, kai vir­tu­vės jau­ku­mą kū­rė ap­trin­ta ku­li­na­ri­jos kny­ga su pluoš­tu jo­je sau­go­mų ran­ka ra­šy­tų re­cep­tų. In­ter­ne­tas at­vė­rė šiuo­lai­ki­nėms šei­mi­nin­kėms ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes – tor­tų, de­ser­tų re­cep­tus iš to­li­miau­sių pa­sau­lio kam­pe­lių. „Juo su­dė­tin­ges­nis ga­mi­nys – tuo įdo­miau, o tai, ką mo­ki ir ga­li grei­tai pa­ga­min­ti, ma­lo­nu­mo tei­kia ma­žiau. Štai da­bar gal­vo­ju apie mig­do­lų tor­to re­cep­tą, ku­rį ne­se­niai ap­ti­kau ir dar ne­su ban­džiu­si pa­na­šaus pa­ga­min­ti. Ma­nau, kad ry­toj jis jau bus iš­ban­dy­tas“, – sa­ko aly­tiš­kė Vik­to­ri­ja Ži­lins­kai­tė.

Sal­dus ho­bis ta­po dar­bu

Jei ne pan­de­mi­ja, tai eko­no­mi­niai iš­šū­kiai, o da­bar dar ir ka­ras Uk­rai­no­je – kaip su­lauk­ti to ra­maus ir sėk­min­go mo­men­to sa­vo ver­slui pra­dė­ti? Pas­ta­rų­jų me­tų pa­tir­tys ro­do, kad rei­kia ne lauk­ti, o ieš­ko­ti pri­va­lu­mų esa­mo­je si­tu­a­ci­jo­je.

Ap­žel­di­ni­mo spe­cia­ly­bę įgi­ju­si aly­tiš­kė Vik­to­ri­ja nuo vai­kys­tės la­bai mė­go ga­min­ti, o šiuo me­tu, au­gin­da­ma pus­ket­vir­tų me­tų duk­ry­tę, nu­spren­dė grįž­ti prie šio po­mė­gio.

„Esu pra­de­dan­čio­ji kon­di­te­rė, bet la­bai sten­giuo­si to­bu­lė­ti. Kvie­čiu pa­ra­gau­ti ma­no de­ser­tų. Pri­ža­du, kad tik­rai ne­nu­si­vil­si­te. Ga­liu pa­siū­ly­ti įvai­rių tor­tų, ka­ne­lių, pa­na­ko­tos, kek­siu­kų, po­psiu­kų“, – taip Vik­to­ri­ja pri­sis­ta­to feis­bu­ko pro­fi­ly­je „Vik­to­ri­jos de­ser­tai“.

Šia veik­la aly­tiš­kė už­si­ė­mė sau­sį, prieš tai bai­gu­si Už­im­tu­mo tar­ny­bos pa­siū­ly­tus per­si­kva­li­fi­ka­vi­mo kur­sus. Juos ve­dė In­gri­da Man­ku­vie­nė – pro­fe­sio­na­li kon­di­te­rė, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro kon­di­te­ri­jos pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja. Mo­ty­va­ci­ja bu­vo pa­grin­di­nis Vik­to­ri­jos va­rik­lis, nes jai la­bai pa­tin­ka ga­min­ti, o ypač – sal­du­my­nus.

„Tor­tų ga­mi­ni­mas – ma­no ho­bis nuo vai­kys­tės. Kur­sų me­tu dar iš­mo­kau ga­min­ti įvai­rius de­ser­tus, ku­rie da­bar la­bai po­pu­lia­rūs. Bai­gus šiuos kur­sus, rei­kia pu­sę me­tų dirb­ti ir aš nu­spren­džiau pa­mė­gin­ti im­tis in­di­vi­du­a­lios veik­los“, – pa­sa­ko­ja Vik­to­ri­ja.

 

Pa­ti sal­du­my­nų ne­mėgs­ta

Vik­to­ri­ja juo­kau­ja: la­biau­siai dėl jos po­mė­gio ga­min­ti džiau­gia­si drau­gai ir ar­ti­mie­ji. Ma­ma šiuo me­tu gy­ve­na už­sie­ny­je, tai­gi vi­sų nau­jų tor­tų pa­ska­nau­ti ten­ka mo­čiu­tei, drau­gai taip pat ap­da­li­ja­mi sal­du­my­nais. Ji pa­ti nė­ra di­de­lė kon­di­te­ri­jos mė­gė­ja. Ra­gau­ja tiek, kiek bū­ti­na su­pras­ti, ar ga­mi­nys pa­vy­ko.

Vik­to­ri­jai vi­sa­da įdo­miau ne kar­to­ti tai, kas jau iš­mok­ta, bet iš­ban­dy­ti kaž­ką nau­jo. Ži­no­ma, džiu­gi­na, kad klien­tai at­ran­da, kas jiems pa­tin­ka. Spren­džiant pa­gal už­sa­ky­mų po­pu­lia­ru­mą, fir­mi­nis „Vik­to­ri­jos de­ser­tų“ ga­mi­nys – tor­tas „Juo­da­sis miš­kas“. Jo pa­grin­dą su­da­ro šo­ko­la­di­nis bisk­vi­tas, per­tep­tas šo­ko­la­di­niu ga­na­šu, vyš­nio­mis, grie­ti­nė­le. Klien­tai taip pat la­bai pa­mė­go ka­ne­les, pa­na­ko­tas ir įvai­rius ki­tų rū­šių de­ser­tus, „po­psiu­kus“ šven­tėms, kek­siu­kus.

