Būs­to prie­žiū­ros pa­slau­gas teiks vie­nu pa­va­di­ni­mu

Pau­lius Ugians­kis
Komentarai (0)
2019 Balandis 9
nuot
Su­vie­no­di­nus pre­kės žen­klą klien­tai ga­lės nau­do­tis pri­vi­le­gi­jo­mis, ku­rias iš­skir­ti­nai tei­kia „Ma­no Būs­tas“.
Lie­tu­vo­je vei­kian­čios dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo ben­dro­vės, pri­klau­san­čios „Ma­no Būs­to“ įmo­nių gru­pei, vie­no­di­na pre­kės žen­klą ir pa­slau­gas klien­tams teiks vie­nu pa­va­di­ni­mu.

Iki šiol dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas Lie­tu­vo­je tei­kė 24 skir­tin­gų pa­va­di­ni­mų įmo­nės, pri­klau­san­čios „Ma­no Būs­to“ gru­pei. Dau­ge­liu at­ve­jų jos bu­vo su­sie­tos su vie­tų, ku­rio­se vyk­do­ma veik­la, ge­og­ra­fi­ja. Ta­čiau efek­ty­vi­nant veik­las bei stip­ri­nant pre­kės žen­klą, pa­slau­gas klien­tams nu­tar­ta teik­ti vie­nu ben­dru pa­va­di­ni­mu – „Ma­no Būs­tas“.

„Vyk­dant pre­kės žen­klo at­nau­ji­ni­mo pro­ce­sus Lie­tu­vo­je, kar­tu vyk­do­me ir vi­so dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo įmo­nių op­ti­mi­za­vi­mą. Ti­ki­me, kad šie pa­si­kei­ti­mai su­stip­rins ry­šį su klien­tais, nes vie­nas svar­biau­sių mū­sų tiks­lų – bū­ti ar­čiau gy­ven­to­jų, lai­ku pa­dė­ti jiems iš­spręs­ti vi­sas su būs­to prie­žiū­ra su­si­ju­sias pro­ble­mas, iš­klau­sy­ti bei pa­tar­ti“, – sa­ko ben­dro­vės „Ci­ty Ser­vi­ce“, val­dan­čios pre­kės žen­klą „Ma­no Būs­tas“, ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tu­ro­nis.

Su­vie­no­di­nus pre­kės žen­klą klien­tai ga­lės nau­do­tis pri­vi­le­gi­jo­mis, ku­rias iš­skir­ti­nai tei­kia „Ma­no Būs­tas“. Mat iki šiol pa­si­tai­ky­da­vo at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai, ku­rių na­mus pri­žiū­rė­da­vo gru­pės įmo­nės, ne­pa­si­nau­do­da­vo iš­skir­ti­nė­mis pa­slau­go­mis, nes gal­vo­da­vo, kad jos pri­klau­so tik „Ma­no Būs­to“ klien­tams, bet ne jiems. Mat juos ap­tar­nau­da­vo įmo­nės ki­to­kiais pa­va­di­ni­mais. Pra­dė­jus pa­slau­gas teik­ti vie­nu pa­va­di­ni­mu šios pai­nia­vos ne­be­liks.

Pa­slau­gas vie­no­du pre­kės žen­klu įmo­nių gru­pė pra­dės teik­ti nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos. Gy­ven­to­jams, ku­rių dau­gia­bu­čius na­mus ap­tar­nau­ja „Ma­no Būs­tui“ pri­klau­san­čios įmo­nės, nie­kas ne­si­keis. Jiems ne­rei­kės im­tis jo­kių pa­pil­do­mų veiks­mų. Klien­tai bus ap­tar­nau­ja­mi tuo­se pa­čiuo­se biu­ruo­se kaip ir iki šiol. Juos ir to­liau te­le­fo­nu kon­sul­tuos Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras, ku­rio nu­me­ris (8 700) 55 966 ga­lio­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je. Be to, vi­si be iš­im­ties ga­lės nau­do­tis mo­bi­li­ą­ja ap­li­ka­ci­ja „eBŪS­TAS“, lei­džian­čia būs­to prie­žiū­ros klau­si­mus spręs­ti grei­tai, pa­to­giai ir iš­ma­niai.

„Pas­ta­ruo­sius me­tus daug dė­me­sio sky­rė­me ry­šiams su klien­tais stip­rin­ti ir skait­me­ni­niams pro­duk­tams vys­ty­ti. Ne­abe­jo­ja­me, jog tiek vie­na, tiek ki­ta yra sėk­min­go ben­dra­dar­bia­vi­mo, aukš­čiau­sio ly­gio pa­slau­gų ir tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo ga­ran­tas. Su­vie­no­di­nę pre­kės žen­klą siek­si­me iš­lai­ky­ti šią kryp­tį, o sa­vo klien­tams pa­siū­ly­si­me dar dau­giau nau­jo­vių ir stan­dar­ti­zuo­tų ko­ky­biš­kų pa­slau­gų“, – tei­gia „Ma­no Būs­to“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Ge­nys.

„Ma­no Būs­tas“ dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kia Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­lan­go­je, Ne­rin­go­je, Šiau­liuo­se, Rad­vi­liš­ky­je, Aly­tu­je, Ši­lu­tė­je, Ši­la­lė­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ša­kiuo­se, Pa­sva­ly­je, Tau­ra­gė­je, Bir­žuo­se ir Birš­to­ne.

Įmo­nės pa­slau­go­mis Lie­tu­vo­je nau­do­ja­si dau­giau kaip 180 tūkst. na­mų ūkių.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.