Nau­juo­se glo­bos na­muo­se jau gy­ve­na 16 glo­bo­ti­nių

Ri­ta KRU­ŠINS­KAI­TĖ
Komentarai (4)
2019 Balandis 8
nuotrauka
Asociacijos „Pasitinkant senatvę“ globos skyriuje per pirmąjį mėnesį apsigyveno 16 globotinių. Ritos KRUŠINSKAITĖS nuotr.
Prieš mė­ne­sį ati­da­ry­ta­me aso­cia­ci­jos „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ glo­bos sky­riu­je įsi­bė­gė­ja gy­ve­ni­mas. Pri­va­čiuo­se glo­bos na­muo­se jau ap­si­gy­ve­no še­šio­li­ka glo­bo­ti­nių, ku­riais rū­pi­na­si pen­kio­li­ka dar­buo­to­jų.

Kol kas glo­bos na­muo­se yra 19 vie­tų, ta­čiau ne­tru­kus, ati­da­rius nau­ją kor­pu­są, čia gy­ven­ti ga­lės 56 glo­bo­ti­niai. Iš 37 kam­ba­rių dau­giau nei treč­da­lį su­da­ro vien­vie­čiai, apie 10 kvad­ra­ti­nių met­rų, kam­ba­riai. Dvi­vie­čiai kam­ba­riai tu­ri ben­drą sa­ni­ta­ri­nį maz­gą su at­ski­rais įė­ji­mais.

Pri­va­čių glo­bos na­mų įstei­gi­mą fi­nan­sa­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to veik­lą vys­tan­ti vil­nie­čių UAB „Fa­bi­li­ta“. „Be­si­rū­pi­nant sa­vo gar­baus am­žiaus tė­vais, te­ko su­si­dur­ti su jų prie­žiū­ros pro­ble­mo­mis, tad da­viau sau žo­dį – kai tu­rė­siu ga­li­my­bių, pa­si­rū­pin­siu ki­tais se­no­liais“, – sa­kė glo­bos na­mų įstei­gi­mo ini­cia­to­rius, ben­dro­vės „Fa­bi­li­ta“ va­do­vas Al­gi­man­tas Pau­la­vi­čius.

Anot aso­cia­ci­jos „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ di­rek­to­rės Dai­vos Jer­ma­lie­nės, glo­bo­ti­niai pri­ima­mi iš vi­sos Lie­tu­vos, ta­čiau kol kas do­mi­nuo­ja Dzū­ki­jos re­gio­nas. Glo­bos na­muo­se jau įsi­kū­rė Aly­taus mies­to, Aly­taus, Va­rė­nos, Laz­di­jų ir Tel­šių ra­jo­nų gy­ven­to­jai.

 

Rei­kia siun­ti­mo

Pa­tys se­ne­liai ar­ba jų ar­ti­mie­ji, no­rin­tys, kad sen­jo­rai ap­si­gy­ven­tų šiuo­se glo­bos na­muo­se, tu­ri gau­ti me­di­kų pa­žy­mą dėl svei­ka­tos būk­lės ir kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je gy­ve­na, So­cia­li­nės rū­py­bos sky­rių dėl pa­slau­gos sky­ri­mo.

„Už gy­ve­ni­mą glo­bos na­muo­se glo­bo­ti­niai, ku­riems nu­sta­ty­tas prie­žiū­ros pa­gal­bos po­rei­kis ir ski­ria­ma il­ga­lai­kė ar­ba trum­pa­lai­kė glo­ba iki pu­sės me­tų ir į ku­rią įei­na vi­sos tei­kia­mos pa­slau­gos, tu­ri mo­kė­ti 830 eu­rų. 890 eu­rų mo­ka glo­bo­ti­niai, tu­rin­tys sun­kią ne­ga­lią, taip pat iš­skir­ti­niais at­ve­jais, kai as­me­nims ne­skir­ta slau­ga, bet jie pri­ly­gin­ti as­me­nims, tu­rin­tiems sun­kią ne­ga­lią.

Mi­nė­tas su­mas su­da­ro 80 proc. glo­bo­ti­nio gau­na­ma pen­si­ja ir 100 proc. prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų ar slau­gos iš­lai­dų tiks­li­nės kom­pen­sa­ci­jos. Trūks­ta­mą da­lį iki nu­sta­ty­tos kai­nos pa­den­gia sa­vi­val­dy­bė. Tu­rin­tys ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sen­jo­rai tu­rės mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, ku­ris yra 1 proc. tur­to ver­tės, ku­ri vir­ši­ja nu­sta­ty­tą tur­to nor­ma­ty­vą sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­je sen­jo­ras gy­ve­na“, – aiš­ki­no D.Jer­ma­lie­nė.

Jei­gu as­me­niui nė­ra nu­sta­ty­ti spe­cia­lie­ji po­rei­kiai ir sa­vi­val­dy­bė nu­spren­džia, kad skir­ti do­ta­ci­ją ir ap­gy­ven­din­ti as­me­nį glo­bos na­muo­se nė­ra tiks­lin­ga, jis ga­li kreip­tis tie­sio­giai į glo­bos na­mus ir ap­si­gy­ven­ti juo­se pats, mo­kė­da­mas vi­są nu­sta­ty­tą so­cia­li­nės glo­bos kai­ną.

 

Or­ga­ni­zuos ir eks­kur­si­jas

Nors glo­bos sky­rius „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ iš pir­mo žvilgs­nio skir­tas vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, čia ga­li ap­si­gy­ven­ti ir ge­ro­kai jau­nes­ni, tu­rin­tys sun­kią ne­ga­lią glo­bo­ti­niai.

