Bal­no­ja­mas se­nas ar­kliu­kas

Al­gir­das Ja­ku­lis
Komentarai (5)
2019 Balandis 11
NUOTRAUKA
Pa­pa­sa­ko­siu links­mą epi­zo­dė­lį. Vie­ną va­sa­rą Šven­to­jo­je sė­dė­jau ant upės kran­to, spok­so­da­mas į duo­nos kau­li­jan­čią gul­bių šei­my­nė­lę, kai iš­gir­dau ag­re­sy­viai lo­jan­tį sa­vo šu­ne­lį. Nu­sku­bė­jęs prie va­sar­na­mio pa­ma­čiau, kaip pen­kia­me­tis drau­go sū­nus del­nu dau­žo į stik­li­nes du­ris, šauk­da­mas „Ne­lok! Ne­lok!“, o vi­du­je ska­li­jan­tis tak­sas iš pyk­čio bu­vo pa­si­ren­gęs no­si­mi stik­lą pra­dur­ti.

„Vai­ke­li, – sa­kau, – ne­ga­li­ma taip šu­niu­ko er­zin­ti, jei pro du­ris iš­lėk­tų, tai ir įkąs­ti ga­li“. Vai­kis ata­tups­tas at­si­trau­kė ke­le­tą žings­nių ir sa­ko: „Ale tu ma­tai, Al­gi, tas ber­niu­kas į du­ris dau­žo ir dar šau­kia „Ne­lok!“

Šį vaiz­de­lį nuo­lat pri­si­me­nu ste­bė­da­mas be­siį­si­siū­buo­jan­čią pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ir vis daž­niau pa­si­reiš­kian­tį „vai­kiš­ką“ prem­je­ro as­me­ny­bės su­si­dve­ji­ni­mą: kai nau­din­ga, jis – tik kan­di­da­tas, kai pa­to­giau – tik prem­je­ras.

Ypač grau­du bu­vo žiū­rė­ti į įsi­žei­du­sio ber­niu­ko po­zą at­si­sto­ju­sį prem­je­rą, ne lai­ku ir ne vie­to­je įsi­vaiz­da­vu­sį sa­ve kan­di­da­tu į pre­zi­den­tus, kai sa­vi­val­dos rin­ki­mų ant­ro­jo tu­ro die­ną pre­zi­den­tė prem­je­rui pa­žė­rė kri­ti­kos už kon­sti­tu­ci­nius jo įga­lio­ji­mus per­žen­gian­čią už­sie­nio po­li­ti­kos ini­cia­ty­vą san­ty­kiuo­se su Bal­ta­ru­si­ja ir ne­sio­rien­ta­vi­mą si­tu­a­ci­jo­je vi­zi­to į Iz­ra­e­lį me­tu, kai su­grį­žu­sį prem­je­rą pa­si­vi­jo Pa­les­ti­nos ne­pa­si­ten­ki­ni­mo no­ta.

Pa­si­ro­do, prem­je­rui skir­tą kri­ti­ką jis pri­ėmė kaip kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus ir pa­reiš­kė, jog pre­zi­den­tė pa­žei­dė rin­ki­mų įsta­ty­mą, skelb­da­ma agi­ta­ci­ją rin­ki­mų die­ną. Prem­je­rą į pre­zi­den­tus de­le­guo­jan­čios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­das su skun­du iš­kart krei­pė­si į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją (VRK).

Ta­čiau net su­ma­nes­niam pir­mos kla­sės gim­na­zis­tui tu­rė­jo bū­ti aiš­ku, kad jo­kio įsta­ty­mo pa­žei­di­mo nė­ra. Vi­sų pir­ma, nie­kas ne­drau­džia pre­zi­den­tei kri­ti­kuo­ti prem­je­ro. An­tra, rin­ki­mai bu­vo sa­vi­val­dos ir juo­se prem­je­ras ne­kan­di­da­ta­vo nei į me­ro, nei ta­ry­bos na­rio pos­tą. Tre­čia, tuo me­tu prem­je­ras te­bu­vo tik kan­di­da­tas į kan­di­da­tus tap­ti pre­zi­den­tu.