 

No­rė­tų įkur­ti ka­vi­nę-ke­pyk­lė­lę

Sa­vo ga­mi­nius Vik­to­ri­ja kol kas re­kla­muo­ja tik feis­bu­ke, o su­kur­ti ga­mi­nių pa­tei­ki­mo di­zai­ną jai pa­de­da drau­gė. Džiau­gia­si, kad klien­tai pa­ra­gau­ja ir su­grįž­ta, nes re­kla­ma iš lū­pų į lū­pas yra pa­ti veiks­min­giau­sia.

„Mo­ku ga­min­ti įvai­rius tor­tus, tai­gi pa­si­tai­ko, kad klien­tas tie­siog pa­sa­ko, ko­kie tor­tai jam pa­tin­ka, ir aš ga­liu pa­ga­min­ti, net­gi įma­no­ma iš ke­lių re­cep­tų no­ri­mą ga­mi­nį „su­konst­ruo­ti“, – įsi­ti­ki­nu­si V.Ži­lins­kai­tė.

Ne pa­slap­tis, kad dau­ge­liui no­ri­si iš­ban­dy­ti nau­jų sko­nių, tai­gi ir kon­di­te­ri­jos kla­si­ka yra „per­skai­to­ma“ nau­jai. Pa­vyz­džiui, Vik­to­ri­jos ma­ny­mu, la­bai vy­kęs mums dar ne­įpras­to šo­ko­la­di­nio „Na­po­le­o­no“ sko­nis, šiam ga­mi­niui nau­do­ja­mi šo­ko­la­di­niai lakš­tai ir per­te­pi­mas.

Im­pro­vi­za­ci­jai ga­li­my­bių su­tei­kia pa­na­ko­tos de­ser­tas, nes jam ga­li­ma nau­do­ti įvai­rias uo­gas – mė­ly­nes, braš­kes bei pa­si­flo­ros vai­sius.

Pa­šne­ko­vė at­vi­rau­ja apie sa­vo sva­jo­nę: at­ei­ty­je no­rė­tų įkur­ti ka­vi­nę-ke­pyk­lė­lę, ku­rio­je bū­tų ga­mi­na­mi įvai­rūs tor­tai, de­ser­tai, ki­ti ke­pi­niai, ku­rių čia pat bū­tų ga­li­ma ne tik nu­si­pirk­ti, bet ir pa­ska­nau­ti prie ka­vos. La­bai ti­ki­si, kad to­kia ke­pyk­lė­lė ga­lė­tų bū­ti po­pu­lia­ri ir Aly­tu­je.

 

Kon­di­te­ri­jo­je nau­do­ja­mi net špi­na­tai

Vos už sa­vai­tės – Ve­ly­kos, o šiai šven­tei, pa­si­ro­do, taip pat ga­li­ma at­ras­ti nau­jų įdo­mių kon­di­te­ri­jos de­ri­nių. Jei dar ne­ra­ga­vo­te, Vik­to­ri­ja siū­ly­tų pa­si­rink­ti gai­vų špi­na­tų tor­tą, ku­riam nau­do­ja­mas... ža­lios spal­vos bisk­vi­tas. Jo su­dė­ty­je – na­tū­ra­lūs špi­na­tai. Ta­čiau jų sko­nio val­gy­da­mi ne­jau­si­te, tai­gi, net ir šios dar­žo­vės ne­mėgs­tan­tys, tor­to vien dėl jo pa­va­di­ni­mo at­si­sa­ky­ti ne­tu­rė­tų. Juo­lab ža­lia spal­va – pui­kus ve­ly­ki­nio sta­lo ak­cen­tas, tor­tas leng­vas ir tin­ka­mas šven­čių pe­ri­odui, kai me­niu ir taip gau­sus.

„Ga­li­mi ke­li špi­na­tų tor­to re­cep­tai. Vie­nas – su mė­ly­nių, ki­tas – su sma­rag­do ža­lu­mo per­te­pi­mu, ku­ris ga­mi­na­mas iš grai­kiš­ko jo­gur­to su braš­kė­mis ir ke­lių rū­šių že­le“, – pa­sa­ko­ja „Vik­to­ri­jos de­ser­tų“ įkū­rė­ja.

Jau­no­ji kon­di­te­rė lin­ki ne tik di­džių­jų me­tų šven­čių pro­ga, bet ir kas­die­ny­bė­je pa­si­le­pin­ti ran­kų dar­bo sal­du­my­nais. Ji pa­ste­bi ten­den­ci­ją, kad po­pu­lia­rė­ja de­ser­tai, ku­rie ir šven­ti­nį sta­lą pa­puo­šia, ir kas­die­ny­bė­je šven­tę ga­li su­kur­ti, net jei tai, pa­vyz­džiui, tie­siog sek­ma­die­nio pus­ry­čiai su ka­va.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.