Nr. 41 (13271)

2019-04-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 41 (13271) skaitykite:

  • Ieš­ko­mas Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go su­rink­tas fo­to­gra­fi­jų al­bu­mas
  • Parapijos liturginė katechezė Nr. 5 Kry­žiaus žen­klas
  • Ar Plie­ni­nė mag­no­li­ja dai­nuo­ja?
  • Miš­ki­nin­kai: lie­tu­viai miš­ką my­li ir so­di­na jį sa­vo ran­ko­mis
  • Miš­ki­nin­kai per­spė­ja: ug­nis iš
  • pie­vų ne­trun­ka per­si­mes­ti į miš­kus
  • Su žo­džiu el­ki­mės kaip su gin­klu,  ar­ba No­rė­da­mas šu­nį muš­ti, laz­dą ra­si
  • Mo­ky­to­ja Al­bi­na Vi­dū­nie­nė: žmo­gui rei­kia šven­tų da­ly­kų
  • Au­ga­lų ap­sau­ga nuo ken­kė­jų: te­ori­ja ir prak­ti­ka
  • Di­džiuo­ja­mės, kad esa­me lie­tu­viai!
Ką tik „nu­pokš­ta­vo­me“ ba­lan­džio 1-ąją, Juo­kų, ar­ba me­la­gių, die­ną, ku­ri ren­gi­nių ve­dė­jui, hu­mo­ris­tui Vai­dui Prač­kai­lai – dar ir jo pro­fe­si­nė šven­tė. Dailininkas ir sce­nos...
Re­for­mos, eks­pe­ri­men­tai ir per­tvar­kos, gal ir ne vi­sai to­bu­lo­je mū­sų švie­ti­mo sis­te­mo­je, jau tris­de­šimt me­tų ma­din­gas rei­ka­las. Tik ar nau­din­gas? Ar tuo­se...
Prieš mė­ne­sį ati­da­ry­ta­me aso­cia­ci­jos „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ glo­bos sky­riu­je įsi­bė­gė­ja gy­ve­ni­mas. Pri­va­čiuo­se glo­bos na­muo­se jau ap­si­gy­ve­no še­šio­li­ka glo­bo­ti­nių,...
Pavasaris jau budina gamtą ir kviečia į tradicinį renginį. Savaitę prieš Velykas, balandžio 14 dieną, 10-16 valandomis alytiškius ir miesto svečius smagiam ir nuotaikingam pavasariniam apsipirkimui...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos ug­nia­ge­siams ba­lan­džio mė­ne­sio pir­mą­ją sa­vai­tę net 36 kar­tus te­ko vyk­ti į iš­kvie­ti­mus.
Lie­tu­vo­je vei­kian­čios dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo ben­dro­vės, pri­klau­san­čios „Ma­no Būs­to“ įmo­nių gru­pei, vie­no­di­na pre­kės žen­klą ir pa­slau­gas klien­tams teiks vie­nu...
Pas­ku­ti­nia­me ka­den­ci­ją bai­gian­čios ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tro veik­los ata­skai­ta. Po­li­ti­kai jai pri­ta­rė, ta­čiau ne vie­nas...
Ba­lan­džio 2-oji bu­vo Au­tiz­mo su­pra­ti­mo die­na. No­riu pa­pa­sa­ko­ti, kaip jau­čia­si to­kius vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos ir ko­kios vi­suo­me­nės re­ak­ci­jos su­si­lau­kia. 
Pa­pa­sa­ko­siu links­mą epi­zo­dė­lį. Vie­ną va­sa­rą Šven­to­jo­je sė­dė­jau ant upės kran­to, spok­so­da­mas į duo­nos kau­li­jan­čią gul­bių šei­my­nė­lę, kai iš­gir­dau ag­re­sy­viai lo­jan­tį...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.