Ne­nuos­ta­bu, jog VRK pre­zi­den­tės pa­si­sa­ky­me jo­kio pa­žei­di­mo ne­įžvel­gė, kad ir kiek ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė pa­lan­ki įta­kin­ga­jam Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to va­do­vui be­bū­tų.

Ki­ta ne ma­žiau sma­gi prem­je­ro-kan­di­da­to me­ta­mor­fo­zė įvy­ko Šiau­liuo­se, kur kan­di­da­tas su­si­ti­ko su rin­kė­jais ir pa­reiš­kė per me­tus iš še­šė­lio iš­trau­kęs 4 (!) mi­li­jar­dus eu­rų. Kaip prem­je­ras ko­kio­je nors spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je jis to nie­kad ne­bū­tų pa­sa­kęs, nes žur­na­lis­tai klau­si­mais jį bū­tų su­tar­šę į sku­te­lius ir dar il­gai trau­kę per dan­tį.

Kaip lig šiol dar pa­si­šai­po­ma iš prem­je­ro An­driaus Ku­bi­liaus, pa­si­gy­ru­sio iš še­šė­lio iš­trau­kus vie­ną mi­li­jar­dą eu­rų. Bet kan­di­da­tui pro­vin­ci­jo­je, kur jo klau­so­si ma­žiau in­for­muo­ti žmo­nės, ne­nar­dan­tys in­ter­ne­to van­de­ny­se, sma­gu pa­žer­ti skai­čių iš lu­bų, nes at­si­ras žmo­ne­lių, jais pa­ti­kė­ju­sių bei ki­tiems en­tu­zias­tin­gai at­pa­sa­ko­jan­čių, ir ma­žai kas iš­girs, kai kan­di­da­to rin­ki­mų šta­bas ne­gra­biai ban­dys tai­sy­ti tą „kal­bos klai­dą“, sa­ky­da­mi, jog kan­di­da­tas gal­vo­je tu­rė­jo 250 mi­li­jo­nų eu­rų. Nors eks­per­tai tei­gia, jog re­a­ly­bė­je yra tik apie 200 mln. eu­rų.

Be­je, at­kreip­ki­te dė­me­sį, kaip da­bar bet ko­kią prem­je­rui skir­tą kri­ti­ką jis mik­liai pri­ima kaip kan­di­da­tas ir vi­sus kal­ti­na da­rant rin­ki­mų šou prieš jį. Ir šis ra­ši­nė­lis, ma­tyt, bū­tų pa­skelb­tas to­kiu.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tas po­li­ti­nis prem­je­ro dvi­ly­pu­mas pra­dė­jo reikš­tis be­veik nuo pat jo prem­je­ra­vi­mo pra­džios. Ta­da apie jo kan­di­da­ta­vi­mą į pre­zi­den­tus ne­kal­bė­ta, nors bent kiek be­si­do­min­tie­ji lie­tu­viš­ko­sios po­li­ti­nės vir­tu­vės vi­ra­lais iš­kart ma­tė, jog LVŽS ki­to kon­ku­ren­cin­go kan­di­da­to tie­siog ne­tu­ri. To­dėl iš­kart pra­si­dė­jo kri­mi­na­li­niams fil­mams bū­din­gi ge­ro­jo ir blo­go­jo po­li­ci­nin­ko žai­di­mai.

Ne­ži­nan­tiems, kas tai yra, trum­pai pa­aiš­kin­siu. Po­li­ci­ja nu­tve­ria nu­si­kal­tė­lį, vie­nas po­li­ci­nin­kas ima jį vi­so­kiais leis­ti­nais (ir ne­la­bai) bū­dais gąs­din­ti bei psi­cho­lo­giš­kai te­ro­ri­zuo­ti, o vė­liau ant­ra­sis ap­si­me­ta pa­gau­to­jo drau­gu, pa­siū­lo ka­vos ir lai­mi jo pa­lan­ku­mą.

