Nr. 41 (13271)

2019-04-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 41 (13271) skaitykite:

  • Ieš­ko­mas Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go su­rink­tas fo­to­gra­fi­jų al­bu­mas
  • Parapijos liturginė katechezė Nr. 5 Kry­žiaus žen­klas
  • Ar Plie­ni­nė mag­no­li­ja dai­nuo­ja?
  • Miš­ki­nin­kai: lie­tu­viai miš­ką my­li ir so­di­na jį sa­vo ran­ko­mis
  • Miš­ki­nin­kai per­spė­ja: ug­nis iš
  • pie­vų ne­trun­ka per­si­mes­ti į miš­kus
  • Su žo­džiu el­ki­mės kaip su gin­klu,  ar­ba No­rė­da­mas šu­nį muš­ti, laz­dą ra­si
  • Mo­ky­to­ja Al­bi­na Vi­dū­nie­nė: žmo­gui rei­kia šven­tų da­ly­kų
  • Au­ga­lų ap­sau­ga nuo ken­kė­jų: te­ori­ja ir prak­ti­ka
  • Di­džiuo­ja­mės, kad esa­me lie­tu­viai!
Ką tik „nu­pokš­ta­vo­me“ ba­lan­džio 1-ąją, Juo­kų, ar­ba me­la­gių, die­ną, ku­ri ren­gi­nių ve­dė­jui, hu­mo­ris­tui Vai­dui Prač­kai­lai – dar ir jo pro­fe­si­nė šven­tė. Dailininkas ir sce­nos...
Re­for­mos, eks­pe­ri­men­tai ir per­tvar­kos, gal ir ne vi­sai to­bu­lo­je mū­sų švie­ti­mo sis­te­mo­je, jau tris­de­šimt me­tų ma­din­gas rei­ka­las. Tik ar nau­din­gas? Ar tuo­se...
Prieš mė­ne­sį ati­da­ry­ta­me aso­cia­ci­jos „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ glo­bos sky­riu­je įsi­bė­gė­ja gy­ve­ni­mas. Pri­va­čiuo­se glo­bos na­muo­se jau ap­si­gy­ve­no še­šio­li­ka glo­bo­ti­nių,...
Pavasaris jau budina gamtą ir kviečia į tradicinį renginį. Savaitę prieš Velykas, balandžio 14 dieną, 10-16 valandomis alytiškius ir miesto svečius smagiam ir nuotaikingam pavasariniam apsipirkimui...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos ug­nia­ge­siams ba­lan­džio mė­ne­sio pir­mą­ją sa­vai­tę net 36 kar­tus te­ko vyk­ti į iš­kvie­ti­mus.
Lie­tu­vo­je vei­kian­čios dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo ben­dro­vės, pri­klau­san­čios „Ma­no Būs­to“ įmo­nių gru­pei, vie­no­di­na pre­kės žen­klą ir pa­slau­gas klien­tams teiks vie­nu...
Pas­ku­ti­nia­me ka­den­ci­ją bai­gian­čios ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta Aly­taus mies­to pa­slau­gų cen­tro veik­los ata­skai­ta. Po­li­ti­kai jai pri­ta­rė, ta­čiau ne vie­nas...
Ba­lan­džio 2-oji bu­vo Au­tiz­mo su­pra­ti­mo die­na. No­riu pa­pa­sa­ko­ti, kaip jau­čia­si to­kius vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos ir ko­kios vi­suo­me­nės re­ak­ci­jos su­si­lau­kia. 
Pa­pa­sa­ko­siu links­mą epi­zo­dė­lį. Vie­ną va­sa­rą Šven­to­jo­je sė­dė­jau ant upės kran­to, spok­so­da­mas į duo­nos kau­li­jan­čią gul­bių šei­my­nė­lę, kai iš­gir­dau ag­re­sy­viai lo­jan­tį...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.