49 me­tų Gin­tau­tas Baub­lys iš Va­rė­nos ra­jo­no pa­sa­ko­jo, kad dėl ne­įga­lu­mo ne­pa­jė­gia pats sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti, o dir­ban­tis bro­lis ir­gi ne­tu­ri ga­li­my­bių juo rū­pin­tis. „Su žmo­na iš­si­sky­riau, vai­kų ne­tu­rė­jo­me, ki­tų ar­ti­mų­jų ne­tu­riu, to­dėl iš li­go­ni­nės at­ve­žė tie­siai čia. Da­bar jau­čiuo­si ge­rai, čia jau­ku, ko­lek­ty­vas pui­kus“, – džiau­gė­si G.Baub­lys.

„Gy­ven­to­jų am­žius nuo 35 me­tų. Svei­ka­tos būk­lė taip pat ga­na skir­tin­ga. Vie­ni ga­li iš­ei­ti į lau­ką pa­si­vaikš­čio­ti, ki­tus ten­ka slau­gy­ti lo­vo­se“, – pa­sa­ko­jo D.Jer­ma­lie­nė.

Glo­bos sky­riu­je dir­ba ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, slau­gy­to­jai, už­im­tu­mo spe­cia­lis­tas, so­cia­li­nio dar­buo­to­jo ir slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jai bei ki­tas ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las.

Gy­ven­to­jų per­ve­ži­mo pa­to­gu­mui skir­tas spe­cia­liai pri­tai­ky­tas trans­por­tas, tu­rin­tis įmon­tuo­tą kel­tu­vą, ku­riuo ne­ga­lin­tis vaikš­čio­ti glo­bo­ti­nis į au­to­bu­są įke­lia­mas sė­din­tis ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je.

Po pus­ry­čių ir pa­va­ka­rių glo­bo­ti­niai pa­kvie­čia­mi į už­im­tu­mo veik­las, jie skai­to, pie­šia, dė­lio­ja dė­lio­nes, ga­mi­na rank­dar­bius.

Mėgs­tan­tys skai­ty­ti ga­li pa­si­nau­do­ti vis pa­si­pil­dan­čia bib­lio­te­kė­le, ku­riai kny­gų do­va­no­ja aly­tiš­kiai, o pra­džią pa­da­rė A.Pau­la­vi­čius, at­ve­žęs dvi dė­žes kny­gų iš sa­vo na­mų bib­lio­te­kos. 

At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma reng­ti edu­ka­ci­nius už­si­ė­mi­mus, ga­lin­čius ir no­rin­čius glo­bo­ti­nius vež­ti į eks­kur­si­jas.

Gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui yra įreng­tos vir­tu­vė­lės, kad pa­kan­ka­mai sa­va­ran­kiš­ki gy­ven­to­jai pa­no­rė­ję ga­lė­tų pa­tys pa­si­ga­min­ti mais­to. Pa­gei­dau­ja­mų mais­to pro­duk­tų už glo­bo­ti­nių pi­ni­gus jiems par­neš dar­buo­to­jai.

Glo­bos na­mų gy­ven­to­jai mai­ti­na­mi ke­tu­ris kar­tus per die­ną. Mais­tui kas­dien ski­ria­ma 8,5 eu­ro. „Aly­tiš­kių įmo­nės ruo­šia­mas mais­tas tik­rai ska­nus, ko­ky­biš­kas, jį no­riai per­ka ir dar­buo­to­jai, ir aš pats kas­kart čia lan­ky­da­ma­sis, – ti­ki­no A.Pau­la­vi­čius.

A.Pau­la­vi­čius džiau­gia­si, kad gy­ve­ni­mas glo­bos na­muo­se įgau­na sa­vą rit­mą. Jei pir­mas dvi sa­vai­tes kiek­vie­nas gy­ven­to­jas sė­dė­jo sa­va­me kam­pu­ty­je ir ste­bė­jo ap­lin­ką, tai da­bar glo­bo­ti­niai jau pra­de­da tar­pu­sa­vy­je ben­drau­ti, už­si­im­ti jiems pa­tin­kan­čia veik­la. Juos lan­ko ar­ti­mie­ji, to­dėl sen­jo­rai ne­si­jau­čia vie­ni­ši ir pa­mirš­ti.

  Komentaras

  Iš didelio džiaugsmo patekus į šiuos namus liko didelis skausmas ir neteisybė.Juose mano mama serganti demencija pragyveno pusmetį.Maitinimas,priežiūra- geras. Visa bėda - nesugerti vaistai (5 tabl.iš karto) ko pasekoje paūmėjusi liga pasireiškė agresyvumu, pykčiu.Va tada ir prasidėjo: nugabeno pas psichiatrą ir pradėjo prašyt daktarės,kad rašytų rekomendaciją ją iškelt iš šitų namų(aš pati buvau pas daktarę.Mama būdama daktarės kabinete užmigo (kokia dozė vaistų sugirdyta buvo?).Iš šios gydytojos nieko nepešę atgabeno kitą psichiatrę , iš kurios gavo taip trokštamą rekomendaciją atsikratyti čia gyvenusia gyventoja.
  Už ką toks atsikratymas žmonių, kurie serga tokiomis sunkiomis ligomis? Ten vos ne visi serga demencija, bet auka tapo mano mama.
  Kaip jums širdis ir rankos nesudreba iškraustant seną žmogų? Ar vietos kitam gyventojui reikėjo?
  Mielieji,būkit atsargūs apgyvendinę savo ligonius ir netylėkit.

  Komentaras

  Lankiau savo vyra Tada ir labai nusivyliau Nera taip grazu kaip rasot Kambarelis kuriame guli yra mazutis o guli 2neigalus zmones oras nepakenciamas Kai pareiskiau nepasitenkinima pasiule pasieskoti kitur

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.