Tai­gi to­kiu prin­ci­pu bu­vo pra­dė­tas kon­struo­ti prem­je­ro – ge­ro­jo po­li­ci­nin­ko – įvaiz­dis. Pa­me­na­te is­to­ri­ją su ta­ria­mai ren­gia­mu se­nų au­to­mo­bi­lių ap­mo­kes­ti­ni­mo įsta­ty­mu? Vie­šu­mon iš­šo­kęs mi­nist­ras iš­dės­tė nu­ma­to­mus įsta­ty­mo pri­ori­te­tus, ku­rie aki­vaiz­džiai ro­dė, jog nau­ja­sis mo­kes­tis fi­nan­siš­kai pa­smaug­tų se­nus au­to­mo­bi­lius vai­ruo­jan­čius so­cia­liai ir taip leng­vai pa­žei­džia­mus as­me­nis. Vi­suo­me­nė­je ki­lo ne­ri­mas ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. O ta­da į are­ną įžen­gė prem­je­ras kaip ge­ra­sis po­li­ci­nin­kas, nu­ra­mi­nęs iš­gąs­din­tus po­ten­cia­lius rin­kė­jus ir pa­ža­dė­jęs jų šiuo mo­kes­čiu ne­du­sin­ti. Ir ap­skri­tai tas mo­kes­tis – tai tik vie­no mi­nist­ro pra­ma­nas.

Ly­giai taip pat nu­ti­ko ir su žmo­nių pa­gąs­di­ni­mu, kad bus ap­mo­kes­ti­na­mos dū­mi­nan­čios ir ap­lin­ką ter­šian­čios in­di­vi­du­a­lių na­mų kros­nys. Prem­je­ras vėl­gi at­li­ko ge­ro­jo po­li­ci­nin­ko, už­jau­tu­sio skriau­džia­mą tau­tą, vaid­me­nį, kal­tę su­vers­da­mas in­for­ma­ci­nę an­tį pa­lei­du­siam mi­nist­rui (blo­ga­jam po­li­ci­nin­kui).

Per tuos dve­jus me­tus iš prem­je­ro ap­lin­kos bu­vo iš­šau­ta ne­ma­žai žmo­nes gąs­di­nan­čių ini­cia­ty­vų, ku­rias pla­čia sa­vo krū­ti­ne nu­slo­pin­da­mas prem­je­ras de­monst­ra­vo gi­nąs pa­pras­tą žmo­gų. 

Ta­čiau li­kus mė­ne­siu­kui iki pre­zi­den­to rin­ki­mų, at­ėjo me­tas sun­kia­jai prem­je­ro ar­ti­le­ri­jai. Ir čia tik kyšt Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, va­do­vau­jan­tis par­la­men­ti­niam ty­ri­mui, ku­rio gar­siai ne­skel­bia­mas pa­grin­di­nis tiks­las – vi­sais bū­dais kom­pro­mi­tuo­ti du pa­grin­di­nius prem­je­ro-kan­di­da­to var­žo­vus, su sa­vo se­na „mei­le“ ban­kams.

Iš lais­vo „ma­ma­die­nio“, kai prem­je­ras tu­rė­jo bū­ti kan­di­da­tu TV de­ba­tuo­se, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas de­monst­ra­ty­viai į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­si­kvie­čia vėl prem­je­ru virs­tan­tį kan­di­da­tą (tru­pu­tį pai­nu, ar ne?) ir tau­tai pra­ne­ša, kad kri­zės me­tu ko­mer­ci­niai ban­kai, Lie­tu­vos ban­ko „gal­būt“ men­kai kon­tro­liuo­ja­mi, „ga­li­mai“ ma­ni­pu­lia­vo pa­sko­lų pa­lū­ka­no­mis ir žmo­nėms „ga­li­mai“ pa­da­rė n mi­li­jar­dų nuos­to­lių.

Prem­je­ras iš­kart už­ima tų „gal­būt“ nu­skriaus­tų­jų gy­nė­jo po­zą, gra­si­na ban­kams pro­ku­ra­tū­ra ir lei­džia su­pras­ti, kad ta­pęs pre­zi­den­tu tuos niek­šus pa­tvar­kys, o žmo­nėms nuos­to­lius at­ly­gins. Čia, ži­nia, be jo­kių „gal­būt“ ar „ga­li­mai“.

Ir ne­svar­bu, jog nė­ra jo­kių par­la­men­ti­nio ty­ri­mo Sei­mo bal­sa­vi­mu pa­tvir­tin­tų iš­va­dų, kad kol kas vis­kas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ša­kė­mis ant van­dens pa­ra­šy­ta. Ga­li­te ne­abe­jo­ti, ar­tė­jant rin­ki­mams ta pa­skelb­to­ji su­ma n spar­čiai di­dės, ypač pro­vin­ci­jos au­di­to­ri­jai, žmo­nių lū­kes­čiai gau­ti kom­pen­sa­ci­jas tem­dys pro­tus, no­ras at­ker­šyt ban­kams kib­sis „tvir­tos“ ran­kos, ku­ri jau iš­ties­ta, tik ne­at­si­ren­ku, kie­no: ar prem­je­ro, ar kan­di­da­to?

Be­je, ant ši­to „ban­kų su­tvar­ky­mo“ ar­kliu­ko į pre­zi­den­tū­rą at­jo­jo liūd­nai pa­gar­sė­jęs Ro­lan­das Pa­ksas, to­dėl ne­at­si­tik­ti­nai jis bal­no­ja­mas vėl. 

Tik la­bai sli­du sta­ty­ti ant mi­nė­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, ku­ris, įti­kė­jęs sa­vo vi­sa­ga­lys­te, ėmė spręs­ti, kaip pri­va­tūs as­me­nys tu­ri elg­tis su sa­vo nuo­sa­vy­be, ir jau pri­skal­dė mal­kų – ga­li­mai ir dėl jo pul­di­nė­ji­mo prieš ban­kus Lie­tu­vą pa­li­ko vie­nas „Go­og­le“ pa­da­li­nys. Juk pa­me­na­te, kaip pir­mi­nin­kas pri­myg­ti­nai siū­lė par­duo­ti vie­ną Lie­tu­vo­je vei­kian­tį šve­dų ban­ką, mat jų kon­cen­tra­ci­ja čia esą per di­de­lė. Ka­žin kur jūs pa­siųs­tu­mė­te na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­ką, jei­gu jis pa­rei­ka­lau­tų par­duo­ti jū­sų ar­ba kai­my­no au­to­mo­bi­lį, gir­di, jų kon­cen­tra­ci­ja kie­me per di­de­lė?

  Komentaras

  Pagal paskutinę statistiką per šių metų pirmą ketvirtį pirmą kart 8 savivaldybėse padaugėjo gyventojų. Praktiškai visose didžiose savivaldybėse, išskyrus Alytų. Kur ir dabar nesigaudo kas ir nuo ko turi pradėt. Tad sėkmės cirkintis Alytuj.

  Komentaras

  Ar yra Alytaus mieste per savivaldą šešėlis ar nėra? Jei pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 28) - tarybos išimtinė kompetencija yra sprendimų dėl paskolų ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas, šios paskolos naudojamos tik investiciniams projektams ..., laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limito ir gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą. - Reiškia jei biudžete apie 15 milijonų eurų paskolų ir kur apie konkrečius dydžius sugebėta ir per rinkimus nutylėt lyg tas pats ar milijonas ar 10n sumos siekia - čia tik Alytuje taip įmanoma. Kur didieji projektai vykdyti daugumoj iš ES paramos pasibaigę ir sugrįžę refinansuotos lėšos - tai kur tiek projektų už tokią didelę sumą Alytuje vyksta per savivaldą? Ar kurie čia kaip gudručiai po tokiomis sumomis maudosi... ateities sąskaita? Kur kas atiduos, kaip didėja gyventojų mažėjimas -reiškia mažėja atidavimo garantijos? Ar ir savivaldą kaip eilinę n įmonę po vaikišku klegesiu...?

  Komentaras

  Gal kol mandravojasi aiškindamiesi dėl prezidento rinkimų pirma Alytuje tegu išsiaiškina pradžiamokslį per savivaldą. Nes jei naujas meras kol kas negali pasakyt bus ar nebus pertvarkos savivaldybės administracijoje ir tai palieka spręsti būsimam savivaldybės administracijos direktoriui ir kur dar nežino kas juo bus - tai kam tie rinkimai ir meras su taryba? Juk pagal įstatymus kaip savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą 8 p. - savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas tarybai ir merui. O gali visuomenę tik informuot. Kaip pats meras pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str. atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. O savivaldybės administracijos direktorius tik siūlyt merui gali dėl administracijos darbuotojų skaičiaus, skyrių sudėties... O būtent tarybai tenka konkreti atsakomybė pagal 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai miesto bendruomenei. - Reiškia jei pats mero poste dar nežino strategijos gairių, kur tarsi ar toliau nereaguodami į gyventojų mažėjimą jie link bankrotų vysto naudingai tik sau, ar bando atsikelt ir pasiekt gyventojų didėjimą -reiškia labai neatsakinga bendruomenė turi būt tokius rinkusi. Nes šiais laikais niekas taip sau neleidžia per savivaldą nežinot ir kaip nuo atsakomybės vengt -kaip Alytuj ir nauja valdžia sau leidžia. Kur esmėj per savivaldą kiekviena diena brangi ir Kaunas išnaudoja su kaupu jau ir grandiozinius projektus suderinę - Alytuj nuo ko pradėt nežino mandravodami.

  Komentaras

  Esmėj visi valdžioje tą patį atkartoja. Kokia tauta -tokia valdžia. Šaiposi vieni iš kitų vietoj rimtų problemų sprendimų. Kaip ir per savivaldą Alytuje kaip greitai patiems grįžinėja. Štai ir nauja -ta pati valdžia nieko nauja. Apie programas ir postus - net prabilt vengia. Vadinasi dar daugiau painiavos, nei prieš buvo. Štai nuskambėjo pirtelės ,,Dzūkijos vandenys" skandaliuko pursliukai. Reiškia prieš buvusį vadovą STT ten kažkur už smulkmenas išsivedė - iš kart ant jo postą perėmusio atsikartoja. Kritikavo atseit anas meras pralaimėjo, kad nuo realybės atitrūkęs ir neefektyvūs lėšų naudojimas.. Būsimas su kaupu tęsia per inauguracijas kur Kaunas sau to neleidžia. Nes lėšų neefektyviai naudot to netoleruoja ir iš kitų reikalauja. Todėl gerai vystosi ir gyventojų daugėja. Alytuje priešingai, net du trečdaliai visuomenės tinka inauguracijos už mokesčių mokėtojų lėšas... Kad nėra rimtų strategijų ir kol kas gyventojų mažėjimas į didėjančią pusę -- seniai dzin... Abile pasišaipyt...

  Komentaras

  Gal šis ponas , pretenduojantis į teisuolio žodį , gali ką nors parašyti apie kitus kandidatus . Jaučiama , kad turi tvirtą užduotį ( kas gali paneigti , kad už atlygį ) , supeikti , išvartyti , praplauti smegenis tik dėl vieno kandidato . Kažkaip nedemokratiška ir ne moralu .

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.